Reikšmingos datos

tinka pas1804 – Napoleonas paskelbtas imperatoriumi1806 – 1807 Prancūzijos karas su Prūsija ir Rusija1807 m liepos 7 dieną Tilžės taikos sutartis tarp Rusijos ir Prancūzijos. Įkurta Varšuvos Kunigaikštystė, joje panaikinta baudžiavaLietuvos dvarininkų mokami mokesčiai buvo kone penkeriopai didesni nei kitose Rusijos srityse; caras, nepatenkintas Lietuvos bajorų palankumu Napoleonui, jų nemažino.1812 – Napoleono karas su Rusija. Bandymai atkurti LDK1814 – 1815 Vienos kongresas 1815 06 09 – baigiamasis kongreso aktas; sudaryta Lenkijos Karalystė – caras jos karalius.Pavlas I – 1786 – 1801Aleksandras I – 1801 – 1825Nikolajus – 1825 – 1855 Aleksandras II – 1855 – 1881 Vilniaus ir Gardino gubernijos sudarytos -1801; Kauno – 1843• 1840 – Lietuvoje baigta įvesti Rusijos imperijos tvarka (nutraukiamas statuto galiojimas)• Gubernijų pavadinimuose nelieka LT vardo• Lietuva virto Šiaurės vakarų kraštu• Valdymo aparate aukščiausias vietas užėmė rusai• Raštvedyboje lenkų kalba pakeista rusų• Caro valdžia garantavo sau sulenkėjusių Lietuvos bajorų paramą, neatimdama iš jų dvarų, leisdama dalyvauti vietos valdžioje ir teismuose• Carai užgrobtoje Lietuvoje dalijo savo pagalbininkams dvarus ir formavo sau patikimą atramą.Caro Pavlo I politiniai žingsniai:• Paskelbė sukilėliams amnestija • Įšleido iš kalėjimo tada Kosciušką• Mėgino užkirsti kelią valdininkų nesąžiningumui• Gražino Lietuvos statutą1830 – 1831 Sukilimas Lietuvoje – Rusijos pavergtų tautų kova dėl laisvėsPirmuoju etapu sukilėliai rėmėsi savo jėgomis; Antruoju – Lenkija bei užsieniuLenkija atsiunčia 12700 karių.Pralaimėto sukilimo reikšmė:• Pažadinti lietuviai kovoti dėl tautinio ir socialinio išsivadavimo• Sukilusi Lietuva suteikė paramą Lenkijos sukilėliams.• Išugdytos kovos tradicijos• Sukilimas apspartino lietuvių tautos susidarymą• Išgelbėja Europą nuo Rusijos kariuomenės įsiveržimo

1832 – uždarytas VU (Iš pradžių liko Medicinos fakultetas, bei dvasinė akademija, vėliau pirmasis panaikintas, o akademija perkelta į Peterburgą)Aušra – 1883 – 1886 (Basanavičius, Šliūpas, Mikšas) Tilžė, Ragainė Varpas – 1889 – 1905 (V. Kudirka) TilžėTėvynės sargas – 1896 – 1904 (Vaižgantas, Pietaris, Jablonskis, Būga) Tilžė 1793 – 1864 S. Daukanto gyvenimo metai – parašė pirmąją Lietuvos istorija lt kalba.

1801 – 1875 Valančiaus gyvenimo metai – blaivybės sąjūdis, „Palangos Juzė“.1806 – 1831 E. Pliaterytės gyvenimo metai1817 – įsisteigė Filomatų, Šubravcų draugijos. Atsinaujino masonų ložių veikla.1776 įsikūrusių Masonų siekiai – Vienybė, Brolybė, Nesavanaudiška pagalba.Šubravcų reikalavimai – nuolat užsiimti saviaukla, atlikti luomo pareigas, saikingai vartoti svaigalus, vengti azartinių lošimų, didinti savo biblioteką, kas 20 dienų rašyti straipsni.Filomatų draugijos tikslai – Šviesti lenkų tautą, gerinti mokymą, puoselėti tautiškumą, platinti liberalius principus, skatinti visuomenės veiklą, padėti studijų draugams, pratintis rašyti.Tautinės kultūros pradmenis sudarė:• Kalbos veikalai – gramatikos, žodynai• Istorijos darbai – Daukantas, raštai, raštijos tyrinėjimai• Tautosakos rinkiniai – Rėzos, Stanevičiaus, Jucevičiaus• Grožinė literatūra – Poška, Strazdas, Stanevičius, Baranauskas1835 – 1902 Baranausko gyvenimo metai

1857 – caro Aleksandro II raštas dėl žemės reformos.1861 02 19 caras parašo manifestą su įsakymu, kurie panaikino baudžiavą ir skelbė pagrindines reformų sąlygas.

1863 01 22 Lenkijoje prasidėjo sukilimas. Manifestu paskelbtas luomų teisių sulyginimas, perdavimą valstiečiams jų naudojamų žemių, feodalinių priemonių panaikinimas. 02 01 prisideda ir LT.

1863 05 07 – sukilėlių mūšis su Rusijos kariuomene prie Biržų.Sukilimui slopinti atsiunčiama kariuomenė, vadovaujama generolo Muravjovo. (vėliau paskiriamas generalgubernatoriumi)

Iki 1865 – nubausta apie 21 tūkst žmonių Sukilimo padariniai:• Apribota katalikų ir dvasininkų veikla• Represijomis slopinamas nacionalinis judėjimas• Uždrausta visų draugijų veikla• Iš mokyklų ir įstaigų pašalinta LT kalba• Uždrausta LT spauda• Didinama rusų žemėvaldaCaro nuolaidos:• Panaikintas lažas – 1863 05 01• Palikti iki reformos turėti sklypai• Sudarytos geresnės sąlygos kapitalizmo raidai kaime• Sumažintos piniginės prievolės ir žemės kaina.Vyriausias sukilėlių vadas Zigmantas Sierakauskas 1826 – 1863Senosios Artimųjų Rytų civilizacijos

1. Mesopotamiją nukariavo akadai2. Mesopotamiją nukariavo kasitai, Hamurabio įstatymas (~1750 m. pr. Kr)3. XI – VII a.pr.Kr. visą Mesopotamiją apėmusią imp. sukūrė asirai4. Valdžią perėmė chaldėjai, trumpam atgaivino Babilono karalystę.

~3200m.pr.Kr.  Šumerų miestų viešpatavimas Mesopotamijoje Egipto suvienijimas ir Senoji karalystė Akado imperija Mesopotamijoje Vidurinioji karalystė Egipte~2000m.pr.Kr. Babilono valdžia Mesopotamijoje Hiksų įsiveržimas į Egiptą Hetitų valstybė mažojoje Azijoje Kasitai nukariauja Babiloną Naujoji karalystė Egipte ~1500m.pr.Kr. Suirutės laikai Egipte Žydų susivienijimas į karalystę~1000m.pr.Kr. Senovės žydų valstybės susiskaldymas Asirijos iškilimas ir žlugimas Kušo viešpatavimas Egipte Naujoji Babilono karalystė Persijos imperijos susikūrimas ir Artimųjų Rytų nukariavimas

Abraomas Apie XX-XIII a.pr.Kr.JuozapasEgipto nelaisvė

Giminių lyga Apie XIII-X a.pr.Kr.SauliusDovydas

Skilimas Apie X a. – 587 m.pr.Kr.Asirijos nelaisvėPranašai

Babilono nelaisvė Apie 587 – 538 m.pr.Kr.Biblijos (Toros) užrašymas

ANTIKA

GraikijaApie 3000-1600 m.pr.Kr. Kretos (mino) epochaApie 1600-1200 m.pr.Kr. Mikėnų epochaApie 1200-800 m.pr.Kr. „Tamsieji amžiai“Apie 800-500 m.pr.Kr. Archainė epocha500-338 m.pr.Kr. Klasikinė epocha338-146 m.pr.Kr. Helenistinė epocha.

RomaApie 754-509 m.pr.Kr. Karalių epochaApie 509-III a.pr.Kr. Ankstyvoji respublikaApie III a.pr.Kr. – 30m.pr.Kr. Vėlyvoji respublika30 m.pr.Kr.- II a.pab. Ankstyvoji imperijaII a. pab. – III a. pab. Romos imperijos krizėIII a. pab. – V a. pab. Vėlyvoji imperija (dominatas)

Reformos 621 m.pr.Kr. Drakontas Įtvirtintos aristokratų teisės.594 m.pr.Kr. Solonas Įvesta timokratija – teisė valdyti pagal turtą. Panaikintos skolos ir skolinė vergija.560 – 528 m.pr.Kr. Persistratas Įvedė tironiją. Globojo vid. ir žemesniuosius sluoksnius.508 m.pr.Kr. Kleistenis Administracinė (filių) reforma, panaikinta aristokratų įtaka tautos susirinkimui. Ostrakizmas – šukelių teismas.462 m.pr.Kr. Periklis Valstybinė taqrnyba apmokama. Panaikintos kilm.susirinkimo – aeropago teisės.

753 m.pr.Kr. Romos įkūrimas510 m.pr.Kr. Roma tampa respublikaIV a.pr.Kr. pradžia Romos karai su galais

IV a.pr.Kr. vid. roma pradeda nukariauti italikų gentis282-265 m.pr.Kr. Pietų Italijos užkariavimas264-241 m.pr.Kr. pirmasis pūnu karas (su Kartagina). Prijungiama Sicilija218-201 m.pr.Kr. Antrasis punų karas (Hanibalas).216 m.pr.Kr. pralaimėtas Kanų mūšis.149-146 m.pr.Kr. trečiasis punų karas. Kartaginos sutriuškinimas.146 m.pr.Kr. Graikinjos prijungimas prie Romos.88 m.pr.Kr. Romos piliečių teisių suteikimas Italijos gyventojams.64-63 m.pr.Kr. Sirija ir Palestina tampa Romos provincinjomis.58-51 m.pr.Kr. Cezaris nukariauja Galiją.30 m.pr.Kr. Roma prisijungia Egiptą (Kleopatra VII)43 m. po Kr. Nukariauja P.Britanijos dalį101-106 m. Dakiją.Nuo 117 m. gynybinių įtvirtinimų statyba212 m. Romos piliečių teisių suteikimas visiems imperijos gyvebntojams284 m. Diokletianas – dominato pradžia395 m. imperijos padalijimas410 m. Gotai nusiaubia Romą476 m. V.Romos imp. žlugimas

BALTAI Paleolitas XI – IX tūkst.pr.Kr.Mezolitas VIII – V tūkst.pr.Kr. vidurys NeolitasAnkstyvasis 4600-2900 m. pr. Kr.Vidurinis 2900-2100 m.pr.Kr.Vėlyvasis 2100-1600 m.pr.Kr.Žalvario amžiusSenasis 1600-1100 m.pr.Kr.Naujasis 1100-500 m.pr.Kr.Geležies amžiusAnkstyvasis 500 m.pr.Kr.- 0Senasis 0 – 400Vidurinis 400-950Vėlyvasis 950-XIII a.pr.

KRIKŠČIONYBĖ

40-4 m.pr.Kr. Erodas Didysis iki 4 m.pr.Kr. gimė Jėzus Nazarietis 34 m. Stepono nužudymas 45-56 Pauliaus misijos 62 nužudomas paulius, vėliau Petras 80-100 parašomos Evangelijos pagal Matą ir Luką. 313 Konstantino sulyginama su kitomis religijomis 380 Teodosijus paskelbia valstybine religija

Pasaulio istorija476 Vakarų Romos imp. žlugimas. Nuverstas Romos imp. Romulas Augustulas.481-511 Frankų karalius Chlodvigas622 Islamo atsiradimasVIII a. vid.Vikingų antpuolių Europoje pradžia768-814 Frankų valdovas Karolis Didysis 800 Frankų imp. įkūrimas843 Karolio Didžiojo imp. padalijimas (Verdeno sut. Italija, Prancūzija ir Vokietija)IX a. pab. Vengrų puolimų pradžia

936-973 Otonas I962 Vokiečių Šv.Romos imp. įkūrimas. Otonas I – imperatorius1054 Schizma1066 Normandija (Vilhelmas I) nukariauja Angliją1215 Didžioji laisvių chartija Anglijoje1236-1238 Mongolų – totorių užkariavimų Europoje pradžia1270 Kryžiaus žygių pabaiga1302 Sušaukti generaliniai luomai Prancūzijoje1337-1453 Šimatametis karas Anglija su Prancūzija1378-1417 Didysis katalikų Bažnyčios skilimas1415 J.Huso sudeginimas1445 J.Gutenbergas išranda knygų spausdinimą1453 Turkai osmanai užima KonstantinopolįXV a. antra pusė Galutinis Prancūzijos suvienijimas (Liudvikas XI)XV a. pab. Tiudorų dinastijos ir konstitucinės monarchijos pradžia Anglijoje1492 K.Kolumbas atranda AmerikąXIV a.pab. Centralizuotų Anglijos ir Prancūzijos valstybių susikūrimasXIV-XVI a. Renesansas1517 Reformacijos pradžia

1009 Pirmą kartą minimas Lietuvos vardas1236 Pirmasis Mindaugo Lietuvos, vieningos Lt. Valstybės paminėjimas1323 Pirmą kartą minimas Vilnius1385 Krėvos sutartis1387 Lietuvos krikštas1410 Žalgirio mūšis

Bažnyčia viduramžiais 525 Įvestas laiko skaičiavimas nuo Kristaus gimimo (Dionyzas Egziguas)529 Benediktas Nursietis įkuria Monte Kasino vienuolyną590-604 Popiežius Grigalijus I Didysis910 Kliuni vienuolynas960 Danijos krikštas966 Lenkijos krikštas988 Rusios krikštas1054 Schizma (pop. Leonas IX ekskomunikuoja Bizantijos patriarchą) lotynų ir ortodoksų bažn. 1059 Kliuni reforma (atskiria dvasinę ir pasaulietinę valdžią)1075-1122 Kova dėl investitūros1095 Klermono sus. Pop. Urbonas skelbia I kryžiaus žygį1099 Užima Jeruzalę1204 Kryžiuočiai užkariauja Konstantinopolį (II kryžiaus žygis) įkuriama Lotynų imp.1309-1376 Popiežių rezidencija Avinjone1378-1417 Didysis Bažnyčios skilimas1414-1418 Konstansos Bažnyčios susirinkimas: skilimo pabaiga, J.Huso sudeginimas1517 Reformacijos pradžia

LIETUVOS VALSTYBĖ1219 Pirmą kartą minimas Mindaugas1236 Saulės mūšis. Vytenis sutriuškina kalvijuočius1236(40)-1263 Lietuvą valdo Mindaugas1260 Durbės mūšis. Sutriuškinama kryžiuočių kariuomenė1260-1274 Herkus Mantas. Didysis prūsų sukilimas1263-4 Treniota1264-7 Vaišelga1270-82 Traidenis1285-94 Butigeidis ir Pukuveras-Butvydas (Gedimino tėvas)

1295-1316 Vytenis1323 Pirmasis Lietuvos sotinės – Vilniaus paminėjimas1316-41 Gediminas1323-4 Pirmasis Gedimino ketinimas krikštytis1325 Sutartis su Lenkija dėl bendros gynybos nuo kryžiuočių1336 Pilėnų gynyba1341 Antrasis Gedimino ketinimas krikštytis1341-5 Jaunutis1345-77 Algirdas ir Kęstutis1362 Kauno pilies gynimas1363 Mėlynųjų vandenų mūšis. Alrigdo pergalė prieš totorius1377-81 Jogaila ir Kęstutis1380 Dovydiškių sutartis (Jogaila neriamia Kęstučio, ordinui puolant jo valdas)1381-2 Kęstutis1382 Jogailos perversmas Vilniuje, Kęst.ir Vyt. Įkalinimas, Kęst.nužud., Vyt.pabėgimas.1382-92 Jogaila1384 Vytauto sugrįžimas į Lietuvą1385 Krėvos unija1386 Jogailos krikštas, vedybos su Jadvyga, karūnavimas Lenkijos karaliumi1387 Jogailos privilegijos Vilniaus vyskupui,Lietuvos bajorams ir Vilniui Magdeburgo t.1390 Vytauto sąj, su kryžiuočiais, jos sulaužymas, pabėgimas. Tampa Jogailos vietiniku. 1392 Jogailos ir Vytauto Astravos sut. Vytautas tampa Lietuvos valdovu1398 Salyno sutartis su Vok. ordinu –Žemaitija atiduodama kryžiuočiams1401 Vilniaus-Radomo sut., Vytautas – LDK Didd.Kun. iki mirties, Žemaičių sukilimas1410 Pergalė prieš kryžiuočius Žalgirio mūšyje

Mindaugas1219 Pirmą kartą paminėtas Mindaugas1230 Kryžiuočių ordino perkėlimas į Pabaltijį1251 Mindaugo krikštas1253 07 06 Mindaugo karūnavimas1263 Mindaugo ir dviejų jo sūnų nužudymas

Kovos su kryžiuočiais1283 Nuolatinių karo veiksmų su kryžiuočiais pradžia1329 Kryžiuočiai užėmė medvegalio pilį (Čekijos karalius Jonas Liuksemburgietis)1336 Pilėnų gynyba1348 Strėvos mūšis1362 Kauno pilies gynimas1370 Rūdavos mūšis

LDK NUO KRĖVOS SUTARTIES IKI LIUBLINO UNIJOS1385 Krėvos unija1387 Lietuvos (aukštaitijos) Krikštas1392-1430 Vytauto valdymas1398 Salyno sutartis. Vytauto „amžinoji taika“ su ordinu, Žemaitiją ordinui atidavė1399 Vorsklos mūšis. Vytauto pralaimėjimas totoriams1401 Žemaičių sukilimas prieš ordiną1404 Racionžo taikos sutartis, Žemaitija atiduodama ordinui1409 pavasaris Žemaičių sukilimo pradžia1409 08-10mėn. Ordinio karas su Lenkija

1410 07 09 LDK ir Lenkijos kariuomenių įžengimas į ordino teritoriją1410 07 15 Žalgirio mūšis1410 07 23-09 18 Nesėkming a Marienburgo apgultis1411 02 01 Torūnės taika. Žemaitija lietuvai iki Jogailos ir Vytauto mirties1413 Horodlės unija1413 Žemaitijos krikštas1422 09 27 Melno taika. Karų su kryžiuočiais pabaiga. Lietuva atgavo Žemaitiją1429 Lucko suvažiavimas1430 Vytauto mirtis1435 Pabaisko (Umergės) kautynės1447 Kazimiero privilegija bajorams, juridiškai įteisinusi baudžiavą1492 Aleksandro privilegija bajorams, išplėtusi ponų tarybos teises 1522 Pranciškaus Skorinos veiklos Vilniuje pradžia1529 I-asis Lietuvos statutas1539-42 Abraomo Kulviečio veikla Vilniuje1547 Katekizmas1557 Valakų reformos įstatymas1558-83 Karas dėl Livonijos1566 II-asis Lietuvos statutas1569 Liublino unijos akto pasirašymas1572 Žygimanto Augusto mirtis ir Gediminaičių dinastijos pabaiga

1388 Vytauto suteikta pirmoji privilegija žydams1397 Prahos universitete įsteigta lietuvių studentų kolegija1397 Pirmosios Lt. parapijinės mokylos paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose.1400 Lietuvoje paplito kanceliarinė slavų rašto kalba1430 Užrašytas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių metraštis1434 Sulygintos stačiatikių ir katalikų bajorų teisės valstybėje1468 Sudarytas Kazimiero teisynas – pirmasis LDK rašytinės teisės rinkinys

NAUJŲJŲ AMŽIŲ PRADŽIAXIII a.pab. – XIV a.pr. Ankstyvojo humanizmo gimimas Š.Italijoje1400-1500 Ankstyvasis Renesansas – kvatročentas ItalijojeXVI a.pirma pusė Brandusis Renesansas – činkvečentas ItalijojeNuo XV a. pr. Šiaurės Renesansas1517 Protestantizmo pradžia

Mokslo išradimai. Didieji geografiniai atradimai1271 Markas Polas Šilko keliu pasiekė Pekiną1300 Europoje išrastas laikrodis (mechaninis)1320 Europoje pradėtas naudoti kinų išrastas popierius1440 Paskelbtas traktatas apie kosmoso begalybę1473-1543 M.Kopernikas.apie dangaus ir sferų sukimąsį.1487-1488 B.Diasas atrado pietinį afrikos ragą1492 K.Kolumbas atrado Ameriką1497 Dž.Kabonas pasiekė Š.Amerikos pakrantę1497-1521 Vasko da Gama jūrų kelias į Indiją1499 Amerigas Vespučis į Ameriką atplaukė1519-1521 F.Magelano kelionė aplink pasaulį1520 H.Kortesas radėjo Mexikos nukariavimą1548-1600 Dž.Brunas – Visata begalinė, o saulė – tik viena iš žvaigždžių.

1564-1642 Galileo Galilejus termometras, teleskopas1568 G.Merkatorius sudarė pirmąjį šiuolaikinį pasaulio žemėlapį1582 Popiežius Grigalijus XIII įvedė šiuolaikinį kalendorių1590 Išrastas mikroskopas

Reformacija ir kontrreformacija1324-1384 Džonas Viklifas1371-1415 Janas Husas1452-1498 Džirolamas Savonarola1517 95 Martino Liuterio tezės1521 Vormso susirinkimas (Liuteris paskelbtas už įstatymo ribų)1484-1531 Ulrichas Cvinglis1493-1525 Tomas Miunceris

ikartoti prieš einant laikyti istorijos egzaminą