Reikšmingos datos

tinka pas1804 – Napoleonas paskelbtas imperatoriumi
1806 – 1807 Prancūzijos karas su Prūsija ir Rusija
1807 m liepos 7 dieną Tilžės taikos sutartis tarp Rusijos ir Prancūzijos. Įkurta Varšuvos Kunigaikštystė, joje panaikinta baudžiava
Lietuvos dvarininkų mokami mokesčiai buvo kone penkeriopai didesni nei kitose Rusijos srityse; caras, nepatenkintas Lietuvos bajorų palankumu Napoleonui, jų nemažino.
1812 – Napoleono karas su Rusija. Bandymai atkurti LDK
1814 – 1815 Vienos kongresas
1815 06 09 – baigiamasis kongreso aktas; sudaryta Lenkijos Karalystė – caras jos karalius.
Pavlas I – 1786 – 1801
Aleksandras I – 1801 – 1825
Nikolajus – 1825 – 1855
Aleksandras II – 1855 – 1881
Vilniaus ir Gardino gubernijos sudarytos -1801; Kauno – 1843
• 1840 – Lietuvoje baigta įvesti Rusijos imperijos tvarka (nutraukiamas statuto ga

a
aliojimas)
• Gubernijų pavadinimuose nelieka LT vardo
• Lietuva virto Šiaurės vakarų kraštu
• Valdymo aparate aukščiausias vietas užėmė rusai
• Raštvedyboje lenkų kalba pakeista rusų
• Caro valdžia garantavo sau sulenkėjusių Lietuvos bajorų paramą, neatimdama iš jų dvarų, leisdama dalyvauti vietos valdžioje ir teismuose
• Carai užgrobtoje Lietuvoje dalijo savo pagalbininkams dvarus ir formavo sau patikimą atramą.
Caro Pavlo I politiniai žingsniai:
• Paskelbė sukilėliams amnestija
• Įšleido iš kalėjimo tada Kosciušką
• Mėgino užkirsti kelią valdininkų nesąžiningumui
• Gražino Lietuvos statutą
1830 – 1831 Sukilimas Lietuvoje – Rusijos pavergtų tautų kova dėl laisvės
Pirmuoju etapu sukilėliai rėmėsi savo jėgomis; Antruoju – Lenkija bei užsieniu
Lenkija atsiunčia 12
2
2700 karių.
Pralaimėto sukilimo reikšmė:
• Pažadinti lietuviai kovoti dėl tautinio ir socialinio išsivadavimo
• Sukilusi Lietuva suteikė paramą Lenkijos sukilėliams.
• Išugdytos kovos tradicijos
• Sukilimas apspartino lietuvių tautos susidarymą
• Išgelbėja Europą nuo Rusijos kariuomenės įsiveržimo

1832 – uždarytas VU (Iš pradžių liko Medicinos fakultetas, bei dvasinė akademija, vėliau pirmasis panaikintas, o akademija pe

e
erkelta į Peterburgą)
Aušra – 1883 – 1886 (Basanavičius, Šliūpas, Mikšas) Tilžė, Ragainė
Varpas – 1889 – 1905 (V. Kudirka) Tilžė
Tėvynės sargas – 1896 – 1904 (Vaižgantas, Pietaris, Jablonskis, Būga) Tilžė 1793 – 1864 S. Daukanto gyvenimo metai – parašė pirmąją Lietuvos istorija lt kalba.
1801 – 1875 Valančiaus gyvenimo metai – blaivybės sąjūdis, „Palangos Juzė“.
1806 – 1831 E. Pliaterytės gyvenimo metai
1817 – įsisteigė Filomatų, Šubravcų draugijos. Atsinaujino masonų ložių veikla.
1776 įsikūrusių Masonų siekiai – Vienybė, Brolybė, Nesavanaudiška pagalba.
Šubravcų reikalavimai – nuolat užsiimti saviaukla, atlikti luomo pareigas, saikingai vartoti svaigalus, vengti azartinių lošimų, didinti savo biblioteką, kas 20 dienų rašyti straipsni.
Filomatų draugijos tikslai – Šviesti lenkų tautą, gerinti mokymą, puoselėti tautiškumą, platinti liberalius principus, skatinti visuomenės veiklą, padėti studijų draugams, pratintis rašyti.
Tautinės kultūros pradmenis sudarė:
• Kalbos veikalai – gramatikos, žodynai
• Istorijos darbai – Daukantas, raštai, raštijos tyrinėjimai
• Tautosakos rinkiniai – Rėzos, Stanevičiaus, Jucevičiaus
• Grožinė literatūra – Poška, Strazdas, Stanevičius, Baranauskas
1835 – 1902 Baranausko gyvenimo metai

1857 – caro Aleksandro II raštas dėl žemės reformos.
1861 02 19 caras parašo manifestą su įs

s
sakymu, kurie panaikino baudžiavą ir skelbė pagrindines reformų sąlygas.

1863 01 22 Lenkijoje prasidėjo sukilimas. Manifestu paskelbtas luomų teisių sulyginimas, perdavimą valstiečiams jų naudojamų žemių, feodalinių priemonių panaikinimas. 02 01 prisideda ir LT.

1863 05 07 – sukilėlių mūšis su Rusijos kariuomene prie Biržų.
Sukilimui slopinti atsiunčiama kariuomenė, vadovaujama generolo Muravjovo. (vėliau paskiriamas generalgubernatoriumi)

Iki 1865 – nubausta apie 21 tūkst žmonių
Sukilimo padariniai:
• Apribota katalikų ir dvasininkų veikla
• Represijomis slopinamas nacionalinis judėjimas
• Uždrausta visų draugijų veikla
• Iš mokyklų ir įstaigų pašalinta LT kalba
• Uždrausta LT spauda
• Didinama rusų žemėvalda
Caro nuolaidos:
• Panaikintas lažas – 1863 05 01
• Palikti iki reformos turėti sklypai
• Sudarytos geresnės sąlygos kapitalizmo raidai ka

a
aime
• Sumažintos piniginės prievolės ir žemės kaina.
Vyriausias sukilėlių vadas Zigmantas Sierakauskas 1826 – 1863
Senosios Artimųjų Rytų civilizacijos

1. Mesopotamiją nukariavo akadai
2. Mesopotamiją nukariavo kasitai, Hamurabio įstatymas (~1750 m. pr. Kr)
3. XI – VII a.pr.Kr. visą Mesopotamiją apėmusią imp. sukūrė asirai
4. Valdžią perėmė chaldėjai, trumpam atgaivino Babilono karalystę.

~3200m.pr.Kr.
 Šumerų miestų viešpatavimas Mesopotamijoje
 Egipto suvienijimas ir Senoji karalystė
 Akado imperija Mesopotamijoje
 Vidurinioji karalystė Egipte
~2000m.pr.Kr.
 Babilono valdžia Mesopotamijoje
 Hiksų įsiveržimas į Egiptą
 Hetitų valstybė mažojoje Azijoje
 Kasitai nukariauja Babiloną
 Naujoji karalystė Egipte
~1500m.pr.Kr.
 Suirutės laikai Egipte
 Žydų susivienijimas į karalystę
~1000m.pr.Kr.
 Senovės žydų valstybės susiskaldymas
 Asirijos iškilimas ir žlugimas
 Kušo viešpatavimas Egipte
 Naujoji Babilono karalystė
 Persijos imperijos susikūrimas ir Artimųjų Rytų nukariavimas

Abraomas Apie XX-XIII a.pr.Kr.
Juozapas
Egipto nelaisvė

Giminių lyga Apie XIII-X a.pr.Kr.
Saulius
Dovydas

Skilimas Apie X a. – 587 m.pr.Kr.
Asirijos nelaisvė
Pranašai

Babilono nelaisvė Apie 587 – 538 m.pr.Kr.
Biblijos (Toros) užrašymas

ANTIKA

Graikija
Apie 3000-1600 m.pr.Kr. Kretos (mino) epocha
Apie 1600-1200 m.pr.Kr. Mikėnų epocha
Apie 1200-800 m.pr.Kr. „Tamsieji amžiai“
Apie 800-500 m.pr.Kr. Archainė epocha
500-338 m.pr.Kr. Klasikinė epocha
338-146 m.pr.Kr. Helenistinė epocha.

Roma
Apie 754-509 m.pr.Kr. Karalių epocha
Apie 509-III a.pr.Kr. Ankstyvoji respublika
Apie III a.pr.Kr. – 30m.pr.Kr. Vėlyvoji respublika
30 m.pr.Kr.- II a.pab. Ankstyvoji imperija
II a. pab. – III a. pab. Romos imperijos krizė
III a. pab. – V a. pab. Vėlyvoji imperija (dominatas)

Reformos
621 m.pr.Kr. Drakontas Įtvirtintos aristokratų teisės.
594 m.pr.Kr. Solonas Įvesta timokratija – teisė valdyti pagal turtą. Panaikintos skolos ir skolinė vergija.
560 – 528 m.pr.Kr. Persistratas Įvedė tironiją. Globojo vid. ir žemesniuosius sluoksnius.
508 m.pr.Kr. Kleistenis Administracinė (filių) reforma, panaikinta aristokratų įtaka tautos susirinkimui. Ostrakizmas – šukelių teismas.
462 m.pr.Kr. Periklis Valstybinė taqrnyba apmokama. Panaikintos kilm.susirinkimo – aeropago teisės.

753 m.pr.Kr. Romos įkūrimas
510 m.pr.Kr. Roma tampa respublika
IV a.pr.Kr. pradžia Romos karai su galais
IV a.pr.Kr. vid. roma pradeda nukariauti italikų gentis
282-265 m.pr.Kr. Pietų Italijos užkariavimas
264-241 m.pr.Kr. pirmasis pūnu karas (su Kartagina). Prijungiama Sicilija
218-201 m.pr.Kr. Antrasis punų karas (Hanibalas).
216 m.pr.Kr. pralaimėtas Kanų mūšis.
149-146 m.pr.Kr. trečiasis punų karas. Kartaginos sutriuškinimas.
146 m.pr.Kr. Graikinjos prijungimas prie Romos.
88 m.pr.Kr. Romos piliečių teisių suteikimas Italijos gyventojams.
64-63 m.pr.Kr. Sirija ir Palestina tampa Romos provincinjomis.
58-51 m.pr.Kr. Cezaris nukariauja Galiją.
30 m.pr.Kr. Roma prisijungia Egiptą (Kleopatra VII)
43 m. po Kr. Nukariauja P.Britanijos dalį
101-106 m. Dakiją.
Nuo 117 m. gynybinių įtvirtinimų statyba
212 m. Romos piliečių teisių suteikimas visiems imperijos gyvebntojams
284 m. Diokletianas – dominato pradžia
395 m. imperijos padalijimas
410 m. Gotai nusiaubia Romą
476 m. V.Romos imp. žlugimas

BALTAI
Paleolitas XI – IX tūkst.pr.Kr.
Mezolitas VIII – V tūkst.pr.Kr. vidurys
Neolitas
Ankstyvasis
4600-2900 m. pr. Kr.
Vidurinis 2900-2100 m.pr.Kr.
Vėlyvasis 2100-1600 m.pr.Kr.
Žalvario amžius
Senasis
1600-1100 m.pr.Kr.
Naujasis 1100-500 m.pr.Kr.
Geležies amžius
Ankstyvasis
500 m.pr.Kr.- 0
Senasis 0 – 400
Vidurinis 400-950
Vėlyvasis 950-XIII a.pr.

KRIKŠČIONYBĖ

40-4 m.pr.Kr. Erodas Didysis

iki 4 m.pr.Kr. gimė Jėzus Nazarietis

34 m. Stepono nužudymas

45-56 Pauliaus misijos

62 nužudomas paulius, vėliau Petras

80-100 parašomos Evangelijos pagal Matą ir Luką.

313 Konstantino sulyginama su kitomis religijomis

380 Teodosijus paskelbia valstybine religija

Pasaulio istorija
476 Vakarų Romos imp. žlugimas. Nuverstas Romos imp. Romulas Augustulas.
481-511 Frankų karalius Chlodvigas
622 Islamo atsiradimas
VIII a. vid.Vikingų antpuolių Europoje pradžia
768-814 Frankų valdovas Karolis Didysis
800 Frankų imp. įkūrimas
843 Karolio Didžiojo imp. padalijimas (Verdeno sut. Italija, Prancūzija ir Vokietija)
IX a. pab. Vengrų puolimų pradžia
936-973 Otonas I
962 Vokiečių Šv.Romos imp. įkūrimas. Otonas I – imperatorius
1054 Schizma
1066 Normandija (Vilhelmas I) nukariauja Angliją
1215 Didžioji laisvių chartija Anglijoje
1236-1238 Mongolų – totorių užkariavimų Europoje pradžia
1270 Kryžiaus žygių pabaiga
1302 Sušaukti generaliniai luomai Prancūzijoje
1337-1453 Šimatametis karas Anglija su Prancūzija
1378-1417 Didysis katalikų Bažnyčios skilimas
1415 J.Huso sudeginimas
1445 J.Gutenbergas išranda knygų spausdinimą
1453 Turkai osmanai užima Konstantinopolį
XV a. antra pusė Galutinis Prancūzijos suvienijimas (Liudvikas XI)
XV a. pab. Tiudorų dinastijos ir konstitucinės monarchijos pradžia Anglijoje
1492 K.Kolumbas atranda Ameriką
XIV a.pab. Centralizuotų Anglijos ir Prancūzijos valstybių susikūrimas
XIV-XVI a. Renesansas
1517 Reformacijos pradžia

1009 Pirmą kartą minimas Lietuvos vardas
1236 Pirmasis Mindaugo Lietuvos, vieningos Lt. Valstybės paminėjimas
1323 Pirmą kartą minimas Vilnius
1385 Krėvos sutartis
1387 Lietuvos krikštas
1410 Žalgirio mūšis

Bažnyčia viduramžiais
525 Įvestas laiko skaičiavimas nuo Kristaus gimimo (Dionyzas Egziguas)
529 Benediktas Nursietis įkuria Monte Kasino vienuolyną
590-604 Popiežius Grigalijus I Didysis
910 Kliuni vienuolynas
960 Danijos krikštas
966 Lenkijos krikštas
988 Rusios krikštas
1054 Schizma (pop. Leonas IX ekskomunikuoja Bizantijos patriarchą) lotynų ir ortodoksų bažn.
1059 Kliuni reforma (atskiria dvasinę ir pasaulietinę valdžią)
1075-1122 Kova dėl investitūros
1095 Klermono sus. Pop. Urbonas skelbia I kryžiaus žygį
1099 Užima Jeruzalę
1204 Kryžiuočiai užkariauja Konstantinopolį (II kryžiaus žygis) įkuriama Lotynų imp.
1309-1376 Popiežių rezidencija Avinjone
1378-1417 Didysis Bažnyčios skilimas
1414-1418 Konstansos Bažnyčios susirinkimas: skilimo pabaiga, J.Huso sudeginimas
1517 Reformacijos pradžia

LIETUVOS VALSTYBĖ
1219 Pirmą kartą minimas Mindaugas
1236 Saulės mūšis. Vytenis sutriuškina kalvijuočius
1236(40)-1263 Lietuvą valdo Mindaugas
1260 Durbės mūšis. Sutriuškinama kryžiuočių kariuomenė
1260-1274 Herkus Mantas. Didysis prūsų sukilimas
1263-4 Treniota
1264-7 Vaišelga
1270-82 Traidenis
1285-94 Butigeidis ir Pukuveras-Butvydas (Gedimino tėvas)
1295-1316 Vytenis
1323 Pirmasis Lietuvos sotinės – Vilniaus paminėjimas
1316-41 Gediminas
1323-4 Pirmasis Gedimino ketinimas krikštytis
1325 Sutartis su Lenkija dėl bendros gynybos nuo kryžiuočių
1336 Pilėnų gynyba
1341 Antrasis Gedimino ketinimas krikštytis
1341-5 Jaunutis
1345-77 Algirdas ir Kęstutis
1362 Kauno pilies gynimas
1363 Mėlynųjų vandenų mūšis. Alrigdo pergalė prieš totorius
1377-81 Jogaila ir Kęstutis
1380 Dovydiškių sutartis (Jogaila neriamia Kęstučio, ordinui puolant jo valdas)
1381-2 Kęstutis
1382 Jogailos perversmas Vilniuje, Kęst.ir Vyt. Įkalinimas, Kęst.nužud., Vyt.pabėgimas.
1382-92 Jogaila
1384 Vytauto sugrįžimas į Lietuvą
1385 Krėvos unija
1386 Jogailos krikštas, vedybos su Jadvyga, karūnavimas Lenkijos karaliumi
1387 Jogailos privilegijos Vilniaus vyskupui,Lietuvos bajorams ir Vilniui Magdeburgo t.
1390 Vytauto sąj, su kryžiuočiais, jos sulaužymas, pabėgimas. Tampa Jogailos vietiniku.
1392 Jogailos ir Vytauto Astravos sut. Vytautas tampa Lietuvos valdovu
1398 Salyno sutartis su Vok. ordinu –Žemaitija atiduodama kryžiuočiams
1401 Vilniaus-Radomo sut., Vytautas – LDK Didd.Kun. iki mirties, Žemaičių sukilimas
1410 Pergalė prieš kryžiuočius Žalgirio mūšyje

Mindaugas
1219 Pirmą kartą paminėtas Mindaugas
1230 Kryžiuočių ordino perkėlimas į Pabaltijį
1251 Mindaugo krikštas
1253 07 06 Mindaugo karūnavimas
1263 Mindaugo ir dviejų jo sūnų nužudymas

Kovos su kryžiuočiais
1283 Nuolatinių karo veiksmų su kryžiuočiais pradžia
1329 Kryžiuočiai užėmė medvegalio pilį (Čekijos karalius Jonas Liuksemburgietis)
1336 Pilėnų gynyba
1348 Strėvos mūšis
1362 Kauno pilies gynimas
1370 Rūdavos mūšis

LDK NUO KRĖVOS SUTARTIES IKI LIUBLINO UNIJOS
1385 Krėvos unija
1387 Lietuvos (aukštaitijos) Krikštas
1392-1430 Vytauto valdymas
1398 Salyno sutartis. Vytauto „amžinoji taika“ su ordinu, Žemaitiją ordinui atidavė
1399 Vorsklos mūšis. Vytauto pralaimėjimas totoriams
1401 Žemaičių sukilimas prieš ordiną
1404 Racionžo taikos sutartis, Žemaitija atiduodama ordinui
1409 pavasaris Žemaičių sukilimo pradžia
1409 08-10mėn. Ordinio karas su Lenkija
1410 07 09 LDK ir Lenkijos kariuomenių įžengimas į ordino teritoriją
1410 07 15 Žalgirio mūšis
1410 07 23-09 18 Nesėkming a Marienburgo apgultis
1411 02 01 Torūnės taika. Žemaitija lietuvai iki Jogailos ir Vytauto mirties
1413 Horodlės unija
1413 Žemaitijos krikštas
1422 09 27 Melno taika. Karų su kryžiuočiais pabaiga. Lietuva atgavo Žemaitiją
1429 Lucko suvažiavimas
1430 Vytauto mirtis
1435 Pabaisko (Umergės) kautynės
1447 Kazimiero privilegija bajorams, juridiškai įteisinusi baudžiavą
1492 Aleksandro privilegija bajorams, išplėtusi ponų tarybos teises
1522 Pranciškaus Skorinos veiklos Vilniuje pradžia
1529 I-asis Lietuvos statutas
1539-42 Abraomo Kulviečio veikla Vilniuje
1547 Katekizmas
1557 Valakų reformos įstatymas
1558-83 Karas dėl Livonijos
1566 II-asis Lietuvos statutas
1569 Liublino unijos akto pasirašymas
1572 Žygimanto Augusto mirtis ir Gediminaičių dinastijos pabaiga

1388 Vytauto suteikta pirmoji privilegija žydams
1397 Prahos universitete įsteigta lietuvių studentų kolegija
1397 Pirmosios Lt. parapijinės mokylos paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose.
1400 Lietuvoje paplito kanceliarinė slavų rašto kalba
1430 Užrašytas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių metraštis
1434 Sulygintos stačiatikių ir katalikų bajorų teisės valstybėje
1468 Sudarytas Kazimiero teisynas – pirmasis LDK rašytinės teisės rinkinys

NAUJŲJŲ AMŽIŲ PRADŽIA
XIII a.pab. – XIV a.pr. Ankstyvojo humanizmo gimimas Š.Italijoje
1400-1500 Ankstyvasis Renesansas – kvatročentas Italijoje
XVI a.pirma pusė Brandusis Renesansas – činkvečentas Italijoje
Nuo XV a. pr. Šiaurės Renesansas
1517 Protestantizmo pradžia

Mokslo išradimai. Didieji geografiniai atradimai
1271 Markas Polas Šilko keliu pasiekė Pekiną
1300 Europoje išrastas laikrodis (mechaninis)
1320 Europoje pradėtas naudoti kinų išrastas popierius
1440 Paskelbtas traktatas apie kosmoso begalybę
1473-1543 M.Kopernikas.apie dangaus ir sferų sukimąsį.
1487-1488 B.Diasas atrado pietinį afrikos ragą
1492 K.Kolumbas atrado Ameriką
1497 Dž.Kabonas pasiekė Š.Amerikos pakrantę
1497-1521 Vasko da Gama jūrų kelias į Indiją
1499 Amerigas Vespučis į Ameriką atplaukė
1519-1521 F.Magelano kelionė aplink pasaulį
1520 H.Kortesas radėjo Mexikos nukariavimą
1548-1600 Dž.Brunas – Visata begalinė, o saulė – tik viena iš žvaigždžių.
1564-1642 Galileo Galilejus termometras, teleskopas
1568 G.Merkatorius sudarė pirmąjį šiuolaikinį pasaulio žemėlapį
1582 Popiežius Grigalijus XIII įvedė šiuolaikinį kalendorių
1590 Išrastas mikroskopas

Reformacija ir kontrreformacija
1324-1384 Džonas Viklifas
1371-1415 Janas Husas
1452-1498 Džirolamas Savonarola
1517 95 Martino Liuterio tezės
1521 Vormso susirinkimas (Liuteris paskelbtas už įstatymo ribų)
1484-1531 Ulrichas Cvinglis
1493-1525 Tomas Miunceris

ikartoti prieš einant laikyti istorijos egzaminą