Petras Klimas

Petras Klimas

P.Klimas gimė 1891m. vasario 23d. Kušliškių kaime, Kalvarijos valsčiuje, Marijampolės apskrityje, stambaus ūkininko šeimoje. Tėvų remiamas, motinos numatytas tuo metu populiariam dvasininkų luomui, sėkmingai sėmėsi mokslų. Mokydamasis Marijampolės gimnazijoje rašinėjo Vilniaus lietuvių spaudai, o 1908m. net leido laikraštėlį ”Mokinių draugas“. Nuo 1910 m. P.Klimas Maskvos universitete 4 metus studijavo teisę, aktyviai bendradarbiavo liberaliame „Aušrinės“ laikraštyje, pasirašinėdamas straipsnius Vabalėlio slapyvardžiu. Netrukus P.Klimas įsitraukė į Lietuvių mokslo draugijos veiklą, dalyvavo jos suvažiavimuose, skaitė pranešimus. Po studijų apsigyvenęs Vilniuje, įsitraukė į visuomeninę veiklą, o prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui – į Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti darbus. Raštingas, puikiai mokąs kalbą, P.Klimas tapo nuolatiniu lietuvių komitetų ir draugijų sekretoriumi, memorandumų redaktoriumi ir stilistu. P.Klimas dalyvavo visų to meto įvykių sūkuryje – tyrė Lietuvos ekonominę padėtį, diskutavo Vilniaus lietuvių susibūrimuose, kartu su J.Šauliu, A.Smetona, J.Basanavičiumi rengė ir redagavo memorandumus vokiečių okupacinei administracijai; pasinaudodamas J.Jablonskio medžiaga, parašė mokykloms vadovėlių, skaitinių („Lietuvių kalbos sintaksė“, „Skaitymai lietuvių kalbos pamokose“), įsteigė ir vedė Vilniuje lietuvių kalbos kursus. P.Klimas – vienas nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjų. 1917 m. rugsėjo 18-22 d.Vilniuje įvykusioje Lietuvių konferencijoje jis buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą, tapo jos sekretoriumi, vėliau generaliniu sekretoriumi. Redagavo 1917 m. gruodžio 11 d. ir 1918 m. vasario 16 d. pareiškimus, parodė nemenkus diplomatinius sugebėjimus, taikydamas 1918 m. vasario 16 d. išvakarėse suskilusią Lietuvos Tarybą. Sudarius pirmąją Laikinąją Lietuvos vyriausybę, P.Klimas „priskiriamas prie užsienio reikalų ministerijos“, nors pačios ministerijos dar nebuvo. Buvęs Tarybos sekretorius puikiai mokėjo rusų, vokiečių, prancūzų kalbas, gerai žinojo Tarybos medžiagą apie Lietuvos dovaujama Lietuvos delegacija jis dalyvavo Paryžiaus taikos konferencijos užkulisiuose vykusiose politinėse derybose. 1920 m. – derybose su Tarybų Rusija. 1922 m. vasario mėn. P.Klimas buvo Lietuvos vyriausybės delegacijos, dalyvavusios Genujos konferencijoje narys, rengė dokumentus dėl rytinės Lietuvos sienos.

Mirė P.Klimas 1969 m. sausio 16 d. Kaune. Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.P.Klimas nuėjo ilgą ir kūrybingą gyvenimo kelią. Sunkus jo likimas buvo panašus į visos lietuvių tautos likimą. Kaip valstybininkas, jis visas jėgas skyrė valstybės atkūrimui, Lietuvos tarptautinių pozicijų stiprinimui. Vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signataras tautai, valstybei, jos idealams liko ištikimas iki paskutinės savo gyvenimo dienos.