naujausieji laikai

NAUJAUSIEJI LAIKAI

1919-1920M. Lietuvos kovos už nepriklausomybę. M.Šleževičius-(1882-1939) visuomenės ir valstybės veikėjas. Įkūrė socialistų liaudininkų partiją. Buvo užsienio reikalų ministras. V.Kapsukas-kūrė tarybų valdžią. Paskelbė Lietuvos tarybų respubliką.Lietuvos vadovas. J.Pilsudskis-(1867-1935) 1926m. Lenkijos diktatorius, įvedė sanacinį režimą. Želigovskis-(1867-1947) generolas.tarnavo rusijos kariuomenėje. Buvo Vilniaus krašto kariuomenės vadas. A.Stulginskis-Lietuvos tarybos nrys. Antrasis Lietuvos prezidentas.
1920-1922m. Steigiamasis seimas
1922m. Fašistai paima valdžią Italijoje. Fašizmas-politinė srovė, riškianti reakcingiausių ir agresyviausių sluoksnių interesus. Autoritarizmas-totalitarinio valdymo forma –valdžia nerenkama, jos veikla nekontroliuojama. Diktatūra- valstybės valdymo forma, priešinga demokratijai, kai valstybė nėra atsakinga piliečiams irr naudojasi valdžia savo nuožiūra. B.Musolinis- (1883-1945) įkūrė fašistų organizaciją. Vadovavo „žygiui į Romą“.
1926m. Gruodis- valstybės perversmas Lietuvoje. Socialdemokratai- politinė partija. Pasisako už demokratiniu būdu suformuotos vyriausybės politiką, orientuotą į socialinės lygybės ir teisingumo įgyvendinimą. A.Smetona-(1874-1944) pirmasis Lietuvos prezidentas. 1917m. Vilniaus konferencijoje išrinktas į Lietuvos tarybą. A.Voldemaras (1883-1942) tapo pirmosios Lietuvos vyriausybės vadovu. Dalyvavo kariniame puče prieš Smetoną. K.Grinius (1866-1950) trečiasis Lietuvos prezidentas. Nuo 1883m. Pradėjo platinti slaptą lietuvišką spaudą.
129m. Pasaulinės ekonominės krizės pradžia
1933m. Nacistų įsigalėjimas Vokietijoje. Nacizmas- Vokietijoje-fašizmo atmaina, fašistinės nacionalistų partijos politika ir ideologija. Genocidas- ištisų gyventojų grupių naaikinimas rasiniais, nacionaliniais ar religiniis motyvais. Koncentracijos stovykla- karo belaisvių, kalinių, režimo priešininkų izoliavimoir represijų vieta. A.Hitleris- (1889-1945) 1919m. Įkūrė nacionalistų partiją. 1933m. Tapo Vokietijos kancleriu.
1939-1945m. Antrasis pasaulinis karas Molotovo-Ribentropo paktas – Vokietijos ir Sovietų sąjungos nepuolimo sutartis. Pagal jos slaptąjį protokolą abi šalys Eu

uropą pasidalijo įtakos sferomis. Frontas- kovai išdėstyta kariuomenės pusė, atsukta į priešą. Pvz. Rytų ar vakarų frontas. V.Molotovas (1890-1986) bolševikas. 1930m. Tapo sovietinės vyriasusybės vadovu. J.Ribentropas (1893-1946) vokietis. Buvo užsienio reikalų ministras, kancleris. Ruzveltas (1882-1945) parengė ūkines ir socialines reformas JAV. Atstovavo Teherano ir Jaltos konferencijose.Šarlis de Golis (1890-1970) prancūzijos politikas. „Laisvosios Prancūzijos judėjimo vadovas. Prancūzijos prezidentas.
1940 06 15 Lietuvos okupacijos pradžia Nota –oficialus diplimatinis vienos valstybės kreipimasis į kitą, kai norima pareikšti pretenzijas, protestą ar norima informuoti apie kokius nors įvykius. Ultimatumas – dokumentu rba žodžiu pareikštas vienos valstybės reiklvimas kitai, kuriame grasinama imtis tam tikrų poveikio priemonių, jei reikalavimas nebus nustatytu laiku įvykdytas. Okupacija – laikinas kitos valstybės teritorijos užėmimas ir faktiškas jos valdymas. Aneksija – svetimos valstybės teritorijos prijungimas prie savosios. „Keistasis karas“ tai karas kai Hitleris pasiūlė Prnūzijai ir Anglijai suudaryti taiką,bet jos nesutiko ir nesiėmė jokių karo veiksmų.
1941-1944 m. Vokiečių okupacija Lietuvoje LAF- Lietuvos aktyvistų frontas. Holokaustas – žydų naikinimas. Getas – miesto dalis, skirta tam tikrai rasinei, tautinei ar religinei gyventojųgrupei priverstinai apgyvendinti. P.Plechavičius (1890-1973) Lietuvos karininkas.Organizavo vietinę rinktinę.
1944-1990m. TSRS okupaija Lietuvoje Unitarinė valstybė – valstybė kurioje yra viena konstituciaj, viena teisės sistema, viena pilietybė. Disidentas – asmuo, nepripažįstantis viešpataujančios ideoligijos. A.Sniečkus (1903-1974) Lietuvos komunistų partijos veikėjas. Vadinmas „Lietuvos ūkininku“. J.Paleckis (1899-1980) sudarė „liaudies vyriausybę“. Buvo ministras pirmininkas ir kartu ėjo prezidento pareigas.
1944-1953m. Represijos Lietuvoje ir partizanų pasipriešinimo ko
ovos. Stribas- 1944m. Rudenį sovietų valdžia kovai su rezistencija Lietuvoje mobilizavo liaudies gynėjų būrius. J.Lukša(1921-1951) partizanas. Parašė knygą „Partizanai“. Jam suteiktas laisvės kovotojo karžygio vardas. Apdovanotas 1_ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi. Ramanauskas (1918-1957) partizanas.Merkio rinktinės vadas. Apdovanotas pirmo laipsniolaisvės kovos kryžiumi.
1953- Stalino mirti. Chruščiovo reformų ir atšilimo pradži. JTO- jungtinė tautų organizacija. Įkurta 1945m. Jos tikslas apsaugoti būsimas katas nuo karo baisumų, puoselėti pagarbą žmonių teisėms ir laisvėms.

Leave a Comment