Napoleonas Bonapartas

Napoleonas Bonapartas (1769-1821) ir jo epocha Europoje

DATA ĮVYKIS PASTABOS
1794 m. Tulono išvadavimas Pasaulis pirmą kartą sužino apie Napoleoną, Bonapartui suteikiamas generolo laipsnis
1795 m. spalis Monarchistų maištas Napoleonas turėdamas kur kas mažesnę kariumenę jį numalšina. Paskelbiama nauja kostitucija, išrinktas naujas Įstatymų leidžiamasis susirinkimas, vykdomoji valdžia atitenka 5 asmenų tarybai
1796-1797 m. Karas su Austrija Austrija priverta pasirašyti taikos sutartį
1798 m. Žygis į Egiptą Liepos mėn. Prancūzai išsilaipina Aleksandrijoje,nugali vietinius mameliukų dalinius, įžengia į Kairą, tačiau generolas Nelsonas su savo laivynu nugali prancūzus prie Abukryko
1798 m. Koalicija prieš Prancūziją Austrija, D.Britanija, Rusija, Turkija, Neapolio karalystė. Rusija įsiveržia į Šiaurės Italiją.
1799m. rugpjūčio 28 Bonapartas iš Aleksandrijos išplaukia į Prancūziją
1799 m. lapkričio 9 Karo padėtis Napoleonas padedamas kariškių padedamas išvaiko Penkių Šimtų tarybą ir Seniūnų tarybą. Valdžia skiriama 3 konsulams.
1800 m. Įsteigtas Prancūzijos bankas Napoleonas skatino ekonomikos augimą, saugojo privatinę nuosavybę, jo ekonominė politika atitiko visuomenės luoksnius
1801-1802 m. Liunivelio taikos sutartis (Austrija), Amjeno taikos sutartis (D.Brit)
1805 m. bal. 18d. Napoleonas pasiskelbia imperatoriumi
1804 kovo 21 d. “Napoleono (civilinis) kodeksai’ 1808 m prekybos kodeksas, 1811 m.-baudžiamasis kodeksas
NAPOLEONO KARAI
1505 m. balan. Sudaryta Didžiosios Britanijos ir Rusijos sąjunga, prie šios sąjungos prisijungė ir Austrija
1805 m. spalio 21 d. Trafalgaro mūšis Prie Ispanijos krantų, admirolo Nelsono vadovaujamas Anglijos laivynas nugalėjo prancūzus
1805 gruodžio 2 d Austerlico mūšis Generolo Kutuzovo vadovaujama Austrijos ir Rusijos kariuomenė pralaimėjo Napoleono vadovaujamai prancūzų armijai
1806 m. Reino Sąjunga Ją sudarė 16 vokiškų valstybių, o Bonapartas pasiskelbė jų lordu protektoriumi
1806 m. rugsėjo mėn Antiprancūziška koalicija Didžioji Britanja, Rusija, Prūsija, Švedija. Jėnos-Aueršteno mūšyje prancūzai nugali prūsų kariuomenę ir pradeda expanciją į Rusiją
1807 m. liepos 7 d. Tilžės taika Napoleonas I ir Aleksandras I pasirašė taikos ir bendradarbiavimo sutartį
1806 m. Napoleonas pasirašė dekretus, kurie draudė Prancūzijai pavaldžioms valstybėms prekiauti su D.Britanija
1809 m. pavasarį V koalicija prieš Prancūziją Spalio mėnesį Vienoje pasirašyta taikos sutartis tarp Austrijos ir Prancūzijos
1810 m. Napoleonas pradeda ruoštis karui su Rusija (600 tūkst. kareivių ir 1300 pabūklų, Rusija paruošė 240 tūkst. kareivių)
1812 m. Rusijos ir Prancūzijos karas
1812 m. birželio 24 d. Napoleono kariuomenė persikelia per Nemuną, rusai staiga atsitraukia, dėl to prancūzų kariuomenės rezervai ir atsargos atsiduria 600 km. vieni nuo kitų. Rugpjūčio pabaigoje Kutuzovas nusprendžia sustabdyti prancūzų kariuomenę, tačiau galutinės pergalės nepasiekė nei vieni nei kiti. Rugsėjo 14 d. Naoleono kaiuomenė įžengia į Maskvą. Prancūzų kariuomenei traukiantis į Lietuvą ruošti generaliniam puolimui mūšyje ties Berezina neteko 29 tūkst. karių, pagrindius dalinius. Napoleonas pasitraukia į Prancūziją.

1813 m. VI koalicija D.Britanija, Švedija, Rusija, Prūsija
1813 m. spalio 16-19 d. Tautų mūšis Napoleonas pralaimi
1814 m. Sąjungininkai įsiveržia į Parancūziją Napleonas atsisako sosto ir ištremiamas į Elbos salą. Prancūzija tampa konstitucine monarchija
1815 m. kovo 1 d. Šimtas dienų Bonapatas išsilaipina Prancūzijos pakrantėje
1815 m. birželio 18 d. Vaterlo mūšis Galutinis Napoleono sutriuškinimas
1821 m. Napoleonas miršta.
1814 m. Vienos kongresas Pirmoji tarptautinė konferencija, jos metu iškyla didysis pasaulio penketas (D.Birtanija, Prancūzija, Rusija, Prūsija, Austrija).
1808 m.. Karas Ispanijoje

Napoleono karų pasekmės:

1. Panaikintas feodalizmas, baudžiava, luomai.
2. Įvesti pažangūs kodeksai (Prancūzijoje).
3. Po Napoleono karų formavosi liberalizmas ir nacionalizmas (patritizmas).
4. Išlaisvintos Ispanijos kolonijos.

Girilija-ilgai trunkantis partizaninis karas.