Molėtų vidurinės mokyklos istorija

Molėtų gimnazija

Kursinis darbas

Molėtų pagrindinės mokyklos istorija

Darbą atliko: 3a kl. mokinės
Aušrinė Sabaliauskaitė
Daiva Ušinskaitė
Darbo vadovas: istorijos mokytoja

Rudienė

Molėtai
2005

Turinys

1. Tikslai.............................. 3 2. Įvadas.............................. 4

3. Darbo aprašymas.............................. 5

4. Molėtų pagrindinės mokyklos istorija.................... 6

5. Mokyklos direktorius – Alfonsas Kavoliūnas................. 8

5. Mokykla šiandien ir vakar.......................... 10

6. Molėtų pagrindinės mokyklos dvidešimtmetis................ 11

7. Mokykla šiandien.............................. 13

8. Popamokinė veikla Molėtų pagrindinėje mokykloje 2004/2005m..... 14

9. Mokyklos laikraštis – „Molėtukas“...................... 15

10. Mokykloje būreliai tęsia veiklą........................ 16

11. Mokykla po atsinaujinimo.......................... 18

12. Klausimai mokiniams.............................. 19

13. Apklausa.............................. 21

14. Diagramos.............................. 25

15. Išvados.............................. 29

16. Žmonės, padėję atlikti šį darbą........................ 30

17. Naudota literatūra.............................. 31

18. Priedai.............................. . 32

TIKSLAI

1. Susipažinti su Molėtų Pagrindinės mokyklos istorija

2. Pasiklausyti mokytojų, bei mokyklos direktoriaus pasakojimų apie mokyklos gyvenimą

3. Sužinoti, kaip mookykla tobulėja, kaip ji keičiasi

4. Sužinoti mokyklos statistikas.

ĮVADAS

Pasirinkome šį projektinį darbą, nes mūsų tikslas buvo dar daugiau sužinoti apie Molėtų pagrindinę mokyklą, apie jos ateities planus, popamokinę veiklą, vaikų užimtumą, pakalbinti direktorių ir vaikus, sužinoti kaip mokykloje kinta vaikų skaičius, bei sužinoti apie mokyklos praeitį.

.

Darbo aprašymas

Manome kiekvienas senelis ar močiutė norėtų prisiminti tuos laikus, kai mokėsi Molėtų pagrindinėje mokykloje. Taigi mes ir pasirinkome šią temą vien tam, kad pačios sužinotume apie ją daugiau, kad palygintume, kaip mokiniai mokėsi anksčiau ir dabar.

Darbą pradėjome nuuo apsilankymo Molėtų pagrindinėje mokykloje. Mus ten labai maloniai pasitiko istorijos mokytoja R. Veršelienė. Ji mums davė mokyklos metraščius. Iš ten sėmėmės pagrindinių žinių apie šią mokyklą. Kalbinome mokinius, mokytojus, bei direktorių A. Satkūną.

Taip pat lankėmės Molėtų centrinėje bibliotekoje, mu

uziejuje, ten mes radome daug papildomos informacijos apie Molėtų pagrindinę mokyklą.

MOLĖTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ISTORIJA

1923 metais Molėtų valsčiaus patalpose(Vilniaus gatvėje) įsikūrė Molėtų progimnazijos 1 ir 2 klasės, į kurias po egzaminų buvo priimta apie 50 tėvų vaikai. Pirmasis direktorius buvo Jurgis Andziulis, pirmoji mokytoja Valiulytė – Andziulienė. Muziką dėstė vargonininkas Makačinas.
Progimnazija turėjo savo uniformą. Berniukai dėvėjo kepures iš mėlynos medžiagos su žaliais kantais. Kepurės priekyje buvo išgraviruotos raidės „MVM“ (Molėtų vidurinė mokykla), šonuose – ąžuolo lapai. Mergaitėms buvo skirtos mėlynos beretės su tokiais pat užrašais.
Molėtų progimnazijoje iki 1940m. mokydavosi apie 200 mokinių, kartu su pradinėm klasėm. Dirbo apie 12 mokytojų. Mokytis galėjo tik pasiturinčių tėvų vaikai, nes už mokslą reikėjo mokėti ir turėti uniformas. Knygos ir rašymo priemonės buvo labai brangios, pvz. Zoologija kainavo 5lt, aritmetika 10lt. Mokinių pažangumas buuvo blogas, daug mokinių likdavo antriems metams.
Senieji molėtiškiai pasakojo, kad mokykloje buvo vartojamos fizinės bausmės, mušdavo liniuote per delną, pešiodavo mokinius už plaukų, tampydavo už ausų, statydavo ir klupdydavo į kampą.
Progimnazijoje veikė 2 organizacijos: skautų ir angelaičių. Angelaičiams vadovavo kunigas ir mokytoja. Skautams vadovavo karinio parengimo mokytojas arba pats direktorius. Prieš pamokas ir po jų mokykloje buvo kalbama malda, per savaitę buvo 2 tikybos pamokos. Po keleto metų mokykloje veikė choro, sporto ir dramos būreliai, ypač sustiprintai vaikai buvo ruošiami karinio pa

arengimo. Mokykloje veikė nedidelė biblioteka, kurioje mokiniai galėjo paimti skaityti knygą du kartus per savaitę.
1941m. progimnazijoje direktoriumi paskiriamas mokytojas Kavaliauskas, nuo 1942-1944m. mokytoja Vyšniauskienė. Progimnazijoje dirba mokytojai: Gedvilas, Petrauskaitė, Mikulėnaitė-Motiejūnienė, Surgailytė-Narkevičienė, Žažys, Rimkaitė, Navardauskas, Martikonis, Keras.Ypač molėtiškiai prisiminė mokytojų Narkevičienės ir Motiejūnienės gerumą ir rūpestingumą neturtingiems krašto vaikams. Jos stengdavosi, kad neturtingų žmonių vaikai, kurie gerai ir labai gerai mokydavosi būtų atleisti nuo mokesčio. Mokslo sąlygos buvo labai sunkios, pastatas senas, tamsus, langai maži, visiškai nepritaikytas mokytis. Tuo laiku buvo kortelių sistema, trūko avalinės, drabužių, vaikai turėjo pėsčiomis į mokyklą eiti po 7 – 10 km. Arba samdytis gyvenamąją vietą.
1923-1944m. Molėtuose veikė progimnazija (Vilniaus gt.). 1944-1945m. Molėtus išvadavus iš vokiečių, kuriasi gimnazija. 1939m. pradinės klasės įkuriamos tipiniame šešių klasių mūriniame pastate (Jaunimo gt. 1, dabartinis senasis mokyklos pastatas). Molėtų gimnazijoje (vidurinėje mokykloje) viso 11 klasių komplektų, apie 398 mokinius. 1945-1946m. baigė pirmoji abiturientų laida – 18 mokinių. 1947m. mokinių skaičius sparčiai didėja, mokykla pradeda dirbti dviem pamainomis. Trūksta patalpų. 1947m. iš kaimo pervežtas medinis dviejų klasių pastatas (vėliau ten buvo mokyklos valgykla). Kada Lietuvoje pradedamas įgyvendinti privalomas septynmetis mokymas, iškyla reikalas Molėtuose statyti tipinę vidurinę mokyklą. Pradedamas 800 vietų tipinis mokyklos pastatas statyti. Tačiau 1960-1961m. jis atiduodamas naujai atidaromai mokyklai – internatui. Vidurinė mokykla vėl ankstesnėse patalpose ir dirba dv
viem pamainomis. 1964m. balandžio mėn. pradedamas statyti aštuonių klasių priestatas. 1965m. vasario mėn. mokykla jau turi naują statinį prijungtą prie pirmojo. Atšvenčiamas mokyklos dvidešimtmetis. 1965m. pab. pradedamas statyti trečiasis mokyklos pastatas, kuris buvo užbaigtas 1966m. Jame įsikuria devynios klasės, įrengiami fizikos ir chemijos kabinetai, biologijos kabinetas. Nors beveik visą mokyklos internato trečiąjį aukštą grąžiname šeimininkams, tačiau ten mūsų mokyklai paliekamos dar trys klasės. Nuo 1966-1969m. mokykla pradeda dirbti viena pamaina. 1968-1969m. vėl mokinių skaičius didėja, mokykla priversta dirbti dviem pamainom. 1969m. mokykloje įrengti lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos kabinetai, pionierių kambarys, gydytojo kabinetas, erdvesnis mokytojų kambarys, pusrūsyje įsikuria biblioteka, vaizdinių – techninių priemonių kartu ir metodinis kabinetas. 1969-1970m. pradėtas projektuoti ketvirtasis mokyklos pastatas su erdve sporto sale. 1970m. mokykla turi savo sunkvežimį ir motociklą.

MOKYKLA ŠIANDIEN IR VAKAR

Kaip šventoji ugnis be kurstytojų – vaidilučių, šeimos židinys be motinos, taip mokykla negyva ir beveidė be mokytojų, kurie mokiniams davė ir duoda neįkainojamą turtą – žinias.
Mokykloje dirbo daug kantrybės, sumanumo, stropumo, meilės ir pareigingumo parodę savo darbe dėstydami atskirus dalykus ar vadovaudami įvairiems būreliams mokytojai entuziastai : lietuvių kalbos mokytojai Aldona Urbonienė, Alfonsas Kavoliūnas, muzikos mokytoja ekspertė Stasė Skurulskienė, istorijos mokytojai Liudmila Kazlauskienė, Kazys Kazlas, dailės mokytojas Aleksandras Vyžintas, šokių kolektyvų vadovė Eugenija Morkūnienė, matematikos mokytoja El

lena Papuškienė.
Daug sumanumo, tolerancijos, žmoniškumo buriant visą mokyklos kolektyvo veiklą kūrybiniam ar atsakingam darbui – jaunų žmonių mokymui ir auklėjimui parodė direktoriai P. Meškuotis, A.Kavoliūnas, pavaduotojai A. Paragys, R. Tubytė, O. Zabulionytė, O. Keršulienė, A. Kerpauskienė, D. Umbrasienė, G. Petrauskienė, J. Kazlauskas.
Kuo įdomus mokyklos gyvenimas? Pirmiausia turbūt tuo, kad jame vyksta nuolatinė kaita. Keičiasi kartos, įgyvendinamos naujos idėjos, ieškoma įvairesnių veiklos formų, talentų pradų.
Visa tai ne be mokytojų pagalbos.
Stropios, mylinčios vaikus ir savo dalyką išmanančios vyr. Mokytojos M. Leleikaitė, V. Ramonaitė, R. Šlikienė, pavaduotoja A. Jasiulionienė veda vaikus painiais ir sudėtingais matemaikos labirintais.
Stropiai, nuoširdžiai dirba lietuvių kalbos vyr. Mokytojos R.Kupauskienė, Z.Rinkevičienė.
Mokyklos gyvenimą paįvairina kasmetiniai „Šauniausio moksleivio“ konkursai, išvykos į teatrus, klasių popietės – „žiburėliai“, pramoginiai renginiai. Organizuojamos Mokytojos dienos šventės, atrakcionų vakaras, Valentino diena, Kalėdiniai – Naujametiniai karnavalai. Su savo programomis pasirodo ir mokytojai.
Aktyvus sportinis mokyklos gyvenimas. Kiekvienais metais moksleiviai tampa rajono spartakiadų prizininkais, dalyvauja respublikinėse varžybose.
Pasiekiama neblogų rezultatų rajoninėse ir respublikinėse moksleivių olimpiadose. 1955 metais respublikiniame moksleivių saugaus eismo konkurse iškovota II-oji vieta. Vadovas mokytojas M. Stankevičius.

MOKYKLOS DVIDEŠIMTMETIS

1944m. vasarą Tarybinė Armija, triuškindama fašistines gaujas, išvadavo Molėtus ir jų apylinkes iš okupacijos. Tų pačių metų rudenį iki tol veikusios progmnazijos bazėje buvo atidaryta Molėtuose gimnazija. O 1946m. mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą.
Ir taip metai po metų mokykloje augo mokinių, klasių komplektų ir mokytojų skaičius. Ypač sparčiai mokykla augo paskutiniais keleriais metais. Jeigu 1961-1962m. mokykloje buvo 562 mokiniai, tai 1962-63m. mokinių buvo 623, 1963-64m. mokinių – 723, o 1964-65m. mokinių- 780 su 26 klasių komplektu ir 52 mokytojais. Beto, 1964m. atidarytas neakivaizdinis skyrius, kuriame mokėsi 300 su viršum dirbančiųjų.
Metai iš metų plečiasi ir stiprėja mokyklos mokymo materialinė bazė. Jeigu 1962-64m. mokykla dirbo viename senos statybos mūriniame ir viename mediniame pastate, tai 1966m. mokykla naudojasi pastatytu 8kl. priestato ir mokyklos-internato pastate 9 klasėmis ir patalpomis, priemonių kambariui. Mokykla labai sparčiai mokosi. Mokyklą mokiniai baigia vis geresniais įvertinimais.
Ypač gausus sporto kolektyvas, jungiantis 82% visų mokinių. Mokykla pelnytai didžiuojasi savo sportininkais, kurie pirmauja ne tik rajone, bet ir yra respublikinių varžybų prizininkai ir net nugalėtojai.
Mokykla didžiuojais savo buvusiais auklėtiniais – Mokslų akademijos Zoologijos instituto direktoriumi P.Zajančausku, mokslų kandidatu gydytoju S. Kibildžiu, St. Budyte, kolūkio pirmininkais V. Šliukščiumi, V. Petrausku, O. Ramanauskaite, vadovaujančiais partiniais ir tarybiniais darbuotojais P. Salvinsku, A. Kisieliumi, K. Kalzu, J. Kimbartu, mokytojais ir mokinių vadovais S. Guobiu, S. Simanavičium, A. Jakunčioniu, L. Jūrevičiene, D. Umbrasiene, A. Raslaniene, O. Kimbartiene ir daugeliu kitų.
Mokykla, jos auklėtiniai su pagarba prisimena mūsų buvusios mokyklos vadovus Stonkų, J. Valiukonį. P. Meškuotį, A. Novelskienę, A. Kerpauskienę, O. Keršulienę, mokytojus Labuckienę, A. Dantaitę, O. Minkevičienę, G. Bulatovienę, Br. Kulvienę, L. Mozūronį, A. Stasiūkonį, J. Raudienę, R. Tubytę, A. Paragį ir kt.
Džiugu, kad mokykla savo dvidešimtmetį švenčia tokiais garbingais istoriniais metais, kada Tarybų Lietuva švęs savo 25-metį.
„Mokykla į savo jubiliejinę šventę kviečia visus joje dirbusius mokytojus ir ją baigusius mokinius. Tikimės, kad į ją atvyks labai gausus jų būrys, kad ši šventė bus nuoširdi, džiugi ir didelė draugystės bei mokyklos laimėjimų tarybinės santvarkos metais demonstracija“

A. Kavoliūnas

Molėtų vidurinės mokyklos direktorius

MOKYKLA ŠIANDIEN

Šiuo metu mokykloje 5-8klasių yra šešios, o 9-10 klasių po tris.
Mokinių, kurie gyvena kaimuose ir naudojasi mokyklos autobusu yra 360, taip pat nemaža dalis vaikų valgo mokykloje nemokamus pietus, jų yra 150.
Mokykloje dirba 54 mokytojai, iš jų 1 direktorius, 2 pavaduotojos, 1 socialinis. 30 žmonių – tai techninis personalas(rūbininkai, valytojai, ūkvedžiai, sargai ir kt.)
Molėtų pagrindinėje mokykloje yra 30 klasių,

Mokykloje yra:

Tikybos – 1 mokytoja
Etikos – 1 mokytoja
Darbų – 5 mokytojai
Lietuvių kalbos – 7 mokytojai
Anglų kalbos – 6 mokytojai
Vokiečių kalbos – 1 mokytoja
Rusų kalbos – 5 mokytojai
Matematikos – 6 mokytojai
Geografijos – 3 mokytojai
Fizikos – 2 mokytojai
Istorijos – 3 mokytojai
Informatikos 1 mokytojas
Ekonomikos – 1 mokytojas
Biologijos – 2 mokytojai
Chemijos – 1 mokytoja
Dailės – 1 mokytoja
Muzikos- 1 ,okytoja
Kūno kultūra – 6 mokytojai

Popamokinė veikla Molėtų pagrindinėje mokykloje 2004/2005m.

Eil. NR. Būreliai, kolektyvai Vadovo vardas, pavardė Valandų sk. Dalyvių sk. Užsiemimų laikas, vieta
1 Jaunųjų matematikų M. Leleikaitė 2 29 3-dienis 13,40; 13c kb.
2 Korespondentų b. D. Kulienė 2 14 3-dienis 13,40; 24 kb.
3 Bibliotekininkų b. A. Bukienė 2 12 2-dienis 13,40; 24 kb.
4 Rankdarbių b. S.Šilinskienė 2 12 3-dienis 13,35; 27 kb.
5 Vertėjų (anglų kl.) P.Umbrasienė 1 12 1-dienis 13,40; 14kb.
6 Pynimo E.Gečienė 2 12 1-dienis 12,30
7 Vertėjų (vokiečių kl.) Z.Paškovskienė 4 18 1-dienis 13,35
5-dienis 13,35
8 Jaunųjų fizikų A.Ruzgas 1 12 1-dienis 13,40
9 Kraštotyros R.Bernotaitė 2 12 3-dienis 13,40; 10 kb.
10 Istorikų R.Veršelienė 2 10 1-dienis 13,40; 12kb.
11 Įdomioji matematika R.Šlikienė 2 32 4-dienis 12,45; 6kb.
12 Dailės I.Grinienė 2 13 3-dienis 13,45; 32kb.
13 Pirmosios pagalbos B.Grigonienė 2 12 2-dienis 12,45;
14 Ritminiu šokių b. D.Dranseikienė 6 16 1-dienis 15,00
3-dienis 15,00
4-dienis 15,30
15 Ansamblis,choras A.Kibickienė 3 35 2-dienis 14,24
4-dienis 15,00; 10 kb.
16 Gėlininkų b. V.Mozūrienė 2 12 4-dienis 13,40; 33kb.
17 „Sveikatos laiptai“ O.Mackevičienė 2 14 3-dienis 13,30;
18 Jaunųjų meistrų J.Repečka 2 14 4-dienis 13,40
19 Jaunųjų meistrų D.Kavoliūnas 2 12 3-dienis 13,40
20 Darbščiųjų rankų b. B.Stonkienė 3 12 3-dienis 13,40
5-dienis 13,40
21 Vaidybos S.Šablinskienė 4 12 3-dienis 13,40
5-dienis 13,40

MOKYKLOS LAIKRAŠTIS

„MOLĖTUKAS“

Pirmasis „Molėtuko“ numeris išėjo 1999m. spalio mėnesį, pats ploniausias, be priedo. Nuo antro numerio pradėtas leisti „Molėtuko“ priedas, kuriame buvo spausdinami anekdotai, sveikinimai, kryžiažodžiai, karikatūros.
„Molėtuko“ svečių puslapiuose „viešėjo“ Molėtų rajono meras V. Stundys, psicholodė R. Misiulienė, fizikas V. Špokauskas. Buvo kalbinti šią mokyklą baigusieji mokytojai A. Jasiulionienė, I. Grinienė, N. Repečkienė, A. Kraujelis, Z. Rinkevičienė, taip pat labai daug literatūros kritikų, rašytojų, poetų, ir žinoma dabartinis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.
Kiekviename numeryje apžvelgiami mokyklos renginiai, sportinės varžybos, leidžiama mokyklos poetų kūryba, ruošiami proginiai puslapiai.
Kad „Molėtukas“ skaitomas, mažieji redaktoriai pastebi tik tuo met, kai yra išspausdinami kryžiažodžiai su prierašu apie prizus, tada atsakymų atsiranda labai daug.
Mokiniai labai noriai ruošdavo kiekvieną „Molėtuko“ numerį. Galvodavo kryžiažodžius, dėdavo anekdotus, rinkdavo visą informaciją apie mokyklos gyvenimą. „Molėtukas“ leidžiamas vieną kartą per mėnesį. Laikraštis -linksmas ir labai įdomus.
„Molėtukas“ ir toliau žada tęsti savo veiklą dar daug metų.

MOKYKLOJE BŪRELIAI TĘSIA VEIKLĄ.

Kiekvienais metais mokykloje atsiranda vis kažkas naujo. Atsirado naujų būrelių, tęsia veiklą ir senieji. Ką gi suplanavo būrelių nariai ir mokytojai, ka jie veiks šiais mokslo metais?
Kaip sake mokytoja Z. Rinkevičienė, vadovaujanti skaitovų būreliui, moksleiviai mokysis raiškiai skaityti, ruošis skatovų konkursui.
Nemažai išmokti pasiryžę bibliotekos vedėjos A. Bukienės vadovaujami moksleiviai. Jie mokysis kaupti informaciją, ją panaudoti užklasinei veiklai, plės informacijos fondą. Kurs savo informaciją ir ją panaudos mokymo procese. Moksleiviai mokysis naudotis bibliotekos katalogais, enciklopedijomis, žinynais, žodynais. Patys bandys kurti: gamins pamokų tvarkaraščius, kvietimus, kalendorius, skelbimus, žymeklius. Domėsis leidybine veikla, kurs lankstinukus. Jaunesnieji būrelio nariai galės naudotis būrelio narių – konsultantų pagalba. Šie moksleiviai geba suteikti informaciją apie naudojimasį internetu, mokomaisiais kompaktiniais diskais.
Jaunieji chemikai, pasiskirstę į dvi grupes, atlikinės nemažai bandymų, nors, anot mokytojos, mokyklos susprogdinti neketina.
Aplinkotyros būrelio, kuriam vadovauja mokytoja O. Mackevičienė, nariai prižiūrės koridoriuose augančias gėles, organizuos renginius. Žiemą rūpinsis paukščiais ir žvėreliais.
Į vaidybos būrelį šįmet susirinko 7-8 klasių moksleiviai, labai norintys organizuoti įvairius vakarėlius, popietes, vesti diskotekas 5-6 klasių moksleiviams. Būrelio vadovė ir dalyviai labai nori, kad renginiuose dalyvautų visi, kad nebūtų abejingų. Didžiausia būrelio užduotis buvo paruošti naujametinę šventę. Pavasarį planuojama pastatyti trumpa pjesę, spektakliuką. Su žiūrovais ketinama susitikti pavasarį vyksiančioje Menų dienoje. Būrelio vadovė jaunųjų artistų, turinčių gerų idėjų, pasiūlymų, arba tiesiog prijaučiančių šiai veiklai moksleivių laukia pirmadieniais po 6 pamokų „mažojoje“ salėje.

Kūno kultūros mokytoja I. Vaicekauskienė šiais mokslo metais toliau vadovaus krepšinio būreliui, kurį lankys 8-10 klasių mergaitės. Praėję mokslo metai buvo sėkmingi: laimėtos pirmos vietos rajoninėse ir apskrities varžybose, respublikoje – 6 vieta. Šiais metais pradėti darbai bus tęsiami. Į būrelį atėjo naujų mergaičių, todėl teks dirbti dar intensyviau, kad visos žaidėjos susižaistų, suprastų viena kitos gestus. Šįmet vėl numatyta žaisti „Preventos“ varžybose. Čia rungtyniauti galės 1987m. ir jaunesnės mergaitės.
Mokytoja I. Vaicekauskienė vadovauja ir penktų klasių moksleiviams, kuriuos moko sportinių žaidimų. Mokiniai susipažins su kvadrato, krepšinio, futbolo taisyklėmis, dalyvaus įvairiose tarpklasinėse varžybose. Kai išmoks žaisti, dalyvaus rajoninėse ir respublikinėse rungtynėse.
Čia dar ne visas sąrašas, mokykloje veikia dar ne vienas būrelis, kuriuose dalyvauja mokyklos mokiniai.

MOKYKLA PO ATSINAUJINIMO

2004m. rugsėjo 1-ąją dieną, vaikai Molėtų pagrindinę mokylą išvydo visiškai pasiketusią. Visi buvo labai patenkinti nauja mokyklos išvaizda.
Mokykloje atsirado nemažai naujovių. Iš mokyklos bendrabučio į pačią mokyklą persikėlė biblioteka, kurioje dabar įsikūrusi visiškai nauja kompiuterių klasė, mokiniai su didžiuliu noru lanko informatikos pamokas. Taip pat visiškai atnaujinta mokyklos sporto salė, naujas beveik visas sporto salės inventorius, taip pat suremontuota mokyklos aktų salė.

Mokyka pasipildė dar keliais naujais kabinetais. Dabar mokykloje veikia kabinetų sistema, kai kiekviena pamoka turi savo kabinetą. Paklausti mokytojai atsakė, esą jie labai patenkinti, jog nebereikia lakstyti po kabinetus su knygomis, galima ramiai pasiruošti pamokai savo kabinete.
Šiuo metu Molėtų pagrindinėje mokykloje yra 822 vaikai, ir 30 klasių. Neseniai iš mokyklos išvyko dvi sesutės 8-tokės, jos išvyko su tėveliais gyventi į Ameriką.
Taip pat šiais metais mokykloje radome naujų mokytojų, tai mokytojas V. Ruzgas – fizikos mokytojas, G. Petrauskienė – matematikos mokytoja. Deja mokyklą jau paliko G. Urbonavičienė.

KLAUSIMAI MOKINIAMS

1. Ar jums patinka mokytojai ir jų dėstomi dalykai?

Ats.: Taip, labai patinka, tik labai nemėgstu matematikos, nes jos nesuprantu, o labai patinka dailė ir kūno kultūra.

Atsakė: 7a kl. mokinė

2. Ar visada pasisveikinate su mokytojais?

Ats.:Taip viasda, bet kartais būna kai skubi, ar bėgi ir mokytojos nepamatai tai ir nepasisveikini, tikiuosi mokytojos nepyksta.

Atsakė: 7a kl. mokinys

3. Ar jums patinka naujas mokyklos įvaizdis?

Ats.: Taip labai patinka, atsimenu kai atėjau rugsėjo pirmąją į mokyklą tai tikrai labai buvau nustebusi, su draugėmis apie tai kalbėjomis visą dieną, kaip bus gera čia mokytis. Tikrai dabar mokykla labai pasikeitusi, išvaizdesnė. Labiausiai patinko, jog atnaujinta visiškai sporto salė bei valgykla.

Atsakė: 8b klasės mokinė

4. Ar patinka, kad dabar reikia vaikščioti po kabinetus, neturite pastovios savo klasės ?

Ats.: Na man tai nelabai patinka,nes nuo pirmos klasės buvau pripratusi sėdėti vienoje klasėje ir niekur nevaikščioti, tačiau manau tai tik į naudą, nes kai mes būsime gimnazijoje tai teks kažkaip priprasti, man nebuvo jokio streso, ir jau dabar tikrai esu pripratusi.

Atsakė: 9a kl. mokinė

5. Ar jums patinka valgykloje gaminamas maistas?

Ats.: Taip, labai patinka. Skaniausios man bandelės su džemu, tik galėtų būti šiek tiek mažesnės kainos, pernai buvo pigiau. Dar labai patinka „Svogunėlis“.Beje, niekada iš savo draugų ar pažįstamų negirdėjau jog mokykloje neskanus maistas. Mums labai patinka

Atsakė: 10b. Kl. mokinys

6. Kokio dalyko mokytojai yra patys mėgstamiausi?

Ats.:Apskritai mokykloje man mokytojai yra visi begalo geri, nuoširdūs, suprantantys, labai dėmesingi, tačiau labiausiai patinka matematikos mokytoja V. Ramonaitė, bei lietuvių mokytoja Z. Rinkevičienė.

Tačiau tikrai, ne paslaptis mokykloje atsiranda mokytojų kurie būna piktoki, ir jų ne labai mėgsta vaikai, tačiau mokytojai tai greitai pastebi ir pasitaiso.

Atsakė: 9a kl. mokinė.

7. Ar mokytojai neišskiria vaikų, nerašo jiems geresnių pažymių?

Ats.: Ansčiau ir man taip atrodė, tačiau užaugau ir supratau, jog tikrai mokytojai taip nedaro, jie tiesiog atlieka savo darbą, ir vertina pagal tavo žinias bei sugebėjimus, gal būt atrodo, kad mokytojas yra ant tavęs piktas, tačiau supraskim ir mokytojus, jie irgi pavargsta ir negali visada šypsotis bei būti labai geri, juk reikia mokiniams drausmės.

Atsakė: 10b klasės mokinė

APKLAUSA

Į klausimus atsako mokyklos direktorius Antanas Satkūnas

1. Kiek metų mokykla jau veikia, dirba?

Ats.: Jeigu skaičiuojant metus nuo tada kai mokykla buvo dar progimnazija, tai jau būtų 82 metai.

2. Kiek mokykloje, nuo jos atidarymo pražios buvo direktorių?

Ats.: Direktorių buvo keturi.Pirmasis Jurgis Andziulis, vėliau J. Valiukonis (1944-1951m.),A. Kavoliūnas (1961-1983m.), ir dabartinis aš A. Satkūnas.

3. Kelintas jūs jau esate direktorius šioje mokykloje?

Ats.: Esu jau ketvirtasis Molėtų pagrindinės mokyklos direktorius.

4. Ar patinka jums šios pareigos?

Ats.: Taip. Man jos labai patinka. Esu tam labai atsidavęs, šis darbas man labai patinka, jį labai grebiu ir vertinu. Kiekvieną rytą važiuodamas į darbą būnu pakilios nuotaikos, man patinka mokyklos gyvenimas. Juk malonu kiekvieną diena matyti besišypsančius vaikus ir mokytojus, jų juoką ir dažiaugsmą. Tačiau nevisada būna tai gerai, būna ir sunkių akimirkų, tačiau stengiuosi aš ir mokyklos kolektyvas visas problemas išspręsti kuo greičiau. Juk būtų tikraj nuobodu jeigu visada būtų gerai.Aš labai patenkintas savo darbu, bei pareigomis.

5. Kiek mokykloje šiuo metu dirba mokytojų?

Ats.: Šiuo metu mokyloje yra 54 mokytojai, iš jų 1 direktorius, 2 pavaduotojos, 1 socialinis darbuotojas.

6. Ar jų skačius kinta, ar kito?

Ats.: mokytojų skačius labai sparčiai nekinta. Tik šiemet į mokyklą atėjo naujas fizikos mokytojas, nes pernai savo darbą baigė mokytoja Nariūnienė, bei turime naują kūno kultūros mokytoją.

7. Kokio amžiaus vidutiniškai yra mokytojai?

Ats.: Mokykloje vidutiniškai yra maždaug 40-45m. mokytojai. Tačiau vyrauja įvairiai, yra ir pagyvenusių, tačiau labai atsidavusių savo darbe ir mylinčių savo darbą mokytojų, taip pat yra ir jaunesnių.

8. Kokie dar darbuotojai dirba šioje mokykloje be mokytojų?

Ats.: dirba papildomai dar 30 žmonių, tai yra – techninis personalas. Tai yra: rūbininkai, valytojai(nes mokyklos plotai yra labai dideli), santechnikai, ūkvedžiai, sargai, durininkai, meistrai, sekretorė ir t.t.

9. Ar jie yra atsakingi, sąžiningi, darbštūs?

Ats.: Taip. Jie yra labai geri darbuotojai. Dar neteko man per savo darbo metus atleisti nors viena žmogų iš techninio personalo už tai, kad jis blogai atliko savo darbą.

10. Kiek mokykloje buvo iš viso pavaduotojų?

Ats.: Pavaduotojų buvo nuo mokyklos veikimo pradžios penki.Tai pirmasis buvo S. Kulbis(1956-59m.), vėliau O. Keršulienė(1957-1958m.), J.Kazlauskas(1961-1983m.), o dabar mokykloje yra dvi pavaduotojos, tai J. Žemaitienė, bei A. Jesiulionienė.

11. Ar buvo atvejų, kai patys mokytojai, savo noru išėjo iš šios mokyklos?

Ats.: Taip buvo, bet ne dėl to, kad čia nepatiko, bet dėl kitos gyvenamosioas vietos, arba dėl ligos.

12. Ar yra prašymų, pageidavimų, priimti dirbti į šią mokyklą naujų pedagogų?

Ats.: Taip. Kiekvienais metais sulaukiame tokių prašymų, tačiau dabar mums pedagogų tikrai pakanka ir jų užtenka, Tačiau tikrai ateis laikas, kai jų labai reikės, naujų perspektyvių mokytojų. Vaikai labai nori jaunų mokytojų. Tačiau mes nežinome ar būtų iš to kokia nors nauda, nes vaikai tik pasinaudotų mokytojo jauniškumu, o vyresnio mokytojo vaikai labiau klauso.

13. Ar mokykloje yra budinčių per pertraukas mokytojų?

Ats.: Šiuo metu nėra, mes gavlojame jog nereikia, mes pripratę girdėti vaikus trukšmaujančius kolidoriuose per pertraukas ir tikrai budintis mokytojas jų nenuramintų, mes kaip tik liepiame vaikams per pertraukas išeiti į kolidorius ir pailsėti, padūkti, pravėdinti klasę, praverti langus. Vaikai pailsi per pertraukas.

14. Ar mokytojai visi tarpusavyje gerai sutaria?

Ats.: Taip. Sutariame labai gerai. Nėra jokių pykčių. Jeigu būna kokio nors mokytojo gimtadienis, būtinaj pasveikiname ir nuperkame dovaną.

15. Ar mokykloje galima išsilaikyti vairavimo kursus?

Ats.: Taip galima. Jums reikėtų kreiptis į mokytoją S. Stankevičių.

16. Kiek šiuo metu mokykloje yra vaikų?

Ats.: Šiuo metu mokykloje mokosi 822 mokiniai, ir yra 30 klasių.

17. Ar smarkiai pagal duomenis kinta jų skačius?

Ats.: Taip, per paskutiniuosius trejus metus jų skačius labai pakito.

18. Ar vaikai yra aktyvūs, dalyvauja renginiuose, organizuoja juos?

Ats.: Taip. Vaikai yra labai aktyvūs. Sulaukiu įvairiausių vaikų pasiūlimų, suorganizuoti renginių. Vaikai organizuojasi žibūrėlius, popamokinę veiklą, dalyvaują mokytojų pasiūlytuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. Ir čia dažnai pasiekia didelių rezultatų. Organizuojame Valentino dienos šventes, Karnavalus, renkame mokykloje populiariausiuosius, darome penktokų krikštynas, rudenio gėrybių parodas, 3×3- šeimų turnyrus, darome įvairiausia parodas, darbų, piešimo ir kt., darome mokykloje diskotekas, vaižiuojame į įvairiausias ekskursijas, stengiamės išpildyti vaikų norus, atvažiuoja į mokyklą svečių, neseniai buvome sulaukę Literatūros kritiko P.Bražėno, taip pat mokykla leidžia savo laikraštį „Molėtukas“.

19. Ar daug mokykloje yra nepažangių mokinių?

Ats.: Nėra jų tiek daug, bet yra. Gal būt todėl, kad jie neturi tinkamų sąlygų mokytis, trūksta pinigų ir t.t. Tačiau mes stengiamės, kad taip nebūdų, darome viską, kad vaikams pamokos būtų įdomios ir suprantamos.

20. Kiek vaikų yra socialiai remtinų, kurie mokykloje valgo nemokamai?

Ats.: Tokių vaikučiu yra 150.

21. Ar vaikams mokykloje ne per didelis krūvis?

Ats.: Na mes išgirstame ir iš tėveliu ir iš pačių vaikų, kad vaikams labai sunkų, jie nespėja visko padaryti, tačiau tokia yra vadovėlių ir programos strūktūra, kartais mokytojai tikrai užduoda mažiau, negu priklauso, suprantame jog vaikams yra labai sunku, tuo labiau, kad jie dar šiek tiek per maži šitokiam didžiuliui krūviui, kokia yra vadovėliuose. Tačiau darome viską, kad vaikams nebūdų per sunku, tačiau tuo pačiu ir ruošiame juos, truputį „ spaudžiame“, jog jie nuėję į kitą mokyklą sugebėtų mokytis gerai, ir puikiai.

22. Ar vaikai bėga iš pamokų?

Ats.: Na taip. Pažiūrėkime kurioje gi mokykloje nebėga vaikai iš pamokų, o gi visur, čia kaip sakoma – mada! Bet gal iš tirkųjų vaikai pabėga bijodami gauti dvejetą už nepadarytus namų darbus, nes nespėjo. Tačiau tikrai yra tokių kurie bėga,nes tingi, jiems nuobodu sedėti pamokose. Tokius mokinius, kurie praleidžia labai daug pamokų, mes pagąsdiname, jog pranešime tėvams, tačiau jų tai kartais negąsdina, ir tada tenka kalbėtis su tėveliais, na ir tada rezultatas tikrai matomas. Daugiausia pamokų praleidižia 9-10 klasės.

23. Ar mokykloje vaikai užsiemę, ar turi ką veikti po pamokų?

Ats.: Taip. Vaikai tikrai turi ką veikti, ir kur eiti po pamokų, mokykloje yra net 21 būrelis. Pasirinkimas tikrai didelis. Svarbiausia, kad vaikai lanko su didžiuliu noru.

24. Kiek vaikai turi savaitinių pamokų?

Ats.: Vidutiniškai vaikai per savaitė turi 30 pamokų.

25. Kokie būreliai populiariausi?

Ats.: populiariausi Jaunųjų matematikų, vertėjų, įdomiosios matematikos, rimtminių šokių, korespondentų, krepšinio.

26. Ar mokykloje buvo iškilęs klausimas dėl uniformų?

Ats.: Taip, buvo, ir ne kartą. Tačiau vaikai ir jų tėveliai tam nepritaria. Buvo prieš 4 metus mokykloje įvesta kortelių sistema, kortelėje buvo užrašytas mokinio vardas, pavardė, klasė, jas turėjo nešioti mokytojai ir vaikai kiekvieną dieną , tačiau tai nepatinko, ir po pusės metų jos buvo panaikintos.

27. Ar teko iš mokyklos pašalinti mokinių už netinkamą elgesį mokykloje, už nelankomumą ir kultūrą?

Ats.:Taip, teko.

DĖKUI UŽ ATSAKYMUS!!!!!!!

Apklausos išvados

Su šia apklausa mes turėjome galimybę pabendrauti su mokyklos direktoriumi, bei mokykloje besimokančiais mokiniais. Išgirdome jų nuomonę apie šią mokyklą, mokytojus, mokyklos privalumus bei trūkumus. Vaikai bei direktorius į pateiktus klausimus atsakinėjo labai noriai.

DIAGRAMOS

Komentarai

Pastebime, jog šioje diagramoje matomas aiškios abiturientų laidų kaitos.
Jų padaugėjo virš 40, per 10 metų.Gal būt todėl, kad mokykla sparčiai tobulėja, mokiniai pradeda geriau mokytis, mokykloje darosi geresnės mokymosi sąlygos.

Komentarai

Šioje diagramoje nagirnėjome Molėtų pagrindinės mokyklos mokinių skaičiaus kaitą per paskutiniuosius 3 metus. Pastebime , jog mokinių skaičius labai sparčiai didėja. Pasak mokyklos direktoriaus A. Satkūno, tai vyksta todėl, kad iš Molėtų raj. kaimų mokyklų vaikai su dideliu noru prašosi į šią mokyklą, ir dėl to, kad kaimų mokyklose mažėja vaikų skaičius, dauguma vaikų pradeda lankyti Molėtų pagrindinę mokyklą.
Gal būt čia didesnės perspektyvos negu mažutėse kaimų mokykloje.

Komentaras

5-8 klasių šiuo metu mokykloje yra daugiau, nes daug vaikų atvyksta iš kitų mokyklų, o vyresnieji 9-10 klasių mokiniai išeina į gimnazines klases, į Gimnaziją. Bet direktorius Satkūnas viliasi, jog mokinių, klasių skaičius su laiku susilygins.

Komentaras

Šioje diagramoje pastebime, jog mokytojų dėstančių pagrindinius dalykus :istoriją, lietuvių k., užsienio k. yra žymiai daugiau, žinoma todėl, kad šie dalykai yra patys svarbiausi ir reikalingiausi. Yra daugiau patyrusių specialistų. O tokių dalykų kaip: darbai, etika, tikyba, muzika, yra tik po vieną.Daugiausia yra lietuvių k. mokytojų, matematikos, bei anglų kalbos.

IŠVADOS

Rašydamos šį projektinį darbą mes susipažinome su Molėtų pagrindinės mokyklos istorija: mokyklos įkūrimą, buvusius ir esamus mokyklos vadovus, mokytojus.
Sužinojome kaip tobulėjo mokyklos veikla, augo mokinių skaičius, vyko pakitimai tarp mokyklos sienų.

Žmonės, padėję atlikti šį darbą

1. R. Veršelienė

2. A. Satkūnas

3. A. Nazarovienė

4. Šios mokyklos pavaduotoja A. Jasiulionienė

Naudota literatūra

1. Mokyklos metraščiai
2. Ištraukos iš laikraščių, žurnalų
3. Mokyklos 50 – čiui išleista knygutė
4. Mokytojų ir mokinių pasakojimai

PRIEDAI

Leave a Comment