Lietuvos valstybes kurimasis

Lietuvos valstybes kūrimasis 1919 – 1920m.Pirmųjų nepriklausomos Lietuvos vyriausybių veikla (iki steigiamojo seimo)1) Veikė 1918 11 – 1918 12. Ministras pirmininkas (MP) buvo Valdemaras; i ja įėjo tautininku partija ir nepartiniai; svarbiausi darbai: savivaldybių, kariuomenes, milicijos kūrimas.2) 1918 12 – 1919 03. MP M. Šleževičius; įėjo liaudininku, socdemų, tautininku ir krikdemu partijos; organizavo krašto gynyba, gavo iš užsienio paskolų, įsigijo ginklu.3) 1919 03 – 1919 04. MP Dovydaitis; įėjo krikdemu ir tautininku partijos; organizavo kova su priešais, kovojo su infliacija.4) 1919 04 – 1919 10. MP M. Šleževičius; įėjo liaudininkai, krikdemai, socdemai, tautininkai; kariavo trim frontais, rengė žemes reforma, atidarė pirmuosius fabrikus.5) 19919 10 – 1920 06. MP Galvanauskas; įėjo krikdemai ir tautininkai; gavo Lietuvai paskola, rengė steigiamojo seimo rinkimus.Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybes. 1) Kovojo su bolševikais nuo 1918 pab. Iki 1919 08 25; žymesni mūšiai vyko prie Kėdainių, Zarasu. Rezultatai: bolševikai buvo išvaryti iš visos teritorijos. 2) Su bermontininkais nuo 1919 07 iki 1919 12; žymesni mūšiai vyko ties Kuršėnais ir Žemaitijoje. Rezultatai: po kovu padedant vakaru šalims bermontininkai buvo išvaryti i Vokietija. 3) Su lenkais nuo 1919 04 iki 1920 11; žymesni mūšiai prie Širvintų ir Giedraičiu. Rezultatai: lenkai okupavo rytine Lietuvos dalį t.y. Vilniaus kraštą, jis priklausė Lenkijai iki 19939m.Steigiamasis seimas ir jo sprendimai. Lietuvos konstitucines santvarkos bruožai.Steigiamasis seimas – pirmas seimas nepriklausomoje valstybėje. Jis darbą pradėjo 1920 05 15 Kaune ir veikę iki 1922 10 01. I steigiamąjį seimą įėjo šios partijos: krikdemai, scdemai, valstiečiai liaudininkai.Svarbiausi steigiamojo seimo darbai: 1) 1922m. Priėmė LR konstitucija2) 1922m. Priėmė že

emes reformos įstatymą. 3) įvedė litą. 4) Prezidentu išrinko A. Stulginski.1922m. Žemes reforma. Ja reikėjo vykdyti siekiant suteikti žemes bežemiams ir sumažinti dvasininkijos įtaka. Buvo nustatyta 80ha nenusavinamos žemes. Pirmiausiai žemes gavo kariai savanoriai, mažažemiai, naujakuriai. Vykdant reforma, kaimai suskirstyti i vienkiemius. Reforma pavyko, daug žemes ūkio produktu buvo eksportuojama i užsieni.1922 LR konstitucijos pagrindines nuostatos: 1) Lietuva paskelbta nepriklausoma demokratine respublika. 2) suvereni valstybes valdžia priklauso tautai, o ja vykdo seimas, vyriausybe, teismas. 3) Valstybine kalba – lietuviu kalba. 4) Valstybes vėliavos spalvos: geltona, žalia, raudona. 5) Valstybes ženklas Vytis. 6) Prezidentas renkamas 3-jiems metams. Seime slaptu balsavimu absoliučia balsu dauguma. Jis yra ir ginkluotoju pajėgu viršininkas. 7) Tikybos mokymas mokyklose privalomas. 8) Daug teisiu suteikta bažnyčiai. 9) Paskelbta visu piliečiu lygybe prieš įstatymus, asmens neliečiamybe.

Leave a Comment