Lietuvos istorinės datos ir raidos sunkumai….

Lietuvos istorijos datos

X tūkst. Pr. Kr. – dabartinės Lietuvos teritorijoje įsikuria pirmieji
nuolatiniai gyventojai.
Apie 2500 m. pr. Kr. – atsikrausto indoeuropiečiai.
II tūkst. Pr. Kr. – baltų susidarymas.
Apie 1700 m. pr. Kr. – Lietuvos teritorijoje atsiranda metalo dirbinių.
VI-Va. Pr. Kr.-V-VI a. – atskirų baltų genčių kūrimasis.
98 m. – romėnų istorikas K.Tacitas pirmą kartą pamini aisčius (baltus).
854 m. – kuršių karas su švedais. Apuolės pilies gynyba.
1009 m. – rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminimas Lietuvos vardas.

1219 m. – sutartis su Haliču-Volyne.
1236 m. – Saulės mūšis.
1236-1265 m. – Lietuvos valstybės susidarymas.
1251 m. – Mindaugo krikštas.
1253 07 06 – Mindaugas vainikuojamas Lietuvos karaliumi.
1260 m. – Durbės mūšis.
1283 m. – prasidėjo nuolatiniai karo veiksmai tarp kryžiuočių ir r lietuvių.

1323 m. – pirmą kartą paminėtas Vilnius.
1348 m. – Strėvos mūšis.
1370 m. – Rudavos mūšis.
1385 m. – Krėvos sutartis.
1387 m. – Lietuvos krikštas.
1392 m. – Astravos sutartis.
1397 m. – pirmoji mokykla.
1399 m. – Vorkslos mūšis.

1401 m. – Vilniaus – Radomo sutartis.
1404 m. – Racionžo sutartis.
1410 07 15 – Žalgirio mūšis.
1411 m. – Torūnės taika.
1413 m. – Horodlės unija.
1417 m. – Žemaičių krikštas.
1422 m. – Melno taika.
1429 m. – Lucko suvažiavimas.
1435 m. – Pabaisko (Ukmergės) mūšis.
1447 m. – Kazimiero privilegija. Baudžiavos įtvirtinimo pradžia.

1522 m. – pirmoji spausdinta knyga Vilniuje.
1529 m. – I Lietuvos Statutas.
1547 m. – pirmoji lietuviška knyga – M.Mažvydo “Katekizmas”.
1557 m. – Valakų reforma.
1566 m. – II Lietuvos Statutas.
1569 m. – Liublino unija.
1572 m. – Gediminaičių dinastijos pabaiga.
1579 m. – Vilniaus akademijos (universiteto) įkūrimas.
1582 m. – M.Strijkovskio “kronika” – pirmoji spausdinta Lietuvos istorija.
1583 m. – Livonijos karo pabaiga.
1588 m. – III Li ietuvos Statutas.
1595 m. – M.Daukšos “Postilė”.

1600-1629 m. – karas su Švedija.
1605 m. – salaspilio mūšis.
1655 m. – Kėdainių unija.

1700-1721 m. – Šiaurės karas.
1768-1772 m. – Baro konferencija.
1772 m. – I Respublikos padalijimas.
1773 m. – dukacinės komisijos įkūrimas.
1769 m. – Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas.
1775 m. – įsteigta Nuolatinė taryba.
1788-1892 m. – Ketverių metų seimas.
1791 m. gegužės 3 d. – Konstitucija.
1792 m. – Targovicos konferencija.
1793 m. – II Respublikos padalijimas. Gardino se

eimas.
1794 m. – T. Kosciuškos sukilimas.
1975 m. – III Respublikos padalijimas.
1797 m. – pasirašomas Lietuvos – Lenkijos valstybės.

1830-1931 m. – sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje.
1861 m. – panaikinama baudžiava.
1863-1864 m. – sukilimas Lietuvoje ir Lenkijoje.
1864-1904 m. – spaudos draudimo metai.
1868 m. – masines lietuvių emigracijos į Vakarus pradžia.
1883-1886 m. – “Aušra”.
1889-1905 m. – “Varpas”.
1893 m. – Kražių skerdynės.
1896 m. – įkuriama pirmoji partija – Socialdemokratų partija.
1899 m. – pirmasis mėgėjiškas spektaklis.

1905 m. gruodžio 4-5 d. – Didysis Vilniaus seimas.
1906 m. – pirmoji lietuviška opera – M. Petrausko “Birutė”.
1907 m. – pirmoji dailės paroda.
1917 m. rugsėjo 18-22 d. – Lietuvių konferencija.
1915-1918 m. – kaizerinės Vokietijos okupacijos metai.
1917 12 11 – paskelbta Lietuvos nepriklausomybė deklaracija.
1918 02 16 – Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimas.
1918 11 11 – sudaryta A.Voldemaro vadovaujama laikinoji vyriausybė.
1918-1920 m. – Lietuvos nepriklausomybės kovos.
1919 m. – pirmuoju Lietuvos prezidentu tapo A. Smetona.
1918 03 23 – Lietuvą pripažino Vokietija.
1920 m. – sutartis su Sovietų Rusija.
1920 m. – Lenkija okupavo Vilnių ir Vilniaus kraštą.
1922 m. – priimamas žemės reformos įstatymas.
1922 m. – įvedamas litas.
1924 m. – pasirašyta tarptautinė konvencija dėl Klaipėdos krašto perdavimo
Lietuvai.
1926 12 17 – valstybės perversmas.
1933 07 15 – S. Dariaus ir S. Girėno skrydis per Atlantą.
1938 03 17 – Lenkijos ultimatumas Lietuvai.
1939 03 20 – Vokietijos ultimatumas Lietuvai.
1939 08 23 – Ribentropo-Molotovo paktas.
1940 06 14 – SSRS ul ltimatumas Lietuvai.
1940 06 15 – SSRS kariuomenė okupavo Lietuvą.
1940 06 17 – sudaryta marionetinė J. Paleckio vadovaujama “Liaudies
vyriausybė”.
1940 08 03 – Lietuva įjungiama į SSRS.
1941 m. birželio 14-18 d. – pirmas masinis Lietuvos gyventojų trėmimas.
1941 06 22 – į Lietuvą įsiveržė vokiečiai.
1941 06 23 – sukilimas prieš sovietinius okupantus.

Sudaryta Lietuvos laikinoji vyriausybė.
1944 07 13 – RA užėmė Vilnių, prasidėjo antroji sovietinė okupacija.
1945 01 30 – Sovietų armija išvijo vokiečius iš Lietuvos.
1947 m. – kolektyvizacija.
1944-1952 m. – rezistencijos laikotarpis.
1944-1952 m. – masiniai trėmimai.
1972 m. – pradėta keisti “Lietuvos katalikų Bažnyčios Kronika”.
1972 m. – susidegino R. Kalanta.
1978 m. – susikūrė Lietuvos Laisvės Lyga.
1988 06 03 – Vilniuje įkurta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė
grupė.
1989 08 23 – Baltijos kelias.
1989 m. spalio 22-23 d. – pirmasis LPS suvažiavimas.
1989 m. gruodžio 19-23 d. – LKP skilimas.
1990 01 – Lietuvoje lankėsi M. Gorbačiovas.
1990 02 24 – rinkimus į Lietuvos AT laimėjo LPS.
1990 03 11 – LSST AT paskelbė ak

ktą “Dėl Lietuvos nepriklausomybės valstybės
atkūrimo”.
Nuo 1990 04 – ekonominė blokada.
1991 01 13 – “kruvinasis sekmadienis”.
1991 02 09 – plebiscitas dėl nepriklausomybės.
1991 02 11 – Lietuvą pirmoji pripažino Islandija.
1992 10 25 – rinkimai į LR Seimą, referendumu pritarta Konstitucijai.
1993 02 14 – A. Brazauskas išrenkamas prezidentu.
1993 08 31 – paskutinis SSRS kareivis pasitraukė iš Lietuvos.
1993 m. rugsėjo 6-8 d. – Lietuvą aplankė Romos popiežius Jonas Paulius II.
191996 10 25 – rinkimai į Seimą.
1998 01 – prezidentu išrenkamas V. Adamkus.
2003 01 05 – prezidentu išrenkamas R. Paksas.

Lietuvos Respublikos raida ir sunkumai

Politikos problemos

1. Lietuvos saugumo problema. Rusijos pretenzijos (siekimas išlaikyti

savo įtaką Baltijos šalių regione).

2. Smunka valdžios prestižas (žadama daug, įvykdoma mažai; nuolatinės

partijų rietenos; dar nemokama gyventi demokratijos sąlygomis).

3. Įstatymų netobulumas. Nuolatinis jų taisymas. Įstatymų nesilaikymas.

Teisinių institucijų neveiksmingumas. Korupcija

4. Policija, prokuratūra, vidaus reikalų ministerijos institucijos

nesugeba susidoroti su nuolat augančiu nusikalstamumu.

5. Netvarka muitinėse (kyšininkavimas ir pan.).

6. Valstybės institucijos nesugeba surinkti mokesčių. Nuolatinė jų kaita

atbaido investuotojus.

7. nelegalūs imigrantai.

Ekonomikos problemos

1. Pramonė ir žemės ūkis sunkiai įveikia krizę (trūksta apyvartinių lėšų,

sunku pakliūti į užsienio rinką ir pan.).

2. Infliacija.

3. Auga nedarbas.

4. Korupcija.

5. Valstybė klimpsta į skolas. Paskolos dažnai “pravalgomos”,

nepanaudojamos investicijoms. Valstybė šiuo metu skolinga apie 2 mlrd.

Dolerių.

6. Bankų krizė (jais nepasitiki ne tik piliečiai, užsienio bankininkai,

bet ir investuotojai).

7. Žemės, miško, nekilnojamojo turto grąžinimas.

8. Mažos užsienio investicijos.

9. Pinigų politika (lito “pririšimas” prie dolerio).

10. Užsienio prekybos disbalansas.

Socialinės visuomenės problemos

1. Apverktina kultūros, švietimo būklė. Didelės sveikatos apsaugos

problemos, reformos nesklandumai.

2. nemaža visuomenės dalis nusivylusi, netiki ateitimi.

3. ypač sunki pensininkų, invalidų, daugiavaikių šeimų padėtis.

4. visuomenės skaidymasis (daugėja socialiai remtinų žmonių, o turtas

kaupiasi nedaugelio rankose; beveik sunykęs vidurinis sluoksnis).

5. Atlyginimai neatitinka realios ekonominės padėties.

6. Ekologijos problemos.

7. didėja emigracija (“proto nuotėkis”).

8. Demografinė krizė (mažėja gimstamumas).

9. jaunų šeimų materialinės pr

roblemos.

Leave a Comment