Lietuvos Didysis Kunigaikštis Gediminas

Lietuvos Didysis Kunigaikštis Gediminas

Gediminas (1316 – 1341) – pirmasis Lietuvos Didysis kunigaikštis iš Gediminaičių dinastijos, vienas žinomiausių LDK valdovų.

Didžiojo kunigaikščio sostą Gediminas užėmė po savo brolio Vytenio mirties 1316 m. Ligi tol Gediminas valdė Trakų kunigaikštystę.

Gedimino politikos pagrindinė priemonė buvo ne ginklas, bet diplomatija.

Kaip ir Vytenis palaikė sąjungą su Rygos miestu ir su jos arkivyskupu.

Buvo pirmasis, sudaręs sajungą prieš kryžiuočius su Lenkija.

Gedimino vidaus politika

įtvirtinta didžiojo kunigaikščio valdžia, kuri rėmėsi feodalų luomu;

sustiprėjo valdymo sistema: susiformavo didžiojo kunigaikščio taryba, kurią sudarė sritiniai kunigaikščiai;

Lietuvos sostine tapo Vilnius;

tęsė Mindaugo prradėtą kunigaikščių išstūmimo iš savo žemių politiką;

į nukariautas sritis dažnai skyrė savo sūnus ir brolius;

nusistovėjo valstybinės pajamos, kurias sudarė nuolatinės feodalinės duoklės, karo grobis, valstiečių baudos už nusikaltimus;
Gedimino laikais susidarė žymiai geresnės sąlygos žemdirbystei vystyti; miestams augti (Vilnius, Trakai, Kernavė, Kaunas); amatams ir prekybai kilti;

sustiprėjo Lietuvos kariuomenė: kariai buvo apsiginklavę kalavijais ir dėvėjo šarvus, turėjo bombardas (vienas seniausių artilerijos pabūklų, vartotas tvirtovių apgulai; šaudydavo akmenimis arba metaliniais sviediniais); kariuomenė turėjo lankininkų būrius ir laivyną

Gedimino užsienio politika

išryškėjo dvi pagrindinės kryptys: kova su krryžiuočiais ir varžymasis su Maskvos kunigaikštyste, plečiant LDK teritoriją į Rytus;

1323m. Gediminas pradėjo didelę diplomatinę akciją: pasiuntė 6 laiškus Vakarų Europos valstybių valdovams, pranešdamas apie Lietuvos pasiruošimą krikštui ir tuo pačiu norėdamas demaskuoti Vokiečių ordino agresyvumą bei tikruosius tikslus;

Gediminas Lietuvos padėtį stiprino pl

lėtodamas gerus santykius su kaimynais: Pskovo kunigaikščiu, Aukso Orda, Lenkija, Rygos arkivyskupu bei Livonijos ordinu;

Gedimino valdymo rezultatai

diplomatijos dėka LDK pavyko įveikti politinę izoliaciją;

buvo atremtas Vokiečių puolimas neprarandant teritorijų;

Gediminas suprato krikšto teikiamas perspektyvas Lietuvai, tačiau apsikrikštyti nepavyko (visuomenė tam nebuvo subrendusi);

plėsdamas LDK įtaką į Rusiją, Gediminas galėjo daugiau jėgų skirti kovai su Ordinu, tačiau iš kitos pusės ši ekspansija įvėlė Lietuvą į ilgalaikį konfliktą su Maskva, Lenkija bei Vengrija;

sustiprėjo sritinių kunigaikščių įtaka valstybės valdyme

Gediminas mirė 1341m. Lietuvos didžiuoju kunigiakščiu netrukus po jo mirties oficialiai tapo jo sūnus Jaunutis (stačiatikis), o realiai – pastarojo motina.

Leave a Comment