Lietuvos datos

Svarbiausios Lietuvos istorijos datos
X tūkst. pr.Kr. – dabartinės Lietuvos teritorijoje įsikuria pirmieji nuolatiniai gyventojai.
Apie 2500 m.pr.Kr. – į senųjų europiečių gyvenamas teritorijas ateina indoeuropiečiai.
Apie 2000 m.pr.Kr. – susidaro baltai.
Apie 1700 m.pr.Kr. – Lietuvos teritorijoje pasirodo pirmieji metalo dirbiniai.
Apie VI-V a.pr.Kr. – formuojasi vakarų baltų gentys – prūsai, jotvingiai, kuršiai.
98 m. – romėnų istorikas Kornelijus Tacitas pamini Baltijos pajūrio gyventojus aisčius.
Apie V a. – formuojasi rytų baltų gentys.
854 m. – kuršių karas su švedais. Apuolės pilies apgultis.
1009 m. – pirmąkart rašytiniuose Šaltiniuose minimas Lietuvos vardas.
1201 m. – Dauguvos žiotyse vokiečiai įkuria Rygos miestą.
1203 m. – įsteigiamas Kalavijuočių (karinis Kristaus brolių) ordinas.
1219 m. – Lietuvos kuunigaikščiai pasirašo sutartį su Haličo ir Volynės kunigaikštyste.
1230 m. – prūsų žemėse įsikuria Kryžiuočių (Teutonų arba Vokiečių) ordinas.
1236 m. – žemaičių kunigaikščio Vykinto kariuomenė Saulės mūšyje sumuša kalavijuočius.
1251 m. – Mindaugo krikštas.
1253 07 06 – Mindaugas vainikuojamas Lietuvos karaliumi.
1260 m. – prie Durbės sutriuškinamas Kryžiuočių ordinas.
1260-1274 m. – Herkaus Manto vadovaujamas prūsų sukilimas prieš Kryžiuočių ordiną.
1323 m. – Vilnius pirmą kartą paminėtas kaip LDK sostinė.
1336 m. – kunigaikštis Margiris ir jo kariai gynė Pilėnų tvirtovę.
1348 m. – Strėvos mūšis tarp Algirdo, Kęstučio ir kryžiuočių kariuomenių.
1362 m. – Kauno sugriovimas.
1370 m. – Rūdavos mūšis.
1379 m. – Jogailos ir Kęstučio paliaubos su ordinu.
1380 m. – Dovydiškių sutartis. 1385 m. – Krėvos unija.
1381 1387 m. &##8211; Lietuvos k rikštas.
1382 1399 m. – Vorsklos mūšis.

1401 m. – Vilniaus – Radomo sutartis tarp Vytauto, Jogailos ir lenkų bajorų.

1409 m. – žemaičių sukilimas prieš ordiną ir galutinis išsivadavimas.

1410 07 15 – Žalgirio mūšis.

1411 m. – Torūnės taika.

1413 m. – Žemaičių krikštas.

1413 m. – Horodlės unija.
1415 m. – lietuviai laimėjo bylą prieš ordiną Konstancoje, Šveicarijoje. 1418 m. – žemaičių valstiečių su

ukilimas.
1422 m. – Melno taika. Kovų su ordinu pabaiga.
1429 m. – Lucko suvažiavimas.
1435 m. – Pabaisko mūšis tarp Žygimanto ir Švitrigailos. 1447 m. – Kazimiero privilegija Lietuvos bajorams.
1492 m. – Aleksandro privilegija bajorams.
1522 m. – Vilniuje išėjo pirma spausdinta knyga.
1529 m. – pirmasis Lietuvos Statutas.
1544 m. – įkurtas Karaliaučiaus universitetas.
1547 m. – išleistas M.Mažvydo “Katekizmas” – pirmoji knyga lietuvių kalba.
1557 m. – LDK pradėta valakų reforma.
1564-1566 m. – pradėta teismo ir administracijos reforma.
1566 m. – antrasis Lietuvos Statutas.
1569 m. – Liublino unija.
1570 m. – įsteigta jėzuitų kolegija.
1572 m. – Žygimanto Augusto mirtis. Gediminaičių dinastijos pabaiga.
1579 m. – įkurtas Vilniaus universitetas (akademija).
1582 m. – išleista M.Strijkovskio “Kronika” – pirmoji spausdinta Lietuvos istorija.
1588 m. – trečiasis Lietuvos Statutas.
1595 m. – išleistas Daukšos “Katekizmas”.
1605 m. – įvyko Salaspilio mūšis.
1772 m. – pirmasis Lenkijos – Lietuvos valstybės padalijimas.
1773 m. – įkurta Edukacijos komisija.
1788-1792 m. – Ketverių metų Seimas.
1791 m. gegužės 3 d. – priimta Respublikos konstitucija.
1793 m. – antrasis Respublikos padalijimas.
1794 m. – Tado Kosciuškos sukilimas.
1795 m. – trečiasis Lietuvos ir Lenkijos padalijimas.
1812 m. – prancūzų imperatorius Napoleonas įžengė į Lietuvą.
1817 m. &##8211; įsisteigė Filomatų, Šubravcų draugijos. Atsinaujino masonų ložių veikla. 1830-1831 m. – sukilimas prieš caro valdžią Lietuvoje ir Lenkijoje.
1832 m. – Vilniaus universiteto uždarymas.
1861 m. – Rusijos imperijoje panaikinta baudžiava. Politinės manifestacijos Lenkijoje ir Lietuvoje.
1863-1864 m. – sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje.
1863 m. – įsakas dėl valstiečių prievolinių santykių panaikinimo.
1864-1904 m. – lietuviškos spaudos draudimo metai.
1883-1886 m. – “Aušros” leidimo metai.
1889-1905 m. – “Varpo” leidimo metai.
1893 m. – Kražių skerdynės.
1896-1904 m. – “Tėvynės sargo” leidimo metai.
1896 m. – įkurta Lietuvos socialdemokratų partija.
1902 m. – įkurta Lietuvių demokratų partija.
1904 05 07 – spaudos draudimo panaikinimas Lietuvoje.
1905 m. gruodžio 4-5 d. – lietuvių suvažiavimas Vilniuje (Didysis Vilniaus seimas).

1905 m. – įkurta Tautiškoji lietuvių demokratų partija, Lietuvos krikščionių de

emokratų sąjunga.
1906 m. – pastatyta pirmoji lietuviška opera – M.Petrausko “Birutė”.
1906 m. – caro įsakas dėl valstiečių skirstymosi į vienkiemius. Stolypino agrarinės reformos pradžia.
1907 m. – Vilniuje įsteigta Lietuvių mokslo draugija.
1907 m. – Vilniuje įvyko pirmoji lietuvių dailės paroda, įkurta Lietuvių dailės draugija.
1915-1918 m. – kaizerinės Vokietijos okupacijos metai.
1916 m. – lietuvių konferencijos Berne ir Lozanoje (Šveicarija).
1917 m. rugsėjo 18-22 d. – Vilniuje sušaukta Lietuvių konferencija, joje išrinkta 20 asmenų Lietuvos Taryba.
1917 12 11 – Lietuvos taryba priėmė pareiškimą dėl atsiskyrimo nuo Rusijos ir dėl
draugystės su Vokietija.
1918 02 16 – Lietuvos Taryba priėmė aktą, kuriuo paskelbtas Lietuvos
nepriklausomos valstybės su sostine Vilniumi atkūrimas.
1918 m. lapkričio 11 d. – sudaryta A.Voldemaro vadovaujama Lietuvos laikinoji vyriausybė.
1918 11 23 – Lietuvos Respublikos vyriausybė paskelbė įstatymą dėl Lietuvos kariuomenės kūrimo.
1918 m. gruodžio – 1919 m. rugpjūčio mėn. – Lietuvos kariuomenės kovos su Raudonąja armija.
1918 12 31 – Lietuvos Respublikos vyriausybė persikėlė į Kauną.
1919 – 1939 m. – Lenkija okupuoja Vilnių ir Vilniaus kraštą.
1919 04 19 – 1920 11 21 – Lietuvos kariuomenės kovos su Lenkijos kariuomene.
1919 07 26 -1919 12 15 – Lietuvos kariuomenės kovos su bermontininkais.
1920 05 15 – Steigiamasis Seimas pradėjo darbą Kauno muzikos teatro rūmuose.
1920 m. liepos 12 d. – pasirašyta sutartis su Sovietų Rusija, kuria ji pripažino Lietuvą “de jure”.
1921 09 22 – Lietuva priimta į Tautų Sąjungą.
1922 02 15 – priimtas Žemės reformos įstatymas.
1922 08 01 – priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija.
1922 08 16 – įvestas litas.
1923 01 09 – Klaipėdos sukilimas dėl prisijungimo prie Lietuvos.
1923 02 16 – Antantės valstybės priėmė nutarimą atiduoti Klaipėdos kraštą Lietuvai ir nustatė sieną tarp Lietuvos ir Vokietijos.
1923 03 15 – ambasadorių konferencija nustatė sieną tarp Lietuvos ir Lenkijos.
1924 05 08 – Klaipėdos kraštas pripažintas Lietuvai.
1926 09 28 – pasirašyta nepuolimo sutartis su Sovietų Sąjunga.
1926 12 17 – valstybės perversmas. A.Smetonos įsitvirtinimas valdžioje.
1928 m. – pasirašyta sutartis su Vokietija dėl sienų.
1930 m. – Kaune įkurtas Vytauto Didžiojo un
niversitetas.
1933 m. – Kaune įkurta Muzikos konservatorija.
1933 07 15 – S.Dariaus ir S.Girėno skrydis per Atlantą.
1935 m. – Kaune įkurtas Dailės institutas.
1935 m. – Klaipėdoje įkurtas Pedagoginis institutas.
1937 m. – įsteigtas Tautinis olimpinis komitetas, 1939 m. priimtas į tarptautinį olimpinį komitetą.
1938 m. – lenkų okupantai Vilniaus krašte uždarė visas lietuviškas mokyklas ir organizacijas.

1938 03 17 Lenkijos ultimatumas Lietuvai.
1939 03 20 – Vokietijos ultimatumas Lietuvai.
1939 03 23 – Hitleris apsilankė aneksuotoje Klaipėdoje.
1939 08 23 – pasirašytas Molotovo – Ribentropo paktas (Nepuolimo sutartis) ir slaptieji protokolai, pagal kuriuos Lietuva pateko Vokietijos žinion.
1939 09 28 – SSRS ir Vokietija pasirašė Sienų nustatymo ir draugystės sutartį ir slaptąjį protokolą, pagal kurį Lietuva, išskyrus jos pietvakarinę dalį, pateko į SSRS įtakos sferą.
1939 m. spalio 10 d. – pasirašyta Lietuvos ir SSRS savitarpio pagalbos sutartis.
1940 06 14 – SSRS ultimatumas Lietuvai.
1940 06 15 – SSRS kariuomenė okupavo Lietuvą.
1940 06 17 – sudaryta marionetinė J.Paleckio vadovaujama Liaudies vyriausybė. 1940 06 25 – oficialiai įregistruota LKP.
1940 07 21 – Liaudies seimas paskelbė Lietuvoje sovietų valdžią ir priėmė deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į SSRS.
1940 08 03 – Lietuva oficialiai įjungta į SSRS.
1940 08 25 – priimta stalininė konstitucija, įteisinanti Lietuvos okupaciją.
1941 06 14-18 – pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas. 1941 06 22 – į Lietuvą įsiveržė hitlerininkai.
1941 06 23 – sukilimas prieš sovietinius okupantus. Sudaryta Lietuvos laikinoji vyriausybė.
1941 08 05 – Laikinosios vyriausybės darbą nutraukė vokiečių okupacinė valdžia.
1943 11 25 – įkurtas rezistencijos vadovaujantis centras – VLIK-as.
1944 07 13 – Raudonoji armija užėmė Vilnių, prasidėjo antroji sovietinė okupacija.
1945 01 30 – Sovietinė armija išvijo hitlerininkus iš Lietuvos. 1947-1950 – kolektyvizacija.
1944-1956 – rezistencijos laikotarpis.
1945-1953 – masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai.
1972 03 19 – pradėta leisti “Lietuvos katalikų bažnyčios kronika”.
1972 05 14 – Kaune susidegino R.Kalanta.
1975 m. – įsteigta Lietuvos Helsinkio grupė.
1978 m. – įsteigta LLL.
1988 06 03 – Vilniuje įkurta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė.
1988 08 17 – legalizuota tautinė trispalvė vėliava ir “Tautiška giesmė”.
1988 08 23 – mitinge Vilniuje Vingio parke viešai pasmerkta Lietuvos okupacija.
1988 10 22-24 – pirmasis LPS suvažiavimas.
1988 11 18 – LTSR AT lietuvių ka

albą paskelbė valstybine kalba, tautinę trispalvę -valstybine vėliava, V.Kudirkos “Tautišką giesmę” – valstybiniu himnu.
1989 08 23 – 600 km ilgio Baltijos kelias nuo Vilniaus iki Talino. Akcijoje dalyvavo apie 1 mln. Lietuvos gyventojų.
1989 07 19-23 – LPK suvažiavimas, kuriame LPK paskelbė politinę
nepriklausomybę nuo SSKP.
1990 0111-13 – Lietuvoje lankėsi SSKP CK generalinis sekretorius M.Gorbačiovas.
1990 02 07 – LTSR AT panaikino 1940 m. deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į SSRS.
1990 02 24 – įvyko laisvi rinkimai į LTSR AT, juos laimėjo Sąjūdis, parlamento
(Aukščiausiosios Tarybos) pirmininkas V.Landsbergis.
1990 03 11 – LTSR AT paskelbė Lietuvą nepriklausoma valstybe. Valstybės herbu patvirtintas Vytis.
1990 04 17 – SSRS ekonominės blokados pradžia.
1991 01 13 – “Kruvinasis sekmadienis” – sovietų okupantų ir jų kolaborantų mėginimas įvykdyti valstybinį perversmą; užimant LTV bokštą, žuvo 13 žmonių ir apie 700 žmonių sužeista.
1991 02 11 – Islandija pripažino Lietuvos Respubliką.
1991 09 17 – Lietuvos respublika priimta į JTO.
1992 10 25 – referendumu priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija.

1992 – laisvi rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą.
1993 02 25 – inauguruotas Lietuvos Respublikos prezidentas A.Brazauskas.
1993 06 25 – įvesti Lietuvos pinigai – litai.
1993 08 31 – paskutinis rusų kareivis paliko Lietuvos žemę.
1993 09 06-08 – Lietuvą aplankė Romos popiežius Jonas Paulius II.
1996 m. spalio 25 d. – rinkimai į Seimą.

Leave a Comment