LDK istorija 1700 – 1800 m.

Šiaurės karas 1700-1721Augustas II 1696 – 17331717 – nebylusis seimas: Augustas II priverčiamas išvesti Saksonijos kariuomenę, nebegali pradėti karo be seimo sutikimo, privalo vykdyti senatorių nurodymus. Apribota kariuomenė. Suvaržytos bajorų teisės organizuoti konfederacijas, liko galioti liberium veto laisvi valdovo rinkimai, silpninę valstybę. Valstybė pasmerkta merdėti.1733 09 12 bajorija paskelbia Stanislovą Lesinskį valdovu.1733 10 05 Rusijos įtaka Frydrichas Augustas tampa valdovu.1734 01 20 karūnuotas Augustas III. Augusto valdymo stilius panašus į jo tėvo. Jis siekia sudaryti Saksonijos, Lenkijos ir LDK federaciją, daug dėmesio skiria Saksonijos reikalams, joje praleidžia didžiąją laiko dalį. ATR pi irmas ministras Henrikas Briulis turėjo faktišką ATR valdymą.Augustas III 1733 – 17631756 – 1763 – 7 metų karas— Po Augusto III mirties prasidėjo paskutinysis tarpuvaldis ATR istorijoje —1764 05 07 – 06 23 konvokacinis seimas. Jame jausta Aktyvi Rusijos įtaka.1764 09 07 elekcinis seimas. Rusijos įtakoje valdovu išrenkamas Čartoriskių kandidatas Stanislovas Augustas Poniatovskis.1766 m seimas. Jame Čartoriskių iniciatyva įvykdoma radikalių reformų: panaikinta liberium veto seime sprendžiant ekonominius klausimus, nustatyta nauja seimo darbo tvarka, įvesti generaliniai muitai, įsteigtos Lenkijos ir LDK iždo bei karo komisijos, padidinta kariuomenė. Ateityje valdovai renkami tik iš ATR piliečių. Atmestas Rusijos re eikalavimas stačiatikiams ir protestantams suteikti vienodas politines teises.1767 – Vilniaus konfederacija – reformomis nepatenkinti familijos priešininkai, vadovaujami K. S. Radvilos, 06 02 aktu paskelbia prieštaraują reformoms. Šia konfederacija siekiama pašalinti Poniatovskį.1767 06 23 – Radomo konfederacija, nukreipta prieš valstybės reformas, savo tikslais labai panaši į Vilniaus1767 10 01 – 1768 03 03 Varšuvoje vyksta ek

kstraordinarus seimas, kuriame vyrauja Radomo konfederatai. Seimas dirba Rusijos kariuomenės apsuptyje. Tokiomis sąlygomis Poniatovskis pereina į Radomo konfederatų pusę. Seime atkuriama senoji ATR tvarka.1768 02 29 – Baro konfederacija prieš Varšuvos seimo nutarimus.1795 11 25 Poniatovskis atsisako sosto, ATR likviduojama.1772 – I-as padalijimas (Rusija, Austrija, Prūsija) 08 051793 – II-as padalijimas (Rusija, Prūsija) 01 231795 – III-ias padalijimas (Rusija, Austrija, Prūsija) 10 241775 m – Nuolatinė taryba (įkuria reformų šalininkai, 36 delegatai)Nuolatinė taryba susidėjo iš 5 departamentų: karo, iždo, policijos, teisingumo, užsienio politikos. 1773 m – įkurta Edukacinė komisija (įveda pažangią Europoje pasaulietinę švietimo sistemą).1788 – 1792 – Ketverių metų seimas. Seimas reformavo ir padidino kariuomenę, įvedė pastovius valstybinius mokesčius nuo žemės ir pasauliečiams, ir dvasininkams. 1791 04 18 miestų reforma miestiečiams suteikia bajorų privilegijas.1789 m. seimas balsų dauguma panaikina Nuolatinę tarybą.1791 05 03 – priimama nauja valstybės konstitucija. (sukuria ATR konstitucinę luominę monarchiją) Gegužės 3 d konstitucijos autoriai buvo va aldovas ir I. Potockis. 11 straipsnių. Konstitucija garantuoja tikybos laisves ir teises, katalikybė valstybinė religija, patvirtintos luominės bajorijos teisės ir privilegijos, nepanaikinta baudžiava. Panaikinta liberium veto, konfederacijų tiesė. Valdovus rinkti iš Saksų dinastijos. Vietoj senato įkurta Įstatymų sargyba, į kurią įėjo pirmas, policijos, karo, iždo, vidaus ir užsienio reikalų ministrai, 2 sektoriai. Sudarytos 4 ministerijos: edukacinė, policijos, karo, iždo. Valdovas ir sargyba įgyja aukščiausią vykdomąją valdžią.1791 10 20 priimamas konstitucijos papildymas „Abiejų tautų savitarpio garantijos įstatymas“ – LDK pripažinta lygiateisė su Lenkija, nustatyta po lygiai narių ministerijose.1792 05
5 į Lietuvos teritoriją įsiveržia Rusijos kariuomenė.1792 05 14 – Targovicos konfederacija. ATR paskelbiamas senosios tvarkos atkūrimas, panaikintos visos reformos.1792 09 11 Breste Lenkijos ir LDK konfederatai susijungia. Konstitucijos šalininkų kariuomenė silpna ir negalėjo rimčiau pasipriešinti Rusijai.1794 03 24 – Krokuvoje paskelbiamas sukilimo manifestas, 04 17 paimta valdžia Varšuvoje. 1794 sukilimas LDK. 04 23-24 užimamas Vilnius. 24 paskelbiamas sukilėlių aktas.1794 08 11 Rusija užima Vilnių, iki spalio vidurio – visą Lietuvos teritoriją iki Nemuno. Prūsija – Užnemunę, 1794 11 05 kapituliuoja Varšuva. Sukilimas nuslopintas.

Leave a Comment