LDK istorija 1430 – 1570 m.

Švitrigaila 1430-1432Vytauto mirtis 1430 spalio 27 d.Po jo mirties bajorai ir didikai nepaisydami 1413 Horodlės sutarties Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu paskelbė Švitrigailą;1430 pab. tapo aišku, kad karas tarp Lietuvos ir Lenkijos yra neišvengiamas. 1431 m. birželio 19 d. Skirsnemunės sutartis. Sudaryta Lietuvos ir Ordino gynybos-puolimo sąjunga. Ši sutartis sukūrė naują politinę situaciją. Netrukus kryžiuočiai įsiveržė į Lenkiją. 1432 lenkai oficialiai pripažino laikiną LDK valstybinį atskirumą. 1432 m. Naktį iš rugpjūčio 31 d. į rugsėjo 1 d. sąmokslininkai įvykdė perversmą, užpuldami Švitrigailą. Žygimantas Kestutaitis 1432-1440Jis panaikino visas Švitrigailos sudarytas sutartis, kurios buvo žalingos Jo ogailai, ir žadėjo remti Lenkiją prieš visus jos priešus.1435 Pabaisko mūšis (pilietinis karas, baigėsi Švitrigailos kariuomenės su Livonijos ordino armija sutriuškinimu). Šiuo mūšiu sunaikinta Livonijos ordino kariuomenė.Kazimieras Jogailaitis 1440-1492 Nepaisant susitarimo su lenkais vos tik Kazimieras Jogailaitis atvyko į Lietuvą, jis buvo paskelbtas didžiuoju kunigaikščiu. Ponų tarybos lyderis Jonas Goštautas. Per pirmuosius ketverius Kazimiero valdymo metus Ponų taryba stabilizavo padėtį Lietuvoje. Situacija keičiasi 1444 kai žuvo Lenkijos karalius Vladislovas III. 1445 lenkai pareikalavo, kad Kazimieras grįžtų ir užimtų sostą. Kazimieras išvyko 1447 paskelbęs privilegiją, kurią įs sipareigojo garantuoti Lietuvos atskirumą.Kazimierui auklėjamam Krokuvoje vis mažiau ėmė rūpėti Lietuvos reikalai. Visa valdžia buvo palikta Ponų tarybai.1471-1526 Jogailaičiai vienu metu valdė net keturias didžiules regiono valstybes: Lietuvą, Lenkiją, Čekiją ir Vengriją.1492 Kazimiero Jogailaičio mirtis.Aleksandras 1492-1506 (Kazimiero sūnus)1492 jis paskelbia privilegiją, ku

uria praplečia LDK bajorų teises.1501 Melniko aktas – Lenkija ir Lietuva yra sujungiamos į vieną valstybę, ją valdo bendrai išrinktas karalius. Šaukiamas bendras seimas, viena kariuomenė, viena pinigų sistema. Pavietas – beveik vienodo dydžio teritoriniai vienetai.Pirmasis Lietuvos statutas 1529Antrasis Lietuvos statutas 1566 – aukščiausios teisės atiteko bajorams.Iki XVIa. pab. bajorai tapo visiškai atleisti nuo bet kokių mokesčių valstybei ir išsikovojo asmeninę neliečiamybę.Trečiasis Lietuvos statutas 15881557 susiformuoja valstiečių luomas, nes pradeda veikti Valakų agrarinė reforma.Niekuomet nepatvirtintas Lietuvos Seimo. Realiai neįsigaliojo.Žygimantas Senasis 1506-1548 1530 karūnuotas Lenkijos karaliumi. Vos tapęs karaliumi aktyviai stengėsi tęsti Jogailaičių siekius.Žygimantas Augustas 1548-1558 1547 Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto vestuvės, sukeliančios didelį skandalą Lenkijoje. 1550 Barbora karūnuota Lenkijos karaliene.Liublino unija – 1562-1569 (priimta 1569) LDK delegacijai išvykus iš Liublino, Lenkijos seimas padarė karaliui spaudimą ir Žygimantas Augustas dideles LDK teritorijas – Voluinės, Podolės, Pa alenkės ir Kijevo vaivadijas – prijungė prie Lenkijos. Lietuviai protestavo, bet dėl karo su Maskva nenorėjo veltis į dar vieną konfliktą. Todėl liepos 1 nauja Lietuvos delegacija galutinai sutvirtino uniją. 1569 07 01 (pagal uniją) sudaryta nauja valstybė neturėjo grynos valdymo formos, buvo monarchijos, aristokratijos, demokratijos mišinys. Liublino unijos sutartis nustatė formuoti bendrą abiem valstybėms užsienio politiką, suvienodinti teisę, pinigus, leisti lenkams LDK, o lietuviams Lenkijoje įsigyti valdų bei pareigybių. Išliko LDK ir Lenkijos teritorijų atskirumo suvokimas, LDK ir Lenkijos siena. LDK turėjo atskirą nuo Lenkijos iž
ždą, kariuomenę, antspaudus. Lenkijos ir Lietuvos valstybės bendros valdymo institucijos buvo valdovas ir seimas. LDK bajorams buvo svarbu išlaikyti didžiojo kunigaikščio instituciją, teisiškai saugojusią LDK valstybingumą ATR (Abiejų Tautų Resp). Valdovai, prisiekę pacta conventa, tapdavo priklausomi nuo bajorų, gynusių savo politines laisves. Todėl valdovo institucija ATR buvo silpna. Seimas susidėjo iš dviejų rūmų: senato ir atstovų. Kryžiuočių ordinas 1466 Nugalėtas Lenkijos ir žymiai teritoriškai apkarpytas, Livonijos ordinas 1561 Pasidavė Lietuvai dėl Maskvos grėsmės.1449 tarp Lietuvos ir Maskvos buvo sudaryta „amžinoji taika“1507 Maskva pradėjo su LDK karus, kurie truko 30 metų. Didžiausias Lietuvai praradimas buvo Smolenskas. 1514 mūšyje prie Oršos Lietuvos kariuomenė sutriuškino Maskvos kariuomenę.Livonijos karas 1558-1582 Livonijos ordinas – Livonijos ordinas, vyskupai, Rygos miestas.1554 Livonijos ordinas sudaro su Maskva 15 metų paliaubų sutartį, kurioje pasižadėjo nesudarinėti su Lietuva jokių sutarčių. 1561 Livonijos ordinas pasiduoda Lietuvai.Valakų reforma 1557 – Žygimanto Augusto iniciatyva, valstiečiai iš vienkiemių sukelti į gatvinius kaimus ir jiems iš naujo perdalyta žemė, kiekvienam ūkininkui skiriant po valaką žemės. Už teisę naudotis žeme jie dvi dienas turėjo eiti lažą – dirbti dvaro žemę t.y. palivalką. 7 dešimtmečio pradžioje valakų reforma iš esmės buvo baigta. Ji įvedė griežtą administracijos kontrolę kiekvienam valstiečių ūkiui. Ši reforma įtvirtino daug našesnę trilaukę žemdirbystę, labai padidinusią žemės ūkio produkciją, valstiečiai galutinai tapo pririšti prie žemės.

Leave a Comment