Krėvos sutartis

Krėvos sutartis

1382 m. mirė Lenkijos karalius Liudvikas I. Jis buvo pažadėjęs, kad po mirties sostas atiteks jo dukterims – Marijai ir Jadvygai. Jadvyga, sužieduota su Austrijos kunigaikščiu Vilhelmu Habsburgiečiu, 1384 m. tapo Lenkijos valdove. Tačiau suartėjimas su Austrija grėsė lenkų savarankiškumui ir valstybingumui, todėl lenkai atsigręžė į Lietuvą ir pasiūlė Jogailai vesti Jadvygą. Tokiu būdu jie tikėjosi plėsti ekspansiją į slavų žemes, bendromis jėgomis kovoti su Ordinu. Sąjunga buvo suinteresuoti ir Lietuvos bajorai, miestiečiai, siekę išplėsti prekybinius ryšius. Tiktai lenkų feodalai tokią sąjungą suprato ne kaip dviejų lygiateisių valstybių sąjungą, o kaip Lietuvos prijungimą prie Lenkijos.Nuo 1383 m. Jogailos motinos Julijonos iniciatyva lietuviai vedė derybas su Maskvos didžiuoju kunigaikščiu Dmitrijumi Donskojumi (Doniečiu). Tačiau sąjungos su Maskva sudaryti nepavyko, nes šis reikalavo, kad Jogaila taptų jo vasalu. Tai buvo rimtas paskatinimas Jogailai priimti lenkų pasiūlymą vesti Jadvygą. 1385 m. vasarą derybos buvo baigtos. Tų pačių metų rugpjūčio 14 d. Krėvos pilyje (dabar Baltarusijos SSR) buvo pasirašyta LDK ir Lenkijos dinastinės unijos sutartis. Iš lenkų pusės dokumentą patvirtino oficiali Karalystės delegacija, o iš lietuvių – Jogaila su broliais ir Vytautas.

Unijos priežastys

1. Sujungus Lietuvos ir Lenkijos jėgas, galima efektyviau kovoti su Ordinu ir totoriais.2. Siekimas išlaikyti Rytų slavų žemes ir toliau plėsti ekspansiją šia kryptimi.3. Lenkijos noras likviduoti LDK valstybingumą, įsiviešpatauti jos žemėse (ypač Podolėje ir Voluinėje).4. Krikšto problema. Lietuvą reikėjo krikštyti, o priimti krikštą iš Ordino buvo negalima. Tokiu būdu unija su lenkais buvo problemos sprendimas.5. Ekonominiai abiejų šalių interesai.

Unijos sąlygos

1. Jogaila veda karalaitę Jadvygą, tampa Lenkijos karaliumi, sumoka Austrijos kunigaikščui 200.000 florinų išpirką už sužadėtuvių sulaužymą.

2. Jogaila, jo broliai ir pavaldiniai priima krikštą.3. LDK grąžina lenkų (krikščionių) belaisvius ir padeda atsiimti Haličą iš Vengrijos.4. Lietuva ir jai priklausančios slavų žemės prijungiamos prie Lenkijos.

Unijos pasekmės / reikšmė

1. Unija sudarė sąlygas abiejų valstybių politiniam, socialiniam ir ekonominiam suartėjimui.2. Spartino LDK feodalizaciją.3. Įgalino suvienyti lietuvių ir lenkų militarines jėgas prieš kryžiuočius ir totorius.4. Teikė Lenkijos feodalams juridinių argumentų laikyti LDK Lenkijos dalimi, Krėvos unijos pagrindu kurti naujų sąjungų projektus.

Apskritai Krėvos unija nulėmė tolesnę Lietuvos istoriją.