JTO

Jungtinių Tautų Organizacija (santrumpa – JTO; anksčiau vadinta Suvienytųjų Nacijų Organizacija arba SNO) yra tarpvalstybinė organizacija, kurią sudaro 192 valstybė, t.y. praktiškai visos pripažintos nepriklausomos valstybės (Išskyrus Vatikaną ir nepripažintą Taivaną). Lietuva į JTO priimta 1991 m. rugsėjo 17 d.

Jungtinių Tautų Organizacijos tikslai:

* siekti išsaugoti tarptautinę taiką ir saugumą, o esant reikalui, imtis veiksmingų kolektyvinių priemonių taikai apsaugoti, karų grėsmei pašalinti ar agresijai likviduoti;

* puoselėti draugiškus valstybių tarpusavio santykius;

* siekti tarptautinio bendradarbiavimo sprendžiant ekonomines, socialines, kultūrines ir humanitarines problemas, ugdant ir skatinant pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms;

* būti tautų, kuurios siekia minėtų tikslų, veiklos derinimo centru.

tūkstantmečio tikslai:

* panaikinti ypač didelį skurdą ir badą;

* užtikrinti visapusišką pradinį ugdymą;

* skatinti lyčių lygybę ir daugiau teisių suteikti moterims;

* sumažinti vaikų mirtingumą;

* stiprinti gimdyvių sveikatą;

* įveikti AIDS, maliariją ir kitas ligas;

* užtikrinti nuoseklią aplinkos apsaugą;

* suburti pasaulio visuomenę tolimesnei žmonijos raidai užtikrinti.

Istorija

Jungtinių tautų Organizacijos įkūrimo idėja kilo Antrojo pasaulinio karo metu, Teherano konferencijos vykusios 1943 m. metu. Pagrindinis idėjos propaguotojas buvo JAV prezidentas Franklinas Ruzveltas. 1944 m. antrojoje pusėje Prancūzijos, Kinijos, Jungtinės Karalystės, JAV ir TSRS atstovai Vašingtone nustatė naujosios organizacijos paskirtį, tikslus irr veikimo būdus.

1945 m., pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Jungtinių Tautų Organizaciją (sutrumpintai – JTO arba Jungtinės Tautos) įkūrė Jungtinių Tautų chartiją pasirašiusi 51 valstybė.

Generaliniai sekretoriai

* 1945-1946 m. Gledvinas Džebas (Jungtinė Karalystė)

* 1946-1952 m. Triugvė Li (Norvegija)

* 1953-1961 m. Dagas Hamaršeldas (Švedija)

* 1961-1971 m. U Thantas (Birma)

* 1972-1981 m. Kurtas Valdheimas (Austrija)

* 1982-1991 m. Chavjeras Peresas de

e Kueljaras (Peru)

* 1992-1996 m. Butrosas Butrosas Galis

* 1997-2006 m. Kofis Ananas

* nuo 2007 m. Ban Ki Munas (Pietų Korėja)

Oficialios kalbos: anglų, prancūzų, ispanų, rusų, kinų, arabų.
JT generalinis sekretorius: Ban Ki-moon
Būstinė: Niujorkas, JAV.
Įkurta: 1945 Spalio 24d.
Nariai: 192 (Paskutinė narė – Rytų Timoras, greičiausiai 193 nare taps Juodkalnija).

Generalinė Asamblėja yra aukščiausias ir pagrindinis JT organas, kuriame atstovaujamos viso JT valstybės narės. Balsuojant dėl pačių svarbiausių sprendimų reikalinga dviejų trečdalių dalyvaujančių valstybių balsų dauguma. Tačiau kitais atvejais pakanka tiesiog konsensuso ir formalus balsavimas nerengiamas.

Saugumo taryba.Antras pagal svarbumą JT organas. Jos svarbą parodo šitai institucijai suteikti įgaliojimai bei uždaviniai.
Į Saugumo Tarybos sudėtį įeina 15 narių, iš kurių penkios valstybės – Kinija, Prancūzija, Rusijos Federacija, Didžioji Britanija bei Jungtinės Amerikos Valstijos – yra nuolatinės Tarybos narės. Likę 10 narių yra renkami dviejų metų kadencijai Generalinėje Asamblėjoje.

Ekonominė ir Socialinė taryba. Ši Taryba buvo įsteigta kaip pagrindinis JT organas, skirtas koordinuoti ekonominę ir socialinę veiklą JT šeimoje. Pagrindinis Tarybos uždavinys – skatinti tarptautinę kooperaciją ir šalių vystymąsi.
Tarybą sudaro 54 nariai, Generalinės Asamblėjos metu renkami trijų metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus, 18 narių yra perrenkami. Tarybos sesijos vyksta dukart metuose po vieną mėnesį.

Globos taryba.Ši Taryba buvo įsteigta siekiant užtikrinti tarptautinę globojamų teritorijų priežiūrą. Tuo metu tai buvo 11 teritorijų, kurias tuo metu administravo 7 valstybės, Jungtinių Tautų narės. Kadangi šiuo metu Tarybos da

arbas iš esmės yra baigtas, Taryba tesudaro 5 nuolatinės narės, kurios renkasi iškilus būtinybei.

Tarptautinis teismas.Tai pagrindinis teisminis Jungtinių Tautų organas. Susidedantis iš 15 teisėjų, nepriklausomai viena nuo kitos renkamų Generalinės Asamblėjos ir Saugumo Tarybos, Teismas sprendžia teisminius šalių ginčus. Negali būti dviejų teisėjų – tos pačios valstybės piliečių. Teisėjų kadencija yra devyneri metai, po kurių jie gali būti perrinkti. Šalies dalyvavimas Teisme yra savanoriškas, tačiau netgi jeigu šalis ir nedalyvauja teismo posėdžiuose, ji privalo vykdyti Teismo sprendimą.

Generalinis sektorius.Jungtinių Tautų Chartijoje šį postą užimantis pareigūnas yra apibūdinamas kaip “svarbiausias vykdomasis Organizacijos pareigūnas”. Generalinis sekretorius yra ir diplomatas, ir visuomenės veikėjas, ir tautų taikytojas, t.y pasaulio bendruomenės akyse Generalinis sekretorius yra JT simbolis. JT sekretoriaus pareigos yra tokios pat įvairios kaip ir problemos, kurias sprendžia Jungtinės Tautos. Jų spektras – nuo vadovavimo taikos palaikymo operacijoms iki tarpininkavimo tarptautiniams ginčams.

Sekriatoriatas.Sekretoriatas atlieka savarankišką ir administracinį darbą, kurio pagrindines kryptis nustato Generalinė Asamblėja, Saugumo Taryba ar bet kuris kitas Jungtinių Tautų Organizacijos valdymo organas. Sekretoriatą sudaro tarptautinis personalas, dirbantis Jungtinių Tautų būstinėse ir vietose. Visuose sekretoriato departamentuose ir įstaigose dirba apie 8700 žmonių, atstovaujančių maždaug 160 šalių. Sekretoriatui visose darbo kryptyse vadovauja Generalinis sekretorius, penkeriems metams skiriamas Generalinės Asamblėjos Saugumo Tarybos siūlymu.

Leave a Comment