Istorijos referatas (testas)

Referatas

Antrasis pasaulinis karas

Sudarė: Saulius Banys

Vilnius 2007©

Antrojo Pasaulinio Karo Klausimai ir Užduotys

1.Antorojo pasaulinio karo pradžia:

a) 1936m b) 1949 c) 1939 ?

2.Vokietija užpuola Daniją ir Norvegiją:

a) 1940m b) 1936 c) 1919 ?

3.Užimta demilitarizuota Reino sritis:

a) 1936 b) 1937 c) 1938 ?

4. Miuncheno suokalbis (Vokietija, Italija, Anglija, Prancūzija). Čekoslavakijos dalis atiduota Vokietijai. Čekoslovakija nedalyvauja:

a) 1938 09 28 b) 1938 10 27 c) 1929 09 28 ?

5. Lietuva – Vokietija. Sutartis dėl Klaipėdos krašto atidavimo:

a) 1939 03 21 b) 1939 06 22 c) 1939 03 22 ?

6. Molotovo-Ribentropo paktas. TSRS – Vokietijos nepuolimo sutartis:

a) 1939 08 23 b) 1939 08 24 c) 1939 10 25 ?

7. Sugaunamas Musolinis ir pakariamas:

a) 1943 06 25 b) 1943 04 04 c) 1946 06 25 ?

8. Atidaromas II-asis frontas:

a) 1939 01 13 b) 1944 06 06 c) 1923 06 10

9.Okupuojamos visos Balkanų valstybės:

a) 1942 b) 1944 c) 1941 ?

10.Pirmoji Liietuvos sovietizacija:

a) 1940-1941 b) 1940-1943 c) 1941-1946 ?

11.Kas vaizduojama šioje karikatūroje?

a) Vokietijos ir SSRS sutartis b) Lietuvos sovietizacija c) Bušo vizitas Lietuvoje ?

12.Ar turėjo didelę įtaką antrajam pasauliniui karui šis įvykis?

a) Taip b) Ne

13.Šis įvykis vyko:

a) 1938 b) 1939 c) 1940 ?

14.Šio įvykio pasekmės:

a) Pasirašyta nepuolimo sutartis b) Lietuva atgauna Klaipedos kraštą c) Lietuva įstoja į ES ?

15.Kokią įtaką turėjo šis įvykis?

a)Vokietija ir SSRS susitarė nepulti viena kitos b) Pasidalijo įtakos zonas Europoje c) Abu

16.Antrojo pasaulinio karo pabaiga:

a) 1945 09 03 b) 1945 09 02 c) 1939 10 11 ?

17.Genocidas tai:

a) Tarptautinis nusikaltimas b) Žydų žuudymas c) Hitlerio pavardė

18.Holokaustas tai:

a) Žydų žudynės b) Tarptautinis nusikaltiams c) Žymaus istoriko pavardė ?

19. JAV numeta atomines bombas ant Hirosimos:

a) 1945 08 06 b) 1945 08 07 c) 1945 08 08 ?

20.Pirmasis Lietuvos prezidentas:

a) Adamkus b) Stulginskis c) Smetona ?

21.Ratifikuoti:

a) Patvirtinti traptautinę sutratį b) Svarbus dokumentas c) Svarbus parlamento įs

statymas ?

22. Hitleris tampa prezidentu:

a) 1934 b) 1935 c) 1936 ?

23.Pagal potsdano konferenciją:

a) Karaliaučiaus kraštas atiduodamas rusams b) Vokietiją suskirstė I keturias okupacines zonas
c) Numatė kaip sutvarkyti pasaulį po karo.

24.Teherano konferencijos dalyvės:

a) JAV SSRS Dž.Britanija b) Jav Vokietija Prancūzija c) Vokietija Ispanija SSRS ?

25.Kada lietuvoje prasidėjo nacionalizacija?

a) Per antrąją okupaciją b) Per pirmąją okupaciją c) Lietuvos nacionalizacijos nebuvo ?

Kryžiažodis (klausimai)

1.Kaip kitaip dar vadinama vokiečių kariuomenė antrajame pasauliniame kare?

2.Pasipriešinimas esamai valdžiai?

3.Kas vadovavo Lietuvos aktyvistų frontui?

4.Teritorija, kurią pavadino vokiečiai jungdami Latviją, Lietuvą, Estiją?

5.Kokia konferencija nusprendė įkurti JTO?

6.Kaip pavadintas vokiečių planas, kuriame numatė per 3-4 mėnesius užimti Sovietinę teritoriją iki uralo kalnų?

7.Kam Smetona perdavė valdžią atsistatydindamas?

8.Prievartinis individualių ūkių naikinimas ir stambių „socialistinių“ ūkių kūrimas?

9.Valstybės saugumo agentas?

10.Patvirtinti pasirašytą tarptautinę sutartį?

11.Antrojo pasaulinio karo valstybė, kurios vadas buvo Stalinas?

12.Organizuotas didelių žmmonių grupių naikinimas dėl jų rasės, tautos arba religijos?

13.Viena iš socialdemoktatų darbininkų partijos frakcija, besiriamenti marksizmo proncipais?

14.Politine doktrina, teigianti, kad visuomenė sudaryta iš dviejų socialistinių grupių – klasių, kuriosskiriasi ekonomine padėtimi?

15.Šalis, kuriai vadovavo Htileris antrajame pasauliniame kare?

16.Sunkiosios pramonės kūrimas tai?

17.Šalis, prieš kurią Japonija kariavo antrame pasauliniame kare?

18.Šalis, valdoma vieno diktatoriaus rankomis, kišasi į ūkinius, ekonominius, socialinius reikalus?

19.Žmogus sakantis viešas kalbas?

20.Kaip vadinama JAV ir SSRS varžybos, nuo 1946m.?

21.Politinė kryptis, siekianti įvesti monarchiją?

22.Laikinas kitos valstybės teritorijos užėmimas ir faktiškas jos valdymas?

23.Karys savižudis?

24.Ginkluoto pasipriešinimo prieš ok

kupantus dalyvis?

25.Didelis savitas teritorinis vienetas (gamtinis, ekonominis, politinis)?

Leave a Comment