II pasaulinis karas

Priežastys:
1. Versalio taikos nutarimai
2. Fašizmo ideologija
3. Vakarų Europos nuolaidžiavimo politika
4. Komunizmo baimė.
5. Ginklavimosi varžybos

1939 08 31 – Hitleris pasirašo įstatymą dėl karo pradžios ir Lenkijos užėmimo.
1939 09 01 – Vokietija užpuola Lenkiją.
1939 09 03 – Anglija ir Prancūzija skelbia Vokietijai karą, bet karo veiksmų nepradeda. “Keistasis karas”.
1939 09 17 – SSRS įsiveržia į Lenkijos rytinę dalį.
1939 09 20 – kapituliuoja Lenkija.
1939 09 28 – SSRS ir Vokietijos sienų ir draugystės sutartis. Slaptajame protokole Vokietija atiduoda Lietuvą.
1939 10 10 – SSRS su Lietuva pasirašo „Tarpusavio pagalbos sutartį“. Atgaunamas Vilnius. Pabalčio šalys turėjo įsileisti SSRS kariuomenę; kuriamos karinės bazės ( Naujoji Vilnia, Prienai, Gaižiūnai, Alytus)
1939 12 – SSRS pašalinama iš Tautų Sąjungos
1939 12 30 – karas su Suomija („Žiemos karas“)
1940 04 – užimama Danija ir Norvegija.
1940 05 – žygis į Prancūziją, Beelgiją, Olandiją, Liuksemburgą.
1940 06 – Italijos – Prancūzijos karas.
1940 06 14- Hitlerio kariuomenė įžengė į Paryžių.
1940 06 14- SSRS įteikė Lietuvai ultimatumą.
1940 06 15 – okupuojama Lietuva.
1940 06 22 – kapituliuoja Prancūzija.
1940 07 14-15 – rinkimai į seimą.
1940 07 21 – „Liaudies seimas“
1940 08 03 – deklaracija, kuria Lietuva aneksuodama
1940 08 25 – nustoja galiojusi Lietuvos konstitucija.
1940 08 – mūšis dėl Anglijos.
1940 09 – Italijos nesėkmingas karas su Graikija.
1940 10 – Vokietijos-Japonijos-Italijos trišalis paktas
1940 11 17 – LAF‘as. (Lietuvos Aktyvistų Frontas) Škirpa. Berlynas. Prieš sovietų valdžią.
1941 04 – Vokietija ir Italija įsiveržia į Jugoslaviją ir Graikiją. Valstybės kapituliuoja.
1941 08 08 – „Atlanto chartija“. Iniciatorės: JAV, Britanija
1941 06 22 – SSRS – Vokietijos karas. Barbarosos planas.
1941 – Vokiečiai okupuoja Lietuvą.
1941 – priimtas Lendlizo įstatymas. Skolinti ir nuomoti karinė techniką kariaujančioms šalims (JAV, Ruzveltas).
1941 09 – „Leningrado blokada“. Vokiečiai apsupę laiko 900 dienų. Užimamas Kijevas.
1941 12 – vokiečiai prisiartina prie Maskvos. Žlunga Barbarosos planas
1941 12 07 – karo veiksmai Raamiajame vandenyne. Japonija bombarduoja Perl Harborą (iki 43 metų įsitvirtina Ramiajame vandenyne)
1942 – JTO deklaracija
1942 06 – „Stalingrado katilas“. Mūšis; pralaimėjo vokiečiai.
1943 – išsivadavimo kovos Jugoslavijoje, Graikijoje, Albanijoje. Stipriausiai pasipriešinimas Prancūzijoje ir Italijoje.
1943 02 – likviduojamas „katilas“
1943 06 – Kursko kautynės (didžiausias tankų mūšis). Jėgos persisveria ir prasideda Raudonosios armijos puolimas visu frontu.
1943 06 25 – sugaunamas Musolinis ir

r pakariamas.

1943 11 28 – Teherano konferencija[1]. Stalinas, Ruzveltas, Čerčilis. Nutarta:
1. Atidaryti II-jį frontą (1944 05).
2. Kovoti iki pergalės be sutarčių.
3. Europa padalinti į dvi įtakos zonas: Vakarų ir SSRS.

1944 04 – Sovietų kariuomenė įžengė į Rumuniją.
1944 06 06 – atidaromas II-asis frontas. Vadai: Eisenhaueris, de Golis.
1944 07 20 – sąmokslas prieš Hitlerį.
1945 – Raudonoji armija įsiveržia į Vokietiją.

1945 02 – įvyksta Krymo(Jaltos) konferencija[2].(Britanija, JAV, D.Britanija) Nutarta:
1. Sunaikinti nacizmą ir militarizmą.
2. Okupuoti Vokietiją (paskirstytos okupacinės zonos)
3. Nubausti karinius nusikaltėlius.
Svarstytas Lenkijos sienų klausimas. Rytinė dalis atiduota SS. Rytprūsiai prijungti prie Lenkijos. Vakarinė siena nenustatyta.
4. Įkurta nauja tarptautinė sąjunga (1942 01 01) – 26 valstybės pasirašė deklaraciją “Antihitlerinė koalicija”.
Slaptasis protokolas numatė SS įstojimą karą prieš Japoniją.

1945 04 30 – nusižudo Hitleris.
1945 05 02 – Berlyno šturmas.
1945 05 08-09 – kapituliuoja Vokietija.

1945 07 17 – 08 02 – Įvyksta Potsdamo konferencija[3]. Prancūzija, Anglija, JAV, SSRS.
1. Suderintos Berlyno ir Vokietijos okupacinės zonos (amerikiečių, anglų, prancūzų, ir sovietų)
2. Lenkijos siena su Vokietija nustatyta pagal Neisę ir Oderį.
3. Rytprūsiai – SSRS
4. Sukurtas tarptautinis karinis teisininkų tribunolas.(1945 09 prasidėjo Niurbergo procesas.)
5. Austrija padalinta į 4 okupacines zonas
6. Sudetai grąžinti Čeekoslovakijai

1945 08 06 – JAV numeta atomines bombas ant Hirosimos.
1945 08 09 – JAV numeta atomines bombas ant Nagasakio.
1945 08 09 – SSRS stoja į karą prieš Japoniją.
1945 09 02 – kapituliuoja Japonija. II pasaulinio karo pabaiga.

Leave a Comment