II-pasaulinis karas

.: Antro pasaulinio karo priežastys :.

1. Versalio taikos nutarimai. Ši nutartimi, kuri po pirmo pasaulinio karo sprendė taikos klausimus pasaulyje, Vokietija buvo ekonomiškai, politiškai ir morališkai sužlugdyta, ir tokiai valstybei nebeliko nieko kito, kaip tik žlugti, arba iššaukė atėjimą i valdžią baisios ideologijos pripažinėjus. Nebeturėdami kuom pasitikėti, nuskurdę Vokiečiai palaikė valdžion atėjusius Nacistus, o tie turėjo tik vieną planą galvoje – atsirevanšuoti Europoje.

2. Fašizmo ideologija. Hitleris įkalė vokiečiams į galvą, kad tik jie – Arijai – yra pilnavertė nacija, ir tik jiems lemta valdyti pasaulį.

3. Vakarų Euuropos nuolaidžiavimo politika. Reichui atsigaunant, ir imant šiurkščiai pažeidinėti Versalio punktus jai (Ginkluotis, verbuoti karius ir t.t.), vakarų valstybės viską matė, bet aiškiai tai ignoravo. Tai ypač matosi „Keistajame Kare“, kai Vokiečiams užėmus Lenkiją, Anglija ir Prancūzija paskelbė Reichui karą, bet nesiėmė nei menkiausių karinių veiksmų prieš jį.

4. Komunizmo baimė. Vakarai tikėjosi kad galybę įgavęs Hitleris pirmiausia puls kitą grėsme – SSRS, kovose abiem nusilpus, jie bus mažiau pavojingi, ir bus galima imtis atitinkamų priemonių prieš juos. Deja Hitleris pasirašo Molotovo – Ribentropo paaktą, ir sudaro nepuolimo sutartį su SSRS 10-čiai metų (Kurią pats sulaužo užpuldamas Rusiją).

.: Antro pasaulinio karo eigos aprašymas :.

1939-1945 m. vykęs karas, kuriame dalyvavo 61 pasaulio valstybė. Prasidėjo 1939 09 01, Vokietijai užpuolus Lenkiją. 1939 09 03 Didžioji Britanija ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai. 1939 09 17 SSRS kariuomenė ėmė veržtis į

Lenkijos teritoriją, 1940 m. okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją. 1940 m. balandžio-gegužės mėnesiais Vokietija užėmė Daniją ir Norvegiją, įsiveržė į Belgiją, Olandiją, Liuksemburgą, puolė Prancūziją. Olandija ir Belgija kapituliavo. 1940 06 10 Italija paskelbė karą Prancūzijai ir Didžiajai Britanijai. 1940 06 22 Prancūzija pasirašė su Vokietija (Kompjeno paliaubas), 1940 06 24 – paliaubas su Italija. Vokietija užėmė didžiąją Prancūzijos dalį. Iki 1941 04 29 vokiečių, italų ir vengrų kariuomenės užėmė Jugoslaviją ir Graikiją. Vokietija ėmė kontroliuoti didžiąją Europos dalį. 1941 06 22 Vokietija užpuolė SSRS, karą SSRS paskelbė ir Vengrija, Rumunija, Suomija, Italija. 1941 m. vasarą-rudenį Vokietija užėmė Lietuvą, Latviją, Estiją, Baltarusiją, dalį Ukrainos ir Moldavijos. 1941 m. gruodžio mėnesį Vokietija patyrė didelį pralaimėjimą prie Maskvos. 1941 07 12 SSRS ir Didžioji Britanija pasirašė susitarimą dėl bendrų karo veiksmų prieš Vokietiją. 1941 08 14 JAV ir Didžioji Britanija pasirašė Atlanto chartiją, prie kurios netrukus prisijungė ir SSRS. 19941 12 07 Japonija puolė Perl Harborą – JAV bazę Ramiajame vandenyne. 1941 12 08 JAV, Didžioji Britanija ir keletas kitų valstybių paskelbė Japonijai karą. Japonija sumušė Ramiajame vandenyne Didžiosios Britanijos ir JAV karinį laivyną, tačiau 1941 m. vasarą Didžiosios Britanijos laivynas ir aviacija įsigalėjo Viduržemio jūroje. 1942 11 19 Sovietų armija sutriuškino vokiečių kariuomenę prie Stalingrado. Vokiečių okupuotose šalyse sustiprėjo partizanų judėjimai. 1942 m. lapkričio mėnesį vokiečiai okupavo visą Prancūziją, tačiau iki 1943 m. gegužės mėnesio Didžiosios Britanijos kariuomenė išstūmė juos iš Afrikos. Rytų fronte vokiečių kariuomenei nesisekė kovoti su Raudonąja armija. 19
943 m. liepą nuverstas Musolinio režimas Italijoje. Musolinį pakeitusio P. Badoljo vyriausybė pasirašė paliaubas su JAV ir Didžiąja Britanija. 1943 11 28-1943 12 01 įvyko SSRS, JAV ir Didžiosios Britanijos Teherano konferencija, kurioje buvo suderinti karo veiksmų planai. 1944 m. Sovietų armija išstūmė vokiečių kariuomenę beveik iš visos SSRS teritorijos, išskyrus Kuršą, užėmė dalį Lenkijos ir Čekoslovakijos, įžengė į
Vokietiją. 1944 m. rugpjūtį-rugsėjį vokiečių kariuomenė išstumta iš Rumunijos ir Bulgarijos, šios valstybės paskelbė karą Vokietijai. 1944 m. rugsėjį kapituliavo Suomija. Vokiečių kariuomenė pasitraukė iš Graikijos, kurią užėmė Didžioji Britanija. 1944 m. pabaigoje antifašistinei koalicijai priklausę sąjungininkai buvo užėmę Prancūziją, Belgiją, vidurinę Italiją, dalį Olandijos ir Vokietijos. 1945 m. vasarį įvyko Jaltos konferencija, kurioje dalyvavo SSRS, JAV ir Didžiosios Britanijos vadovai. Čia buvo suderinti paskutiniojo karo etapo planai. SSRS sutiko pradėti karą su Japonija, kai Vokietija kapituliuos. 1945 m. sausį-balandį Raudonoji armija užėmė Rytų Prūsiją, Lenkiją, Vengriją, 1945 04 13 pasiekė Elbę, kur susitiko su JAV daliniais. 1945 05 08 Vokietijos karinė vadovybė pasirašė besąlygiškos kapituliacijos aktą. JAV ir Didžioji Britanija tebekariavo su Japonija. 1945 07 17-1945 08 02 įvyko Potsdamo konferencija, kurioje SSRS, JAV ir Didžiosios Britanijos vadovai priėmė nutarimus dėl Vokietijos nuginklavimo ir demokratizavimo. 1945 07 26 Didžioji Britanija, JAV ir Kinija paskelbė Potsdamo deklaraciją, kurioje reikalavo Japonijos kapituliacijos. Japonija šį reikalavimą atmetė. 1945 08 06 ir 1945 08 09 JAV numetė atomines bombas į Japonijos Hirosimos ir Nagasakio miestus. 1945 08 08 karą Japonijai paskelbusi SSRS ja
au kitą dieną pradėjo karo veiksmus. 1945 08 10 Japonijai karą paskelbė Mongolija. 1945 09 02 Japonija kapituliavo.

.: Datos chronologine tvarka :.
1919 – Italija. I fašistinė organizacija “Kovos sąjunga”.

1921 – fašistų partija.

1922 – užimama Roma. Romos karalius perduoda valdžią fašistams. Visa valdžia fašistams.

1935 – Italija užpuola Etiopiją.

1939 04 – okupuojama Albanija.

1933 – nacionalsocialistai (vadovauja Hitleris) ateina į valdžią.

1934 – Hitleris tampa prezidentu.

1935 – draudžiama mišri santuoka.

1938 – “Krištolo naktis”. Išžudyti žydai savo namuose.

1934 – pradėtas kurti karo laivynas.

1935 – reguliarioji kariuomenė.

1936 – užimta demilitarizuota Reino sritis.

1938 – pradėta ruoštis karui.

1938 03 12 – užimta Austrija.

1938 09 28 – Miuncheno suokalbis (Vokietija, Italija, Anglija, Prancūzija). Čekoslavakijos dalis atiduota Vokietijai. Čekoslovakija nedalyvauja.

1939 03 14 – Čekoslovakija okupuota.

1939 03 22 – Lietuva – Vokietija. Sutartis dėl Klaipėdos krašto atidavimo.

1939 05 – Maskvoje įvyksta Anglijos, Prancūzijos, Sovietų Sąj. Susitarimas dėl veiksmų prieš Vokietiją. Nieko nenutaria.

1939 09 01 – Vokietija užpuola Lenkiją.

1939 09 03 – Anglija ir Prancūzija skelbia Vokietijai karą, bet karo veixmų nepradeda. “keistasis karas”.

1939 09 20 – kapituliuoja Lenkija.

1939 09 28 – SSRS ir Vokietijos sienų ir draugystės sutartis. Slaptajame protokole Vokietija atiduoda Lietuvą.

1940 04 – užimama Danija ir Norvegija.

1940 05 – žygis į Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Liuksemburgą.

1940 06 – Italijos – Prancūzijos karas.

1940 06 22 – kapituliuoja Prancūzija.

1940 80 – mūšis dėl Anglijos.

1940 09 – Italijos nesėkmingas karas su Graikija.

1941 04 – Vokietija ir Italija įsiveržia į Jugoslaviją ir Graikiją. Valstybės kapituliuoja.

1941 06 22 – SS – Vokietijos karas. Barbarosos planas.

1941 – priimtas Lendlizo įstatymas. Skolinti ir nuomoti karinė techniką kariaujančioms šalims (JAV, Ruzveltas).

1941 12 07 – karo veiksmai Ramiajame vandenyne. Japonija bombarduoja Perlharbora (iki 43 metų įsitvirtina Ramiajame vandenyne)

1942 06 – mūšis prie Stalingrado (katilas).

1943 06 – Kursko kautynės (didžiausias tankų mūšis). Jė

ėgos persisveria ir prasideda Raudonosios armijos puolimas visu frontu.

1943 06 25 – sugaunamas Musolinis ir pakariamas.

43 11 28 – Teherano konferencija. Stalinas, Ruzveltas, Čerčilis. Nutarta:

1. Atidaryti II-jį frontą (44 05).

2. Kovoti iki pergalės be sutarčių.

1944 04 – Sovietų kariuomenė įžengė į Ruminiją.

1944 06 06 – atidaromas II-asis frontas. Vadai: Eisenhaueris, degolis.

1944 06 20 – Štaufenbergas pasikėsina į Hitlerį

1945 – Raudonoji armija įsiveržia į Vokietiją.

1945 02 – įvyksta Krymo(Jaltos) konferencija. Nutarta:

1. Sunaikinti nacizmą

2. Okupuoti Vokietiją (paskirstytos okupacinės zonos)

3. Nubausti karinius nusikaltėlius.

4. Įkurta nauja tarptautinė sąjunga (1942 01 01) – 26 valstybės pasirašė deklaraciją “Antihitlerinė koalicija”.

Slaptasis protokolas numatė SS įstojimą į karą prieš Japoniją.

1945 04 30 – nusižudo Hitleris.

1945 05 02 – Berlyno šturmas.

1945 05 08-09 – kapituliuoja Vokietija.

1943-44 – JAV sėkmingai kovoja su Japonija. “Šokinėjimas per salas”.

1945 07 17 – 08 02 – Įvyksta Potsdamo konferencija. Prancūzija, Anglija, JAV, SS.

1. Suderintos Berlyno ir Vokietijos okupacinės zonos.

2. Lenkijos siena su Vokietija nustatyta pagal Neisę ir Oderį.

3. Rytprūsiai – SS

4. Sukurtas tarptautinis karinis teisininkų tribunolas.

1945 – 1946 – Niurnbergo procesas. 11 pakarta. Geringas nusižudo

1945 08 06 – JAV numeta atomines bombas ant Hirosimos. 08 09 – Nagasakio.

1945 08 09 – SS stoja į karą prieš Japoniją.

1945 09 02 – kapituliuoja Japonija. II pasaulinio karo pabaiga.

Leave a Comment