europa pirmaisiai pokario metais

EUROPA PIRMAISIAIS POKARIO METAISParyžiaus taikos konferencija ir politiniai pasikeitimai Europoje1918 kovo 3 Bresto taika1918 lapkričio 11 Kopjeno paliaubos1919 birželio 28 Versalio taika (Paryžiaus konferencijos pabaiga)1920 Sevros taika su Turkija1920 įkurta Tautų sąjunga, kurioje nuolatines vietas gavo JAV, DB, Prancūzija, Italija ir Japonija, vėliau SSRS ir KinijaTomas Vudras Vilsonas (1856 – 1924) – dvidešimt aštuntas JAV prezidentas.Inicijavo JAV įsikišimą į Pirmąjį Pasaulinį karą, atstovavo JAV Paryžiaus Taikos konferencijoje, parengė programą “14 punktų”.Deividas Loidas Džordžas (1863 – 1945) – Anglijos premjerasŽoržas Klemanso (1841 -1929) – Prancūzijos ministras pirmininkas. Pirmininkavo Paryžiaus Taikos konferencijoje.Mustafa Kemalis (181 – 1938) – nacionalinio išsivadavimo sąjūdžio Turkijoje vadovas, pirmasis Turkijos respublikos prezidentas. Po Pirmojo Pasaulinio karo susikūrė šios valstybės:Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Suomija, Jugoslavija, Čekoslovakija, Austrija, Vengrija, Airija.Bolševikų įsigalėjimas Rusijoje1917 vasario 17 vasario buržuazinė revoliucija Rusijoje1917 spalio 25 spalio bolševikinis perversmas Rusijoje1918 “karinis komunizmas”1918 komunų kūrimas1918 bažnyčia atskirta nuo valstybės Vladimiras Iljičius Leninas (Uljanovas) (1870 – 1924) – K.Markso mokymo pasiekėjas, spalio perversmo Rusijoje organizatorius. Feliksas Dzeržinskis (1877 – 1926) – ČK įkūrėjas ir vadovas Aleksandras Kolčiakas (1874 – 1920) – baltųjų armijos admirolas.Subūręs didelę armiją Sibire kovojo prieš bolševikus, tačiau pralaimėjo ir buvo sušaudytas Aleksandras Denikinas ir Petras Vrangelis – baltųjų armijos generolai Batiuška Mochno – pasipriešinimo bolševikams Ukrainoje vadas. Levas Karsavinas (1882 – 1952) – Peterburgo Universiteto rektorius, filosofas, istorikas, dirbo Vilniaus UniversiteteRaudonieji – Raudonoji Armija, bolševikų pasekiejaiBaltieji – caro karininkai, kovoję prieš bolševikusBuožė – turtingi valstiečiai, dvarininkai ir pan.Teroras – įbauginimo politika, politinių priešininkų sutriuškinimas prievartos metodais.Unitarinė valstybė – valstybė, kurioje visa valdžia sukaupta centre, kuriam paklusnios vietinės valdžios.Visur galioja bendri įstatymai ir teisėtvarka.1918 – 1920 pilietinis karas Rusijoje.Žuvo 12 mln. Žmonių1921 Kronštato įgulos sukilimas1921-1925 NEP’as

1922 gruodžio 31 įkurta SSRSLietuvos nepriklausomybės kovosLietuvos valstybės pagrindų sukūrimas 1918 – 1922 metais. Steigimasis seimasS.Kairys – socialdemokratasJ.Vileišis, S.Narutavičius, M.BiržiškaA.Voldemaras – ministras pirmininkas A.Smetona – Lietuvos Valstybės Tarybos Pirmininkas, pirmasis Lietuvos prezidentasM.Šleževičius suformavo naują koalicinę Vyriausybę, kai Smetona ir Voldemaras išvyko iš LietuvosV.Kapsukas – komunistas atvykęs į Vilnių su revoliucine vyriausybeLitbelas – bendra Lietuvos ir Baltarusijos valstybė, kurią norėjo sukurti bolševikai (?)Ringeris fon der Golcas – generolas, vadovavęs vokiečių savanoriamsP.Bermontas-Avalovas – pulkininkas, vadovavęs rusų savanoriams buvusiems vokiečių belaisviamsVirgoličius – pulkininkas, vadovavęs rusų savanoriams buvusiems vokiečių belaisviamsPOW – Polska organizacja wojskova (lenkų karinė organizacija)J.Pilsudskis – Lenkijos valstybės viršininkasL.Želigovskis – Lenkijos armijos generolas neva kariavęs ne pagal vyriausybės įsakymą ir nužygiavęs per Lietuva užkariaudamas visą Vilniaus kraštą, paskelbdamas naują valstybę, kuri vėliau prisijungė prie LenkijosP.Klimas, E.Galvanauskas , O.Milašius, M.Yčas ir Voldemaras nuvyko į Paryžiaus taikos konferencijaPovilas Lukšys – savanoris žuvo 1919 02 08 ties Kėdainiais mūšyje su R.A.Antanas Juozapavičius – pėstininkų pulko vadas žuvo m. su R.A.K.Škirpa – pirmasis Lietuvos savanoris karininkasS.Butkus – pirmasis Lietuvos savanoris kareivisTARPUKARIO DEMOKRATIJOS IR DIKTATŪROSStalininė diktatūraKomunistų judėjimas ir KominternasTrockis, Zinovjevas, Kamenevas, Bucharinas – Lenino bendražygiai, represuoti Stalino1932 – 1933 badas Rusijoje, Ukrainoje, Kaukaze. Mirė 4 mln. ValstiečiųG.Jagoda, N.Ježovas – Stalino parankiniai, jo represuotiBerija – Stalino parankinis, pragyvenęs šeimininką1937 – 1939 didysis ‘valymas’ partiniame aparate ir administraciniame aparate1936 Stalino konstitucijaIndustrializacija – pramonės plėtojimas (ypač sunkiosios), stambios mašininės technikos diegimasKolektyvizacija – kolektyvinių ūkių kūrimasTotalitarizmas – neribota valstybinė valdžia, nepripažįstanti visuomenės kontrolėsAsmens kultas – perdėtas ko nors garbinimas
Buožė – turtingas valstietis1919 steigiamasis kominterno kongresas1943 kominternas paleistas kaip nereikalingasPasaulio ekonomikos raida tarpukario metaisFašizmas. Fašistinė ItalijaJAV: klestėjimas, krizė ir “naujasis kursas”Didžioji Britanija ir Prancūzija tarpukario metais1929 – 1933 Didžioji ekonominė krizė1932 JAV prezidentas RuzveltasEtatizmas – valstybės ekonominė politika, propaguojanti aktyvų valstybės rinkos reguliavimąInfliacija – pinigų nuvertėjimasAnarchija – bevaldystė, valdžios nebuvimas, suiruteDučė – fašistų vadas Italijoje,diktatoriusFašizmas – valstybės valdymas, paremtas vienos partijos diktatūra ir nacionalizmuRasistas – asmuo teigiantis, kad viena rasė pranašesnė už kitąImportas – prekių įvežimas iš užsienioEksportas – prekių išvežimas į užsienįImigrantas – asmuo, atvykęs gyventi iš kitos valstybėsEmigrantas – asmuo, atvykęs gyventi iš kitos valstybėsBiudžetas – pajamų ir išlaidų sąmata tam tikram laikus; laiko sąnaudų planasTredjunionai – DB profesinės sąjungosGabrielis d’Anucijas (1863 – 1938) – rašytojas, fašizmo pradininkas, jam esant judėjimo vadovui paplito uniformą – juodi marškiniai ir auliniai batai, sveikinimas pakeliant ranką ir kitos tradicijosBenitas Musolinis – fašistų vadas Italijoje (reikia papildymo)Džokomas Mateotis – socialistas deputatas, parlamente apkaltinęs fašistus neteisėtais veiksmais per rinkimus, prievarta, politinių teisių pažeidimaisH.Huveris – JAV prezidentasR.Puankarė – Prancūzijos premjerasL.Bliumas – Prancūzijos premjerasR.Makdonaldaas – DB premjeras1922 10 29 – Musolinis tampa Italijos premjeru1920 JAV sausas įstatymas. Panaikintas 19331919 01 Airija Dubline pasiskelbė nepriklausoma1921 Anglija pripažino Airiją dominijos teisėmis1918 – Anglija įveda visuotinę balsavimo teisę (ir moterims)Vokietija 1919 -1932 metais. Veimaro Respublika1918 lapkričio mėn. – Vokietijoje kilo revoliucija, išrinktas Nacionalinis susirinkimas, kuris priėmė naująją konstituciją ir paskelbė Vokietiją Veimaro respublikaReichstagas – tiesiogiai renkami parlamento rūmaiReichsratas – žemių atstovų sudaryti parlamento rūmaiReichskancleris – parlamento vadovas, skiriamas prezidento1919 sausis – ‘spartakininkų’ revoliucinis bandymas1920 kovo 12 – monarchistų perversmas, Berlyno valdymasV.Kapas pasiskelbė kancleriu
G.Štrezemanas – naujosios vyriausybės vadovas, ištraukęs Vokietiją iš ekonominės krizėsNacionalistai ir jų atėjimas į valdžią1919 – susikūrė VNSDP (Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partija) vadovaujama A.Hitlerio1920 – parengta partijos programa, kurios 25 punktas reikalavo : lygių tiesių vokiečių tautai, pripažinti vokiečių teises susijungti į “Didžiąją Vokietiją”, turėti kolonijų, uždrausti spekuliacija žeme, iš žydų atimti pilietybę, įstatymais kovoti prieš ‘politinio melo’ skelbimą per laikraščius.Savo idėjas nacistai rėmė natūralios atrankos dėsniais.SA – smogikų būriai, kurių paskirtis – jėga ginti partijos reikalusSS – Hitlerio asmeninė gvardija1923 lapkritis – VNSDP suorganizavo ‘alaus pučią’ Bavarijoje1933 sausio 30 prezidentas P.Hinderburgas pavedė Hitleriui suformuoti vyriausybę1933 kovo 05 – Hitleris įsitvirtina valdžioje1933 vasario 27 – naciai padegė reichstagąAntisemitizmas – neapykanta, priešiškumas žydamsDemagogija – kalba, pagrįsta iškraipymu, siekiant populiarumoEksproprijacija – priverstinis nusavinimasGauleiteris – nacių partijos krašto, žemės vadovasHitlerjugentas – Hitleriui ištikima vaikų organizacijaKoalicija – politinių jėgų sąjungaMasonai – religinis, etinis judėjimas, turintis uždaras organizacijas, paslaptingumo apeigasOratorius – žmogus, sakantis viešas kalbasPacifizmas – priešiškumas karams, taikos rėmimasTrestas – vienos pramonės šakos įmonių sąjungaTrečiasis reichas1934 birželio 30 – ilgųjų peilių naktis1936 kovas – naciai žiemė Reino zoną1938 lapkričio 09-10 – krištolo naktis VokietijojeGestapas – slaptoji policijaSD – valstybės saugumo tarnybaAntidemokratiniai judėjimai Europoje. Pilietinis karas Ispanijoje1931 pavasaris Ispanija paskelbta respublika1933 korteso rinkimai1936 liepa pilietinio karo pradžia IspanijojeFransiskas Frankas (1892 – 1975) – generolas, vadovavęs fašistams Ispanijoje pilietinio karo metu, nors pats ir nesilaikė fašistinių pažiūrų. Pasibaigus pilietiniam karui įvedė savo diktatūra. Turėjo neapribotą valdžią (skyrė ministrus, valdininkus, karininkus ir vyskupus), tačiau valdžia nepyknaudžiavo. Sugebėjo išvengti Ispanijos dalyvavimo Antrajam Pasauliniam kare Vokietijos pusėje. Išplatė ekonominių ir socialinių santykių reguliavimą.
1939 balandžio 01 Pilietinio karo Ispanijoje pabaigaAnarchizmas – 1. Valstybinės valdžios neigimas, taip pat politinės parlamentinės veiklos nepripažinimas. 2. Tvarkos ir drausmės nepripažinimasAnarchosindikalizmas – darbininkų judėjimo srovė, teikianti pirmenybę profsąjungoms (sindikatams), o ne politinėm partijom. Anarchisindikalistų tikslas – panaikinti kapitalizmą bei valstybę ir sindikatų pagrindu sukurti socialinę visuomenę.Antiklerikalizmas – nusistatymas prieš Bažnyčią ir dvasininkiją, kai kada virstantis siekimu visiškai sunaikintiKapituliacija – besąlygiškas pasidavimasVidurio ir Pietryčių Europa: tarp demokratijos ir diktatūrosVidurio ir Pietryčių Europoje 4-ame dešimtmetyje visur išskyrus Čekija buvo įvestos diktatūros. 1918 lapkričio 11 Lenkija paskelbė nepriklausomybęJuzefas Pilsudskis (1867 – 1935) – Lenkijos prezidentas ir vyriausiųjų ginkluotųjų pajėgų vadas. Planavo sudaryt Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lietuvos ir galbūt Latvijos konfederaciją, kuri būtų galėjusi atremti SSRS ir Vokietijos puolimus. Padaręs perversmą gavo autoritarinę valdžią1921 Lenkijos respublikos konstitucija1921 kovas Pasirašyta Rygos taikos sutartis su SSRS dėl rytinės Lenkijos sienos1921 Silezijoje pasirašyta sutartis dėl sienos su Vokietija1926 gegužė Pilsudskio karinis perversmas1934 priimta konstitucija, įteisinanti autoritarizmąRežimas – valstybės santvarka, valdymo forma, vyriausybėGalicija – senosios Lenkijos valstybės dalis, padalijimų metais prijungta prie Austrijos ir buvusi jos valdžioje iki 1918 metųTomašas Masarykas (1850 – 1937) – čekų politikas, kuri buvo prezidentu nuo 1918 iki 1935 metų.1918 pabaiga Vengrija paskelbta nepriklausoma respublika1919 kovas Vengrija paskelbta Sovietų respublika1920 pradžia rinkimus Vengrijoje laimėjo monarchistai. Šalyje vadovavo regentas.Miklošas Hortis (1868 – 1957) – Austrijos-Vengrijos laivyno admirolas, tapęs Vengrijos regentų. Pasirašė Trianono taikos sutartį.Skandinavijos šalys tarpukario metaisŠvedijos išradėjai :A.Nobelis – dinamitas, G. de Lavalis – garo turbina, S. Vingsvitas – automatinio reguliavimo guoliai, L.M.Eriksonas – stalinis telefonas, J.Venstromas – trifazės srovės keitimo sistema, B. fon Platenas – šaldytuvas.Automobilių firmų įkūrimo metai : “Scania” – 1891, “Volvo” – 1927Danija pirmoji pasaulyje pagamino okeaninius motorlaivius, varomus dyzeliniais varikliais.
Danija, Norvegija, Švedija – konstitucinės monarchijos – jėga, jungianti tradiciją su pažamgia demokratinio valdymo sistema.Parlamentai vadinosi : Švedijos – Riksdagas, Norvegijos – Stortingas, Danijos – Folketingas, Islandijos – Altingas.Suomija, Estija ir Latvija tarpukario metais1917 gruodžio 06 – Suomija pasiskelbia nepriklausoma respublika1932 – po “Lapua” mėginimo įvykdyti perversmą Suomijoje įvedamas prezidentinis valdymas1918 vasario 24 – Estija paskelbia nepriklausomybės manifestąKonstantinas Piatsas – estų nacionalinio atgimimo veikėjas1934 kovo 06 – valdžią perima K. Piatsas ir tauta 1928 sausio 01 referendumu patvirtina jo prezidentinį valdymą šešiems metams1918 lapkričio 18 – Latvija pasiskelbia nepriklausoma respublikaiki 1920 – nepriklausomybės kovos su Raudonąja Armija ir bermontininkais1920 rugpjūčio 11 – Rygos sutartis su Sovietų Rusija1934 gegužės 15 – ministras pirmininkas Ulmanis ir karo ministras Balodis įveda karo padėti“VEF” – latvių radijo aparatai ir telefonai1923 lapkričio 01 – Talino sutartis tarp Latvijos ir Estijos1934 rugsėjo 12 – Baltijos Santarvės sutartis tarp Lietuvos, Latvijos ir EstijosLietuva parlamentarizmo laikotarpiuLietuva autoritarinio valdymo laikotarpiuAleksandras Stulginskis (1885 – 1969) – krikščionis demokratas, 1922 metais išrinktas prezidentu (ji rinko ir pirmasis ir antrasis seimai).Kazys Grinius (1866 – 1950) – Ministras pirmininkas 1920 – 1922 metais, Lietuvos Prezidentas 1926 metų birželio – gruodžio mėn.1923 sausio 15 – sukilėliai įžengė į Klaipėdą1924 gegužės 8 – Paryžiuje pasirašyta Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos vyriausybių atstovų Klaipėdos perdavimo Lietuvai konvencija1926 gruodžio 17 – prasidėjo pučas1928 gegužės 15 – prezidentas A. Smetona paskelbė naują Konstituciją1935 metai – Suvalkijos valstiečių streikas1932 – konfliktas su Vokietija1920 ir 1926 – SSRS sutartimis pripažino Vilnių Lietuvos sostineFrakcija – politinės partijos nariai, parlamento, savivaldybės deputatai, susivieniję į atskirą grupę, kad galėtų organizuotai vykdyti savo partijos politiką.Koalicija – politinių partijų sąjunga, susitarimas, bendradarbiavimas bendrai vyriausybei sudaryti ir joje dalyvauti.Ambasadorių konferencija – surengta Antantės šalių tarybos nutarimu dėl Versalio taikos sutarties vykdymo. Darbą pradėjo 1920 metų sausio mėnesį Paryžiuje. Konferencijoje dalyvavo Didžiosios Britanijos, Italijos ir Japonijos ambasadoriai Prancūzijai, pirmininkavo Prancūzijos atstovas. Faktiškai tai buvo Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos politikos organas, tarptautinius klausymus sprendęs jų naudai, apeidamas Tautų Sąjungą. 1923 metų kovo 15 dieną pripažino Lenkijai jos užgrobtą Vilniaus kraštą. 1931 metais ambasadorių konferencija nustojo egzistavusi.
Autoritetas (lot. Auctoritas – įtaka, valdžia) – asmens arba organizacijos visuotiniai pripažinta įtaka visuomeniniame gyvenime.Lietuvos laimėjimai tarpukario metaisTarpukario Lietuvoje žemės ūkis gamino eksportui : bekonines kiaules, cukrinius runkelius, pieną.1913 metais Lietuvoje buvo 151 įmonė, kuriose dirbo 6 603 darbininkai.1939 metais Lietuvoje buvo 1441 įmonė, kuriose dirbo 35063 darbininkai, didžiausia – Kauno metalo apdirbimo įmonė, kurioje buvo 3000 darbininkų. Kitos : “Pieno centras”, “Maistas”Tarpukario metais Plėtėsi transporto sistema : geležinkelių ilgis 1320 km, pastatyti Žemaičių (Kaunas – Klaipėda, 196 km) ir Aukštaičių (Kaunas – Biržai, 170 km) plentai, 30 tūkst. km vieškelių, atidaryta oro susisiekimo linija Kaunas – Palanga (skraidė 2 lėktuvai), plečiamas Klaipėdos uostas (padarytas 8 metrų gylio žiemos uostas).Kaune įrengta automatinė telefono stotis (1937-tais Lietuvoje buvo 21942 abonentai), transliuojamos radijo programos iš Kauno.1919 metais veikė 900 pradžios mokyklų ir dirbo 1000 mokytojų bei mokėsi 45 tūkst. moksleivių.1939 Lietuvoje (be Klaipėdos krašto) buvo 2386 pradžios mokyklos ir dirbo 3777 mokytojai bei mokėsi 155288 mokiniai.1937-1938 mokslo metais veikė 31 valstybinė ir 29 privačios gimnazijos.Specialiosios mokyklos : Dotnuvos žemės ūkio technikumas, Alytaus miškininkų mokykla, Kauno sodininkystės ir daržininkystės mokykla, aukštesnioji technikos mokykla, aukštesnioji policijos mokykla, karo mokykla A Panemunėje, karo aviacijos mokykla Aleksote.1923 metais Kaune atidarytas Lietuvos universitetas (teologijos-filosofijos, humanitarinių mokslų, teisės mokslų, matematikos-gamtos, medicinos ir technikos fakultetai)1930 metais Lietuvos universitetui suteiktas Vytauto Didžiojo vardas.1922 metais jame mokėsi 482 studentai, o 1932 – 4552.1940 metų pradžia – Pradėjo veikti Stepono Batoro (antrasis Lietuvos universitetas)Dar buvo Žemės ūkio ir Veterinarijos akademijos, aukštieji karininkų kursai, Konservatorija.Tarpukario rašytojai ir poetai : Žemaitė, G.Petkevičaitė-Bitė, Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ragana; Maironis; V.Krėvė, A.Vienuolis, I.Šeinius, S.Čiurlionienė; A.Lastas, L.Gira; V.Mykolaitis-Putinas, B.Sruoga, F.Kirša; K.Binkis (futurizmo pradininkas), J.Tysliava, J.Žlabys-Žengė; J.Aistis, B.Brazdžionis, A.Miškinis, S.Nėris; I.Simonaitytė, J.Grušas, J.Paukštelis, A.Gricius
1919 metai – Kaune A.Sutkaus suburtas Tautos teatras (pirmasis Lietuvos valstybinis teatras)1920 metai – Lietuvos meno kūrėjo draugija įsteigė “Dramos ir operos vaidyklą”1922 metai – “Dramos ir operos vaidyklą” savo žinion perėmė Švietimo ministerija, taip atsirado Valstybės teatras1931 – įsteigtas Šiaulių dtamos teatras1920 metai – Kaune pradėjo veikti Operos teatras1920 graudžio 31 – pastatyta Dž.Verdžio “Traviata”1923 metai – įsteigta Klaipėdos konservatorija1928 ir 1930 – Kaune vyko Dainų šventės1920 metai – A.Žmuidzinavičius įsteigė meno draugiją1920 metai – įsteigti piešimo kursai1922 metai – kursai pavadinti Meno mokykla1925 metai – Kaune pastatyta M.K.Čiurlionio dailės galerija1934 metai – pastatyti Kūno Kultūros rūmai1939 metai – pastatyta Sporto Halė1924 metai – įsteigta Lietuvos sporto lyga1938 metai – vasarą vyko pirmoji tautinė olimpiadaTARPTAUTINIAI SANTYKIAI KARO IŠVAKARĖSETarptautinių santykių aštrėjimas 4 – ąjį dešimtmetįPasaulis ant karo slenksčio1931 metai – Japonija užpuolė Kiniją ir užgrobė Mandžiuriją1937 metai – Japonija atnaujino karą prieš Kiniją1938 kovo 12 – Austrijos anšliusasN.Čemberlenas – Didžiosios Britanijos premjeras 1937-19401938 rugsėjo 13 – 1938 rugsėjo 28 – Miunchene, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos vadų susitikime, pasirašyta sutartis dėl Čekoslovakijos pasienio rajonų (atiduoti Vokietijai)1938 rugsėjo 30 – Čekoslovakijos vadovybė priėmė Miuncheno reikalavimus1939 kovo 14 – Čekoslovakija kapituliavo prieš Hitlerį1935 metai – Italija užgrobė Etiopiją1939 balandis – Italija užgrobė Albaniją1939 metai – tarp Vokietijos ir Italijos pasirašytas “Plieno paktas”1939 sausio 10 – Lietuvos Vyriausybė priėmė Neutraliteto įstatymą1939 rugpjūčio 23 – Maskvoje pasirašyta Vokietijos ir SSRS nepuolimo sutartis (Molotovo – Ribentropo paktas)J. Ribentropas – Vokietijos užsienio reikalų ministras1939 rugsėjo 28 – SSRS ir Vokietija pasirašė naują susitarimą, pagal kurį Lietuva atiteko SSRS įtakos zonaiPlebiscitas – visuomeninė gyventojų apklausa (balsavimas), tačiau valdžia neprivalo atsižvelgti į jo rezultatus.Referendumas – visuomeninė gyventojų apklausa (balsavimas), kurios metu priimti sprendimai privalomi valdžiai.Ultimatumas – diplomatinis raštas, griežtas reikalavimas įvykdyti tam tikras sąlygas.Paktas – diplomatinio dokumento-nutarties pavadinimas.
Incidentas – konfliktas.Konfliktas – susidūrimas tarp dvejų juridinių asmenų (valstybių).Pogromas – trumpalaikis siautėjimas prieš kokią nors piliečių socialinę ar tautinę grupę.ANTRASIS PASAULINIS KARASAntrojo pasaulinio karo pradžia (1939 rugsėjis – 1941 birželis)1939 rugsėjo 1 Vokietijos armija įsiveržė į Lenkiją1939 rugsėjo 17 Maskvoje paskelbta, kad Lenkijos valstybė nebeegzistuoja1939 rugsėjo 3 Didžioji Britanija ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai (prasidėjo keistasis karas)1940 balandis Vokietija užgrobė Daniją ir Norvegiją1940 gegužės 10 Vokietija pradėjo puolimą Vakaruose1940 birželio 14 be mūšio užimtas Paryžius1940 birželio 22 pasirašytos paliaubos, reiškusios Prancūzijos kapituliaciją1940 gegužė vietoj Čemberleno, premjeru Didžiojoje Britanijoje tampa Čerčilis1940 rugpjūtis prasidėjo mūšis dėl Britanijos1940 Italija užpuolė Graikiją, atmetusią ‘ašies’ valstybių pasiūlymus1941 balandžio 6 prasidėjo Vokietijos ir jos sąjungininkų karas prieš Jugoslaviją1941 balandžio 21 Vokiečių kariuomenė užėmė AtėnusKeistuoju karu vadinamas karas tarp Prancūzijos, DB ir Vokietijos, kuris prasidėjo 1939 09 03. Prancūzija ir DB, anksčiau pasirašiusi bendro ginimosi su Lenkija sutartį, kaip atsakymą I Vokietijos karą su Lenkiją irgi paskelbė karą. Tačiau sustatę savo kariuomenes prie sienos su Vokietija, kuri buvo menkai apsaugota, nepuolė, o tiesiog stovėjo.SSRS užsienio politika Antrojo pasaulinio karo pradžioje1939 rugsėjo 17 SSRS armija pradėjo puolimą ir užėmė dalį Lenkijos1939 rugsėjo 28 pasirašyta SSRS ir Vokietijos draugystės ir sienų sutartis1939 lapkričio 30 Raudonoji Armija įžengė į Suomiją1940 kovo 12 SSRS ir Suomija pasirašė taikos sutartį1940 birželis SSRS okupuoja Baltijos šalis1940 liepa SSRS užgrobia BesarabijąŽiemos karas prasidėjo 1939 11 30, kai Raudonoji Armija įsiveržė į Suomija. Karas vyko sunkiai prieinamoje teritorijoje, faktiškai buvo partizaninis (suomių snaiperiai šaudė RA). Nors SSRS ir laimėjo, jį patyrė didžiulį nuostolį. Suomija neteko 40 tūkst. km² teritorijos.Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą
1939 spalio 10 pasirašyta “Vilniaus ir Vilniaus krašto perdavimo Lietuvos Respublikai ir Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartį”1940 birželio 14 užsienio reikalų ministrui J.Urbšiui Maskvoje įteikta ultimatyvi nota, reikalaujanti leisti Raudonajai Armijai įžengti į Lietuvą1940 birželio 15 okupuota Lietuva1940 liepos 14-15 įvyko rinkimai į “Liaudies seimą”1940 liepos 21 Lietuva paskelbta Sovietine Socialistine Respublika1940 rugpjūčio 3 Lietuva priimta į SSRS1941 birželio 14 prasidėjo trėmimo į Sibirą akciją1940 lapkritis Berlyne sukurtas Lietuvos aktyvistų frontas (LAF)1941 birželis pradėjo veikti ginkluotų partizanų grupėsAneksija – svetimos valstybės teritorijos prisijungimas.Eventualus – galimas tam tiru atveju.Inkorporacija – įjungimas, prijungimas.Nota – valstybės kreipimasis į kitą valstybę informuojant arba reiškiant nuomonę.Pro memoria – užrašai,kuriuose detaliai aprašomi įvykiai prisiminimui.Ultimatumas – reikalavimas grasinant.Nacistinės Vokietijos politika okupuotose šalyse ir pasipriešinimo judėjimas1940 pavasaris Hitleris įsako parengti karo su SSRS planą “Barbarosa”1941 birželio 22 prasidėjo Vokietijos karas su SSRS1940 Italija pradėjo puolimą Afrikoje1943 liepos 25 Karaliaus rūmuose suimtas ir nušalintas nuo valdžios Musolinis

1941 pabaiga prasidėjo masinis žydų naikinimas okupuotose Europos šalyseHolokausto metu žuvo beveik 6 milijonai žmonių1944 rugpjūčio 1 prasidėjo sukilimas VaršuvojeGetas – miesto dalis, skirta tam tikrai rasinei, tautinei arba religiniai grupei prievarta apgyvendinti.Holokaustas – auka sudeginant; visiškas sunaikinimas.Krematoriumas – pastatas su įrenginiu lavonams deginti.Lietuva vokiečių okupacijos metais1941 birželio 22 prasidėjo Vokietijos ir SSRS karasLLA – Lietuvos laisvės armijaVokietijos ir jos sąjungininkų pralaimėjimas Europoje1941 kovas F. Ruzveltas pasiūlė lendlizo įstatymą Įstatymas leido skolinti ir nuomuoti karines medžiagas bei techniką kariaujančioms šalimas, jeigu tai atitiko JAV interesus (taip buvo paremta DB, 1941 jis pradėtas taikyti ir SSRS).1942 sausio 1 pasirašyta Jungtinių tautų deklaracija. Ją pasirašiusios šalys (JAV, SSRS, DB, Kinija, emigracinės Europos valstybių vyriausybės ir t.t.) įsipareigojo besąlygiškai tęsti karą ir nesudaryti atskirų (separatinių) paliaubų ar taikos sutarčių su Vokietija ar jos sąjungininkėmis.

1943 vasara Kursko mūšis1943 vasara Stalingrado mūšis1943 lapkričio 28 Stalinas, Čerčilis ir Hitleris susitiko Teherane ir baigė tartis gruodžio 1. Buvo nuspręsta pradėti antrojo fronto veiksmus Vakarų Europoje 1944 gegužės mėnesį. Taip pat buvo pasirašyta deklaracija apie trijų valstybių ryžtą kovoti iki pergalės.1944 birželio 6 II frontas 1945 pavasarį Kryme (Jaltoje) vėl antrą kartą susitiko SSRS, JAV ir DB vadovai, kurie dar kartą pareiškė tvirtą apsisprendimą sunaikinti nacizmą, okupuoti ir nuginkluoti Vokietiją, nubausti visus karinius nusikaltėlius. Buvo susitarta dėl okupacijos zonų apribojimo, numatant suteikti atskirą zoną ir Prancūzijai. Taip pat buvo svarstytas Lenkijos sienų klausymas, kurios rytinės žemės atiteko SSRS, tačiau prie jos buvo prijungtos Rytprūsiai ir teritorijos į vakarus. Dar buvo nuspręsta sukurti naują tarptautinę organizaciją ir pasirašytas slaptas susitarimas dėl SSRS įtraukimą į karą su Japonija.Potsdamo konferencija, vykusi 1945 liepos17 – rugpjūčio 2 (dalyvavo SSRS, JAV, DB), visiškai suderino okupacinių zonų Vokietijoje ribas. Lenkijos vakarinės sienos buvo numatytos palei Oderio ir Neisės upes. Karaliaučius su aplinkine Rytprūsių teritorija buvo perduotas SSRS. Buvo sudarytas tribunolas Niurnbergo procesui.1945 gegužės 8 – 9 Vokietijos kapituliacija1945 rugsėjis prasideda Niurnbergo procesasKaras Tolimuosiuose Rytuose1941 Perl Harbore (Havajai) puolimas1942 jūrų mūšis prie Midvėjaus salų1943 – 44 “šokinėjimas per salas” – amerikiečiai stūmė japonus iš užgrobtų salų1945 08 06 Hirosima1945 08 09 Nagasaki1945 09 02 Japonija kapituliuojaTARPTAUTINIAI SANTYKIAI PIRMAISIAIS POKARIO METAISAntrojo pasaulinio karo padariniaiRytų ir Vakarų santykių aštrėjimas1947 Didžioji Britanija prarado didžiausią koloniją Indiją. Pasėkoje sugriuvo kolonijinė imperija, kas dar labiau sumenkino Didžiosios Britanijos, po antrojo pasaulinio karo finansiškai išsekinta, reikšmę pasaulyje.1946 – 1948 Ukrainoje, Moldavijoje ir daugelyje Rusijos sričių badas1946 sukurtas pirmas kompiuteris1947 sukurtas tranzistorius1946 vasara Paryžiuje vyko Taikos konferencija, kuri nustatė penkių valstybių ginklavimosi apribojimus, tačiau po kiek laiko jų laikėsi tik Suomija
1947 sukurta CŽV“Trumeno doktrina” numatė aktyvų JAV dalyvavimą kovoje su komunizmo plitimu, už Vakarų pasaulio vertybių išsaugojimą.1947 pasiūlytas Maršalo planas (D.Maršalas – JAV valstybės sekretorius – pasiūlė ekonominės pagalbos planą Europai “atkurti ir sustiprinti”)1949 sukurtas NATO karinis blokas, į kurį įėjo JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Prancūzija, Portugalija, Italija, Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Norvegija, Islandija ir Danija.1952 prie NATO prisijungė Graikija ir Turkija1949 Vokietija suskyla į dvi dalis (Rytų ir Vakarų)1954 Vokietija priimta į NATO1955 sudaryta karinė Varšuvos sutarties organizacija, į kurią įėjo SSRS, Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Albanija ir VDRKOMUNISTINIS PASAULISSSRS 1945-1553 metais 1948 Čeliabinsko srityje sumantuotas pirmas atominis reaktorius1949 rugpjūtis išbandyta atominė bomba1953 Semipalatinsko poligone susprogdinta vandenilinė (termobranduolinė) bombaKooptacija (lot. cooptatio – papildomas išrinkimas) – renkamojo kolegialaus organo papildymas naujais nariais to organo narių nutarimu be papildomų rinkimų.Partiškumas – marksizmo-leninizmo principas, reiškiantis tikrovės aiškinimo susiejimą su nuosekliu darbininkų klasės interesų ginimu.Šovinizmas (pranc. chauvinisme) – kraštutinis nacionalizmas, skelbiantis nacijos išskirtinumą, pranašumą ir priešiškumą kitoms nacijoms.Liaudies demokratijų įsitvirtinimas Vidurio ir Pietričių Europos šalyse1949 spalis paskelbta Vokietijos Demokratinė RespublikaRegionas – didelis savitas teritorinis vienetas (gamtinis, ekonominis, politinis).Neparlamentiniai metodai – spaudimas valdžiai ar parlamentui demonstracijomis, streikais, nenaudojant tiesioginės prievartos.Antroji Lietuvos sovietizacija (1944/45 – 1953)SSRS atšilimo ir sąstingio metais1953 kovo 5 mirė Stalinas1957 įvyko XX komunistų partijos suvažiavimas, kuriame N. Chruščiovas perskaitė pranešimą “Dėl asmens kulto ir jo padarinių”1958 įvyko XXII SSKP suvažiavimas1964 spalis plenume Chruščiovas netenka visų turėtų postų1982 mirė L. Brežnevas1983 SSKP Generaliniu sekretoriumi paskirtas M. GorbačiovasSocialistinės Europos šalys 1953 – 1980 metais1953 birželis Berlyne ir kituose VDR miestuose vyko demonstracijos bei riaušės1956 birželis Lenkijoje, Poznanės mieste, kilo darbininkų riaušės1956 spalio 23 Budapešte prasidėjo demonstracijosSovietinė Lietuva 1953 – 1987 metais
1955 lapkričio 2 Kaune įvyko pirma atvira politinio protesto akcija (grupė jaunuolių dainavo tautines giesmes prie karių kapų)1972 įsteigta slapta kunigų seminarija1972 gegužės 14 Kauno muzikinio teatro skverelyje susidegino Romas KalantaKomunizmas už Europos ribų1924 paskelbta Mongolijos liaudies respublika1948 paskelbta Korėjos liaudies respublika1949 spalio 1 paskelbta Kinijos liaudies respublika (KLR)1958 pradžia Kinijoje paskelbtas “didysis šuolis”1976 rugsėjis mirė Mao Czedunas 1979 Den Siaopinas paskelbė naują ekonomikos kursą1980 Kuboje prasidėjo partizanų kova, vadovaujama F. Kastro1961 pavasaris F. Kastro paskelbė, kad Kuboje vyksta socialistinė revoliucija1962 ruduo kilo Karibų krizė1965 visos Lotynų Amerikos šalys išskyrus Meksiką, JAV verčiamos nutraukė diplomatinius santykius su KubaVAKARŲ ŠALYS IR JAPONIJAJAV – ekonominė ir politinė supervalstybė1948 Turmeno doktrina (JAV turi vadovauti kovai prieš konumizmą)1954 Dž. Daleso doktrina (karinių blokų sukūrimas)1957 D. Eizenhaueris paskelbė, jog JAV turi teisę kištis į Artimųjų ir Vidurinių Rytų šalių vidaus reikalus1963 Kenedis nušaunamas Dalase1965 priimtas “Piliečių teisių įstatymas”, draudžiantis bet kokią diskriminaciją1966 “Audra dykumoje”Demobilizuoti – paleisti karius iš tikrosios karo tarnybos į atsargąŠaltasis karas – JAV ir SSRS varžybos, nuo 1946 metų pasireiškusios įvairiomis formomis: ekonominiu spaudimu, ryšių tarp Rytų ir Vakarų siaurinimu ir beveik visišku nutraukimu, ideologine ir propagandine kova, politinių bei karinių blokų kūrimu, neregėtų žmonijos istorijoje ginklavimusi, lokaliniais karais.JAV valstybės sekretorius – tas pats, kas užsienio reikalų ministras.Devalvuoti – sumažinti piniginio vieneto vertę.Infliacija – cirkuliuojančių pinigų ženklų perteklius ir nuvertėjimas.Imigracija – gyventojų atsikėlimas gyventi iš kitos šalies.Diskriminacija – teisių sumažinimas arba atėmimas iš tam tikros kategorijos asmenų dėl kokių nors požymių.Segregacija – gyventojų skirstymas pagal rases vienos šalies viduje.Doktrina – tam tikros vienos srities (filosofijos, teologijos, politikos) požiūrių visumą; politinė programa.Getas – miesto dalis, skirta tam tikrai rasinei, profesiniai arba religiniai gyventojų grupei gyventi.Rezervacija – teritorija, kurioje priverstinai apgyvendinami vietinės kilmės gyventojai.
Administracija – valstybės valdymo organų visuma.Embargas – valstybinės valdžios draudimas įvežti iš kurios nors šalies arba išvežti į kurią nors šalį prekes, auksą, vertybinius popierius.Vakarų Europa. Integraciniai procesaiEkonominis pakilimas Vakarų Europos šalyse prasidėjo 1948 metų pabaigoje. 1974 – 1975 krizė kapitalistinėse šalyse1974 balandis Portugalijoje sugriautas autoritarinis režimas1947 Frankas Ispanijoje paskelbė monarchijos atkūrimą1948 Karalius Chuanas Karlas I sudemokratina santvarką Ispanijoje1949 dešinieji kairininkai (“juodieji pulkininkai”) įveda diktatūrą Graikijoje1950 Turkijos agresijos akivaizdoje “juodieji pulkininkai” nušalinami nuo valdžiosOEEC – Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija (16 šalių), sukurta pagalbai pagal Maršalo plano derinti, kuri išliko ir pasibaigus Maršalo plano veikimo laikui.1948 Strasbūre įkurta Europos Taryba1949 įkurtas EAPS (Europos anglių ir plieno susivienijimas), kuriame dalyvavo Prancūzija, VFR, Italija, Belgija, Nyderlandai ir Liuksemburgas1957 kovo 25 Romoje pasirašyta sutartis dėl EEB (Europos ekonominės bendrijos) įkūrimo1962 Didžioji Britanija pradeda derybas dėl integracijos į EEB, tačiau nėra priimama1963 dėl integracijos į EEB derybas pradeda Didžioji Britanija, Airija, Danija, Norvegija1964 naujos narės priimtos į EEB1965 Graikija priimta į EEB1966 Ispanija ir Portugalija priimtos į EEB1967 Austrija, Švedija, Suomija tapo EEB narėmis1992 pradžia pasirašyta Mastrichto sutartis dėl ESGolistai – Prancūzijos politinis judėjimas ir partija, kurioje telkėsi Š. De Golio šalininkai. Ši partija veikia ir dabar, jai priklauso dabartinis Prancūzijos prezidentas Ž. Šerakas.Integracija – čia: valstybių ūkinis ir politinis bendradarbiavimas pagal suderintas sutartis.Landas – vokiškai – kraštas, VFR sritis arba žemės, turinčios tam tikrą savivaldą.Japonija po Antrojo pasaulinio karo1947 gegužės 3 įsigaliojo nauja Japonijos konstitucija1951 rugsėjo 8 San Franciske pasirašyta taikos sutartis tarp Japonijos ir 49 valstybių1952 balandžio 28 baigėsi Japonijos okupacija1956 rugsėjo 19 pasirašyta “Taikos deklaracija” tarp SSRS ir Japonijos1989 Japonijos imperatoriumi tapo Akihito (gimtadienis – 1933 12 23)Okupacija – laikinas kitos valstybės užėmimas ir faktiškas jos valdymas
Pietinės ir šiaurinės teritorijos – Pietinės teritorijos: Riuku salos (1945-1972 buvo okupuotos JAV); šiaurinės teritorijos: 4 Kurilų salos: Iturupas, Kunasinas, Sikotanas, Habomajus 91945 okupuotos SSRS) Japonijos žemėlapiuose žymimos kaip jos teritorija.Importas – prekių ir paslaugų įvežimas iš užsienio.Eksportas – prekių ir paslaugų išvežimas į užsienį.Patentas – dokumentas, patvirtinantis, kad techninį sprendimą valstybė pripažino išradimu, ir suteikiantis asmeniui, kuriam jis išduodamas, išimtinę teisę tą išradimą realizuoti.Licensija – leidimas, teisės suteikimas.Sintoizmas – senovinė japonų religija; jai būdingas gamtos reiškinių ir murusių protėvių garbinimas.Korporacija – teisiškai įforminta asmenų grupė, kurią sieja bendri interesai.Pagoda – daugiaaukštė, bokšto pavidalo budistų kulto relikvijų saugykla arba memorialinis statinys.Toras – išgaubta, iškilusi kolonos pagrindo dalis.