Egiptas

Egiptas
Geografine padetis:pietryèiu europos salis.pats balkanu pusiasalio galas.aplink vidurzemio jura,egejo jura,siltas klimatas, smeletas ir kalnuotas krastas mazai augmenijos.Peloponesas vadinamas pietine Graikijos dalis(sala). Egejo civilizacija susikure kretos saloje III a.pries.kr.Karalius Minas.Kretieciai is pradziu garsëjo kaip kvieciu mieziu,vynuogiø augintojais,veliau kaip sumanus vandenu prekiautojai.Mino sunus buvo nuþudytas Graikijoje uz tai Minas kas devyneri metai vertes atieniecius paaukoti septynis jaunus vyrus ir moteris Minotauruj.Minotauras buvo siaubunas jaucio galva gyvenantis knoso labirinte.Egejo civilizacija dingo staiga,manoma del ugnikalnio arba achaju uþpuolimo is þemynines Graikijos. Mikenu kultûra daar vadinama achajais susikure 1600-1200.pr.kr.Is pradziu þemdirbiai ir gyvuliu augintojai,veliau tampa jûreiviais ir kariais.Civilizacija pasiþymi puoðniais karaliu kapais,aukso dirbiniais..Achajai pamazu isiviespatauja visame egojo pasaulyje.Suzlugdo kretos psauli,sugriauna trojos miesta kuris pasak legendos truko 10metu.Bet Mikenu civilizacija isntyksta 1100m.pr.kr. manoma kad suzlugde-Ahaju ir danaju(dorenu)gentys.
Tarp mikenu iðnykimo ir graiku miesto pasaulio,yra maziausiai tryju simtmeciu misle,tai vadinama „tamsieji amþiai“ laikotarpis 1200-800pr.kr.Tai senov,Graikijos susikaldymas I mazas karalystes.Vaidu ir karu metas.Vieninteliai saltiniai kurie ,,pasakoja“ apie ta laikmeti yra Homero“Iliada“ ir „odisëja“.tai pat ir Heziodo poemos. Toliau Acchaju civilizacija(800-500).Kuresi naujo tipo valstybes-poliai.Poli sudare miestas ir aplink ji buve kaimai.Statiniai-ginybines pilys,aplink jas ðventyklos,prekyvietes ir amatininku gyvenamieji namai,taip greit atsirado polio centras turgaus aiske-agora.Vyksta sparti kolonizacija,prekyba,atsiranda Olipines zaidynes , dievu garbei vykdavo vyru sporto varþybos,kas ketveri metai,vyrai dalyvaudavo issirenge .Suklesti S

Sparta(778 iki 324).Teodisijus Romos karalius uzdraude olimpines zaidynes,sukuria „drakonto istatymus“kurie buvo labai ziaurus.isigali aristokratija. .510m Atenai ima kurti demokratija. Reformos:solonas(594)valdþia eme priklausyti ne pagal kilme o pagal turta,pertvarko kariuomene,uzdraudzia ateniecius versti vergais uz skolas.Toliau (560-528) Peisitrato reformos:zeme dalyta neturtingiems,statytos ðventyklos,ivestas vandentiekis,iveda tironija(palaiko þemesnius ir vidurinius luomus).Klistenis(508)paskelbia Ostrakizmo istatyma,panaikina skirtumus tarp pilieèiu turtu ir kilmes atþvilgiu.462 Periklio reformos(demokratijos tevu)seniau atenu pilietis galedavo tapti bet kas kas padarydavo gera atenieciams tarki atplukdydavo grudu,o periklis paskelbe,kad gales buti tik tas kieno tevai atenieciai,deja Periklis uzmirso,kad jo zmona tai pat ne atëniete,ir jo sunus nebebus pilietis,bet periklio prasymas buvo patenkintas ir jo sunus vistiek buvo pripazintas pilieèiu,svetimðaliai buvo vadinami-metekais,buvo mokami pinigai uz valstybines pareigas.Tautos susirinkimai buvo saukiami 40kartu per metus.Sprendimus priimdavo laisvieji pilieèiai vyrai nuo 188metu.Taryba sudare 500pilieciai nuo 30m amþiaus.buvo renkami burtu keliu vieneriems metams.Tremtis buvo laikoma ypatingai sunkia bausme.Buvo skiriama kas palaike persus ir siekusiams grazinti aristokratu valdyma.kiekvienais metai buvo svarstoma ka iðmesti,kieno vardas buvo daugiausia parasytas ant moliniu lenteliu buvo iðtremiamas 10-cia metu.Trukumai:balso teises neturëjo moterys ir vergai,bei metekai.Moteru pagrindinis vaidmuo buvo gaminti valgi,gimdyti ir auginti vyriðkos gimines palikuonis,sunus gaudavo geriausia maista ir issilavinima.Mergaites buvo iðtekinamos vos 12-15metu dazniausia uz giminaicio kad kraitis pasiliktu gimineje,tekedamos privalëjo buti skaisèios.Vyrams buvo draudþiama gyventi toliau su
u zmona jei ji buvo neistikima ar iszaginta.Moterys gyveno atskiroje namo dalyje ir turejo teise dalyvauti tik seimos susiejimuose.Moterys buvo gerbiamos namu valdytojos.
Klasikines Graikijos epocha(500-338)Atenuose klestint demokratijai iskyla persijos gresme.Priezastys:graiku miestu V Mazosios Azijos pakrantëje sukilimas pries persus.Blakanu Graikijos pagalba sukileliams.Rezultatai:apginta Graikijos laisve ir nepriklausomybe,persu laivynuj uþdrausta plaukioti egejo juroje.Zymus karai: Salamoni musis.Ir þymiausias Maratono,laimëjo garikai ir vienas atënietis noredamas pranesti gera zinia nubego 42km I atenus,po to jis mire nuo iðsekimo.Veliau vykes musis kur slove igijo 300spartieciu vadovavo karaliu Leonidas-tai permopilu musis.

478 m.sudaro Delo juru sàjunga(atenai su graiku miestais) vadovauja atenai(ikurta tam,kad apsigintu nuo isores priesu)Susijungia Atenai,Sparta,Korintas.Veliau kyla nesutarimai ir Atenu priesu tampa sparta.Bet 445 Sparta ir Atenai sudaro 30metu taika.Sparta buvo visiska Kitu garikijos miestu prieðingybe.Cia moterys turejo iðskirtine padeti visuomenëje.Jos buvo daug labiau isaukletos nei kur kitur Graikijoje. Moterys galëjo paveldëti ir turetu turta.Bet 431-404 vyklsta Peloponeso karas(tarp Graikijos miestu).Veliau Graikija uþkariauja Makedonija,karalius Pilypas II o galutinai Aleksandras Makedonietis.Jis buvo vos 20-ties.Jo mokytojas buvo Aristotelis.Uzkariavo egimpta iðlaisvino persus is jungo,sostine tampa Babilonas.Mire jaunas vos 33 metu babilone.Aleksandro imperija greitai isiro,taciau graiku,persu,Mesopotamijos ir egiptieèiu iðliko tai vadinama helenizmu.Centras buvo Aleksandro miestas Egipte.Aleksandrijoje graikai turejo didele itaka,Graiku kalba vyraujanti helenistiniame pasaulyje.Senoves Graikija 281 suskilo I tris dalis Makedonija egipta ir sirija..Senoves Graikija 446 uzkariauja R
Romenai.
Iðradimai:patobulino raðtà,(pridëjo balses is 24 raidþiø),sugalvojo þeme dirbti terasomis,geleþinis noragas,kelimo prietaisus, hidraulinis mechanizmas, filosofija (Sokratas,Plotonas,Aristotelis), garsëjo metaliniu statulu liejykla,ginklu kalyba,klesti keramika(vazos-amforos raudonos ir juodos),architekturos pasiekimai(kolonos-Dorëninës,korintines,jonëninës),pinigai-sidabriniai drachmos.olimpines zaidynes-776(graiku metu skaièiavimo pradþia)gime teatras(tragedija,komedija,dramos,skirtos Dioniso garbej)demokratijos santvarka susikurusi-Atënuose.Pirmieji platina R civilizacija Europoje,archimedo prietaisai-skandinti prieso laivus,state rumus su vandentiekiu ir kanalizacija,state laivus“trijeras,, graiku mokslas nustate,kad zeme sukasi apie saule.Gydytojas Hipokratas sukûrë diagnostikos sistema.
Tragedijas kure-sofoklis,euripidas,Komedijas-aristojanas.

Leave a Comment