Bizantija.Arabų kalifatas.Frankų imperija

BIZANTIJA (395-1453m)

330m Bizantijos sostine tapo Konstantinopolis(buvęs Bizantijas)
395m Romos imperija suskilo į Vakarų Romos imperiją ir Rytų Romos imperiją(Bizantiją,kuri įsikūrė Balkanų,Mažosios Azijos pusiasalius,Siriją ir Egiptą)
476m žlugo Vakarų Romos imperija
527-565m Bizantiją valdo imperatorius Jutinianas,kuris bandė atkurti Romos imperiją. Juo valdymo metu Bizantija paskutinį kartą pasiekė klestėjimo galybę. Užgrobė vandalų imperiją, Šiaurės Afrikoje, rytų gotų valstybę Italijoje bei vakarų gotų valstybę Ispanijoje, nukariavo slavus bei persus.Vidinį susiskaldymą įveikė teisine reforma.Didžiausias jo nuopelnas-Romos teisės kodifikavimas.Siekė imperijos,teisės ir krikščionybės vienybės, slopino pagonyb.Jam valdant labiausiai suklestėjo bizantiškoji li iteratūra ir architektūra.
529m uždaryta pagoniška Atėnų akademija, įkurta garsaus graikų mąstytojo Platono
534m Bizantija sugrivė vandalų valstybę
VII a graikų kalba tapo valstybine
602m persų kariuomenė pasiekė vakarinę Mažosios Azijos dalį,bet buvo priversti pasitraukti
642m Sasanidų (Persų) imperiją ir jos valdas užgrobė musulmonai arabai
679m prie Bizantijos imperijos sienų atsikėlė iš rytų,per Dunojų, ir su ten gyvenusiais slavais sukūrė valstybę,kuriai vadovavo bulgarų chanas Asparuchas
717m arabai,nugalėję Persiją,užgrobę Bizantijos valdas(Siriją ir Egiptą) puolė Konstantinopplį,bet nesėkmingai
864m pasikrikštijo bulgarai( caras Borisas)
988m Kijevo Rusia perėmė krikščionybę
1204m ketvirtojo kryžiaus žygio me etu,jo dalyviai užgrobė ir nusiaubė Konstantinopolį
1071m turkai seldžiukai sumušė bizantiečių kariuomenę ir užgrobė didžiąją imperijos valdų dalį Mažojoje Azijoje
1453m turkai apsiautyė Konstantinopolį
1453m 05 29 žuvo paskutinis Bizantijos imperatorius(baigiasi tūkstantmetės Rytų Romos imperijos istorija).Turkai Konstantinopolį pavadino Stambulu

Po Vakarų Romos imperijos žlugimo Bizantija ilgą la

aiką buvo vienintelė antikinės kultūros paveldėtoja ir saugotoja
IXa vid onstantinopolyje buvo įkurtas pirmas universitetas.
Konstantinopolyje buvo parašyta „Istorijos enciklopedija“ ir „Žodynas“
Romos popiežius ir Konstantinopolio patriarchas nuolat varžėsi dėl įtakos krikščionių pasaulyje( Romos katalikų ir Ortodoksų (stačiatikių) bažnyčios atsiskyrė 1054m)

Civilizacijos laimėjima:
Bizantija garsėjo savo teisininkais, matematikais, gydytojais,istorikais, geografais, architektais, dailininkais, auksakaliais, Bizantiečiai savo priešus sedegindavo „graikų ugnimi“(degus,chemikų sukurtas mišinys, liepsnojantis net vandeny).Justiniano laikais pastatyta Šv. Sofijos katedra.Bizantijos bažnyčių vidus buvo gražinamas mozaikomis-paveikslėliais, ikonos tapomos dažais ant lygios lentos auksiniame arba mėlyname fone.
IXa vienuoliai Kirilas ir Metodijus graikų raidyną pritaikė slavų kalboms (išrado kirilica),kuria slavų tautos naudojasi ir šiandien.Į slavųkalbą išvertė evangeliją.
Parengti įstatymai remiantis Romos teise.Sujungti į rinkinius-kodeksus,jie reguliavo valstybės ir visuomenės gyvenimą.Žinomas Justiniano kodeksas.Leisti teisės vadovėliai.
Mokėjo braižyti planus bei žemėlapius.
Sebams,bulgarams,rusams perdavė tikėjimą;raidyną;bažnyčių statybos tradiciją;ikonų ta apybą;metraščių rašymo ir iliustravimo tradicijas.

ARABŲ KALIFATAS (VII-VIIIa)

Arabai-semitų grupės tauta.
Arabeska- sudėtingi ornamentai stilizuotų augalų ir geometrinių figūrų motyvais.
Beduinai- taip buvo vadinami dauguma arabų,nes jie buvo klajokliai (stepių gyventojai)
Džihadas-musulmonų vadinamasis karas su katalikais.
Fatalizmas-tikėjimas,jog viskas,kas vyksta,yra neišvengiama.
Kalifas-musulmonų šalyse viduramžiais-valdovo,turėjusio religinę ir pasaulietinę valdžia bei laikiusio save Mohometo vietininku,titulas.
Hanita-kiti pranašai,tokie kaip Muhametas
Kaaba-senųjų arabų tikėjimo sakrali vieta
Kalifatas-kalifo valdžia arba feodalinė teokratinė musulmonų visuomenės organizacija ir valdymo sistema;arabų feodalinės valstybės,susikūrusios VIIa pr ir valdomos kalifų.
Saulėlydžio mokestis-2,5 proc pajamų, skitos vargšams paremti.
Ramadano mėnuo-visą mėnesy kasdien, nuo aušros ik

ki sutemų pasninkauti.
Koranas-šventa musulmonų knyga, kur buvo surašyti visi reikalavimai, draudimai, tikėjimo pagrindai.Parašytas apie VII a vidurį. Šią knygą sudaro 114 skyrių.
Emyras-kalifo skirtas vietininkas valdyti užkariautiems kraštiems.
Seldžiukai-turkų gentys

Laimėjimai:
Per arabus Europą pasiekė kinų išradimai-popierius,parakas,kompasas,trikampė burė.
Matematika.Ėmė naudoti indų skaičius ir dšimtainę sistemą su nuliu.
Astronomija. Al Birunijus spėjo,kad Žemė sukasi aplink Saulę.Apskaičiavo Žemės rutulio dydį.Statė observatorijas.
Svarbus amatas buvo žemėlapių braižymas.
Optika ir mechanika. Buvo kuriami automatiniai prietaisasi ir vandens keliamiejo ratai.
Medicina. Avicena išleido medicininį vadovėlį, iš kurio mokėsi Europos gydytojai. Mokėjo nuskausminti žaizdas,operuoti akis,dantis,aoendicitą,daryti Cezario pjūvį. Bagdade atidaryta pirmoji ligoninė.
Filosofija. Averojus aiškino,kad Dievas nesukūrė pasaulio, ot ik nustatė raidos dėsnisu. Dvildeno etikos problemas.
Gimė „1001 naktis“

570m gimė Mekoje gimė Islamo pranašas Muhamedas
VII a feodalinė arabų valstybė įsikuria Arabijos pusiasalyje.
622m atsirado islamas, kurio pradininkas Mahometas. Šiuos metus musulmonai laiko naujos eros pradžia, nuo jų skaičiuoja metus ir pagal mėnulio kalendorių.
632 m Muchamedas mirė
632-634m Abu Berko ir Omaro valdymas
633m osmanai puola Bizantiją
634-644m Osmano valdymas
651m arabai užima visą Iraną
724-743m valdo Chišanas (kalifato valldžia gan stabili)
732 m mūšyje prie Puatjė frankai nugalėjo arabus ir sustabdė jų veržimąsi į Vakarų Europą
756m atskilo pirėnų pusiasalis – įsikūrė Kordobos kalifatas.

5 priedermės: 1)tikėti vieną vienintelį Dievą-Alachą; 2)penkis kartus per dieną melstis; 3)aukojo dalį pinigų vargšams; 4)mėnesį pasnikauti; 5)bent kartą gyvenime nukeliauti į meką.

FRANKŲ IMPERIJA (Va-843m)

Frankai-tai vakarų germanų gentys, kurios gyveno Re

eino vidurupyje ir žemupyje.
Alodas-privatinė žemės nuosavybė,ankstyvuoju feodalizmo laikotarpiu pakeitusi bendruomeninę žemės nuosavybę.
Analai-svarbiausių įvykių užrašai.metraštis, kronika.
Beneficija-žemės valda be paveldėjimo teisės, skiriama karaliaus ar stambaus feodalo savo vasalui už karinę tarnybą.
Biurgeris-miestietis, miesto bendruomenės narys.
Domenas-stambaus feodalo žemės valda, tekianti jam daug pajamų, įdirbama lažinių valstiečių.
Feodalas- feodalizmo laikais viešptaujančios klasės atstovas, feodo valdytojas,senjoras; dvarininkas.
Feodaliniai laiptai- santykių tarp senjorų it vasalų pakopos. Apėmė žemvaldžius nuo karaliaus iki riterio.
Feodalizmas-viduramžių politinė santvarka:monarchas perleisdavo feodo(leno) teise dalį valdžios vasalams, o šie-žemesniems savo vasalams.
Imunitetinė teisė-viduramžiais stambiųjų žemdirbių privilegija.
Investitūra-feodo perdavimo vasalui juridinis aktas su apeigomis.
Karalius-monarchinės valstybės vadovas.Sostas paveldimas, gali būti renkamas.Titulas išlaikomas iki gyvos galvos.
Karolingų renesansas-feodalinės kultūros pagyvėjimas VIII-IXa Karolio valdomoje Frankų valstybėje ir jo įpėdinių Karolingų karalystėse.
Krūnavimas-karaliaus titulo suteikimas
Komendacija-specialus raštas, kuriuo neturtingas valstietis prašo galingo kaimyno globos 9tampa baudžiauninku)
Kronika-vid labiausiai palitę veikalai Europoje, kuriuose įvykiai dėstomi chronilogine tvarka, detaliau ir sistemingiau
Lenas-senjoro padovanota vasalui žemės valda už karinę tarnybą (feodas)
Litaižspecifinė gyventojų kategorija, kurią sudarė laisvi žmonės
Markgrafas-Vokietijos viduramžiais markos valdytojas
Metraštis-kronikų rūšis (autoriai-dvasininkai,žinios dėstomos pamečiui)
Misionierius-dvasininkas, propoguojantis savoreligiją kitų įsitikinimų žmpnėms.
Omažas-vasalinės sutarties sudarymo apeigos
Prekariumas-nusigyvenusio valstiečio pagalbos prašymo raštelis turtingesniam kaimynui ar stambiam žemvaldžiui
Salijų teisynas-įstatymų rinkinys, sudarytas Chlodvigo valdymo laikais, vėliau papildytas.
Senjoras-grupės vasalų valdovas, stambus žemvaldys
Servai-vid V Europoje žemiausios soc padėties baudžiauninkai.
Skriptoriumas-VI-XIIa vienuolyno dirbtuvė, kurioje buvo perrašinėjamos knygos, dažniausiai religinio turinio.
Skriptorius-vienuolis,rankraščių, knygų perrašinėtojas.
Vasalas-feodalas,priklausantis nuo se
enjoro, iš kurio gaudavo žemės ir kuriam duodavo ištikimybės priesaiką.
Vienuoliai-krikščionybės, budizmo, islamo religinės bendruomenės nariai, davę skaistybės,neturto įžadus

Laimėjimai:
Prie bažnyčių ir vienuolynų steigiamos mokykl;os, domimasi pasaulietiniais mokslais, antikos kultūra.
Karolio Didž iniciatyva suburtas mokslininko Alkuino vadovaujamas būrelis Akademija
Rašomi istoriografiniai kūriniai
Sukurti karališkieji analai
Formavosi romanų ir germanų kalbos
Atsirado lengvai skaitomas raštas-Karolingų minuskulas (mažosios raidės)
prie vienuolyno skriptoriumuose buvo perrašinėjami antikos autorių kūriniai
Architektūroje dominavo puošni feodalų pilių, vienuolynų, koplyčių statyba su mozaikomis ir freskomis.
Klestėjo miniatiūtų tapyba
Buvo gaminami juvelyriniai dirbiniai iš dramblio kaulo.

486m Frankų valstybės įkūrimo data
481-511m valdo Chlodvigas (Merovingų dinastija). Frankų karalystės įkūrėjas
496m Chlodvigas ir frankai priėmė katalikybę
497m nugalėjo Paryžių
507m prie Puatjė Chlodvigas sutriuškino vestgotus
534m frankai užėmė Burgundiją
561-584m valdo karalius Childerikas
715-741m vienas pirmųjų karolingų dinastijos valdovų – Karolis Martelis.Jis mūšyje prie Puatjė 732 sutriuškino arabus
741—768m valdė Pipinas Trumpasis (Martelio sūnus)
751m su frankų didikų leidimu ir Romos popiežiaus palaiminimu Pipinas Trumpasis tampa karaliumi
768-814m didžiausią galybę Frankų valstybė pasiekė valdant Karoliui Didžiajam
814-840m valdė Liudvikas Pamaldusi (prastas politikas, pasidavęs žmonos įtakai)

Leave a Comment