2 pasaulinio karo eiga, datos

Datos chronologine tvarka
1921 – Italijoje įkurta fašistų partija.
1922 – užimama Roma. Romos karalius perduoda valdžią fašistams. Visa valdžia fašistams.
1935 – Italija užpuola Etiopiją.
1939 04 – okupuojama Albanija.
1933 – nacionalsocialistai (vadovauja Hitleris) ateina į valdžią.
1934 – Hitleris tampa prezidentu.
1934 – pradėtas kurti karo laivynas, reguliarioji kariuomenė.
1938 – pradėta ruoštis karui.
1938 03 12 – užimta Austrija.
1938 09 28 – Miuncheno suokalbis (Vokietija, Italija, Anglija, Prancūzija). Čekoslavakijos dalis atiduota Vokietijai.
1939 03 14 – Čekoslovakija okupuota.
1939 03 22 – Lietuva – Vokietija. Sutartis dėl Klaipėdos krašto atidavimo.
1939 05 – Maskvoje įvyksta Anglijos, Prancūzijos, Sovietų Sąjungos susitarimas dėl veiksmų prieš Vokietiją.
1939 09 01 – Vokietija užpuola Lenkiją.
1939 09 03 – Anglija ir Prancūzija skelbia Vokietijai karą, bet kaaro veiksmų nepradeda.
1939 09 20 – kapituliuoja Lenkija.
1939 09 28 – SSRS ir Vokietijos sienų ir draugystės sutartis. Slaptajame protokole Vokietija atiduoda Lietuvą.
1940 04 – užimama Danija ir Norvegija.
1940 05 – žygis į Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Liuksemburgą.
1940 06 – Italijos – Prancūzijos karas.
1940 06 22 – kapituliuoja Prancūzija.
1940 80 – mūšis dėl Anglijos.
1941 04 – Vokietija ir Italija įsiveržia į Jugoslaviją ir Graikiją. Valstybės kapituliuoja.
1941 06 22 – SS – Vokietijos karas. Barbarosos planas.
1941 – priimtas Lendlizo įstatymas. Skolinti ir nuomoti karinė techniką kariaujančioms šalims (JAV, Ruzveltas).
1941 12 07 – karo veiksmai Ramiajame vandenyne. Japonija bombarduoja Perlharborą.
1942 06 – mūšis prie Stalingrado.
1943 06 – Kursko kautynės (didžiausias tankų mūšis). Jėgos persisveria ir prasideda Raudonosios armijos puuolimas visu frontu.
1943 06 25 – sugaunamas Musolinis ir pakariamas.
1943 11 28 – Teherano konferencija. Stalinas, Ruzveltas, Čerčilis.
Nutarta:
1. Atidaryti II-jį frontą.
2. Kovoti iki pergalės be sutarčių.
1944 04 – Sovietų kariuomenė įžengė į Rumuniją.
1944 06 06 – atidaromas II-asis frontas. 1944 06 20 – Štaufenbergas pasikėsina į Hitlerį.
1945 – Raudonoji armija įsiveržia į Vokietiją.
1945 02 – įvyksta Krymo (Jaltos) konferencija.
Nutarta:
1. Sunaikinti nacizmą
2. Okupuoti Vo

okietiją (paskirstytos okupacinės zonos)
3. Nubausti karinius nusikaltėlius.
4. Įkurta nauja tarptautinė sąjunga (1942 01 01) – 26 valstybės pasirašė deklaraciją “Antihitlerinė koalicija”.
1945 04 30 – nusižudo Hitleris.
1945 05 02 – Berlyno šturmas.
1945 05 08-09 – kapituliuoja Vokietija.
1943-44 – JAV sėkmingai kovoja su Japonija.
1945 07 17 – 08 02 – Įvyksta Potsdamo konferencija.
1. Suderintos Berlyno ir Vokietijos okupacinės zonos.
2. Lenkijos siena su Vokietija nustatyta pagal Neisę ir Oderį.
3. Rytprūsiai – SS
4. Sukurtas tarptautinis karinis teisininkų tribunolas.
1945 – 1946 – Niurnbergo procesas.
1945 08 06 – JAV numeta atomines bombas ant Hirosimos. 08 09 – Nagasakio.
1945 08 09 – Sovietų Sąjunga stoja į karą prieš Japoniją.
1945 09 02 – kapituliuoja Japonija. II pasaulinio karo pabaiga.

Leave a Comment