1917 metai Spalio revoliucija Rusijoje

1917m. Spalio revoliucija Rusijoje

Spalio revoliuciją vygdė lenininės bolševykų partijos vadovaujama Rusijos darbininkų klasė, veikusi išvien su valstiečiais. Spalio revoliucija prasidėjo tūkstantis devyni šimtai septynioliktais metais lapkričio mėnesio šeštą dieną. Rusijoje buvo sukurta marksistinė naujo tipo partija. Per tūkstantis devyni šimtai septynioliktų metų vasario revoliuciją buvo likviduota caro vienvaldystė. Susidarė dvivaldystė: laikinoji vyriausybė ir Petrogrado darbininkų ir kareivių deputatų taryba. Tarybos galėjo visą valdžią paimti taikiai. Tarybų žinioje buvo darbininkų milicija, raudonoji gvardija. Bolševikų partija vadovavosi Balndžio tezėmis, kurios numatė, kad tarybos turi kontroliuoti visuomeninę gamyba ir produktų pasiskirstymą, taip pat numatyta nedelsiant sujungti visus šalies bankus į vieną bendrą nacionalinį tarybų kontroliuojamą banką, konfiskuoti dvarininkų žemes ir nacionalizuoti visą žemę, perduoti žemės tvarkymą samdynių ir valstiečių deputatų taryboms.Tūkstantis devyni šimtai septynioliktais metais spalio dvidešimt trečią dieną priimta rezoliucija, kad sukilimas pribrendo. Ši rezoliucija tapo partijos direktyva – nedelsiant rengti ginkluotą sukilimą. Smolne rinkosi Tarybų antrojo suvažiavimo delegatai. Į Smolną buvo iškviesti raudonosios gvardijos būriai, revoliucijos kareivių ir jūrininkų daliniai, ryšininkai, prie rūmų išstatyti pabūklai, kulkosvaidžiai, šarvuočiai. Tūkstantis devyni šimtai septynioliktais metais lapkričio aštuntą dieną antrą valandą nakties šturmu paimti Žiemos rūmai ir suimta laikinoji vyriausybė. Tarybų suvažiavimas išrinko Rusijos Centro Vykdomajį Komitetą ir sudarė pirmąją Tarybų vyriausybę. Spalio revoliucija nuvertė Rusijoje kapitalistų ir dvarininkų valdžią, ivedė proliatariato diktatūra, likvidavo kapitalizmą. Revoliucijos organizatorė buvo Lenino vadovaujama komunistų partija. Svarbiausia revoliucijos eiga buvo Rusijos proletariatas. Partija suorganizavo darbininkų klasės ir vargingųjų valstiečių sąjungą, kuri buvo lemiama jėga kovoje už socialines revoliucijos pergalę. Didžiulę reikšmę turėjo tarptautinė proletariato parama.