suprojektuoti transformatorių pastotės schema ir įrangą.

ĮVADA

Vianas svarbiausių kryptingo Lietuvos energetinės programos vystimosi dokumentų yra Lietuvos nacionalinė energetikos strategija. Pagrindiė Lietuvos energetikos nacionalinės strategijos kryptis – Lietuvos energetikos ūkio integravimas į Europos sąjungos energetinį ūkį. Tai pasiekti numatoma privatizuojant atskiras energrtinio ūkio šakas, kuriant bendrus tinklus ir sudarant ryšius tarp atskirų valstybių tinkle, didinant atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo potencialą, taikant naujas ir pažangias technologijas energetikoje, atnaujinant elektros aparatų ir įrenginių materialinę bazę, automatizuojant ir kompiuterizuojant energetinius procesus bei jųvaldymą (Lietuvos respublikos nacionalinė energetikos strategija (patvirtinta LRS 2002m. spalio 10d., nutarimu Nr.IX-1130))

Labai svarbu neatsilikti nuo laikmečio reikalavimų ir ruošiant specialistus, projektuojančius, eksploatuojančius ir aptarnaujančius elektros įrenginius. Tokius specialistus ruošia Kauno tecnikos kolegija, o vienas tokio ruošimo etapų yra elektrinių ir pastočių elektros įrenginių dalyko kursinis projektas. Jo metu studentai projektuoja trijų įtampų žeminančiosios transformatorių pastotės schemų ir parenka reikalingą įrangą.

 

Tyrimo objektas: trijų įtampų žeminančoji transformatorių pastotė Nr. 39.

 

Kursinio projekto tikslas: suprojektuoti trijių įtampų žeminančiosios transformatorių pastotįs schema ir parinkti reikalingą įrangą.

 

Kursinio projekto uždaviniai:

Atlikti galimų transformatorių pastočių schemų analyze;

Atlikti reikalingus techninius-ekonominius skaičiavimus;

Parinkti reikalingą įrangą.

 

 

Tyrimo metodai:

 

Literatūros šaltinų analyze;

Dokumentų liginamoji analyze;

Techniniai skaičivimai;

Ekonominiai skaičiavimai.

 

Darbo eiga:

 

Surinkti ir išanalizuoti informaciją apie transformatorių pastočių schemas;

Atlikti reikalingus techninius-ekonominius skaičiavimus;

Parinkti reikalingą įrangą;

Pateikti išvadas ir rekomendacijas.

 

Teorinė reikšmė: studentai suvokia transformatorių pastotės schemos projektavimo eiliškumą.

 

Praktinė nauda: projektas skatina studentus įsigilinti į elektros įrenginių parinkimo subtilybes ir leidžia pagilinti Elektrinių ir pastočių elektros įrenginių dalyko kurse įgytas teorines žinias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALITINĖ DALIS

 

Šioje dalyje pateikiama transformatorių pastotės bendroji charakteristika.

 

Bendra transformatorių pastotės charakteristika

 

Pagal „Elektros įrenginių įrengimo taisykles” transformatorių pastotė apibrėžiama kaip 35kV ir aukštesnės Įtampos elektros sistemos dalis, užimanti tam tikrą teritoriją arba patalpą, apimanti transformatorius, skirstyklą ir kitus įrenginius bei statinius. Transformatorių pastotė kurios aukštesnioji įtampa yra 6 – l0kV vadinama transformatorine. Transformatorių pastotėse ir transformatorinėse transformuojama ir paskirstoma elektros energija. Kai kurie statistiniai duomenys apie Lietuvos energetinei sistemai priklausančių transformatorių pastočių, transformatorinių ir skirstyklų skaičių bei galią pateikti A-l lentelėje.

 

Statistiniai duomenys apie Lietuvos energetinei sistemai priklausančių transformatorių pastočių,

transformatorinių ir skirstyklų skaičių bei galią

 

A-1 lentele.

Parametras Rodiklis
Lietuvos energetinė sistema
330kV transformatorių pastotės, vnt./MVA 11/3320
1 l0kV transformatorių pastotės, vnt./ MVA 229/6721
Perdavimo tinklas
330kV transformatorių pastotės, vnt./ MVA 11/3250
110kVskirstyklos, vnt. 205
Vakarų skirstomasis tinklas
110kV transformatorių pastotės, vnt. 100
35kV transformatorių pastotės, vnt. 89
6-10kV transformatorinės, vnt. 15135
Rytų skirstomasis tinklas
110kV transformatorių pastotės, vnt. 100
35kV transformatorių pastotės, vnt. 97
6-10kV transformatorinės, vnt. 16378

 

Transformatorių pastotės klasifikuojamos pagal šiuos kriterijus:

pagal prijungimo schemą aukštesniosios įtampos pusėje: galinės, tranzitinės ir mazginės. Supaprastintos pastočių prijungimo schemos parodytos A-l paveiksle. Projektuojant pastotę reikia į tai atsižvelgti.

pagal atliekamą funkciją: įtampą aukštinančios; įtampą žeminančios;

pagal įtampų skaičių: dviejų įtampų; trijų įtampų.

 

 

 

 

 

 

A-1 pav.: supaprastintos pastociu prijungimo schemos

Bendru atveju į pastotę galima žiūrėti kaip į elektros įrenginį, sudarytą iš skirstomųjų įrenginių blokų (skirstyklų) ir transformatorių bloko.

 

Skirstykla tai elektros įrenginys, skirtas elektrai priimti ir skirstyti, turintis komutavimo aparatus, renkamąsias ir jungiamąsias šynas, pagalbinius įrengifiius (kompresorius, akumuliatorius ir kt) taip pat apsaugos, automatikos įtaisus ir matavimo prietaisus. Skirstyklos paskirtis paskirstyti galių srautus elektros vartotojų grandinėms.

 

Skirstyklų pastotėje yra tiek, kiek joje yra įtampų. Struktūrinė transformatorių pastotės schema parodyta A-2 paveiksle. Pagal reikalą, vietoje trijų įtampų galios transformatoriaus, gali būti montuojami autotransformatoriai arba dviejų įtampų galios transformatoriai. Dviejų įtampų galios transformatoriaus atveju pastotę sudarys tiktai dvi skirstyklos: aukštesniosios įtampos ir žemesniosios įtampos.

 

Sirstyklos, savo ruožtu, gali būti atviros ir uždaros. Uždaroji skirstykla tai skirstomieji įrenginiai esantys pastatuose, atviroji skirstykla tai skirstomieji įrenginiai esantys lauke. Pastaruoju metu 110kV ir aukštesnės įtampos pastočių skirstyklos montuojamos atviros, l0kV ir 35kV skirstyklos – uždaros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2 pav.: strukturine triju itampu pastotes schema

Projektuojant transformatorių pastotę pastotės schemą aukštesniosios įtampos pusėje patogu parinkti pagal joje esančių pagrindinių prijungimų skaičių. Prijunginys tai prie šynų

prijungtas elektros įrenginys (linija, galios transformatorius), turintis jungtuvą ir pagalbinius

technologinio valdymo įtaisus.

Pagrindiniais prijungimais laikoma linijų ir galios transformatorių grandinės

Galinėje pastotėje gali būti du arba keturi pagrindiniai prijungimai, todėl tokiai pastotei aukštesniosios įtampos pusėje naudojama schemos blokas linija – transformatorius (du prijungimai), arba du blokai linija – transformatorius (keturi prijungimai).

Tranzitinėje pastotėje yra keturi pagrindiniai prijungimai ir per šynas perduodama tranzitinė galia, todėl tokiai pastotei aukštesniosios įtampos pusėje gali būti naudojamos schemos tiltelis su jungtuvais linijų grandinėse, arba tiltelis su jungtuvais transformatorių grandinėse. Kadangi schema tiltelis su jungtuvais linijų grandinėse turi keletą esminių trūkumų, todėl ją naudoti projektuojant naujas pastotes arba rekonstruojant senas nerekomenduojama. Minėtų schemų privalumai ir trukumai pateikti A-2 lentelėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2 lentelė

Schemų „tiltelis su jungtuvais linijų grandinėse” ir „tiltelis su jungtuvais transformatorių grandinėse” techninis palyginimas

Schema „tiltelis su jungtuvais linijų grandinėse” Schema „tiltelis su jungtuvais transformatorių grandinėse”
Privalumai:
1. Atsijungiant linijai darbe išlieka abu pastotės transformatoriai. 1. Ekonomiškiausia investicijų požiūriu.

2. Atjungiant transformatorių nenutrūksta tranzitas per pastotę.

3. Galima atjungti vieną transformatorių mažų apkrenku metu.

 

Trukumai:
1. Yra brangesnė už schemą „tiltelis su jungtuvais transformatorių grandinėse”2. Atjungiant transformatorių nutrūksta tranzitas per pastotę.

3. Transformatoriaus gedimo metu operatyviai atjungiant transformatorių veikia du jungtuvai.

4. Komercinei apskaitai vykdyti reikia įrengti papildomą srovės transformatorių.

5. Vieną transformatorių laikant rezerve sudėtinga įrengti automatikos rūsį „automatinis rezervo jungimas”

1. Atsijungiant linijai atjungiamas vienas pastotės transformatorių.

 

Mazginėje pastotėje yra penki ir daugiau pagrindinių prijungimų, todėl tokioje pastotėje iki šiol aukštesniosios įtampos pusėje buvo naudojamos sudėtingos schemos, tokios kaip viena darbinė sekcijuota šynų sistema su apeinamosiomis šynomis (penki prijungimai ir daugiau), dvi darbinės šynų sistemos su apeinamosiomis šynomis (nuo penkių iki penkiolikos prijungimų) ir dvi darbinės sekcijuotos šynų sistemos su apeinamosiomis šynomis (per penkiolika prijungimų). Tačiau pradėjus eksploatuoti vakarietiškos gamybos daug patikimesnius ir mažiau priežiūros reikalaujančius elektros aparatus ir įrangą, projektuojant naujas pastotes arba rekonstruojant senas, rekomenduojama naudoti tas pačias schemas, tačiau apeinamųjų šyrių sistemos atsisakyti.

Vidutiniosios (35kV) ir žemesniosios (20kV; l0kV ir 6kV) įtampų skirstykloms naudojama vienguba sekcijuota jungtuvu šynų sistema (penki prijungimai ir daugiau). Didžiausias linijų prijungtų prie vienos šynų sekcijos skaičius yra 10 linijų. Jeigu nueinančių linijų yra iki keturiasdešimt, tuomet naudojamos dvi viengubos jungtuvu sekcijuotos šynų sistemos.

 

Elektros energijos transformavimas iš vienos įtampos į kitą nekeičiant jos dažnio vyksta galios transformatoriuje. Pagrindiniai galios transformatoriai struktūrinėje pastotės schemoje sudaro transformatorių bloką. Pagrindinių transformatorių skaičius pastotėje priklauso nuo maitinamų vartotojų kategorijos. Paprastai transformatorių pastotėje maitinančioje visų trijų kategorijų vartotojus yra montuojami du galios transformatoriai.

 

Įvertinat gamybos procesą ir darbo sąlygas, elektros vartotojai skirstomi į tris kategorijas.”

 

1 kategorija – elektros imtuvai, dėl kurių, nutrūkus elektros perdavimui, kyla grėsmė žmonių gyvybei, patiriama didelių materialinių nuostolių, sutrinka sudėtingi technologiniai procesai, svarbūs miesto ūkio veiklos procesai;

2 kategorija – elektros imtuvai, dėl kurių, nutrūkus elektros perdavimui, patiriama produkcijos gamybos nuostolių, susidaro masinės darbuotojų, mechanizmų ir pramoninio transporto prastovos, neišvengiama žymios gyventojų dalies normalios veiklos sutrikimų;

3 kategorija – visi kiti elektros imtuvai, kuriems netinka pirmos ir antro kategorijų apibrėžimai.

 

Pirmos kategorijos elektros vartotojai elektra turi būti aprūpinami iš dviejų atskirų nepriklausomų šaltinių. Elektra jiems gali būti nutraukiama tik rezervinio maitinimo automatinio įjungimo laikui.

Ypač svarbioms pirmos kategorijos elektros imtuvų grupėms būtina numatyti trečią nepriklausomą (autonominį) rezervinį maitinimo šaltinį (vietinę elektros stotį, akumuliatorių baterijas ir pan.).

 

Nepriklausomais maitinimo šaltiniais laikomos:

ne mažiau kaip dvi elektrinės arba dvi pastotės;

ne mažiau kaip dvi atskiros elektrinių arba dviejų pastočių šynų sekcijos arba šynų sistemos, jeigu jos savo ruožtu maitinamos iš ne mažiau kaip dviejų elektrinės generatorių, arba dviejų transformatorių, tiekiančių vartotojams elektrą dviem atskiromis linijomis;

dvi sujungto šynų sekcijos arba šynų sistemos, automatiškai atsijungiančios, sutrikus vienos iš jų normaliam darbui, jeigu jos maitinamos iš dviejų nepriklausomų šaltinių.

 

Du kabeliai, pakloti bendrame kabelių įrenginyje, nenaudojant specialių apsaugos priemonių nuo gedimo išplitimo, arba dvigrandė oro linija negali būti laikomi nepriklausomais šaltiniais.

Antros kategorijos elektros vartotojus aprūpinti elektra rekomenduojama iš dviejų nepriklausomų maitinimo šaltinių. Nutrūkus elektros tiekimui iš vieno šaltinio, galimas elektros tiekimo pertrūkis, kol budintis personalas arba išvažiuojamoji brigada įjungs rezervinį maitinimą, arba elektra aprūpins iš mobilios elektros stoties, tačiau ne ilgiau kaip 2.5 valandų laikotarpiui.

Antros kategorijos vartotojams, pagal susitarimą, leidžiama tiekti elektrą iš vieno šaltinio, viena oro linija (taip pat su kabelių intarpu) per vieną transformatorių, jeigu yra galimybė per 24 valandas atlikti linijos remontą, ar pakeisti transformatorių.

Kabelių intarpas turi būti montuojamas dviem kabeliais, kurių kiekvienas parenkamas ilgalaikei oro linijos srovei.

Taip pat leidžiama maitinti dviem kabeliais, prijungtais prie bendro maitinimo šaltinio.

 

Trečios kategorijos elektros vartotojai gali būti maitinami iš vieno šaltinio. Elektros perdavimo pertrūkis gedimui pašalinti arba remontui atlikti turi neviršyti 24 valandų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektuojamos pastotės bendroji charakteristika pateikta A-3 lentelėje.

Charakteristikos pavadinimas Reikšmė
Tipas pagal prijungimo schemą aukštosios įtampos pusėje Tranzitinė
Paskirtis Įtampą žeminančioji
Įtampų ir skirstyklų skaičius 3
Vardinės skirstyklų įtampos kV 110/35/10
Galios transformatorių skaičius 2
Numatomų maitinti vartotojų kategorijos 1,2,3
Pagrindinių prijungimų skaičius 4
Schema aukštesniosios įtampos pusėje Tiltelis su jungtuvais transformatorių grandinėse
Schema vidutiniosios įtampos pusėje Vienguba sekcijuota jungtuvu šynų sistema
Schema žemesniosios įtampos pusėje Vienguba sekcijuota jungtuvu šynų sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTINĖ DALIS

 

Šioje dalyje atliekamai pastotės schemos pagrindinių techninių parametrų skaičiavimai.

 

1. Transformatorių pastotės elektrinių apkrovų skaičiuotė

 

1.1. Vartotojų perspektyvinės apkrovos

Pagal transformatorių pastotės elektrines apkrovas parenkami galios transformatoriai. Elektrinės apkrovos skaičiuojamos visų įtampų renkamosioms šynoms ir galios transformatorių aukštos įtampos apvijoms. Kadangi naujai projektuojama pastotė be rekonstrukcijos turi būti eksploatuojama ne mažiau kaip penkerius metus, todėl elektros apkrovos skaičiuojamos penktų metų perspektyvai. Synos, komutaciniai aparatai ir matavimo transformatoriai parenkami pagal dešimtų eksploatacijos metų perspektyvines apkrovas. Penktų eksploatacijos metų perspektyvai sudaromi žiemos ir vasaros parų apkrovos grafikai. Apkrovos grafikai sudaromi remiantis tipiniais vartotojo grafikais, įvertinant metinį vartotojo apkrovos prieauglį. Iš paros apkrovos grafikų randami metinio elektros apkrovos grafiko elektriniai parametrai.

Perspektyvines vartotojų apkrovas labai patogu skaičiuoti kiekvieniems eksploatacijos metams dešimties metų perspektyvai, skaičiuotę atliekant lentelės forma. Šiuo atveju vartotojams tikslinga suteikti numerius. Pavyzdžiui lOkV žemės ūkio apkrova – vartotojas Nr. 1; lOkV komunalinė – buitinė apkrova – vartotojas Nr.2. Jeigu pastotėje yra trečioji įtampa (35kV) tuomet analogiškai sunumeruojami ir šios įtampos vartotojai. Pavyzdžiui: tarkime 35kV statybos pramonės vartotojo apkrova – vartotojas Nr.3; 35kV chemijos pramonės vartotojo apkrova -vartotojas Nr.4.

Projektuojamos pastotės vartotojų perspektyvinė apkrovų augimo dinamika pateikta 1.1-1 lentelėje. Skaičiuotė atlikta pagal žemiau pateiktą algoritmą.

I-tojo vartotojo elektrinė apkrova pastotės eksploatacijos pradžioje (t=0):

Čia žinoma didžiausia i-tojo vartotojo apkrova pastotės eksploatacijos

pradžioje (nuliniais eksploatacijos metais (t=0)), MW- (Imama iš užduoties „Duomenų projektavimui” lentelės).

Vartotojo apkrova t+1 metais randama:

??

čia: i-tojo vartotojo apkrovos prieauglio metinis koeficientas. Priimamas ribose A,

??

Suminė vartotojų apkrova t eksploatacijos metais:

??

Didžiausi kintantys galios nuostoliai t eksploatacijos metais:

??

čia: kintančių galios-nuostolių norma. %. Priimama:

l0V įtampos elektros tinklams = 6%;

35kV įtampos elektros tinklams = 8%;

1 l0V įtampos elektros tinklams = 1%.

 

 

 

 

 

 

Pastovūs galios nuostoliai t eksploatacijos metais:

??

čia: ?? kintančių galios-nuostolių norma. %. Priimama:

lOkV įtampos elektros tinklams = 1%;

35kV įtampos elektros tinklams = 1.5%;

1 lOkV įtampos elektros tinklams = 0.25%.

Suminė renkamųjų šynų apkrova t metais:

??

 

 

 

1.2. Vartotojų apkrovos grafikų skaičiuotė

Vartotojų apkrovų grafikai skaičiuojami penktų eksploatacijos metų perspektyvai (t=5). Pradiniai duomenys skaičiuotei imami iš 1.1-1 lentelės penktų eksploatacijos metų stulpelio. Skaičiavimai atliekami pagal 1.1 paragrafe pateiktas formules.

Sudarant paros apkrovos grafikus reikia apskaičiuoti kintančius galios nuostolius kiekvienai paros valandai.

I-tojo vartotojoj valandos apkrova t eksploatacijos metais:

??

čia: P%ij- i-tojo vartotojo procentinė apkrova j valandą t eksploatacijos metais, %. Procentinės apkrovos pateiktos 1.2-1 + 1.2-4 lentelėse.

Kintantys galios nuostoliai apkrovos grafiko j-tąją valandą:

??

Cia: didžiausi kintantys galios nuostoliai t metais, MW. Mūsų atvejų t=5.

suminė vartotojo apkrova t eksploatacijos metais j skaičiuojamąją valandą. MW. (Paros apkrovos grafikėj kinta nuo 0 iki 24 valandų).

didžiausia suminė vartotojo apkrova t eksploatacijos metais, MW.

Cosφ= elektros tinklo galios koeficientas. Rekomenduojama priimti:

10kV įtampos elektros tinklams cosφ= 0.95;

35kV įtampos elektros tinklams cosφ= 0.90;

1 l0kV įtampos elektros tinklams cosφ= 0.85.

Vartotojų paros apkrovos grafikus taip pat labai patogu sudarinėti lentelės forma. Projektuojamos pastotes grafikai pateikiami 1.2-1 + 1.2-6 lentelėse.

Naudojantis skaičiavimų duomenimis, pagal žemiau pateiktą priklausomybę nubraižomi grafikai suminei transformatoriaus 1 l0kV įtampos apvijai žiemos ir vasaros parai:

??

čia: t- laikas, valandomis. (t=0+-24).

Grafikai pavaizduoti 1.2-1 ir 1.2-2 paveiksluose.

 

 

 

 

 

1.1-1 Lentelė. Vartotojų ir renkamųjų šynų perspektyvinių apkrovų dinamika

 

Parametras EKSPLOATACIJOS METAI
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pirmojo vartotojo apkrova, MW 4,12 4,2436 4,370908 4,502035 4,637096 4,776209 4,919495 5,06708 5,219093 5,375666 5,536935
Antrojo vartotojo apkrova, MW 6,12 6,2424 6,367248 6,494593 6,624485 6,756975 6,892114 7,029956 7,170555 7,313967 7,460246
Sum. 10kV vartotojo apkrova, MW 10,24 10,486 10,73816 10,99663 11,26158 11,53318 11,81161 12,09704 12,38965 12,68963 12,99718
Kintantys galios nuostoliai, MW 0,6144 0,62916 0,644289 0,659798 0,675695 0,691991 0,708697 0,725822 0,743379 0,761378 0,779831
Pastovus galios nuostoliai, MW 0,1024 0,10486 0,107382 0,109966 0,112616 0,115332 0,118116 0,12097 0,123896 0,126896 0,129972
Suma. 10kV RS apkrova, MW 10,9568 11,22002 11,48983 11,76639 12,04989 12,34051 12,63842 12,94383 13,25692 13,57791 13,90698
Pirmojo vartotojo apkrovos priauglio koeficientas 1,03 Antrojo vartotojo apkrovos prieauglio koeficientas 1,02
Kintančių galios nuostoliu norma 10kV elektros tinkle % 6 Pastovių galios nuostoliu norma 10kV elektros tinkle, % 1
Trečiojo vartotojo apkrova, MW 5,05 5,1005 5,151505 5,20302 5,25505 5,307601 5,360677 5,414284 5,468426 5,523111 5,578342
Ketvirtojo vartotojo apkrova, MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum. 35kV vartotojo apkr., MW 5,05 5,1005 5,151505 5,20302 5,25505 5,307601 5,360677 5,414284 5,468426 5,523111 5,578342
Kintantys galios nuostoliai, MW 0,404 0,40804 0,41212 0,416242 0,420404 0,424608 0,428854 0,433143 0,437474 0,441849 0,446267
Pastovus galios nuostoliai, MW 0,07575 0,076508 0,077273 0,078045 0,078826 0,079614 0,08041 0,081214 0,082026 0,082847 0,083675
Suma. 35kV RS apkrova, MW 5,52975 5,585048 5,640898 5,697307 5,75428 5,811823 5,869941 5,92864 5,987927 6,047806 6,108284
Trrečiojo vartotojo apkrovos prieauglio koeficientas 1,01 Ketvirtojo vartotojo apkrovos prieauglio koeficientas 1
Kintančių galios nuostoliu norma 35kV elektros tinkle % 8 Pastoviu galios nuostolių norma 35kV elektros tinkle, % 1,5
Sum. Transformat. Apkrova, MW 16,48655 16,80507 17,13072 17,4637 17,80417 18,15233 18,50836 18,87247 19,24485 19,62571 20,01527
Kintantys galios nuostoliai, MW 0,164866 0,168051 0,171307 0,174637 0,178042 0,181523 0,185084 0,188725 0,192449 0,196257 0,200153
Pastovus galios nuostoliai, MW 0,041216 0,042013 0,042827 0,043659 0,04451 0,045381 0,046271 0,047181 0,048112 0,049064 0,050038
Suma. 110kV RS apkrova, MW 16,69263 17,01513 17,34486 17,682 18,02672 18,37923 18,73972 19,10838 19,48541 19,87103 20,26546
Kintančių galios nuostoliu norma 110kV elektros tinkle, % 1 Pastovių galios nuostoliu norma 110kV elektros tinkle, % 0,25

 

 

1.2-1 lentelė. 10 kV renkamųjų šynų žiemos paros apkrovos.

 

 

Laikas, val Pirmasis vartot. Antrasis vartot. Sumine vartot apkr. Galiu nuost., MW Sumi spalva. Sin. Apkrov
% MW % MW Kintantys Pastovus
0 – 1 30 1,4328 45 3,040637 4,473437 0,107252 0,111951 4,69263961
1 – 2 30 1,4328 40 2,702788 4,135588 0,091664 0,111951 4,33920283
2 – 3 30 1,4328 40 2,702788 4,135588 0,091664 0,111951 4,33920283
3 – 4 30 1,4328 40 2,702788 4,135588 0,091664 0,111951 4,33920283
4 – 5 40 1,9104 40 2,702788 4,613188 0,114058 0,111951 4,83919695
5 – 6 65 3,1044 40 2,702788 5,807188 0,18074 0,111951 6,09987919
6 – 7 80 3,8208 55 3,716334 7,537134 0,304463 0,111951 7,95354795
7 – 8 85 4,0596 85 5,743425 9,803025 0,515042 0,111951 10,4300177
8 – 9 70 3,3432 100 6,75697 10,10017 0,546739 0,111951 10,7588599
9 – 10 60 2,8656 100 6,75697 9,62257 0,496255 0,111951 10,2307759
10 – 11 55 2,6268 95 6,419122 9,045922 0,438559 0,111951 9,59643176
11 – 12 55 2,6268 90 6,081273 8,708073 0,406412 0,111951 9,22643625
12 – 13 50 2,388 95 6,419122 8,807122 0,41571 0,111951 9,33478266
13 – 14 50 2,388 95 6,419122 8,807122 0,41571 0,111951 9,33478266
14 – 15 50 2,388 90 6,081273 8,469273 0,384428 0,111951 8,96565194
15 – 16 50 2,388 90 6,081273 8,469273 0,384428 0,111951 8,96565194
16 – 17 60 2,8656 95 6,419122 9,284722 0,462019 0,111951 9,8586921
17 – 18 80 3,8208 95 6,419122 10,23992 0,561973 0,111951 10,913846
18 – 19 95 4,5372 85 5,743425 10,28062 0,56645 0,111951 10,9590255
19 – 20 100 4,776 95 6,419122 11,19512 0,671707 0,111951 11,97878
20 – 21 90 4,2984 90 6,081273 10,37967 0,577417 0,111951 11,0690415
21 – 22 80 3,8208 75 5,067728 8,888528 0,42343 0,111951 9,42390916
22 – 23 65 3,1044 50 3,378485 6,482885 0,225247 0,111951 6,82008325
23 – 24 50 2,388 45 3,040637 5,428637 0,157944 0,111951 5,69853202
Pirmojo vartotojo maksimali apkrova, MW 4,776 Vidutine apkrova,MW 8,34034052
Antrojo vartotojo maksimali apkrova, MW 6,75697 RS maks., MW 11,97878
Didžiausia suminė vartotojo apkrova, MW 11,19512
Kintančių nuostolių 10kV el. tinkl. Norma, % 6
Pastovių nuostolių 10kV el. tinkl. Norma, % 1
Didž. Kint. Gal. Nuost. 10kV el. tinkl., MW 0,671707
10kV el. tinklo galios koef. Cos fi, 0,95

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-2 lentelė. 10 kV renkamųjų šynų vasaros paros apkrovos.

 

Laikas, val Pirmasis vartot. Antrasis vartot. Sumine vartot apkr. Galiu nuost., MW Sumi spalva. Sin. Apkrov
% MW % MW Kintantys Pastovus
0 – 1 20 0,9552 65 4,39205 5,34725 0,185943 0,092264 5,62545705
1 – 2 20 0,9552 70 4,7299 5,6851 0,210182 0,092264 5,98754584
2 – 3 20 0,9552 65 4,39205 5,34725 0,185943 0,092264 5,62545705
3 – 4 20 0,9552 65 4,39205 5,34725 0,185943 0,092264 5,62545705
4 – 5 30 1,4328 70 4,7299 6,1627 0,24698 0,092264 6,50194357
5 – 6 35 1,6716 70 4,7299 6,4015 0,266491 0,092264 6,76025495
6 – 7 35 1,6716 65 4,39205 6,06365 0,239104 0,092264 6,39501821
7 – 8 40 1,9104 80 5,4056 7,316 0,34807 0,092264 7,75633382
8 – 9 40 1,9104 90 6,0813 7,9917 0,415334 0,092264 8,49929784
9 – 10 45 2,1492 100 6,757 8,9062 0,515827 0,092264 9,51429075
10 – 11 45 2,1492 100 6,757 8,9062 0,515827 0,092264 9,51429075
11 – 12 45 2,1492 95 6,41915 8,56835 0,477434 0,092264 9,13804803
12 – 13 45 2,1492 90 6,0813 8,2305 0,440526 0,092264 8,76328986
13 – 14 45 2,1492 95 6,41915 8,56835 0,477434 0,092264 9,13804803
14 – 15 45 2,1492 90 6,0813 8,2305 0,440526 0,092264 8,76328986
15 – 16 40 1,9104 85 5,74345 7,65385 0,38096 0,092264 8,12707355
16 – 17 40 1,9104 90 6,0813 7,9917 0,415334 0,092264 8,49929784
17 – 18 35 1,6716 90 6,0813 7,7529 0,390883 0,092264 8,2360475
18 – 19 35 1,6716 90 6,0813 7,7529 0,390883 0,092264 8,2360475
19 – 20 35 1,6716 80 5,4056 7,0772 0,325718 0,092264 7,49518211
20 – 21 65 3,1044 80 5,4056 8,51 0,470954 0,092264 9,07321757
21 – 22 80 3,8208 80 5,4056 9,2264 0,553584 0,092264 9,872248
22 – 23 55 2,6268 70 4,7299 7,3567 0,351953 0,092264 7,80091732
23 – 24 35 1,6716 65 4,39205 6,06365 0,239104 0,092264 6,39501821
Pirmojo vartotojo maksimali apkrova, MW 4,776 Vidutine apkrova,MW 7,80596134
Antrojo vartotojo maksimali apkrova, MW 6,757 RS maks., MW 9,872248
Didžiausia suminė vartotojo apkrova, MW 9,2264
Kintančių nuostolių 10kV el. tinkl. Norma, % 6
Pastovių nuostolių 10kV el. tinkl. Norma, % 1
Didž. Kint. Gal. Nuost. 10kV el. tinkl., MW 0,553584
10kV el. tinklo galios koef. Cos fi, 0,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-3 lentelė. 35 kV renkamųjų šynų žiemos paros apkrovos.

 

Laikas, val Pirmasis vartot. Antrasis vartot. Sumine vartot apkr. Galiu nuost., MW Sumi spalva. Sin. Apkrov
% MW % MW Kintantys Pastovus
0 – 1 40 1,9104 0 0 1,9104 0,061133 0,07164 2,0431728
1 – 2 40 1,9104 0 0 1,9104 0,061133 0,07164 2,0431728
2 – 3 30 1,4328 0 0 1,4328 0,034387 0,07164 1,5388272
3 – 4 30 1,4328 0 0 1,4328 0,034387 0,07164 1,5388272
4 – 5 30 1,4328 0 0 1,4328 0,034387 0,07164 1,5388272
5 – 6 35 1,6716 0 0 1,6716 0,046805 0,07164 1,7900448
6 – 7 45 2,1492 0 0 2,1492 0,077371 0,07164 2,2982112
7 – 8 55 2,6268 0 0 2,6268 0,115579 0,07164 2,8140192
8 – 9 65 3,1044 0 0 3,1044 0,161429 0,07164 3,3374688
9 – 10 65 3,1044 0 0 3,1044 0,161429 0,07164 3,3374688
10 – 11 55 2,6268 0 0 2,6268 0,115579 0,07164 2,8140192
11 – 12 50 2,388 0 0 2,388 0,09552 0,07164 2,55516
12 – 13 45 2,1492 0 0 2,1492 0,077371 0,07164 2,2982112
13 – 14 50 2,388 0 0 2,388 0,09552 0,07164 2,55516
14 – 15 60 2,8656 0 0 2,8656 0,137549 0,07164 3,0747888
15 – 16 65 3,1044 0 0 3,1044 0,161429 0,07164 3,3374688
16 – 17 100 5,307 0 0 5,307 0,38208 0,07164 5,22972
17 – 18 100 5,307 0 0 5,307 0,38208 0,07164 5,22972
18 – 19 90 4,2984 0 0 4,2984 0,309485 0,07164 4,6795248
19 – 20 85 4,0596 0 0 4,0596 0,276053 0,07164 4,4072928
20 – 21 70 3,3432 0 0 3,3432 0,187219 0,07164 3,6020592
21 – 22 70 3,3432 0 0 3,3432 0,187219 0,07164 3,6020592
22 – 23 65 3,1044 0 0 3,1044 0,161429 0,07164 3,3374688
23 – 24 55 2,6268 0 0 2,6268 0,115579 0,07164 2,8140192
Pirmojo vartotojo maksimali apkrova, MW 5,307 Vidutine apkrova,MW 2,992363
Antrojo vartotojo maksimali apkrova, MW 0 RS maks., MW 5,22972
Didžiausia suminė vartotojo apkrova, MW 5,307
Kintančių nuostolių 35kV el. tinkl. Norma, % 8
Pastovių nuostolių 35kV el. tinkl. Norma, % 1,5
Didž. Kint. Gal. Nuost. 35kV el. tinkl., MW 0,38208
35kV el. tinklo galios koef. Cos fi, 0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-4 lentelė. 35 kV renkamųjų šynų vasaros paros apkrovos.

 

 

Laikas, val Pirmasis vartot. Antrasis vartot. Sumine vartot apkr. Galiu nuost., MW Sumi spalva. Sin. Apkrov
% MW % MW Kintantys Pastovus
0 – 1 45 2,1492 0 0 2,1492 0,11053 0,032238 2,29196829
1 – 2 40 1,9104 0 0 1,9104 0,087333 0,028656 2,02638857
2 – 3 25 1,194 0 0 1,194 0,034114 0,01791 1,24602429
3 – 4 25 1,194 0 0 1,194 0,034114 0,01791 1,24602429
4 – 5 25 1,194 0 0 1,194 0,034114 0,01791 1,24602429
5 – 6 25 1,194 0 0 1,194 0,034114 0,01791 1,24602429
6 – 7 40 1,9104 0 0 1,9104 0,087333 0,028656 2,02638857
7 – 8 40 1,9104 0 0 1,9104 0,087333 0,028656 2,02638857
8 – 9 50 2,388 0 0 2,388 0,136457 0,03582 2,56027714
9 – 10 50 2,388 0 0 2,388 0,136457 0,03582 2,56027714
10 – 11 50 2,388 0 0 2,388 0,136457 0,03582 2,56027714
11 – 12 40 1,9104 0 0 1,9104 0,087333 0,028656 2,02638857
12 – 13 40 1,9104 0 0 1,9104 0,087333 0,028656 2,02638857
13 – 14 35 1,6716 0 0 1,6716 0,066864 0,025074 1,763538
14 – 15 35 1,6716 0 0 1,6716 0,066864 0,025074 1,763538
15 – 16 40 1,9104 0 0 1,9104 0,087333 0,028656 2,02638857
16 – 17 40 1,9104 0 0 1,9104 0,087333 0,028656 2,02638857
17 – 18 40 1,9104 0 0 1,9104 0,087333 0,028656 2,02638857
18 – 19 40 1,9104 0 0 1,9104 0,087333 0,028656 2,02638857
19 – 20 40 1,9104 0 0 1,9104 0,087333 0,028656 2,02638857
20 – 21 70 3,3432 0 0 3,3432 0,267456 0,050148 3,660804
21 – 22 70 3,3432 0 0 3,3432 0,267456 0,050148 3,660804
22 – 23 65 3,1044 0 0 3,1044 0,230613 0,046566 3,38157857
23 – 24 55 2,6268 0 0 2,6268 0,165113 0,039402 2,83131514
Pirmojo vartotojo maksimali apkrova, MW 5,307 Vidutine apkrova,MW 2,17843168
Antrojo vartotojo maksimali apkrova, MW 0 RS maks., MW 3,660804
Didžiausia suminė vartotojo apkrova, MW 3,3432
Kintančių nuostolių 35kV el. tinkl. Norma, % 8
Pastovių nuostolių 35kV el. tinkl. Norma, % 1,5
Didž. Kint. Gal. Nuost. 35kV el. tinkl., MW 0,267456
35kV el. tinklo galios koef. Cos fi, 0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-5 lentelė. 110 kV renkamųjų šynų žiemos paros apkrovos.

 

 

Laikas, val 10kV renkamųjų šynų apkrova, MW 35kV renkamųjų šynų apkrova, MW Sumine vartot apkr., MW Galiu nuost., MW Suma. TRF. Ai APV. Apkr., MW
Kintantys Pastovus
0 – 1 4,69264 2,043173 6,735812 0,027689 0,040965 6,80446646
1 – 2 4,339203 2,043173 6,382376 0,024859 0,040965 6,44820016
2 – 3 4,339203 1,538827 5,87803 0,021086 0,040965 5,94008094
3 – 4 4,339203 1,538827 5,87803 0,021086 0,040965 5,94008094
4 – 5 4,839197 1,538827 6,378024 0,024825 0,040965 6,4438148
5 – 6 6,099879 1,790045 7,889924 0,03799 0,040965 7,9688793
6 – 7 7,953548 2,298211 10,25176 0,064139 0,040965 10,3568633
7 – 8 10,43002 2,814019 13,24404 0,107045 0,040965 13,3920469
8 – 9 10,75886 3,337469 14,09633 0,121265 0,040965 14,2585594
9 – 10 10,23078 3,337469 13,56824 0,11235 0,040965 13,7215597
10 – 11 9,596432 2,814019 12,41045 0,093994 0,040965 12,5454102
11 – 12 9,226436 2,55516 11,7816 0,08471 0,040965 11,9072712
12 – 13 9,334783 2,298211 11,63299 0,082586 0,040965 11,7565454
13 – 14 9,334783 2,55516 11,88994 0,086275 0,040965 12,0171828
14 – 15 8,965652 3,074789 12,04044 0,088473 0,040965 12,1698787
15 – 16 8,965652 3,337469 12,30312 0,092375 0,040965 12,4364612
16 – 17 9,858692 5,22972 15,08841 0,138935 0,040965 15,2683125
17 – 18 10,91385 5,22972 16,14357 0,159046 0,040965 16,3435777
18 – 19 10,95903 4,679525 15,63855 0,149251 0,040965 15,8287668
19 – 20 11,97878 4,407293 16,38607 0,163861 0,040965 16,5908987
20 – 21 11,06904 3,602059 14,6711 0,131356 0,040965 14,8434221
21 – 22 9,423909 3,602059 13,02597 0,103549 0,040965 13,1704824
22 – 23 6,820083 3,337469 10,15755 0,062966 0,040965 10,2614828
23 – 24 5,698532 2,814019 8,512551 0,044223 0,040965 8,59773903
10kV vartotojo maksimali apkrova, MW 11,97878 Vidutine apkrova,MW 11,4588326
35kV vartotojo maksimali apkrova, MW 5,22972 RS maks., MW 16,5908987
Didžiausia suminė vartotojo apkrova, MW 16,38607
Kintančių nuostolių 110kV el. tinkl. Norma, % 1
Pastovių nuostolių 110kV el. tinkl. Norma, % 0,25
Didž. Kint. Gal. Nuost. 110kV el. tinkl., MW 0,163861
110kV el. tinklo galios koef. Cos fi, 0,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-6 lentelė. 110 kV renkamųjų šynų vasaros paros apkrovos.

 

 

Laikas, val 10kV renkamųjų šynų apkrova, MW 35kV renkamųjų šynų apkrova, MW Sumine vartot apkr., MW Galiu nuost., MW Suma. TRF. Ai APV. Apkr., MW
Kintantys Pastovus
0 – 1 5,625457 2,291968 7,917425 0,04632 0,033833 7,99757835
1 – 2 5,987546 2,026389 8,013934 0,047457 0,033833 8,09522355
2 – 3 5,625457 1,246024 6,871481 0,03489 0,033833 6,94020429
3 – 4 5,625457 1,246024 6,871481 0,03489 0,033833 6,94020429
4 – 5 6,501944 1,246024 7,747968 0,044359 0,033833 7,82615929
5 – 6 6,760255 1,246024 8,006279 0,047366 0,033833 8,08747776
6 – 7 6,395018 2,026389 8,421407 0,052405 0,033833 8,50764451
7 – 8 7,756334 2,026389 9,782722 0,070717 0,033833 9,887272
8 – 9 8,499298 2,560277 11,05957 0,090382 0,033833 11,1837894
9 – 10 9,514291 2,560277 12,07457 0,107733 0,033833 12,2161332
10 – 11 9,514291 2,560277 12,07457 0,107733 0,033833 12,2161332
11 – 12 9,138048 2,026389 11,16444 0,092104 0,033833 11,2903731
12 – 13 8,76329 2,026389 10,78968 0,086024 0,033833 10,9095354
13 – 14 9,138048 1,763538 10,90159 0,087818 0,033833 11,0232367
14 – 15 8,76329 1,763538 10,52683 0,081884 0,033833 10,6425445
15 – 16 8,127074 2,026389 10,15346 0,076179 0,033833 10,2634733
16 – 17 8,499298 2,026389 10,52569 0,081866 0,033833 10,6413853
17 – 18 8,236047 2,026389 10,26244 0,077823 0,033833 10,3740912
18 – 19 8,236047 2,026389 10,26244 0,077823 0,033833 10,3740912
19 – 20 7,495182 2,026389 9,521571 0,066992 0,033833 9,62239508
20 – 21 9,073218 3,660804 12,73402 0,119822 0,033833 12,8876759
21 – 22 9,872248 3,660804 13,53305 0,135331 0,033833 13,7022152
22 – 23 7,800917 3,381579 11,1825 0,092402 0,033833 11,3087306
23 – 24 6,395018 2,831315 9,226333 0,062902 0,033833 9,3230677
10kV vartotojo maksimali apkrova, MW 9,872248 Vidutine apkrova,MW 10,0941931
35kV vartotojo maksimali apkrova, MW 3,660804 RS maks., MW 13,7022152
Didžiausia suminė vartotojo apkrova, MW 13,53305
Kintančių nuostolių 110kV el. tinkl. Norma, % 1
Pastovių nuostolių 110kV el. tinkl. Norma, % 0,25
Didž. Kint. Gal. Nuost. 110kV el. tinkl., MW 0,135331
110kV el. tinklo galios koef. Cos fi, 0,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-1 pav.: pastotes Nr. 39 110 kV renkamuju synu ziemos paros apkrovos grafikas

 

 

1.2-2 pav.: pastotes Nr. 39 110 kV renkamuju synu vasaros paros apkrovos grafikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Metinio apkrovos grafiko parametrų skaičiuotė

 

Remiantis paros apkrovos grafikais apskaičiuojami metinio elektrinės apkrovos grafiko parametrai. Metinio elektrinės apkrovos grafiko parametrai bus reikalingi atliekant techninį -ekonominį variantų palyginimą. Metinio elektrinės apkrovos grafiko parametrai apskaičiuojami apytiksliai, sąlyginai priimant, kad žiema ir vasara tęsiasi po pusę metų.

 

 

Renkamųjų šynų arba galios transformatoriaus vidutinė metinė apkrova:

 

 

;

 

 

čia: ir atitinkamai žiemos ir vasaros parų vidutinės apkrovos, MW.

Imamos iš 1.2-1, 1.2-2, 1.2-3, 1.2-4 lentelių;

trukmė valandomis, vai. Tmet =8760val;

paros trukmė valandomis, vai. T =24val.

 

Grafiko užpildymo (elektrinės apkovos) koeficientas:

 

 

;

 

 

čia: i-tosios įtampos renkamųjų šynų arba galios transformatoriaus vidutinė metinė apkrova, MW. Imama iš 1.2-1 ^ 1.2-4 lentelių..

i-tosios įtampos renkamųjų šynų arba galios transformatoriaus didžiausia metinė apkrova, MW. Imama iš 1.2-1 -h 1.2-4 lentelių.

 

 

Metinė didžiausios elektrinės apkrovos panaudos trukmė:

 

??;

 

 

Didziausiu galios nuostoliu panaudos trukme:

 

??;

 

 

Maksimalių galios nuostolių panaudos laiką ri galima rasti ir iš kreivių, žinant vartotojo arba renkamųjų šynų cosφ reikšmę.

 

Metinio apkrovos grafiko parametrai skaičiuojami tiktai l0kV renkamosioms šynoms. Skaičiavimai pateikti 1.3-1 lentelėje.

 

 

 

1.3-1 lentele. Metines elektrines apkrovos grafiko trukmes parametrai

 

10kV RŠ vidutinė žiemos paros apkrova, MW 8,340341 10kV RŠ vidutinė metinė apkrova, MW 8,073883
10kV RŠ vidutinė vasaros paros apkrova, MW 7,805961
35kV RŠ vidutinė žiemos paros apkrova MW 2,992363 35kV RŠ vidutinė metinė apkrova, MW 2,586512
35kV RŠ vidutinė vasaros paros apkrova, MW 2,178432
Trf. 110kV apvijos vid. Žiem. Paros apkr., MW 11,45883 Trf. 110kV apvijos vidutinė metinė apkrova, MW 10,77838
TRF. 110kV apvijos vid. Vasar. Paro apkr., MW 10,09419
10kV RŠ didžiausia apkrova, MW 11,97878 Metin. Apkrov. Graf.
užpild. Koeficientai:
35kV RŠ didžiausia apkrova, MW 5,29972 10kV RS 0,674015
35kV RS 0,488047
Trf. 110kV apvijos didžiausia apkrova, MW 16,5909 110kV trf. Apvijos 0,649656
Didžiausių apkrovų metinės panaudos trukmė, val.:
10kV RS 5904,375
35kV RS 4275,292
Trf.110kV APVIJA 5690,989
Didžiausia nuostolių panaudos trukmės “TAU”, val.
10kV RS 4471,288
35kV RS 2664,655
Trf.110kV APVIJA 4208,183

 

1.4 Vartotojų perspektyvinės apkrovos įvertinau. Jalyvavimą renkamųjų šynų maksimume

Bendru atveju, pastotei maitinant keletą vartotojų, jie renkamųjų šynų maksimume gali dalyvauti ne didžiausiomis savo apkrovomis, bet tarpinėmis. Tai akivaizdžiai matyti iš 1.2-1 1.2-4 lentelių. Vartotojų dalyvavimo renkamųjų šynų maksimume įvertinimui reikia apskaičiuoti dalyvavimo renkamųjų šynų maksimume koeficientus.

Vartotojo dalyvavimo renkamųjų šynų maksimume koeficientas:

??;

Cia i-tojo vartotojo apkrova, kai vyksta renkamųjų šynų maksimumas, MVV; i-tojo vartotojo didžiausia apkrova, MW.

Vartotojo apkrova skaičiuojamaisiais metais, įvertinant dalyvavimo renkamųjų šynų maksimume koeficientą:

 

Pi.maks = kd.i * Pi.var.t.maks Skaičiavimai atlikti 1.4-1 lentelėje.

1.4-1 lentelė. Vartotojų ir renkamųjų šynų perspektyvinių apkrovų dinamika įvertinant vartotojų dalyvavimo renkamųjų šynų maksimume koeficientus

 

 

Parametras EKSPLOTACIJOS METAI
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pirmojo vartotojo apkrova, MW 4,12 4,2436 4,370908 4,502035 4,637096 4,776209 4,919495 5,06708 5,219093 5,375666 5,536935
Antrojo vartotojo apkrova, MW 5,814 5,87214 5,930862 5,99017 6,050072 6,110573 6,171679 6,233395 6,295729 6,358687 6,422274
Sum. 10kV vartotojo apkrova, MW 9,934 10,11574 10,30177 10,49221 10,68717 10,88678 11,09117 11,30048 11,51482 11,73435 11,95921
Kintantys galios nuostoliai, MW 0,59604 0,606944 0,618106 0,629532 0,64123 0,653207 0,66547 0,678029 0,690889 0,704061 0,717553
Pastovus galios nuostoliai, MW 0,09934 0,101157 0,103018 0,104922 0,106872 0,108868 0,110912 0,113005 0,115148 0,117344 0,119592
Suma. 10kV RS apkrova, MW 10,62938 10,82384 11,02289 11,22666 11,43527 11,64886 11,86756 12,09151 12,32086 12,55576 12,79635
Pirmojo vartotojo apkrovos priauglio koeficientas 1,03 Antrojo vartotojo apkrovos prieauglio koeficientas 1,01
Kintančių galios nuostoliu norma 10kV elektros tinkle % 6 Pastovių galios nuostoliu norma 10kV elektros tinkle, % 1
Trečiojo vartotojo apkrova, MW 5,05 5,1005 5,151505 5,20302 5,25505 5,307601 5,360677 5,414284 5,468426 5,523111 5,578342
Ketvirtojo vartotojo apkrova, MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum. 35kV vartotojo apkr., MW 5,05 5,1005 5,151505 5,20302 5,25505 5,307601 5,360677 5,414284 5,468426 5,523111 5,578342
Kintantys galios nuostoliai, MW 0,303 0,30603 0,30909 0,312181 0,315303 0,318456 0,321641 0,324857 0,328106 0,331387 0,334701
Pastovus galios nuostoliai, MW 0,0505 0,051005 0,051515 0,05203 0,052551 0,053076 0,053607 0,054143 0,054684 0,055231 0,055783
Suma. 35kV RS apkrova, MW 5,4035 5,457535 5,51211 5,567231 5,622904 5,679133 5,735924 5,793283 5,851216 5,909728 5,968826
Trečiojo vartotojo apkrovos prieauglio koeficientas 1,01 Ketvirtojo vartotojo apkrovos prieauglio koeficientas 1
Kintančių galios nuostoliu norma 35kV elektros tinkle % 8 Pastoviu galios nuostolių norma 35kV elektros tinkle, % 1,5
Sum. Transformat. Apkrova, MW 14,984 15,21624 15,45327 15,69523 15,94222 16,19438 16,45185 16,71476 16,98325 17,25746 17,53755
Kintantys galios nuostoliai, MW 0,14984 0,152162 0,154533 0,156952 0,159422 0,161944 0,164519 0,167148 0,169832 0,172575 0,175376
Pastovus galios nuostoliai, MW 0,03746 0,038041 0,038633 0,039238 0,039856 0,040486 0,04113 0,041787 0,042458 0,043144 0,043844
Suma. 110kV RS apkrova, MW 15,1713 15,40644 15,64644 15,89142 16,1415 16,39681 16,6575 16,92369 17,19554 17,47318 17,75677
Kintančių galios nuostoliu norma 110kV elektros tinkle, % Pastovių galios nuostoliu norma 110kV elektros tinkle, % 0,25

 

 

2. Galios transformatorių parinkimas

 

Naujai projektuojama pastotė be rekonstrukcijos turi dirbti ne mažiau kaip penkerius metus, todėl galios transformatoriai parenkami penkerių metų perspektyvai. Elektros energijos patikimumo užtikrinimui, kai vartotojai pirmos ir antros kategorijų, pastotėje montuojami du galios transformatoriai. Jų vienetinė galia turi būti tokia, kad sugedus vienam transformatoriui, kitas, leistinai persikrovęs, išmaitintų abiejų transformatorių vartotojus. Jeigu pastotė maitina tik trečios kategorijos vartotojus, tuomet joje montuojamas vienas galios transformatorius. Vienas galios transformatorius gali būti ir pirmame pastotės statybos etape, kai pastotė gerai rezervuojama elektros tinklais.

Parenkant galios transformatorius nagrinėjami du darbo režimai: normalaus darbo režimas ir po avarinio darbo režimas.

 

Transformatoriaus galia pastotei dirbant normalaus darbo režime:

 

 

??;

 

čia: – galios transformatoriaus 110 kV apvijų didžiausia elektrinė apkrova

penktais pastotės eksploatacijos metais, MW. Žiūrėk 1.2-3 lentelėje eilutę “Trf. maks., MW”;

n- galios transformatorių skaičius pastotėje, vnt.;

cosφ- transformatorių apkrovos galios koeficientas.

 

Transformatoriaus galia pastotei dirbant po avariniame darbo režime:

??;

čia: koeficientas įvertinantis pirmos ir antros kategorijų elektros vartotojų santykinę apkrovą;

koeficientas įvertinantis leistiną transformatoriaus perkrovą. Priimama: =1.4 (transformatorius gali būti 40% perkrautas apkrovos maksimumo metu penkias paras po šešias valandas per parą, jeigu apkrovos grafiko pirmos pakopos apkrovos koeficientas

 

. Transformatoriaus po avarinę galią galima apskaičiuoti ir naudojant supaprastintą formulę. Tai labai patogu kai koeficiento konkreti reikšmė yra nežinoma.

 

??;

 

Gauta didesnioji galia vadinama transformatoriaus skaičiuojamąja galia:

??;

Atsižvelgiant į gautą skaičiuojamąją transformatoriaus pilnosios galios reikšmę, pagal žemiau pateiktą sąlygą parenkamas standartinės galios transformatorius:

??;

 

 

Transformatoriaus galios skaiciuote atlikta 2-1 lenteleje, o parinkto transformatoriaus techniniai parametrai pateikti 2-2 lenteleje.

2.-1 lentelė.Transformatoriaus galios skaičiuotė

Parametro pavadinimas Reikšmė
Didžiausias galios transformatoriaus 110kV apvijų apkrova MW 16,59089872
Galios koeficientas 0,85
Galios transformatorių skaičius pastotėje 2
Reikalinga transformatoriaus galia normalaus darbo režimo metu MVA 9,759352188
Reikalinga transformatoriaus galia poavarinio darbo režimo metu MVA 13,66309306
Skaičiuojama apkrova MVA 13,66309306
Vardinė transformatoriaus galia MVA 16
Parinkto galios transformatoriuas tipas TDTN-16000/100 *

 

 

Tipas STnom.

MVA

Įtampos reguliavimo ribos , Aš pavargau. K. JK%,% Nuostoliai I0,

%

Qd0,

kVAr

RT, O XT O
A Be Ž A. A-Ž V-Ž PDK

kW

PD0,

kW

TDNT-16000/110 * 16 ± 9 * 1,78% 115 38,5 11 10,5 17 6 100 23 1 160 2,6 2,6 2,6 88,9 0 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Įžemėjimo srovių skaičiuotė

 

 

Su izoliuota arba kompensuota neutrale Lietuvos respublikoje dirbta tiktai l0kV ir 35kV elektros tinklai. 110 kV elektros tinklas dirba su įžeminta neutrale.

Elektros tinklui dirbant su izoliuota neutrale, vienai tinklo fazei susijungus su žeme, gaunamas įžemėjimas. Įžemėjimo srovės elektros tinklams normuojamos. Jeigu įžemėjimo srovės viršija leistinąsias reikšmes, tuomet jas reikia kompensuoti. Literatūroje nurodoma, kad leistinoji įžemėjimo srovė l0kV elektros tinkle =20A; 35kV elektros tinkle =10A;

Elektros tinklo įžemėjimo srovės:

oro linijoms : ;

 

kabeliu linijoms : ;

 

čia: pataisos koeficientas, įvertinantis žemesniosios įtampos tinklo pailgėjimą dėl ryšio su kitų pastočių elektros tinklais, per rezervavimo elektros tinklą. Pagal literatūros rekomendacijas priimama kpat =1.5;

U – nagrinėjamo tinklo linijinė įtampa, kV;

l- nagrinėjamo tinklo suminis linijų ilgis, km.

Apskaičiavus įžemėjimo srovę tikrinama sąlyga:

??;

Jeigu sąlyga tenkinama, kompensacinės ritės rinkti nereikia.

Jeigu sąlyga netenkinama, tuomet apskaičiuojamas reikalinga kompensacinės ritės galia ir parenkama kompensacinė ritė.

Reikalinga kompensacinės ritės galia:

??;

čia: n — koeficientas, įvertinantis ET praplėtimo galimybę per 5 metus. Pagal literatūros rekomendacijas priimama n =1.25.

Įžemėjimo srovių skaičiuotė atlikta 3-1 lentelėje. Parenkamų kompensacinių ričių techniniai parametrai surašyti 3-2 lentelėje.

 

3-1 lentelė. Ižemėjimo srovių skaiciuotė .

 

Parametras Reikšmė
Elektros tinklo vardinė įtampa, kV 35 10
Elektros tinklo linijų tipas Oro Oro
Suminis elektros tinklo linijų ilgis, km 110 70
Skaičiuojamoji įžemėjimo srovė A 16.5 3
Leistinoji įžemėjimo srovė A 10 20
Išvada: kompensacinę ritę rinkti Reikia Nereikia
Reikalinga kompensacinės ritės galia kVAr 265.2203 0

 

 

 

 

3-2 lentelė. Perenkamos kompensacinės ritės tipas ir techniniai parametrai

Kompensacinės ritės tipas Vardinė tinklo įtampa, kV Vardinė kompensacinės ritės įtampa, kV Kompensacinės ritės galia, kV Srovės reguliavimo ribos, A
RZDSOM-310 / 35U1 35 38,5/ 310 6,25-12.5

 

4. Pastotes schemos parinkimas

Analitinėje dalyje nustatyta, kad projektuojama pastotė yra tranzitinė keturių pagrindinių prijunginių pastotė, todėl 110kV pusėje numatoma naudoti tiltelio su jungtuvais transformatorių grandinėse schema (4.1pav.) 4.1 pav. Projektuojamos pastotės 110kV įtampos skirstyklos schema.

4.2 paveiksle parodytas galios transformatorių bloko schema su pagrindinėmis grandinėmis.

 

 

4.2 pav. Projektuojamaos pastotės galios transformatorių blokas

 

4.3 paveisle parodyta 35kV skirstyklos schema su pagrindinėmis grandinėmis.

 

4.3 pav. Projektuojamos pastotės 35kV skirstyklos schema.

4.4 paveisle parodyta 10kV skirstyklos schema su pagrindinėmis grandinėmis

 

4.4 pav. Projektuojamos pastotės 10kV skirstyklos schema.

 

5. Savų reikmių apkrovų skaičiuotė

 

Projektuojama pastotė yra trijų įtampų tranzitinė pastotė, kurioje sumontuoti du galios transformatoriai. Tokią pastotę reikia traktuoti kaip pakankamai patikimą pastotę. Joje savų reikmių transformatoriai turi būti parinkti su 100% rezervavimu. Savų reikmių transformatorių įtampos 10/0.4kV, apvijų jungimo schemos Z0/yo. Aukštesniosios įtampos apvijų jungimas zigzagu leidžia naudoti jautresnes apsaugas nuo trumpųjų jungimų.

5.1 lentelėje.Savų reikmių vartotojai ir jų galios pateikti

Imtuvo pavadinimas Įrengta galia, kW η cosφ tgφ Skaičiuojamoji apkrova vienam
Vnt. Galia Vnt. Skaič. Bendra galia Paklausos koeficientas Aktyvioji galia, kW Reaktyvioji Galia, kVAr
Atviros skirstyklos apšviet. 1 3 3 1 1 0 0,5 1,5 0
Uždarosios skirstklos apšviet. 0,6 5 3 1 1 0 0,7 2,1 0
10kV komplekt. narv. apšv. 0,06 12 0,72 0,85 1 0 0,5 0,423529 0
35kV komplekt. narv.apšv. 0,06 17 1,02 0,85 1 0 0,5 0,6 0
Apskaitos skaitikl. apšv. 0,06 2 0,12 0,85 1 0 1 0,141176 0
Valdymo skydo šildymas 2 1 2 1 1 0 0,7 1,4 0
110kV jungt. ir pavarų šildymas 0,5 3 1,5 1 1 0 1 1,5 0
35kV uždaros skirst. šildymas 0,5 15 7,5 1 1 0 1 7,5 0
10kV uždaros skirst. šildymas 0,5 9 4,5 1 1 0 1 4,5 0
Kompensac. Ritės pavaros šildymas 2,5 2 5 1 1 0 1 5 0
Gnyptų dėžių šildymas 0,25 2 0,5 1 1 0 1 0,5 0
10kV užd. Skirstyklos ventiliav. 0,2 2 0,4 0,85 0,85 0,62 0,85 0,4 0,248
35kV užd. Skirstyklos ventiliav. 0,2 2 0,4 0,85 0,85 0,62 0,85 0,4 0,248
Transformatorių aušinimas 1 8 8 0,85 0,85 0,62 0,85 8 4,96
Kompensacinių ričių pavaros 0,5 2 1 0,85 0,85 0,62 1 1,176471 0,729412
Kompensac. Ričių automatinio reguliavimo varža 0,9 2 1,8 1 1 0 1 1,8 0
Transf. Įtampos ruguliat. Pavara 0,5 2 1 0,85 0,85 0,62 1 1,176471 0,729412
110kV junguvų pavaros 0,5 3 1,5 0,85 0,85 0,62 0,7 1,235294 0,765882
Operatyvinė srovė 2 1 2 0,85 0,85 0,62 0,7 1,647059 1,021176
Ryšio aparatūra ir technika 0,5 8 4 1 1 0 1 4 0
Akumuliatorių baterijos 1 2 2 0,85 0,85 0,62 0,12 0,282353 0,175059
Valdymo skydo aparatūta 1 1 1 1 1 0 1 1 0
Avarinė apkrova 50 1 50 0,9 0,85 0,62 0,9 50 31
Viso: 96,28235 39,87694
Pilnoji Galia, kVA 104,21354

 

 

 

 

Skaiciavimai atlikti naudojant sias formules

; ; ;čia: α- paklausos koeficientas. Paklausos koeficiento reikšmės pateiktos 5.1 lentelėje; Pbendrvartotojo bendra aktyvioji galia, kW. Jos reikšmės pateiktos 5.1 lentelėje.

Parenkami du TMG-160/10 galios savu reikmiu transformatoriai.

Tipas SN,

kVA

Įtampa, kV Jungimo grupės
% xx KZ LA LPA L Be N
 

TMG

 

160

 

6,10

Raktas / IS-0 4,5  

410

2600  

53

 

62

 

1100

 

780

 

1180

Y / ZN-11 4,7 2900
Δ / IS-11 4,5

 

 

6. Trumpojo jungimo sroviu skaiciuote

Trumpuju jungimu sroves yra paskaiciuotos savarankisku darbu metu, todel siame skyriuje yra pateikiama tiktai 4 pastotes prijungimo prie elektros sistemos schema ir trumpojo jungimo sroviu skaiciuotes rezultatas. (6.1 lentele )

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 pav. Projektuojamos pastotes prijungimo prie elektros sistemos schema.

Trumpojo jungimo sroviu skaiciuote:6.2-1 lentele

Trumpojo jungimo taškas K1-A K2-V K3-Z
Ekvivalentinės elektrovaros Sankt Vnt. 1 1 1
Ekvivalentinės varžos, sant. Vnt. 0,1422 1,8422 1,1922
Bazinė galia, MVA 100 100 100
Smūgio koeficientas, 1,607 1,607 1,607
Aperjodinės srovės gesimo laiko pastovioji, s 0,02 0,02 0,02
Numatomas jungtuvo atjungimo laiaks, s 0,04 0,02 0,02
Minimalus relinės apsaugos atjungimo laikas, s 0,01 0,01 0,01
Bazinė įtampa, kV 115 37 10,5
Bazinė srovė, kA 0,502 1,56 5,499
Pradinė periodinė santykinė bazinė srovė, sant, vnt. 7,032 0,542 0,822
Pradinė periodinė srovė, kA 3,532 0,845 4,517
Smūgio srovės momentinė dedamoji, kA 8,024 1,919 10,263
Smūgio srovės efektinė dedamoji, kA 4,653 1,113 5,951
Laiko momentas t, s 0.24 0.22 0.22
Periodinė srovės dedamoji laiko momentu t, kA 3,069 1,995 1,067
Aperiodinė srovės dedamoji laiko momentu t, kA 3.532 0,845 4,517
Pilnoji trumpojo jungimo srovė laiko momentu t, kA 3,532 0,846 4,517
Vienfazio trumpojo jungimo srovė, kA 2.7822

 

 

 

 

 

 

7. Šynų ir jungiamųjų kabelių parinkimas

Renkamosios šynos parenkamos visų įtampų skirstykloms, o kabeliai transformatoriaus 35kV ir l0kV įtampų įvadams. Projektuojamoje pastotėje yra trys skirstyklos: 110kV, 35kV ir l0kV. Ll0kV skirstyklai numatoma parinkti lanksčias plieno – aliuminio apvalaus profilio AS markės šynas, o 35kV ir l0kV skirstykloms – standžias vienjuostes stačiakampio profilio elektrotechninio aliuminio A markės šynas. Visų skirstyklų šynos parenkamos pagal ilgalaikę leistinąją srovę. Galima didžiausia šynų normalaus darbo srovė apskaičiuojama atsižvelgiant į grandinių įrenginių svarbą ir darbo režimus. 1 l0kV skirstyklos šynoms pagrindinis įrenginys yra trijų įtampų galios transformatorius, todėl renkamųjų šynų didžiausia normalaus darbo srove yra laikoma maksimaliai leistinai perkrauto galios transformatoriaus darbo srovė. Galios transformatorių maksimaliai leistinai galiama perkrauti 1.5 karto (50%). 35kV ir l0kV įtampų renkamosioms šynoms ir įvadų kabeliams didžiausia normalaus darbo srove yra laikoma pusė 35kV ir l0kV galios transformatoriaus dešimtų metų perspektyvos apkrovos darbo srovės (žiūrėk 1.4-1 lentelę). Siekiant įvertinti avarines perkrovas 35kV ir l0kV įtampų renkamosios šynos parenkamos trimis skerspjūviais didesnės, nei reikalingos pagal srovių sąlygą, šių įtampų jungiamieji kabeliai parenkami pagal parinktų renkamųjų šynų ilgalaikę darbo srovę.

Šynos ir kabeliai parenkami pagal sąlygą Isk < In%leist Iš žinynų užrašomi parinktų šynų ir

kabelių parametrai: standžioms šynoms šynų skerspjūvis = plotis x aukštis s = hxb,mm2 ir ilgalaikė leistinoji srovė A., lanksčioms šynoms šynų diametras d,mm ir ilgalaikė

leistinoji srovė A.bei kabelio srovėlaidžio skerspjūvio plotas s,mm2 ir ilgalaikė leistinoji srovė .

7.1 lentelėje. Renkamųjų šynų ir kabelių parinkimas

Parametras Reikšmė
Skirstyklos įtampa kV 110 35 10
Transformatoriaus galia MVA 16
Renkamųjų šynų apkrova MW 5,22972 11,97878
Galios koeficiantas 0,9 0,95
Skaičiuojamoji renkamųjų šynų srovė A 83,97822097 95,85334126 727,9949324
Parenkamų šynų tipas Lankčios Standžios Standžios
Parenkamų šynų medžiaga Į Į Į
Ilgalaikė leistinoji šynų srovė A 175 165 740/745
Parenkamų šynų skerspjūvio profilis Lankčios Stačiakampis Stačiakampis
Parenkamų šynų markė AS A A
Parenkamų šynų skerspjūvio plotas mm2 35 45 300
Parenkamų šynų diam. D, arba plotis x aukštis hxb mm 62 15×3 50×6
Sąlyga Isk=<Iilg. Leist. Tenkinama Taip Taip Taip
Srovėlaidžių skaičius kabelyje 1 1
Įvadinio kabelio srovėlaidžio ilgalaikė leistinoji srovė A 200 780
Įvadinio kabelio srovėlaidžio skerspjūvio plotas mm2 50 800
Lygiagrečių srovėlaidžių fazėje skaičius 1 1
Kabelio izoliacijos rūšis XLPE XLPE
Kabelio markė TSLE 36kV TSLE 12kV
Sąlyga Isk=<Iilg. Leist. Tenkinama Taip Taip

 

8. Aparatu parinkimas

Projektuojamoje pastoteje parenkami visu itampu skirstyklu jungtuvai, skyrikliai ir matavimo transformatorei.

8.1 Jungtuvu parinkimas

110 kV puseje numatoma parinkti ABB firmos LTB145D1/B jungtuva. Tai dujinis jungtuvas kurio poliai pripildyti duju. Dujos naudojamos izoliacijai ir elektros lanko gesinimui. Jungtuvas valdomas hidrauline pavara. Jungtuvo parinkimo metodika ir salygos pateiktos 8.1-1 lenteleje.

 

8.1-1 lentelė. 110 kV jungtuvo parinkimas.

Parinkimo sąlygos Skaičiuotės duomenys Jungtuvo LTB145D1/B techniniai parametrai

3,069 * 10-5kA

= 4.995kA

Jungtuvo pavara Spyruoklinė/Motorinė

 

Ta = 0,02??

8.2 Jungtuvų parinkimas

35 kV puseje numatoma parinkti ABB firmos „Univers“ tipo komplektinius narvelius su 3AH1.25 jungtuvais. Tai dujinis jungtuvas kurio poliuose vakumas. Vakumas naudojamos izoliacijai ir elektros lanko gesinimui. Jungtuvas valdomas spyruokline pavara. Jungtuvo parinkimo metodika ir salygos pateiktos 8.1-2 lenteleje.

8.1-2 lentele. 35 kV jungtuvo parinkimas

Parinkimo sąlygos Skaičiuotės duomenys Jungtuvo 3AH1.25 techniniai parametrai

= 1995 * 10-5kA

= 1.195kA

Jungtuvo pavara Spyruoklinė

10 kV puseje numatoma parinkti UAB „ELGA“ firmos „USN“ tipo skirstuomuosius narvelius su juose sumontuotais „Tavrida Elektrik“ firmos vakuminiais VV/TEL tipo jungtuvais. Tai dujinis jungtuvas kurio poliuose vakumas. Vakumas naudojamos izoliacijai ir elektros lanko gesinimui. Jungtuvas valdomas pavara. Jungtuvo parinkimo metodika ir salygos pateiktos 8.1-3 lenteleje.

8.1-3 lentele. 10 kV jungtuvo parinkimas.

Parinkimo sąlygos Skaičiuotės duomenys Jungtuvo VV/TEL-12-20/1000-U2 techniniai parametrai

Jungtuvo pavara Elektromagnetinė

?? ??

 

8.3 Skyrikliu parinkimas

 

110 kV puseje numatoma parinkti ABB firmos triju poliu SGF145n skyrikli. Tai skyriklis valdomas centrine pavara. Skyriklio parinkimo metodika ir salygos pateikia 8.2-1 lenteleje.

 

8.2-1 lentelė. 110 kV skyriklio parinkimas.

Parinkimo sąlygos Skaičiuotės duomenys Syriklio techniniai parametrai
UET?? Šeši. UET = 110 Aš pavargau. = 145 kV
Imaks ?? Per. Per. = 1600
ISM.?? jums Ism.=8.024 Jūs = 100
BK?? I2term * tterm. BK = (I “P) 2 * (tatj. + Ta), = I2term * tterm. = 1.6 * 109A2s
U1min.leist?? U1min. U1min.leist = 280 kV U1min. = 315 kV
U1.2 Pažeidžiamos / 50.leist?? U1.2 Pažeidžiamos / 50 U1.2 Pažeidžiamos / 50.leist = 460 kV U1.2 Pažeidžiamos / 50 = 650 kV
Inuot.leist.ž. Inuot.ž Inuot.leist.ž. ?? 3040 mm Inuot.ž = 3040 mm
Inuot.leist..f. ?? Inuot.f. Inuot.leist..f. ?? = 3040 mm Inuot.f. = 3040 mm
Skyriklio pavara

 

35kV įtampos pusėje montuojami kištukiniai skyrikliai, komplektuojami kartu su jungtuvais komplektiniuose narveliuose.
35kV uždarai skirstyklai parenkami “Univers” tipo komplektiniai narveliai:
Įvadiniai narveliai VISATOS 2 vnt.
Sekcijinis narvelis VISATOS 1 vnt.
Sekcijinio skyriklio narvelis VISATOS 1 vnt.
Įtampos transformatorių narveliai VISATOS 2 vnt.
Linijiniai narveliai VISATOS 6 vnt.
10kV įtampos pusėje montuojami kištukiniai skyrikliai, komplektuojami kartu su jungtuvais komplektiniuose narveliuose
10kV uždarai skirstyklai parenkami USN tipo komplektiniai narveliai:
Įvadiniai narveliai USN-10-3 2 vnt.
Sekcijinis narvelis USN-10-2 1 vnt.
Sekcijinio skyriklio narvelis USN-10-6 1 vnt.
Savų reikmių narveliai USN-10-4 2 vnt.
Įtampos transformatorių narveliai USN-10-5 2 vnt.
Linijiniai narveliai USN-10-1 8 vnt.
Linijiniai narveliai reaktyviosios galios kompensacijai USN-10-1 2 vnt.

 

Komplektinių narvelių ir skirstyklos su vakuuminiais jungtuvais pavyzdžiai ir parodyti 8.2-1 ir 8.2-2 paveiksluose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1-1 pav.: a – 10 kV skirstyklos kompleksiniu narveliu bendras vaizdas; b – vakuminio jungtuvo VV/TEL su kistukiniai jungtukais bendras vaizdas.

 

8.1-2 pav.: siuolaikines pastotes 10 kV skirstyklos su vakuuminiais jungtuvais bendras vaizdas.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Matavimo transformatorių parinkimas

 

Srovės matavimo transformatoriai parenkami visų trijų įtampų skirstyklų Unijų grandinėms, o įtampos matavimo transformatoriai visų trijų įtampų renkamosioms šynoms.

 

9.1. Srovės matavimo transformatorių parinkimas

 

Parenkami srovės matavimo transformatoriai UOkV įtampos skirstyklos oro linijos prijungimui. Pagal literatūros rekomendacijas UOkV linijos prijunginyje montuojami ampermetras, vatmetras, varmetras, fiksuojantis prietaisas trumpojo jungimo vietai nustatyti, aktyviosios ir reaktyviosios galios jutikliai. Fiksuojantis prietaisas trumpojo jungimo vietai nustatyti maitinamas nuo Įtampos transformatoriaus. 110 kV oro linijos prijunginyje jungiamų prietaisų sąrašas ir vartojamos galios pateiktos 9.1-1 lentelėje. Numatoma parinkti ABB firmos srovės transformatorius IMB145. S2nom =200VA, I2nom = 1A. Parinkimas pateiktas 9.1-2 lentelėje.

 

 

9.1-1 lentele. 110 kV oro linijos prijunginyje prie sroves matavimo transformatoriu jungiamu prietaisu sarasas ir pareikalaujama galia.

Prietaiso pavadinimas Prietaiso tipas Fazių apkrova, V*A
A B C
Amerimetras CLR-48 0,5 0,5 0,5
Vatmetro FP-14 0,4 0,4
Varmetras QQ-23 0,4 0,4
Viso: 1,3 0,5 1,3

 

 

 

9.1-2 lentele. 110 kV sroves transformatoriu parinkimas.

 

Parinkimo sąlygos Skaičiuotės duomenys Srovės transf. IMB145 techniniai parametrai

Z2 = 3.3

 

 

 

Varzu reiksmiu skaiciuotes algoritmai aprasyti………psl. O reiksmes apskaiciuotos 9.1-6 lenteleje.

 

 

 

 

 

Prie 35 ir l0V linijų prijungimuose esančių srovės matavimo transformatorių pagal literatūros rekomendacijas jungiami prietaisai ampermetras, aktyviosios energijos skaitiklis ir reaktyviosios energijos skaitiklis. Tačiau šiuo metu yra naudojami daugiafunkciniai daugiatanfiai elektroniniai aktyviosios ir reaktyviosios energijos skaitikliai, atliekantys visų minėtų prietaisų funkcijas ir turintys papildomų funkcijų. Todėl prie šių įtampų linijų srovės matavimo transformatorių jungsime tiktai minėtus skaitiklius. 35kV ir l0V linijos prijunginyje jungiamų prietaisų sąrašas ir vartojamos galios pateiktos 9.1-3 lentelėje.

 

9.1-3 lentelė. 35kV ir l0kV linijos prijunginyje prie sroves matavimo transformatoriu jungiamų prietaisų sąrašas ir pareikalaujamoji galia.

Prietaiso pavadinimas Prietaiso tipas Faziu apkrovos, V*A
A B C
Daugiafunkcinis daugiatarifis elektroninis aktyviosios ir reaktyviosios energijos skaitiklis EPQM 0.3 0.3 0.3
Viso: 0.3 0.3 0.3

.

 

Parenkami srovės matavimo transformatoriai 35kV įtampos skirstyklos linijos prijungimui. Parinkimas pateiktas 9.1-4 lentelėje. 35kV linijos prijunginyje numatoma parinkti ABB firmos KOFD 36 tipo srovės transformatorius, kurių S =2.5VA, I2nom =1A.

 

 

9.1-4 lentele. 35 kV sroves transformatoriu parinkimas

 

Parinkimo sąlygos Skaičiuotės duomenys Srovės transf. KOFD 36 techniniai parametrai

Z2 = 0,47 =2.5
=230kV = 70kV
=170kV
= nenurodyta

 

10 kV linijos prijunginyje numatoma parinkti ABB firmos „KOFA 12“ tipo sroves transformatorius,

 

9.1-5 lentele. 10 kV sroves transformatoriu parinkimas.

 

Parinkimo sąlygos Skaičiuotės duomenys Srovės transf. KOFA 12 D2-T01 techniniai parametrai

Z2 = 0,47 =2.5
=42kV = 28kV
=75kV
= nenurodyta

 

 

Leistinoji apkrovos varža: Matavimo prietaisų varža: ;

Pagal literatūros rekomendacijas, kai prie srovės transformatoriaus prijungta iki trijų matavimo prietaisų, priimama Z2kont = 0.05Q, kai per tris, priimama Z2kon, =0.1Q.

Leistinoji varža jungiamiesiems laidams: Z2lajd = Z2nom -Z2priet -Z,kont

Pagal literatūros rekomendacijas ll0V skirstomiesiems įrenginiams rekomenduojama jungiančiųjų laidų ilgį priimti nuo 75m iki l00 35kV ir l0V skirstomiesiems įrenginiams rekomenduojama jungiančiųjų laidų ilgį priimti nuo 4m iki 6m. Montažą rekomenduojama atliekti

variniu laidu. Varinio laido medžiagos savitoji varža: ; Leistinas mažiausias jungiamųjų laidų skerspjūvio plotas: ; Pagal gautą skerspjūvio plotą parenkamas standartinis Ffakt skerspjūvio laidas.

Tuomet tikroji laido varža: : tikroji srovės transformatoriaus antrinės apvijos

apkrova: Nuo 2 = Z2Iaid + Z2kont + Z2priet

 

 

Parametras Reikšmė
Skirstyklos įtampa kV 110 35 10
Srovės matavimo transformatoriaus vardinė antrinės apvijos galia VA 200 2,5 2,5
Srovės matavimo transformatoriaus vardinė antrinės apvijos srovė A 1 1 1
Srovės matavimo transformatoriaus vardinė antrinės apvijos varža Ω 200 2,5 2,5
Prijungtų prietaisų grandinių labiausiai apkrautos fazės apkrova VA 1,3 0,3 0,3
Labiausiai apkrautos fazės varža Ω 1,3 0,3 0,3
Prie srovės matavimo grandinės prijungtų prietaisų skaičius vnt. 3 1 1
Grandinės kontaktų varža Ω 0,05 0,05 0,05
Leistinoji jungiančiųjų laidų varža Ω 198,65 2,15 2,15
Jungiančiųjų laidų ilgis m 85 5 5
Srovėlaidžio medžiaga varis varis varis
Savitojo srovėlaidžio medžiagos varža Ωmm3 0,0175 0,0175 0,0175
Mažiausias leistinas jungiamųjų laidų skerspjūvio plotas mm3 0,01 0,04 0,04
Parenkamas standartinis srovėlaidžio skerspjūvio plotas mm3 0,75 0,75 0,75
Tikroji laido varža Ω 1,98 0,12 0,12
Tikroji srovės transformatoriaus antrinės apvijos apkrova Ω 3.33 0.47 0.47
Sąlygos Vykdymas taip taip taip

 

9.1-6 lentele. Varzu reiksmiu skaiciuote.

 

 

 

 

9.1 Įtampos matavimo transformatorių parinkimas

Įtampos matavimo transformatorių parinkimui taip pat reikia apskaičiuoti suminę antrinės grandinės prietaisų apkrovą. Prie 110kV renkamųjų šynų įtampos matavimo transformatorių jungiamų prietaisų apkrova apskaičiuota 9.2-1 lentelėje, 35kV ir l0kV – 9.2-3 lentelėje. 110kV renkamųjų šynų įtampos transformatorių parinkimo sąlygos ir parametrai pateikti 9.2-2 lentelėje, 35kV 9.2-4 lentelėje, l0kV 9.2-5 lentelėje. Parenkami ABB firmos Įtampos matavimo transformatoriai.

 

 

 

 

 

9.2-1 lentele. 110kV renkamuju synu itampos transformatoriu apkrovos prietaisu sarasas ir pareikalaujama galia.

 

Prietaiso pavadinimas Prietaiso markė

 

Linijų skaičius x prietaisų skaičius Įtampos ričių skaičius Ritės galia,

V.

Suminė galia

V.

Voltmetras CLR-45 3 1 0.5 1.5
Vatmetro FP-14 2×2 2 1 8
Varmetras QQ-23 2×2 2 1 8
Fiksuojantis prietaisas FIP 2 1 3 6
Viso: 23.5

 

 

 

 

9.2-2 lentele. 110 kV itampos transformatoriaus parinkimas.

 

Parinkimo sąlygos Skaičiuotės duomenys Įtampos transf. EFMC 145 techniniai parametrai
UET ≤ Šeši UET = 110  Aš pavargau = 145 kV
S2 ≤ S2nom S2 = 23.5VA S2nom = 180VA
U1min. Leist. ≤ U1 min.  U1min. Leist. = 280kV  U1 min. = 275kV
U1.2 Pažeidžiamos / 50 Leist. ≤ U1.2 Pažeidžiamos / 50 U1.2 Pažeidžiamos / 50 Leist. = 460kV U1.2 Pažeidžiamos / 50 = 650 kV
lnuot. leist. ≤ lnuot. lnuot. Leist. = 1900mm lnuot. =padidintas

 

9.2-3 lentale. 35 kV ir 10 kV renkamuju synu itampos transformatoriu apkrovos prietaisu sarasas ir pareikalaujama galia.

 

Prietaiso pavadinimas Prietaiso markė Linijų skaičius x Prietaisų skaičius Įtampos ričių skaičius Ritės galia, VA Suminė galia, VA
Daugiafunkcinis daugiatarifinis elektroninis aktyviosios ir reaktyviosios energijos skaitiklis 35kV EPQM  4×2 2 1.5 48
 10kV EPQM  4×2 2 1.5 48
Viso:  35kV  – 48
 10kV 48

 

 

 

 

9.2-4 lentele. 35 kV Itampos transformatoriaus parinkimas.

 

Parinkimo sąlygos Skaičiuotės duomenys Įtampos transf. EFMC 36 techniniai parametrai
UET ≤ Šeši UET = 35kV  Aš pavargau = 36kV
S2 ≤ S2nom S2 = 48VA S2nom = 50VA
U1min. Leist. ≤ U1 min.  U1min. Leist. = 95kV  U1 min. = 70kV
U1.2 Pažeidžiamos / 50 Leist. ≤ U1.2 Pažeidžiamos / 50 U1.2 Pažeidžiamos / 50 Leist. = 185kV U1.2 Pažeidžiamos / 50 = 170kV
lnuot. leist. ≤ lnuot. lnuot. Leist. = 700 … 1050 mm lnuot. =nenurodyta

 

 

 

9.2-5 lentele. 10 kV Itampos transformatoriaus parinkimas.

 

Parinkimo sąlygos Skaičiuotės duomenys Įtampos transf. EFMC 12 techniniai parametrai
UET ≤ Šeši UET = 10kV  Aš pavargau = 12kV
S2 ≤ S2nom S2 = 48VA S2nom = 50VA
U1min. Leist. ≤ U1 min.  U1min. Leist. = 42kv  U1 min. = 20kV
U1.2 Pažeidžiamos / 50 Leist. ≤ U1.2 Pažeidžiamos / 50 U1.2 Pažeidžiamos / 50 Leist. = 75kV U1.2 Pažeidžiamos / 50 = 60kV
lnuot. leist. ≤ lnuot. lnuot. Leist. = 300mm lnuot. =nenurodyta

 

10. Įžeminimo kontūro skaičiuotė

 

Pastotėje turi būti įžeminti visi elektros įrenginiai, į kurių korpusą ar ba pasyviąsias įrenginio dalis gedimo metu gali patekti įtampa. Elektros įrenginių įžeminimas atliekamas įrenginių korpusus ir pasyviąsias įrenginio dalis sujungiant su įžeminimo kontūru.

Įžeminimo kontūras tai dirbtinis įžeminimo įrenginys sudarytas iš vertikalių įžemintuvų ir juos jungiančių horizontalių juotų visumos.

Įžeminimo kontūras projektuojamas remiantis reikalavimais, keliamais transformatorių pastoties aukščiausios įtampos įrenginiams. Kadangi trūksta duomenų, todėl įžeminimo kontūras skaičiuojamas ne pagal norminės prisilietimo įtampos reikalavimus, bet pagal norminę įžeminimo varžą. Aukščiausia pastotės įtampa yra 110kV. Norminė įžeminimo kontūro varža tinkluose, kurių įtampa per 1000V Rįž.nom = 0,5Ω. Faktinę įžeminimo kontūro varžą, ne didesnę už norminę, reikia gauti naudojant tiek dirbtines, tiek natūralias konstrukcijas. Natūraliomis konstrukcijomis gali būti gelžbetoniai atramų ir kitų konstrukcijų pamatai, kabelių šarvai, oro linijų atramų įžeminimo kontūrai.

110kV oro linijos nuo atmosferinių išlydžių saugomos trosais visame ilgyje. Apsauginis trosas sujungiamas su atramų įžeminimo kontūrais inkariniame tarpatramyje ir prijungiamas prie pastotės įžeminimo kontūro.

 

Vienos sistemos “atrama — trosas” įžeminimo kontūro varža:

 

??

 

 

čia: Ratr – oro linijos galinės atramos įžeminimo kontūro norminė varža, Ω. Paga elektros įrenginių įrengimo taisykles, esant grunto savitajai varžai intervale ρ ≥ 100Ω*m oro linijos atramos įžeminimo kontūro norminė varža Ratr = 10Ω.

Rtr – vieno linijos tarpatramiio troso varža, Ω. Rtr = Rtr.0 * l.

Rtr.0 = troso vieno kilometro atkarpos varža, Ω/km. Oro linijų apsaugai nuo atmosferinų išlydžių naudojami S – 50 trosai arba AS – 50 laidas. Skaičiavimuose priimkite, kad linijos saugomos AS – 50 laidu. AS – 50 laido Rtr.0 = 0.592Ω/km

l – skaičiuojamasis tarpatramis, m. Pagal literatūros rekomendacijas 110kV linijoms gabaritinis skaičiuojamasis tarpatramis l = 315m.

 

Kadangi prie pastoties 110kV skirstykos gali būti prijungtos kelios 110kV linijo, todėl visų sistemų “atrama — trosas” įžeminimo varža apskaičiuojama pagal formulę:

??

Čia: n – 110kV oro linijų prijungtų prie projektuojamos pastotės 110kV skirstyklos skaičius. Dvigrandę liniją laikyti vienu vienetu. Jeigu sistema “atrama — trosas” viena, tuomet įžeminimo ;

 

 

Reikalinga dirbtiniio įžeminimo kontūro varža:

??;

 

 

 

Numatoma, kad įžeminimo kontūro horizontalios jungiančiosios juostos bus montuojamos iš plieno juostų, kurių matmenys hxb = 4x30mm.

Teorinė horizontalios juostos įžeminimo varža:

 

 

Čia: lj – horizontalios juostos ilgis, m. lj = ltv. – 24;

Ltv. – transformatorių pastotės tvoros ilgis pagal perimetra, m. Imamas iš pastotės plano.

sk. – skaičiuojamoji savitoji grunto varža, Ωm. sk.=ksez.*sk.=ksez.*;

ksez. – sezoniškumo koeficientas, įvertinamas grunto savitos varžos netolygumą gruntui įšalus arba išdžiūvus. Vertikaliems įžemintuvams, kurių ilgis 3 – 5m priimama ksez.= 1.45 – 1.15; horizontaliemsįžemintuvams, kurių ilgis 10 – 15m priimame ksez. = 3.5 – 2.0;

b – juostos plotis. Mūsų atveju b = 30mm = 30*10-3m.

tj – juostos įgilinimas, m. Pagal literatūros rekomendacijas priimama tj= 0.8m

– gruntosavitojivarža, Ωm. Žiūrėtižinynųlenteles.

 

 

 

 

Tikrojihorizontaliosjuostosįžeminimo varža:

 

Čia: ŋj – juostos ekranavimo koeficientas. Randamas iš žynynų, žinant vertikalių įžemintuvų skaičių n ir santykį .

a – atstumas tarp gretimų vertikalių įžemintuvų, m.

Iv – vertikalus įžemintuvo ilgis, m.

Priimkite, kad vertikalūs įžemintuvai bus montuojami iš apvalaus profilio plieno strypų, kurių skersmuo d=16mm, o ilgis lv=6m. Pagalliteratūros rekomendacijas priimama, kad

Reikalingasvertikalių ižemintuvų skaičius: ;

Reikalingavertikalių įžemintuvų atstojamoji varža:

Vienovertikalausįžemintuvo varža:

Čia: d – vertikalaus įžemintuvo skersmuo, m;

Lv – vertikalaus įžemintuvo ilgis, m;

– vertikalaus įžemintuvo vidurinio taško įgilinimas, m.

 

Tikroji vertikalių įžemintuvų varža:

Čia: – vertikalaus įžemintuvo ekranavimo koeficiantas. Randamas iš žinynų, žinanat vertikalių įžemintuvų skaičių n ir santykį .

 

Reikalingas tikrasis vertikalių įžemintuvų skaičius:

Mažiausias jungiančiosios juostos skerspjūvio plotas:

 

??;

 

Čia: – vienfazio trumpojo jungimo srovės šilumos impulsas,

);

C – temperatūrinis koeficiantas. Plienui C=65

 

Tikrinama sąlyga:

Čia: F – faktinis jungiančiosios juostos skerspjūvio, .

Įžeminimo kontūro skaičiuotės rezultatai pateikti 10.1 lentelėje. Geltonuose langeliuose pateikti norminiai parametrai iš žinynų arba pasirenkami parametrai, bespalviuose – visi skaičiuojami parametrai.

 

10.1 lentelė. Įžeminimo kontūro skaičiuotės rezultatai
Parametro pavadinimas Reikšmė
Norminė įžeminimo kontūro varža Ω per 1000V tinkluose 0,5
Linijų apsaugos nuo žaibo išlydžių troso tipas AS-50
Apsauginio troso 1km atkarpos aktyvioji varža Ω/km 0,592
Skaičiuojamasis linijos tarpatramis km 0,315
Trapatramio ilgio troso atkarpos varža Ω 0,1865
Norminė atkarpos įžeminimo varža Ω 10
Vienos sistemos “atrama — trosas” įžeminimo kontūro varža Ω 3,19
Sistemų “atrama— trosas” skaičius 1
Visų sitemų “atrama— trosas” įžeminimo varža Ω 3,19
Reikalinga dirbtinio įžeminimo kontūro varža Ω 0,43
Horizontalios jungiančiosios juostos matmenys hxb mm 4×30
Horizontalios jungiančiosios juostos plotis m 0,03
Pastotės tvoros perimetras m 216
Jungiančiuosios juostos ilgis m 192
Gruntas pastoties teritorijoje Molis
Grunto savitoji varža Ωm 40
Sezoniškumo koeficientas 1,4
Skaičiuojamoji grumto varža 56
Horizontalios juostos įgilinimas m 0,8
Juostos varža Ω 0,449
Vieno vertikalaus įžeminimo ilgis m 6
Atstumas tarp vertikalių įžemintuvų m 12
Vertikalių įžemintuvų skaičius vnt. 16
Horizontalios juostos ekranavimo koeficientas 0,35
Tikroji horizontalios juostos įžeminimo varža Ω 1,28
Vertikalių įžemintuvų atsotojamoji varža Ω 0,652
Vertikalaus įžemintuvo vidurinio taško įgilinimas m 3,8
Vertikalių įžemintuvų skerspjūvio forma Apvalūs
Vertikalių įžemintuvų diametras m 0,016
Vieno vertikalaus įžemintuvo varža Ω 0,326
Vertikalaus įžemintuvo ekranavimo koeficientas 0,4
Tikroji vertikalaus įžemintuvo įžeminimo varža Ω 0,82
Tikrasis vertikalių įžemintuvų skaičius vnt. 1,25
Galutinis vertikalių įžemintuvų skaičius vnt. 2
Vienfazio trumpo jungimo srovė kA 2.7822
Atjungimo laikas s 0,04
Vienafazio tr. j. srovės aper. dedamosios gesinimo laiko pastovioji s 0,02
Šiluminis impulsas nuo vienfazio tr. j. srovės A2s 3244000
Koeficiento C reikšmė 65
Min. reikalingas jungiančiosios juostos skerspjūvio plotas mm2 28
Tikrasis jungiančiosios juostos skerspjūvio plotas mm2 120
Sąlygą smin<=s TENKINA

Iš skaičiavimų matome, kad reikiamai įžeminimo varžai gauti reikia 2 – jų vertikalių įžemintuvų ir 192m horizontalios jungiančiosios juostos.

11. Pagrindinių elektros įrenginių specifikacija

Specifikacija sudaryta parinktiems pagrindiniams elektros įrenginiams ir pateikiama 11.1 lentelėje.

Eil. Nr. Įrenginio pavadinimas Įrenginio tipas Matavimo vienetas Kiekis
1 Galios transformatorius TDTN-16000/100 * vnt. 2
2 Savų reikalų transformatorius TMG-160/10 vnt. 2
3 10kV srovės matavimo transformatorius KOFA 12D2-T01 vnt. 25
4 35kV srovės matavimo transformatorius KOFD36 vnt. 13
5 110kV sroves matavimo transformatorius IMB 145 vnt. 6
6 10kV įtampos matavimo transformatorius EFMC 12 vnt. 13
7 35kV įtampos matavimo transformatorius EFMC 36 vnt. 9
8 110kV įtampos matavimo transformatorius EFMC 145 vnt. 6
9 110kV įtampos jungtuvas LTB 145D1 / b kompl. 3 F 3
10 35kV įtampos jungtuvas 3AH1.25 vnt. 9
11 10kV įtampos jungtuvas V. / TEL-10-20 / 1000-U2 vnt. 16
12 110kV įtampos skyriklis SGF 145n kompl. 3 f. 6
13 35kV komplektiniai narveliai:
14 Įvadiniai narveliai UNTVERS vnt. 2
15 Sekcijinis narvelis UNTVERS vnt. 1
16 Sekcijinio skyriklio narvelis UNTVERS vnt. 1
17 Įtampos transformatorių narveliai UNTVERS vnt. 2
18 Linijiniai narveliai UNTVERS vnt. 6
19 10kV komplektiniai narveliai:
20 Įvadiniai narveliai USN-10-3 vnt. 2
21 Sekcijinis narvelis USN-10-2 vnt. 1
22 Sekcijinio skyriklio narvelis USN-10-6 vnt. 1
23 Savų reikmių transformatorių narveliai USN-10-4 vnt. 2
24 Įtampos transformatorių narveliai USN-10-5 vnt. 2
25 Linijiniai narveliai USN-10-1 vnt. 8
26 Lanksčios šynos AS-70 m 215
27 Standžios šynos 25×3 m 23
28 Standžios šynos 50×6 m 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Techniniai – ekonominiai rodikliai

Techniniai – ekonominiai rodikliai penktiems pastotės eksploatacijos metams pateikti 13.1 lentelėje.

13.1 lentelė. Techniniai-ekonominiai rodikliai

Eil.

Nr.

Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Rodiklio reikšmė
Statybiniai rodikliai:
1 Pastotės aikštelės plotas m2 2873.75
2 Galios transformatorių skaičius vnt. 2
3 Galios transformatorių matmenys lxbxh m 7.5×5.9×5.9
4 110kV narvelio žingsnis m 3
5 35kV narvelio žingsnis m 0.75
6 10kV narvelio žingsnis m 0.75
Elektriniai rodikliai:
7 Įrengtoji transformatorių galia MVA 2×16
8 Galios transformatorių vardinės Įtampos kV 115/38,5/11
9 Didžiausia pastotės apkrova MVA 16,59
10 Suminiai galios nuostoliai MW 1,217648
11 Suminiai elektros nuostoliai kWh / m. 10660920
12 Perduotos elektros kiekis kWh / m. 154362789,2
13 Elektros energijos nuostolių procentas % 7.3
Ekonominiai rodikliai:
14 1 l0kV SF6 jungtuvų sumontavimo sąmatinė vertė tūkst. Lt. 61941.70
15 Tiesioginės išlaidos tūkst. Lt. 39059.78
16 Pridėtinės išlaidos tūkst. Lt. 5510.48
17 Pelnas tūkst. Lt. 3888.37

 

 

 

 

IŠVADOS

Iš pastotes schemų analizės matyti, kad projektuojamai pastotei tinka tiltelio su jungtuvais transformatorių grandinėse schema.

Atlikus trumpųjų jungimų srovių skaičiavimą nustatyta, kad trifazio trumpojo jungimo srovė 110kV šynose yra 2,971kA, vienfazio trumpojo jungimo srovė 110kV šynose -5,39488kA, trifazio trumpojo jungimo srovė 35kV šynose – 0,544kA, trifazio trumpojo jungimo srovė 10kV šynose – 2,992kA. Įžemėjimo srovė 35kV elektros tinkle 10,5A. 10kV elektros tinkle 2,571429A.

Pastotes schemai parinkta ABB firmos elektros įranga.

 

10