suprojektuoti transformatorių pastotės schema ir įrangą.

ĮVADA

Vianas svarbiausių kryptingo Lietuvos energetinės programos vystimosi dokumentų yra Lietuvos nacionalinė energetikos strategija. Pagrindiė Lietuvos energetikos nacionalinės strategijos kryptis – Lietuvos energetikos ūkio integravimas į Europos sąjungos energetinį ūkį. Tai pasiekti numatoma privatizuojant atskiras energrtinio ūkio šakas, kuriant bendrus tinklus ir sudarant ryšius tarp atskirų valstybių tinkle, didinant atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo potencialą, taikant naujas ir pažangias technologijas energetikoje, atnaujinant elektros aparatų ir įrenginių materialinę bazę, automatizuojant ir kompiuterizuojant energetinius procesus bei jųvaldymą (Lietuvos respublikos nacionalinė energetikos strategija (patvirtinta LRS 2002m. spalio 10d., nutarimu Nr.IX-1130))

Labai svarbu neatsilikti nuo laikmečio reikalavimų ir ruošiant specialistus, projektuojančius, eksploatuojančius ir aptarnaujančius elektros įrenginius. Tokius specialistus ruošia Kauno tecnikos kolegija, o vienas tokio ruošimo etapų yra elektrinių ir pastočių elektros įrenginių dalyko kursinis projektas. Jo metu studentai projektuoja trijų įtampų žeminančiosios transformatorių pastotės schemų ir parenka reikalingą įrangą.

 

Tyrimo objektas: trijų įtampų žeminančoji transformatorių pastotė Nr. 39.

 

Kursinio projekto tikslas: suprojektuoti trijių įtampų žeminančiosios transformatorių pastotįs schema ir parinkti reikalingą įrangą.

 

Kursinio projekto uždaviniai:

Atlikti galimų transformatorių pastočių schemų analyze;

Atlikti reikalingus techninius-ekonominius skaičiavimus;

Parinkti reikalingą įrangą.

 

 

Tyrimo metodai:

 

Literatūros šaltinų analyze;

Dokumentų liginamoji analyze;

Techniniai skaičivimai;

Ekonominiai skaičiavimai.

 

Darbo eiga:

 

Surinkti ir išanalizuoti informaciją apie transformatorių pastočių schemas;

Atlikti reikalingus techninius-ekonominius skaičiavimus;

Parinkti reikalingą įrangą;

Pateikti išvadas ir rekomendacijas.

 

Teorinė reikšmė: studentai suvokia transformatorių pastotės schemos projektavimo eiliškumą.

 

Praktinė nauda: projektas skatina studentus įsigilinti į elektros įrenginių parinkimo subtilybes ir leidžia pagilinti Elektrinių ir pastočių elektros įrenginių dalyko kurse įgytas teorines žinias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALITINĖ DALIS

 

Šioje dalyje pateikiama transformatorių pastotės bendroji charakteristika.

 

Bendra transformatorių pastotės charakteristika

 

Pagal „Elektros įrenginių įrengimo taisykles” transformatorių pastotė apibrėžiama kaip 35kV ir aukštesnės Įtampos elektros sistemos dalis, užimanti tam tikrą teritoriją arba patalpą, apimanti transformatorius, skirstyklą ir kitus įrenginius bei statinius. Transformatorių pastotė kurios aukštesnioji įtampa yra 6 – l0kV vadinama transformatorine. Transformatorių pastotėse ir transformatorinėse transformuojama ir paskirstoma elektros energija. Kai kurie statistiniai duomenys apie Lietuvos energetinei sistemai priklausančių transformatorių pastočių, transformatorinių ir skirstyklų skaičių bei galią pateikti A-l lentelėje.

 

Statistiniai duomenys apie Lietuvos energetinei sistemai priklausančių transformatorių pastočių,

transformatorinių ir skirstyklų skaičių bei galią

 

A-1 lentele.

ParametrasRodiklis
Lietuvos energetinė sistema
330kV transformatorių pastotės, vnt./MVA11/3320
1 l0kV transformatorių pastotės, vnt./ MVA229/6721
Perdavimo tinklas
330kV transformatorių pastotės, vnt./ MVA11/3250
110kVskirstyklos, vnt.205
Vakarų skirstomasis tinklas
110kV transformatorių pastotės, vnt.100
35kV transformatorių pastotės, vnt.89
6-10kV transformatorinės, vnt.15135
Rytų skirstomasis tinklas
110kV transformatorių pastotės, vnt.100
35kV transformatorių pastotės, vnt.97
6-10kV transformatorinės, vnt.16378

 

Transformatorių pastotės klasifikuojamos pagal šiuos kriterijus:

pagal prijungimo schemą aukštesniosios įtampos pusėje: galinės, tranzitinės ir mazginės. Supaprastintos pastočių prijungimo schemos parodytos A-l paveiksle. Projektuojant pastotę reikia į tai atsižvelgti.

pagal atliekamą funkciją: įtampą aukštinančios; įtampą žeminančios;

pagal įtampų skaičių: dviejų įtampų; trijų įtampų.

 

 

 

 

 

 

A-1 pav.: supaprastintos pastociu prijungimo schemos

Bendru atveju į pastotę galima žiūrėti kaip į elektros įrenginį, sudarytą iš skirstomųjų įrenginių blokų (skirstyklų) ir transformatorių bloko.

 

Skirstykla tai elektros įrenginys, skirtas elektrai priimti ir skirstyti, turintis komutavimo aparatus, renkamąsias ir jungiamąsias šynas, pagalbinius įrengifiius (kompresorius, akumuliatorius ir kt) taip pat apsaugos, automatikos įtaisus ir matavimo prietaisus. Skirstyklos paskirtis paskirstyti galių srautus elektros vartotojų grandinėms.

 

Skirstyklų pastotėje yra tiek, kiek joje yra įtampų. Struktūrinė transformatorių pastotės schema parodyta A-2 paveiksle. Pagal reikalą, vietoje trijų įtampų galios transformatoriaus, gali būti montuojami autotransformatoriai arba dviejų įtampų galios transformatoriai. Dviejų įtampų galios transformatoriaus atveju pastotę sudarys tiktai dvi skirstyklos: aukštesniosios įtampos ir žemesniosios įtampos.

 

Sirstyklos, savo ruožtu, gali būti atviros ir uždaros. Uždaroji skirstykla tai skirstomieji įrenginiai esantys pastatuose, atviroji skirstykla tai skirstomieji įrenginiai esantys lauke. Pastaruoju metu 110kV ir aukštesnės įtampos pastočių skirstyklos montuojamos atviros, l0kV ir 35kV skirstyklos – uždaros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2 pav.: strukturine triju itampu pastotes schema

Projektuojant transformatorių pastotę pastotės schemą aukštesniosios įtampos pusėje
patogu parinkti pagal joje esančių pagrindinių prijungimų skaičių. Prijunginys tai prie šynų

prijungtas elektros įrenginys (linija, galios transformatorius), turintis jungtuvą ir pagalbinius

technologinio valdymo įtaisus.

Pagrindiniais prijungimais laikoma linijų ir galios transformatorių grandinės

Galinėje pastotėje gali būti du arba keturi pagrindiniai prijungimai, todėl tokiai pastotei aukštesniosios įtampos pusėje naudojama schemos blokas linija – transformatorius (du prijungimai), arba du blokai linija – transformatorius (keturi prijungimai).

Tranzitinėje pastotėje yra keturi pagrindiniai prijungimai ir per šynas perduodama tranzitinė galia, todėl tokiai pastotei aukštesniosios įtampos pusėje gali būti naudojamos schemos tiltelis su jungtuvais linijų grandinėse, arba tiltelis su jungtuvais transformatorių grandinėse. Kadangi schema tiltelis su jungtuvais linijų grandinėse turi keletą esminių trūkumų, todėl ją naudoti projektuojant naujas pastotes arba rekonstruojant senas nerekomenduojama. Minėtų schemų privalumai ir trukumai pateikti A-2 lentelėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2 lentelė

Schemų „tiltelis su jungtuvais linijų grandinėse” ir „tiltelis su jungtuvais transformatorių
grandinėse” techninis palyginimas

Schema „tiltelis su jungtuvais linijų grandinėse”Schema „tiltelis su jungtuvais transformatorių grandinėse”
Privalumai:
1. Atsijungiant linijai darbe išlieka abu pastotės transformatoriai.1. Ekonomiškiausia investicijų požiūriu.

2. Atjungiant transformatorių nenutrūksta tranzitas
per pastotę.

3. Galima atjungti vieną transformatorių mažų
apkrenku metu.

 

Trukumai:
1. Yra brangesnė už schemą „tiltelis su jungtuvais
transformatorių grandinėse”2. Atjungiant transformatorių nutrūksta tranzitas
per pastotę.

3. Transformatoriaus gedimo metu operatyviai
atjungiant transformatorių veikia du jungtuvai.

4. Komercinei apskaitai vykdyti reikia įrengti
papildomą srovės transformatorių.

5. Vieną transformatorių laikant rezerve sudėtinga
įrengti automatikos rūsį „automatinis rezervo
jungimas”

1. Atsijungiant linijai atjungiamas vienas pastotės transformatorių.

 

Mazginėje pastotėje yra penki ir daugiau pagrindinių prijungimų, todėl tokioje pastotėje iki šiol aukštesniosios įtampos pusėje buvo naudojamos sudėtingos schemos, tokios kaip viena darbinė sekcijuota šynų sistema su apeinamosiomis šynomis (penki prijungimai ir daugiau), dvi darbinės šynų sistemos su apeinamosiomis šynomis (nuo penkių iki penkiolikos prijungimų) ir dvi darbinės sekcijuotos šynų sistemos su apeinamosiomis šynomis (per penkiolika prijungimų). Tačiau pradėjus eksploatuoti vakarietiškos gamybos daug patikimesnius ir mažiau priežiūros reikalaujančius elektros aparatus ir įrangą, projektuojant naujas pastotes arba rekonstruojant senas, rekomenduojama naudoti tas pačias schemas, tačiau apeinamųjų šyrių sistemos atsisakyti.

Vidutiniosios (35kV) ir žemesniosios (20kV; l0kV ir 6kV) įtampų skirstykloms naudojama vienguba sekcijuota jungtuvu šynų sistema (penki prijungimai ir daugiau). Didžiausias linijų prijungtų prie vienos šynų sekcijos skaičius yra 10 linijų. Jeigu nueinančių linijų yra iki keturiasdešimt, tuomet naudojamos dvi viengubos jungtuvu sekcijuotos šynų sistemos.

 

Elektros energijos transformavimas iš vienos įtampos į kitą nekeičiant jos dažnio vyksta galios transformatoriuje. Pagrindiniai galios transformatoriai struktūrinėje pastotės schemoje sudaro transformatorių bloką. Pagrindinių transformatorių skaičius pastotėje priklauso nuo maitinamų vartotojų kategorijos. Paprastai transformatorių pastotėje maitinančioje visų trijų kategorijų vartotojus yra montuojami du galios transformatoriai.

 

Įvertinat gamybos procesą ir darbo sąlygas, elektros vartotojai skirstomi į tris kategorijas.”

 

1 kategorija – elektros imtuvai, dėl kurių, nutrūkus elektros perdavimui, kyla grėsmė žmonių gyvybei, patiriama didelių materialinių nuostolių, sutrinka sudėtingi technologiniai procesai, svarbūs miesto ūkio veiklos procesai;

2 kategorija – elektros imtuvai, dėl kurių, nutrūkus elektros perdavimui, patiriama produkcijos gamybos nuostolių, susidaro masinės darbuotojų, mechanizmų ir pramoninio transporto prastovos, neišvengiama žymios gyventojų dalies normalios veiklos sutrikimų;

3 kategorija – visi kiti elektros imtuvai, kuriems netinka pirmos ir antro kategorijų apibrėžimai.

 

Pirmos kategorijos elektros vartotojai elektra turi būti aprūpinami iš dviejų atskirų nepriklausomų šaltinių. Elektra jiems gali būti nutraukiama tik rezervinio maitinimo automatinio įjungimo laikui.

Ypač svarbioms pirmos kategorijos elektros imtuvų grupėms būtina numatyti trečią nepriklausomą (autonominį) rezervinį maitinimo šaltinį (vietinę elektros stotį, akumuliatorių baterijas ir pan.).

 

Nepriklausomais maitinimo šaltiniais laikomos:

ne mažiau kaip dvi elektrinės arba dvi pastotės;

ne mažiau kaip dvi atskiros elektrinių arba dviejų pastočių šynų sekcijos arba šynų sistemos, jeigu jos savo ruožtu maitinamos iš ne mažiau kaip dviejų elektrinės generatorių, arba dviejų transformatorių, tiekiančių vartotojams elektrą dviem atskiromis linijomis;

dvi sujungto šynų sekcijos arba šynų sistemos, automatiškai atsijungiančios, sutrikus vienos iš jų normaliam darbui, jeigu jos maitinamos iš dviejų nepriklausomų šaltinių.

 

Du kabeliai, pakloti bendrame kabelių įrenginyje, nenaudojant specialių apsaugos priemonių nuo gedimo išplitimo, arba dvigrandė oro linija negali būti laikomi nepriklausomais šaltiniais.

Antros kategorijos elektros vartotojus aprūpinti elektra rekomenduojama iš dviejų nepriklausomų maitinimo šaltinių. Nutrūkus elektros tiekimui iš vieno šaltinio, galimas elektros tiekimo pertrūkis, kol budintis personalas arba išvažiuojamoji brigada įjungs rezervinį maitinimą, arba elektra aprūpins iš mobilios elektros stoties, tačiau ne ilgiau kaip 2.5 valandų laikotarpiui.

Antros kategorijos vartotojams, pagal susitarimą, leidžiama tiekti elektrą iš vieno šaltinio, viena oro linija (taip pat su kabelių intarpu) per vieną transformatorių, jeigu yra galimybė per 24 valandas atlikti linijos remontą, ar pakeisti transformatorių.

Kabelių intarpas turi būti montuojamas dviem kabeliais, kurių kiekvienas parenkamas ilgalaikei oro linijos srovei.

Taip pat leidžiama maitinti dviem kabeliais, prijungtais prie bendro maitinimo šaltinio.

 

Trečios kategorijos elektros vartotojai gali būti maitinami iš vieno šaltinio. Elektros perdavimo pertrūkis gedimui pašalinti arba remontui atlikti turi neviršyti 24 valandų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektuojamos pastotės bendroji charakteristika pateikta A-3 lentelėje.

Charakteristikos pavadinimasReikšmė
Tipas pagal prijungimo schemą aukštosios įtampos pusėjeTranzitinė
PaskirtisĮtampą žeminančioji
Įtampų ir skirstyklų skaičius3
Vardinės skirstyklų įtampos kV110/35/10
Galios transformatorių skaičius2
Numatomų maitinti vartotojų kategorijos1,2,3
Pagrindinių prijungimų skaičius4
Schema aukštesniosios įtampos pusėjeTiltelis su jungtuvais transformatorių grandinėse
Schema vidutiniosios įtampos pusėjeVienguba sekcijuota jungtuvu šynų sistema
Schema žemesniosios įtampos pusėjeVienguba sekcijuota jungtuvu šynų sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTINĖ DALIS

 

Šioje dalyje atliekamai pastotės schemos pagrindinių techninių parametrų skaičiavimai.

 

1. Transformatorių pastotės elektrinių apkrovų skaičiuotė

 

1.1. Vartotojų perspektyvinės apkrovos

Pagal transformatorių pastotės elektrines apkrovas parenkami galios transformatoriai. Elektrinės apkrovos skaičiuojamos visų įtampų renkamosioms šynoms ir galios transformatorių aukštos įtampos apvijoms. Kadangi naujai projektuojama pastotė be rekonstrukcijos turi būti eksploatuojama ne mažiau kaip penkerius metus, todėl elektros apkrovos skaičiuojamos penktų metų perspektyvai. Synos, komutaciniai aparatai ir matavimo transformatoriai parenkami pagal dešimtų eksploatacijos metų perspektyvines apkrovas. Penktų eksploatacijos metų perspektyvai sudaromi žiemos ir vasaros parų apkrovos grafikai. Apkrovos grafikai sudaromi remiantis tipiniais vartotojo grafikais, įvertinant metinį vartotojo apkrovos prieauglį. Iš paros apkrovos grafikų randami metinio elektros apkrovos grafiko elektriniai parametrai.

Perspektyvines vartotojų apkrovas labai patogu skaičiuoti kiekvieniems eksploatacijos metams dešimties metų perspektyvai, skaičiuotę atliekant lentelės forma. Šiuo atveju vartotojams tikslinga suteikti numerius. Pavyzdžiui lOkV žemės ūkio apkrova – vartotojas Nr. 1; lOkV komunalinė – buitinė apkrova – vartotojas Nr.2. Jeigu pastotėje yra trečioji įtampa (35kV) tuomet analogiškai sunumeruojami ir šios įtampos vartotojai. Pavyzdžiui: tarkime 35kV statybos pramonės vartotojo apkrova – vartotojas Nr.3; 35kV chemijos pramonės vartotojo apkrova -vartotojas Nr.4.

Projektuojamos pastotės vartotojų perspektyvinė apkrovų augimo dinamika pateikta 1.1-1 lentelėje. Skaičiuotė atlikta pagal žemiau pateiktą algoritmą.

I-tojo vartotojo elektrinė apkrova pastotės eksploatacijos pradžioje (t=0):

Čia žinoma didžiausia i-tojo vartotojo apkrova pastotės eksploatacijos

pradžioje (nuliniais eksploatacijos metais (t=0)), MW- (Imama iš užduoties „Duomenų projektavimui” lentelės).

Vartotojo apkrova t+1 metais randama:

??

čia: i-tojo vartotojo apkrovos prieauglio metinis koeficientas. Priimamas ribose A,

??

Suminė vartotojų apkrova t eksploatacijos metais:

??

Didžiausi kintantys galios nuostoliai t eksploatacijos metais:

??

čia: kintančių galios-nuostolių norma. %. Priimama:

l0V įtampos elektros tinklams = 6%;

35kV įtampos elektros tinklams = 8%;

1 l0V įtampos elektros tinklams = 1%.

 

 

 

 

 

 

Pastovūs galios nuostoliai t eksploatacijos metais:

??

čia: ?? kintančių galios-nuostolių norma. %. Priimama:

lOkV įtampos elektros tinklams = 1%;

35kV įtampos elektros tinklams = 1.5%;

1 lOkV įtampos elektros tinklams = 0.25%.

Suminė renkamųjų šynų apkrova t metais:

??

 

 

 

1.2. Vartotojų apkrovos grafikų skaičiuotė

Vartotojų apkrovų grafikai skaičiuojami penktų eksploatacijos metų perspektyvai (t=5). Pradiniai duomenys skaičiuotei imami iš 1.1-1 lentelės penktų eksploatacijos metų stulpelio. Skaičiavimai atliekami pagal 1.1 paragrafe pateiktas formules.

Sudarant paros apkrovos grafikus reikia apskaičiuoti kintančius galios nuostolius kiekvienai paros valandai.

I-tojo vartotojoj valandos apkrova t eksploatacijos metais:

??

čia: P%ij- i-tojo vartotojo procentinė apkrova j valandą t eksploatacijos metais, %. Procentinės apkrovos pateiktos 1.2-1 + 1.2-4 lentelėse.

Kintantys galios nuostoliai apkrovos grafiko j-tąją valandą:

??

Cia: didžiausi kintantys galios nuostoliai t metais, MW. Mūsų atvejų t=5.

suminė vartotojo apkrova t eksploatacijos metais j skaičiuojamąją valandą. MW. (Paros apkrovos grafikėj kinta nuo 0 iki 24 valandų).

didžiausia suminė vartotojo apkrova t eksploatacijos metais, MW.

Cosφ= elektros tinklo galios koeficientas. Rekomenduojama priimti:

10kV įtampos elektros tinklams cosφ= 0.95;

35kV įtampos elektros tinklams cosφ= 0.90;

1 l0kV įtampos elektros tinklams cosφ= 0.85.

Vartotojų paros apkrovos grafikus taip pat labai patogu sudarinėti lentelės forma. Projektuojamos pastotes grafikai pateikiami 1.2-1 + 1.2-6 lentelėse.

Naudojantis skaičiavimų duomenimis, pagal žemiau pateiktą priklausomybę nubraižomi grafikai suminei transformatoriaus 1 l0kV įtampos apvijai žiemos ir vasaros parai:

??

čia: t- laikas, valandomis. (t=0+-24).

Grafikai pavaizduoti 1.2-1 ir 1.2-2 paveiksluose.

 

 

 

 

 

1.1-1 Lentelė. Vartotojų ir renkamųjų šynų perspektyvinių apkrovų dinamika

 

ParametrasEKSPLOATACIJOS METAI
012345678910
Pirmojo vartotojo apkrova, MW4,124,24364,3709084,5020354,6370964,7762094,9194955,067085,2190935,3756665,536935
Antrojo vartotojo apkrova, MW6,126,24246,3672486,4945936,6244856,7569756,8921147,0299567,1705557,3139677,460246
Sum. 10kV vartotojo apkrova, MW10,2410,48610,7381610,9966311,2615811,5331811,8116112,0970412,3896512,6896312,99718
Kintantys galios nuostoliai, MW0,61440,629160,6442890,6597980,6756950,6919910,7086970,7258220,7433790,7613780,779831
Pastovus galios nuostoliai, MW0,10240,104860,1073820,1099660,1126160,1153320,1181160,120970,1238960,1268960,129972
Suma. 10kV RS apkrova, MW10,956811,2200211,4898311,7663912,0498912,3405112,6384212,9438313,2569213,5779113,90698
Pirmojo vartotojo apkrovos priauglio koeficientas1,03Antrojo vartotojo apkrovos prieauglio koeficientas1,02
Kintančių galios nuostoliu norma 10kV elektros tinkle %6Pastovių galios nuostoliu norma 10kV elektros tinkle, %1
Trečiojo vartotojo apkrova, MW5,055,10055,1515055,203025,255055,3076015,3606775,4142845,4684265,5231115,578342
Ketvirtojo vartotojo apkrova, MW0000000000
Sum. 35kV vartotojo apkr., MW5,055,10055,1515055,203025,255055,3076015,3606775,4142845,4684265,5231115,578342
Kintantys galios nuostoliai, MW0,4040,408040,412120,4162420,4204040,4246080,4288540,4331430,4374740,4418490,446267
Pastovus galios nuostoliai, MW0,075750,0765080,0772730,0780450,0788260,0796140,080410,0812140,0820260,0828470,083675
Suma. 35kV RS apkrova, MW5,529755,5850485,6408985,6973075,754285,8118235,8699415,928645,9879276,0478066,108284
Trrečiojo vartotojo apkrovos prieauglio koeficientas1,01Ketvirtojo vartotojo apkrovos prieauglio koeficientas1
Kintančių galios nuostoliu norma 35kV elektros tinkle %8Pastoviu galios nuostolių norma 35kV elektros tinkle, %1,5
Sum. Transformat. Apkrova, MW16,4865516,8050717,1307217,463717,8041718,1523318,5083618,8724719,2448519,6257120,01527
Kintantys galios nuostoliai, MW0,1648660,1680510,1713070,1746370,1780420,1815230,1850840,1887250,1924490,1962570,200153
Pastovus galios nuostoliai, MW0,0412160,0420130,0428270,0436590,044510,0453810,0462710,0471810,0481120,0490640,050038
Suma. 110kV RS apkrova, MW16,6926317,0151317,3448617,68218,0267218,3792318,7397219,1083819,4854119,8710320,26546
Kintančių galios nuostoliu norma 110kV elektros tinkle, %1Pastovių galios nuostoliu norma 110kV elektros tinkle, %0,25

 

 

1.2-1 lentelė. 10 kV renkamųjų šynų žiemos paros apkrovos.

 

 

Laikas, valPirmasis vartot.Antrasis vartot.Sumine vartot apkr.Galiu nuost., MWSumi spalva. Sin. Apkrov
%MW%MWKintantysPastovus
0 – 1301,4328453,0406374,4734370,1072520,1119514,69263961
1 – 2301,4328402,7027884,1355880,0916640,1119514,33920283
2 – 3301,4328402,7027884,1355880,0916640,1119514,33920283
3 – 4301,4328402,7027884,1355880,0916640,1119514,33920283
4 – 5401,9104402,7027884,6131880,1140580,1119514,83919695
5 – 6653,1044402,7027885,8071880,180740,1119516,09987919
6 – 7803,8208553,7163347,5371340,3044630,1119517,95354795
7 – 8854,0596855,7434259,8030250,5150420,11195110,4300177
8 – 9703,34321006,7569710,100170,5467390,11195110,7588599
9 – 10602,86561006,756979,622570,4962550,11195110,2307759
10 – 11552,6268956,4191229,0459220,4385590,1119519,59643176
11 – 12552,6268906,0812738,7080730,4064120,1119519,22643625
12 – 13502,388956,4191228,8071220,415710,1119519,33478266
13 – 14502,388956,4191228,8071220,415710,1119519,33478266
14 – 15502,388906,0812738,4692730,3844280,1119518,96565194
15 – 16502,388906,0812738,4692730,3844280,1119518,96565194
16 – 17602,8656956,4191229,2847220,4620190,1119519,8586921
17 – 18803,8208956,41912210,239920,5619730,11195110,913846
18 – 19954,5372855,74342510,280620,566450,11195110,9590255
19 – 201004,776956,41912211,195120,6717070,11195111,97878
20 – 21904,2984906,08127310,379670,5774170,11195111,0690415
21 – 22803,8208755,0677288,8885280,423430,1119519,42390916
22 – 23653,1044503,3784856,4828850,2252470,1119516,82008325
23 – 24502,388453,0406375,4286370,1579440,1119515,69853202
Pirmojo vartotojo maksimali apkrova, MW4,776Vidutine apkrova,MW8,34034052
Antrojo vartotojo maksimali apkrova, MW6,75697RS maks., MW11,97878
Didžiausia suminė vartotojo apkrova, MW11,19512
Kintančių nuostolių 10kV el. tinkl. Norma, %6
Pastovių nuostolių 10kV el. tinkl. Norma, %1
Didž. Kint. Gal. Nuost. 10kV el. tinkl., MW0,671707
10kV el. tinklo galios koef. Cos fi,0,95

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-2 lentelė. 10 kV renkamųjų šynų vasaros paros apkrovos.

 

Laikas, valPirmasis vartot.Antrasis vartot.Sumine vartot apkr.Galiu nuost., MWSumi spalva. Sin. Apkrov
%MW%MWKintantysPastovus
0 – 1200,9552654,392055,347250,1859430,0922645,62545705
1 – 2200,9552704,72995,68510,2101820,0922645,98754584
2 – 3200,9552654,392055,347250,1859430,0922645,62545705
3 – 4200,9552654,392055,347250,1859430,0922645,62545705
4 – 5301,4328704,72996,16270,246980,0922646,50194357
5 – 6351,6716704,72996,40150,2664910,0922646,76025495
6 – 7351,6716654,392056,063650,2391040,0922646,39501821
7 – 8401,9104805,40567,3160,348070,0922647,75633382
8 – 9401,9104906,08137,99170,4153340,0922648,49929784
9 – 10452,14921006,7578,90620,5158270,0922649,51429075
10 – 11452,14921006,7578,90620,5158270,0922649,51429075
11 – 12452,1492956,419158,568350,4774340,0922649,13804803
12 – 13452,1492906,08138,23050,4405260,0922648,76328986
13 – 14452,1492956,419158,568350,4774340,0922649,13804803
14 – 15452,1492906,08138,23050,4405260,0922648,76328986
15 – 16401,9104855,743457,653850,380960,0922648,12707355
16 – 17401,9104906,08137,99170,4153340,0922648,49929784
17 – 18351,6716906,08137,75290,3908830,0922648,2360475
18 – 19351,6716906,08137,75290,3908830,0922648,2360475
19 – 20351,6716805,40567,07720,3257180,0922647,49518211
20 – 21653,1044805,40568,510,4709540,0922649,07321757
21 – 22803,8208805,40569,22640,5535840,0922649,872248
22 – 23552,6268704,72997,35670,3519530,0922647,80091732
23 – 24351,6716654,392056,063650,2391040,0922646,39501821
Pirmojo vartotojo maksimali apkrova, MW4,776Vidutine apkrova,MW7,80596134
Antrojo vartotojo maksimali apkrova, MW6,757RS maks., MW9,872248
Didžiausia suminė vartotojo apkrova, MW9,2264
Kintančių nuostolių 10kV el. tinkl. Norma, %6
Pastovių nuostolių 10kV el. tinkl. Norma, %1
Didž. Kint. Gal. Nuost. 10kV el. tinkl., MW0,553584
10kV el. tinklo galios koef. Cos fi,0,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-3 lentelė. 35 kV renkamųjų šynų žiemos paros apkrovos.

 

Laikas, valPirmasis vartot.Antrasis vartot.Sumine vartot apkr.Galiu nuost., MWSumi spalva. Sin. Apkrov
%MW%MWKintantysPastovus
0 – 1401,9104001,91040,0611330,071642,0431728
1 – 2401,9104001,91040,0611330,071642,0431728
2 – 3301,4328001,43280,0343870,071641,5388272
3 – 4301,4328001,43280,0343870,071641,5388272
4 – 5301,4328001,43280,0343870,071641,5388272
5 – 6351,6716001,67160,0468050,071641,7900448
6 – 7452,1492002,14920,0773710,071642,2982112
7 – 8552,6268002,62680,1155790,071642,8140192
8 – 9653,1044003,10440,1614290,071643,3374688
9 – 10653,1044003,10440,1614290,071643,3374688
10 – 11552,6268002,62680,1155790,071642,8140192
11 – 12502,388002,3880,095520,071642,55516
12 – 13452,1492002,14920,0773710,071642,2982112
13 – 14502,388002,3880,095520,071642,55516
14 – 15602,8656002,86560,1375490,071643,0747888
15 – 16653,1044003,10440,1614290,071643,3374688
16 – 171005,307005,3070,382080,071645,22972
17 – 181005,307005,3070,382080,071645,22972
18 – 19904,2984004,29840,3094850,071644,6795248
19 – 20854,0596004,05960,2760530,071644,4072928
20 – 21703,3432003,34320,1872190,071643,6020592
21 – 22703,3432003,34320,1872190,071643,6020592
22 – 23653,1044003,10440,1614290,071643,3374688
23 – 24552,6268002,62680,1155790,071642,8140192
Pirmojo vartotojo maksimali apkrova, MW5,307Vidutine apkrova,MW2,992363
Antrojo vartotojo maksimali apkrova, MW0RS maks., MW5,22972
Didžiausia suminė vartotojo apkrova, MW5,307
Kintančių nuostolių 35kV el. tinkl. Norma, %8
Pastovių nuostolių 35kV el. tinkl. Norma, %1,5
Didž. Kint. Gal. Nuost. 35kV el. tinkl., MW0,38208
35kV el. tinklo galios koef. Cos fi,0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-4 lentelė. 35 kV renkamųjų šynų vasaros paros apkrovos.

 

 

Laikas, valPirmasis vartot.Antrasis vartot.Sumine vartot apkr.Galiu nuost., MWSumi spalva. Sin. Apkrov
%MW%MWKintantysPastovus
0 – 1452,1492002,14920,110530,0322382,29196829
1 – 2401,9104001,91040,0873330,0286562,02638857
2 – 3251,194001,1940,0341140,017911,24602429
3 – 4251,194001,1940,0341140,017911,24602429
4 – 5251,194001,1940,0341140,017911,24602429
5 – 6251,194001,1940,0341140,017911,24602429
6 – 7401,9104001,91040,0873330,0286562,02638857
7 – 8401,9104001,91040,0873330,0286562,02638857
8 – 9502,388002,3880,1364570,035822,56027714
9 – 10502,388002,3880,1364570,035822,56027714
10 – 11502,388002,3880,1364570,035822,56027714
11 – 12401,9104001,91040,0873330,0286562,02638857
12 – 13401,9104001,91040,0873330,0286562,02638857
13 – 14351,6716001,67160,0668640,0250741,763538
14 – 15351,6716001,67160,0668640,0250741,763538
15 – 16401,9104001,91040,0873330,0286562,02638857
16 – 17401,9104001,91040,0873330,0286562,02638857
17 – 18401,9104001,91040,0873330,0286562,02638857
18 – 19401,9104001,91040,0873330,0286562,02638857
19 – 20401,9104001,91040,0873330,0286562,02638857
20 – 21703,3432003,34320,2674560,0501483,660804
21 – 22703,3432003,34320,2674560,0501483,660804
22 – 23653,1044003,10440,2306130,0465663,38157857
23 – 24552,6268002,62680,1651130,0394022,83131514
Pirmojo vartotojo maksimali apkrova, MW5,307Vidutine apkrova,MW2,17843168
Antrojo vartotojo maksimali apkrova, MW0RS maks., MW3,660804
Didžiausia suminė vartotojo apkrova, MW3,3432
Kintančių nuostolių 35kV el. tinkl. Norma, %8
Pastovių nuostolių 35kV el. tinkl. Norma, %1,5
Didž. Kint. Gal. Nuost. 35kV el. tinkl., MW0,267456
35kV el. tinklo galios koef. Cos fi,0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-5 lentelė. 110 kV renkamųjų šynų žiemos paros apkrovos.

 

 

Laikas, val10kV renkamųjų šynų apkrova, MW35kV renkamųjų šynų apkrova, MWSumine vartot apkr., MWGaliu nuost., MWSuma. TRF. Ai APV. Apkr., MW
KintantysPastovus
0 – 14,692642,0431736,7358120,0276890,0409656,80446646
1 – 24,3392032,0431736,3823760,0248590,0409656,44820016
2 – 34,3392031,5388275,878030,0210860,0409655,94008094
3 – 44,3392031,5388275,878030,0210860,0409655,94008094
4 – 54,8391971,5388276,3780240,0248250,0409656,4438148
5 – 66,0998791,7900457,8899240,037990,0409657,9688793
6 – 77,9535482,29821110,251760,0641390,04096510,3568633
7 – 810,430022,81401913,244040,1070450,04096513,3920469
8 – 910,758863,33746914,096330,1212650,04096514,2585594
9 – 1010,230783,33746913,568240,112350,04096513,7215597
10 – 119,5964322,81401912,410450,0939940,04096512,5454102
11 – 129,2264362,5551611,78160,084710,04096511,9072712
12 – 139,3347832,29821111,632990,0825860,04096511,7565454
13 – 149,3347832,5551611,889940,0862750,04096512,0171828
14 – 158,9656523,07478912,040440,0884730,04096512,1698787
15 – 168,9656523,33746912,303120,0923750,04096512,4364612
16 – 179,8586925,2297215,088410,1389350,04096515,2683125
17 – 1810,913855,2297216,143570,1590460,04096516,3435777
18 – 1910,959034,67952515,638550,1492510,04096515,8287668
19 – 2011,978784,40729316,386070,1638610,04096516,5908987
20 – 2111,069043,60205914,67110,1313560,04096514,8434221
21 – 229,4239093,60205913,025970,1035490,04096513,1704824
22 – 236,8200833,33746910,157550,0629660,04096510,2614828
23 – 245,6985322,8140198,5125510,0442230,0409658,59773903
10kV vartotojo maksimali apkrova, MW11,97878Vidutine apkrova,MW11,4588326
35kV vartotojo maksimali apkrova, MW5,22972RS maks., MW16,5908987
Didžiausia suminė vartotojo apkrova, MW16,38607
Kintančių nuostolių 110kV el. tinkl. Norma, %1
Pastovių nuostolių 110kV el. tinkl. Norma, %0,25
Didž. Kint. Gal. Nuost. 110kV el. tinkl., MW0,163861
110kV el. tinklo galios koef. Cos fi,0,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-6 lentelė. 110 kV renkamųjų šynų vasaros paros apkrovos.

 

 

Laikas, val10kV renkamųjų šynų apkrova, MW35kV renkamųjų šynų apkrova, MWSumine vartot apkr., MWGaliu nuost., MWSuma. TRF. Ai APV. Apkr., MW
KintantysPastovus
0 – 15,6254572,2919687,9174250,046320,0338337,99757835
1 – 25,9875462,0263898,0139340,0474570,0338338,09522355
2 – 35,6254571,2460246,8714810,034890,0338336,94020429
3 – 45,6254571,2460246,8714810,034890,0338336,94020429
4 – 56,5019441,2460247,7479680,0443590,0338337,82615929
5 – 66,7602551,2460248,0062790,0473660,0338338,08747776
6 – 76,3950182,0263898,4214070,0524050,0338338,50764451
7 – 87,7563342,0263899,7827220,0707170,0338339,887272
8 – 98,4992982,56027711,059570,0903820,03383311,1837894
9 – 109,5142912,56027712,074570,1077330,03383312,2161332
10 – 119,5142912,56027712,074570,1077330,03383312,2161332
11 – 129,1380482,02638911,164440,0921040,03383311,2903731
12 – 138,763292,02638910,789680,0860240,03383310,9095354
13 – 149,1380481,76353810,901590,0878180,03383311,0232367
14 – 158,763291,76353810,526830,0818840,03383310,6425445
15 – 168,1270742,02638910,153460,0761790,03383310,2634733
16 – 178,4992982,02638910,525690,0818660,03383310,6413853
17 – 188,2360472,02638910,262440,0778230,03383310,3740912
18 – 198,2360472,02638910,262440,0778230,03383310,3740912
19 – 207,4951822,0263899,5215710,0669920,0338339,62239508
20 – 219,0732183,66080412,734020,1198220,03383312,8876759
21 – 229,8722483,66080413,533050,1353310,03383313,7022152
22 – 237,8009173,38157911,18250,0924020,03383311,3087306
23 – 246,3950182,8313159,2263330,0629020,0338339,3230677
10kV vartotojo maksimali apkrova, MW9,872248Vidutine apkrova,MW10,0941931
35kV vartotojo maksimali apkrova, MW3,660804RS maks., MW13,7022152
Didžiausia suminė vartotojo apkrova, MW13,53305
Kintančių nuostolių 110kV el. tinkl. Norma, %1
Pastovių nuostolių 110kV el. tinkl. Norma, %0,25
Didž. Kint. Gal. Nuost. 110kV el. tinkl., MW0,135331
110kV el. tinklo galios koef. Cos fi,0,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-1 pav.: pastotes Nr. 39 110 kV renkamuju synu ziemos paros apkrovos grafikas

 

 

1.2-2 pav.: pastotes Nr. 39 110 kV renkamuju synu vasaros paros apkrovos grafikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Metinio apkrovos grafiko parametrų skaičiuotė

 

Remiantis paros apkrovos grafikais apskaičiuojami metinio elektrinės apkrovos grafiko parametrai. Metinio elektrinės apkrovos grafiko parametrai bus reikalingi atliekant techninį -ekonominį variantų palyginimą. Metinio elektrinės apkrovos grafiko parametrai apskaičiuojami apytiksliai, sąlyginai priimant, kad žiema ir vasara tęsiasi po pusę metų.

 

 

Renkamųjų šynų arba galios transformatoriaus vidutinė metinė apkrova:

 

 

;

 

 

čia: ir atitinkamai žiemos ir vasaros parų vidutinės apkrovos, MW.

Imamos iš 1.2-1, 1.2-2, 1.2-3, 1.2-4 lentelių;

trukmė valandomis, vai. Tmet =8760val;

paros trukmė valandomis, vai. T =24val.

 

Grafiko užpildymo (elektrinės apkovos) koeficientas:

 

 

;

 

 

čia: i-tosios įtampos renkamųjų šynų arba galios transformatoriaus vidutinė metinė apkrova, MW. Imama iš 1.2-1 ^ 1.2-4 lentelių..

i-tosios įtampos renkamųjų šynų arba galios transformatoriaus didžiausia metinė apkrova, MW. Imama iš 1.2-1 -h 1.2-4 lentelių.

 

 

Metinė didžiausios elektrinės apkrovos panaudos trukmė:

 

??;

 

 

Didziausiu galios nuostoliu panaudos trukme:

 

??;

 

 

Maksimalių galios nuostolių panaudos laiką ri galima rasti ir iš kreivių, žinant vartotojo arba renkamųjų šynų cosφ reikšmę.

 

Metinio apkrovos grafiko parametrai skaičiuojami tiktai l0kV renkamosioms šynoms. Skaičiavimai pateikti 1.3-1 lentelėje.

 

 

 

1.3-1 lentele. Metines elektrines apkrovos grafiko trukmes parametrai

 

10kV RŠ vidutinė žiemos paros apkrova, MW8,34034110kV RŠ vidutinė metinė apkrova, MW8,073883
10kV RŠ vidutinė vasaros paros apkrova, MW7,805961
35kV RŠ vidutinė žiemos paros apkrova MW2,99236335kV RŠ vidutinė metinė apkrova, MW2,586512
35kV RŠ vidutinė vasaros paros apkrova, MW2,178432
Trf. 110kV apvijos vid. Žiem. Paros apkr., MW11,45883Trf. 110kV apvijos vidutinė metinė apkrova, MW10,77838
TRF. 110kV apvijos vid. Vasar. Paro apkr., MW10,09419
10kV RŠ didžiausia apkrova, MW11,97878Metin. Apkrov. Graf.
užpild. Koeficientai:
35kV RŠ didžiausia apkrova, MW5,2997210kV RS0,674015
35kV RS0,488047
Trf. 110kV apvijos didžiausia apkrova, MW16,5909110kV trf. Apvijos0,649656
Didžiausių apkrovų metinės panaudos trukmė, val.:
10kV RS5904,375
35kV RS4275,292
Trf.110kV APVIJA5690,989
Didžiausia nuostolių panaudos trukmės “TAU”, val.
10kV RS4471,288
35kV RS2664,655
Trf.110kV APVIJA4208,183

 

1.4 Vartotojų perspektyvinės apkrovos įvertinau. Jalyvavimą renkamųjų šynų maksimume

Bendru atveju, pastotei maitinant keletą vartotojų, jie renkamųjų šynų maksimume gali dalyvauti ne didžiausiomis savo apkrovomis, bet tarpinėmis. Tai akivaizdžiai matyti iš 1.2-1 1.2-4 lentelių. Vartotojų dalyvavimo renkamųjų šynų maksimume įvertinimui reikia apskaičiuoti dalyvavimo renkamųjų šynų maksimume koeficientus.

Vartotojo dalyvavimo renkamųjų šynų maksimume koeficientas:

??;

Cia i-tojo vartotojo apkrova, kai vyksta renkamųjų šynų maksimumas, MVV; i-tojo vartotojo didžiausia apkrova, MW.

Vartotojo apkrova skaičiuojamaisiais metais, įvertinant dalyvavimo renkamųjų šynų maksimume koeficientą:

 

Pi.maks = kd.i * Pi.var.t.maks Skaičiavimai atlikti 1.4-1 lentelėje.

1.4-1 lentelė. Vartotojų ir renkamųjų šynų perspektyvinių apkrovų dinamika įvertinant vartotojų dalyvavimo renkamųjų šynų maksimume koeficientus

 

 

ParametrasEKSPLOTACIJOS METAI
012345678910
Pirmojo vartotojo apkrova, MW4,124,24364,3709084,5020354,6370964,7762094,9194955,067085,2190935,3756665,536935
Antrojo vartotojo apkrova, MW5,8145,872145,9308625,990176,0500726,1105736,1716796,2333956,2957296,3586876,422274
Sum. 10kV vartotojo apkrova, MW9,93410,1157410,3017710,4922110,6871710,8867811,0911711,3004811,5148211,7343511,95921
Kintantys galios nuostoliai, MW0,596040,6069440,6181060,6295320,641230,6532070,665470,6780290,6908890,7040610,717553
Pastovus galios nuostoliai, MW0,099340,1011570,1030180,1049220,1068720,1088680,1109120,1130050,1151480,1173440,119592
Suma. 10kV RS apkrova, MW10,6293810,8238411,0228911,2266611,4352711,6488611,8675612,0915112,3208612,5557612,79635
Pirmojo vartotojo apkrovos priauglio koeficientas1,03Antrojo vartotojo apkrovos prieauglio koeficientas1,01
Kintančių galios nuostoliu norma 10kV elektros tinkle %6Pastovių galios nuostoliu norma 10kV elektros tinkle, %1
Trečiojo vartotojo apkrova, MW5,055,10055,1515055,203025,255055,3076015,3606775,4142845,4684265,5231115,578342
Ketvirtojo vartotojo apkrova, MW00000000000
Sum. 35kV vartotojo apkr., MW5,055,10055,1515055,203025,255055,3076015,3606775,4142845,4684265,5231115,578342
Kintantys galios nuostoliai, MW0,3030,306030,309090,3121810,3153030,3184560,3216410,3248570,3281060,3313870,334701
Pastovus galios nuostoliai, MW0,05050,0510050,0515150,052030,0525510,0530760,0536070,0541430,0546840,0552310,055783
Suma. 35kV RS apkrova, MW5,40355,4575355,512115,5672315,6229045,6791335,7359245,7932835,8512165,9097285,968826
Trečiojo vartotojo apkrovos prieauglio koeficientas1,01Ketvirtojo vartotojo apkrovos prieauglio koeficientas1
Kintančių galios nuostoliu norma 35kV elektros tinkle %8Pastoviu galios nuostolių norma 35kV elektros tinkle, %1,5
Sum. Transformat. Apkrova, MW14,98415,2162415,4532715,6952315,9422216,1943816,4518516,7147616,9832517,2574617,53755
Kintantys galios nuostoliai, MW0,149840,1521620,1545330,1569520,1594220,1619440,1645190,1671480,1698320,1725750,175376
Pastovus galios nuostoliai, MW0,037460,0380410,0386330,0392380,0398560,0404860,041130,0417870,0424580,0431440,043844
Suma. 110kV RS apkrova, MW15,171315,4064415,6464415,8914216,141516,3968116,657516,9236917,1955417,4731817,75677
Kintančių galios nuostoliu norma 110kV elektros tinkle, %Pastovių galios nuostoliu norma 110kV elektros tinkle, %0,25

 

 

2. Galios transformatorių parinkimas

 

Naujai projektuojama pastotė be rekonstrukcijos turi dirbti ne mažiau kaip penkerius metus, todėl galios transformatoriai parenkami penkerių metų perspektyvai. Elektros energijos patikimumo užtikrinimui, kai vartotojai pirmos ir antros kategorijų, pastotėje montuojami du galios transformatoriai. Jų vienetinė galia turi būti tokia, kad sugedus vienam transformatoriui, kitas, leistinai persikrovęs, išmaitintų abiejų transformatorių vartotojus. Jeigu pastotė maitina tik trečios kategorijos vartotojus, tuomet joje montuojamas vienas galios transformatorius. Vienas galios transformatorius gali būti ir pirmame pastotės statybos etape, kai pastotė gerai rezervuojama elektros tinklais.

Parenkant galios transformatorius nagrinėjami du darbo režimai: normalaus darbo režimas ir po avarinio darbo režimas.

 

Transformatoriaus galia pastotei dirbant normalaus darbo režime:

 

 

??;

 

čia: – galios transformatoriaus 110 kV apvijų didžiausia elektrinė apkrova

penktais pastotės eksploatacijos metais, MW. Žiūrėk 1.2-3 lentelėje eilutę “Trf. maks., MW”;

n- galios transformatorių skaičius pastotėje, vnt.;

cosφ- transformatorių apkrovos galios koeficientas.

 

Transformatoriaus galia pastotei dirbant po avariniame darbo režime:

??;

čia: koeficientas įvertinantis pirmos ir antros kategorijų elektros vartotojų santykinę apkrovą;

koeficientas įvertinantis leistiną transformatoriaus perkrovą. Priimama: =1.4 (transformatorius gali būti 40% perkrautas apkrovos maksimumo metu penkias paras po šešias valandas per parą, jeigu apkrovos grafiko pirmos pakopos apkrovos koeficientas

 

. Transformatoriaus po avarinę galią galima apskaičiuoti ir naudojant supaprastintą formulę. Tai labai patogu kai koeficiento konkreti reikšmė yra nežinoma.

 

??;

 

Gauta didesnioji galia vadinama transformatoriaus skaičiuojamąja galia:

??;

Atsižvelgiant į gautą skaičiuojamąją transformatoriaus pilnosios galios reikšmę, pagal žemiau pateiktą sąlygą parenkamas standartinės galios transformatorius:

??;

 

 

Transformatoriaus galios skaiciuote atlikta 2-1 lenteleje, o parinkto transformatoriaus techniniai parametrai pateikti 2-2 lenteleje.

2.-1 lentelė.Transformatoriaus galios skaičiuotė

Parametro pavadinimasReikšmė
Didžiausias galios transformatoriaus 110kV apvijų apkrova MW16,59089872
Galios koeficientas0,85
Galios transformatorių skaičius pastotėje2
Reikalinga transformatoriaus galia normalaus darbo režimo metu MVA9,759352188
Reikalinga transformatoriaus galia poavarinio darbo režimo metu MVA13,66309306
Skaičiuojama apkrova MVA13,66309306
Vardinė transformatoriaus galia MVA16
Parinkto galios transformatoriuas tipasTDTN-16000/100 *

 

 

TipasSTnom.

MVA

Įtampos reguliavimo ribos, Aš pavargau. K.JK%,%NuostoliaiI0,

%

Qd0,

kVAr

RT, OXT O
ABeŽA.A-ŽV-ŽPDK

kW

PD0,

kW

TDNT-16000/110 *16± 9 * 1,78%11538,51110,51761002311602,62,62,688,9052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Įžemėjimo srovių skaičiuotė

 

 

Su izoliuota arba kompensuota neutrale Lietuvos respublikoje dirbta tiktai l0kV ir 35kV elektros tinklai. 110 kV elektros tinklas dirba su įžeminta neutrale.

Elektros tinklui dirbant su izoliuota neutrale, vienai tinklo fazei susijungus su žeme, gaunamas įžemėjimas. Įžemėjimo srovės elektros tinklams normuojamos. Jeigu įžemėjimo srovės viršija leistinąsias reikšmes, tuomet jas reikia kompensuoti. Literatūroje nurodoma, kad leistinoji įžemėjimo srovė l0kV elektros tinkle =20A; 35kV elektros tinkle =10A;

Elektros tinklo įžemėjimo srovės:

oro linijoms : ;

 

kabeliu linijoms : ;

 

čia: pataisos koeficientas, įvertinantis žemesniosios įtampos tinklo pailgėjimą dėl ryšio su kitų pastočių elektros tinklais, per rezervavimo elektros tinklą. Pagal literatūros rekomendacijas priimama kpat =1.5;

U – nagrinėjamo tinklo linijinė įtampa, kV;

l- nagrinėjamo tinklo suminis linijų ilgis, km.

Apskaičiavus įžemėjimo srovę tikrinama sąlyga:

??;

Jeigu sąlyga tenkinama, kompensacinės ritės rinkti nereikia.

Jeigu sąlyga netenkinama, tuomet apskaičiuojamas reikalinga kompensacinės ritės galia ir parenkama kompensacinė ritė.

Reikalinga kompensacinės ritės galia:

??;

čia: n — koeficientas, įvertinantis ET praplėtimo galimybę per 5 metus. Pagal literatūros rekomendacijas priimama n =1.25.

Įžemėjimo srovių skaičiuotė atlikta 3-1 lentelėje. Parenkamų kompensacinių ričių techniniai parametrai surašyti 3-2 lentelėje.

 

3-1 lentelė. Ižemėjimo srovių skaiciuotė .

 

ParametrasReikšmė
Elektros tinklo vardinė įtampa, kV3510
Elektros tinklo linijų tipasOroOro
Suminis elektros tinklo linijų ilgis, km11070
Skaičiuojamoji įžemėjimo srovė A16.53
Leistinoji įžemėjimo srovė A1020
Išvada: kompensacinę ritę rinktiReikiaNereikia
Reikalinga kompensacinės ritės galia kVAr265.22030

 

 

 

 

3-2 lentelė. Perenkamos kompensacinės ritės tipas ir techniniai parametrai

Kompensacinės ritės tipasVardinė tinklo įtampa, kVVardinė kompensacinės ritės įtampa, kVKompensacinės ritės galia, kVSrovės reguliavimo ribos, A
RZDSOM-310 / 35U13538,5/3106,25-12.5

 

4. Pastotes schemos parinkimas

Analitinėje dalyje nustatyta, kad projektuojama pastotė yra tranzitinė keturių pagrindinių prijunginių pastotė, todėl 110kV pusėje numatoma naudoti tiltelio su jungtuvais transformatorių grandinėse schema (4.1pav.)
4.1 pav. Projektuojamos pastotės 110kV įtampos skirstyklos schema.

4.2 paveiksle parodytas galios transformatorių bloko schema su pagrindinėmis grandinėmis.

 

 

4.2 pav. Projektuojamaos pastotės galios transformatorių blokas

 

4.3 paveisle parodyta 35kV skirstyklos schema su pagrindinėmis grandinėmis.

 

4.3 pav. Projektuojamos pastotės 35kV skirstyklos schema.

4.4 paveisle parodyta 10kV skirstyklos schema su pagrindinėmis grandinėmis

 

4.4 pav. Projektuojamos pastotės 10kV skirstyklos schema.

 

5. Savų reikmių apkrovų skaičiuotė

 

Projektuojama pastotė yra trijų įtampų tranzitinė pastotė, kurioje sumontuoti du galios transformatoriai. Tokią pastotę reikia traktuoti kaip pakankamai patikimą pastotę. Joje savų reikmių transformatoriai turi būti parinkti su 100% rezervavimu. Savų reikmių transformatorių įtampos 10/0.4kV, apvijų jungimo schemos Z0/yo. Aukštesniosios įtampos apvijų jungimas zigzagu leidžia naudoti jautresnes apsaugas nuo trumpųjų jungimų.

5.1 lentelėje.Savų reikmių vartotojai ir jų galios pateikti

Imtuvo pavadinimasĮrengta galia, kWηcosφtgφSkaičiuojamoji apkrova vienam
Vnt. GaliaVnt. Skaič.Bendra galiaPaklausos koeficientasAktyvioji galia, kWReaktyvioji Galia, kVAr
Atviros skirstyklos apšviet.1331100,51,50
Uždarosios skirstklos apšviet.0,6531100,72,10
10kV komplekt. narv. apšv.0,06120,720,85100,50,4235290
35kV komplekt. narv.apšv.0,06171,020,85100,50,60
Apskaitos skaitikl. apšv.0,0620,120,851010,1411760
Valdymo skydo šildymas2121100,71,40
110kV jungt. ir pavarų šildymas0,531,511011,50
35kV uždaros skirst. šildymas0,5157,511017,50
10kV uždaros skirst. šildymas0,594,511014,50
Kompensac. Ritės pavaros šildymas2,525110150
Gnyptų dėžių šildymas0,2520,511010,50
10kV užd. Skirstyklos ventiliav.0,220,40,850,850,620,850,40,248
35kV užd. Skirstyklos ventiliav.0,220,40,850,850,620,850,40,248
Transformatorių aušinimas1880,850,850,620,8584,96
Kompensacinių ričių pavaros0,5210,850,850,6211,1764710,729412
Kompensac. Ričių automatinio reguliavimo varža0,921,811011,80
Transf. Įtampos ruguliat. Pavara0,5210,850,850,6211,1764710,729412
110kV junguvų pavaros0,531,50,850,850,620,71,2352940,765882
Operatyvinė srovė2120,850,850,620,71,6470591,021176
Ryšio aparatūra ir technika0,584110140
Akumuliatorių baterijos1220,850,850,620,120,2823530,175059
Valdymo skydo aparatūta111110110
Avarinė apkrova501500,90,850,620,95031
Viso:96,2823539,87694
Pilnoji Galia, kVA104,21354

 

 

 

 

Skaiciavimai atlikti naudojant sias formules

; ; ;čia: α- paklausos koeficientas. Paklausos koeficiento reikšmės pateiktos 5.1 lentelėje; Pbendrvartotojo bendra aktyvioji galia, kW. Jos reikšmės pateiktos 5.1 lentelėje.

Parenkami du TMG-160/10 galios savu reikmiu transformatoriai.

TipasSN,

kVA

Įtampa, kVJungimo grupės
%xxKZLALPALBeN
 

TMG

 

160

 

6,10

Raktas / IS-04,5 

410

2600 

53

 

62

 

1100

 

780

 

1180

Y / ZN-114,72900
Δ / IS-114,5

 

 

6. Trumpojo jungimo sroviu skaiciuote

Trumpuju jungimu sroves yra paskaiciuotos savarankisku darbu metu, todel siame skyriuje yra pateikiama tiktai 4 pastotes prijungimo prie elektros sistemos schema ir trumpojo jungimo sroviu skaiciuotes rezultatas. (6.1 lentele )

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 pav. Projektuojamos pastotes prijungimo prie elektros sistemos schema.

Trumpojo jungimo sroviu skaiciuote:6.2-1 lentele

Trumpojo jungimo taškasK1-AK2-VK3-Z
Ekvivalentinės elektrovaros Sankt Vnt.111
Ekvivalentinės varžos, sant. Vnt.0,14221,84221,1922
Bazinė galia, MVA100100100
Smūgio koeficientas,1,6071,6071,607
Aperjodinės srovės gesimo laiko pastovioji, s0,020,020,02
Numatomas jungtuvo atjungimo laiaks, s0,040,020,02
Minimalus relinės apsaugos atjungimo laikas, s0,010,010,01
Bazinė įtampa, kV1153710,5
Bazinė srovė, kA0,5021,565,499
Pradinė periodinė santykinė bazinė srovė, sant, vnt.7,0320,5420,822
Pradinė periodinė srovė, kA3,5320,8454,517
Smūgio srovės momentinė dedamoji, kA8,0241,91910,263
Smūgio srovės efektinė dedamoji, kA4,6531,1135,951
Laiko momentas t, s0.240.220.22
Periodinė srovės dedamoji laiko momentu t, kA3,0691,9951,067
Aperiodinė srovės dedamoji laiko momentu t, kA3.5320,8454,517
Pilnoji trumpojo jungimo srovė laiko momentu t, kA3,5320,8464,517
Vienfazio trumpojo jungimo srovė, kA2.7822

 

 

 

 

 

 

7. Šynų ir jungiamųjų kabelių parinkimas

Renkamosios šynos parenkamos visų įtampų skirstykloms, o kabeliai transformatoriaus 35kV ir l0kV įtampų įvadams. Projektuojamoje pastotėje yra trys skirstyklos: 110kV, 35kV ir l0kV. Ll0kV skirstyklai numatoma parinkti lanksčias plieno – aliuminio apvalaus profilio AS markės šynas, o 35kV ir l0kV skirstykloms – standžias vienjuostes stačiakampio profilio elektrotechninio aliuminio A markės šynas. Visų skirstyklų šynos parenkamos pagal ilgalaikę leistinąją srovę. Galima didžiausia šynų normalaus darbo srovė apskaičiuojama atsižvelgiant į grandinių įrenginių svarbą ir darbo režimus. 1 l0kV skirstyklos šynoms pagrindinis įrenginys yra trijų įtampų galios transformatorius, todėl renkamųjų šynų didžiausia normalaus darbo srove yra laikoma maksimaliai leistinai perkrauto galios transformatoriaus darbo srovė. Galios transformatorių maksimaliai leistinai galiama perkrauti 1.5 karto (50%). 35kV ir l0kV įtampų renkamosioms šynoms ir įvadų kabeliams didžiausia normalaus darbo srove yra laikoma pusė 35kV ir l0kV galios transformatoriaus dešimtų metų perspektyvos apkrovos darbo srovės (žiūrėk 1.4-1 lentelę). Siekiant įvertinti avarines perkrovas 35kV ir l0kV įtampų renkamosios šynos parenkamos trimis skerspjūviais didesnės, nei reikalingos pagal srovių sąlygą, šių įtampų jungiamieji kabeliai parenkami pagal parinktų renkamųjų šynų ilgalaikę darbo srovę.

Šynos ir kabeliai parenkami pagal sąlygą Isk < In%leist Iš žinynų užrašomi parinktų šynų ir

kabelių parametrai: standžioms šynoms šynų skerspjūvis = plotis x aukštis s = hxb,mm2 ir ilgalaikė leistinoji srovė A., lanksčioms šynoms šynų diametras d,mm ir ilgalaikė

leistinoji srovė A.bei kabelio srovėlaidžio skerspjūvio plotas s,mm2 ir ilgalaikė leistinoji srovė .

7.1 lentelėje. Renkamųjų šynų ir kabelių parinkimas

ParametrasReikšmė
Skirstyklos įtampa kV1103510
Transformatoriaus galia MVA16
Renkamųjų šynų apkrova MW5,2297211,97878
Galios koeficiantas0,90,95
Skaičiuojamoji renkamųjų šynų srovė A83,9782209795,85334126727,9949324
Parenkamų šynų tipasLankčiosStandžiosStandžios
Parenkamų šynų medžiagaĮĮĮ
Ilgalaikė leistinoji šynų srovė A175165740/745
Parenkamų šynų skerspjūvio profilisLankčiosStačiakampisStačiakampis
Parenkamų šynų markėASAA
Parenkamų šynų skerspjūvio plotas mm23545300
Parenkamų šynų diam. D, arba plotis x aukštis hxb mm6215×350×6
Sąlyga Isk=<Iilg. Leist. TenkinamaTaipTaipTaip
Srovėlaidžių skaičius kabelyje11
Įvadinio kabelio srovėlaidžio ilgalaikė leistinoji srovė A200780
Įvadinio kabelio srovėlaidžio skerspjūvio plotas mm250800
Lygiagrečių srovėlaidžių fazėje skaičius11
Kabelio izoliacijos rūšisXLPEXLPE
Kabelio markėTSLE 36kVTSLE 12kV
Sąlyga Isk=<Iilg. Leist. TenkinamaTaipTaip

 

8. Aparatu parinkimas

Projektuojamoje pastoteje parenkami visu itampu skirstyklu jungtuvai, skyrikliai ir matavimo transformatorei.

8.1 Jungtuvu parinkimas

110 kV puseje numatoma parinkti ABB firmos LTB145D1/B jungtuva. Tai dujinis jungtuvas kurio poliai pripildyti duju. Dujos naudojamos izoliacijai ir elektros lanko gesinimui. Jungtuvas valdomas hidrauline pavara. Jungtuvo parinkimo metodika ir salygos pateiktos 8.1-1 lenteleje.

 

8.1-1 lentelė. 110 kV jungtuvo parinkimas.

Parinkimo sąlygosSkaičiuotės duomenysJungtuvo LTB145D1/B techniniai parametrai

3,069 * 10-5kA

= 4.995kA

Jungtuvo pavaraSpyruoklinė/Motorinė

 

Ta = 0,02??

8.2 Jungtuvų parinkimas

35 kV puseje numatoma parinkti ABB firmos „Univers“ tipo komplektinius narvelius su 3AH1.25 jungtuvais. Tai dujinis jungtuvas kurio poliuose vakumas. Vakumas naudojamos izoliacijai ir elektros lanko gesinimui. Jungtuvas valdomas spyruokline pavara. Jungtuvo parinkimo metodika ir salygos pateiktos 8.1-2 lenteleje.

8.1-2 lentele. 35 kV jungtuvo parinkimas

Parinkimo sąlygosSkaičiuotės duomenysJungtuvo 3AH1.25 techniniai parametrai

= 1995 * 10-5kA

= 1.195kA

Jungtuvo pavaraSpyruoklinė

10 kV puseje numatoma parinkti UAB „ELGA“ firmos „USN“ tipo skirstuomuosius narvelius su juose sumontuotais „Tavrida Elektrik“ firmos vakuminiais VV/TEL tipo jungtuvais. Tai dujinis jungtuvas kurio poliuose vakumas. Vakumas naudojamos izoliacijai ir elektros lanko gesinimui. Jungtuvas valdomas pavara. Jungtuvo parinkimo metodika ir salygos pateiktos 8.1-3 lenteleje.

8.1-3 lentele. 10 kV jungtuvo parinkimas.

Parinkimo sąlygosSkaičiuotės duomenysJungtuvo VV/TEL-12-20/1000-U2 techniniai parametrai

Jungtuvo pavaraElektromagnetinė

?? ??

 

8.3 Skyrikliu parinkimas

 

110 kV puseje numatoma parinkti ABB firmos triju poliu SGF145n skyrikli. Tai skyriklis valdomas centrine pavara. Skyriklio parinkimo metodika ir salygos pateikia 8.2-1 lenteleje.

 

8.2-1 lentelė. 110 kV skyriklio parinkimas.

Parinkimo sąlygosSkaičiuotės duomenysSyriklio techniniai parametrai
UET?? Šeši.UET = 110Aš pavargau. = 145 kV
Imaks ?? Per.Per. = 1600
ISM.?? jumsIsm.=8.024Jūs = 100
BK?? I2term * tterm.BK = (I “P) 2 * (tatj. + Ta), = I2term * tterm. = 1.6 * 109A2s
U1min.leist?? U1min.U1min.leist = 280 kVU1min. = 315 kV
U1.2 Pažeidžiamos / 50.leist?? U1.2 Pažeidžiamos / 50U1.2 Pažeidžiamos / 50.leist = 460 kVU1.2 Pažeidžiamos / 50 = 650 kV
Inuot.leist.ž. Inuot.žInuot.leist.ž. ?? 3040 mmInuot.ž = 3040 mm
Inuot.leist..f. ?? Inuot.f.Inuot.leist..f. ?? = 3040 mmInuot.f. = 3040 mm
Skyriklio pavara

 

35kV įtampos pusėje montuojami kištukiniai skyrikliai, komplektuojami kartu su jungtuvais komplektiniuose narveliuose.
35kV uždarai skirstyklai parenkami “Univers” tipo komplektiniai narveliai:
Įvadiniai narveliaiVISATOS2 vnt.
Sekcijinis narvelisVISATOS1 vnt.
Sekcijinio skyriklio narvelisVISATOS1 vnt.
Įtampos transformatorių narveliaiVISATOS2 vnt.
Linijiniai narveliaiVISATOS6 vnt.
10kV įtampos pusėje montuojami kištukiniai skyrikliai, komplektuojami kartu su jungtuvais komplektiniuose narveliuose
10kV uždarai skirstyklai parenkami USN tipo komplektiniai narveliai:
Įvadiniai narveliaiUSN-10-32 vnt.
Sekcijinis narvelisUSN-10-21 vnt.
Sekcijinio skyriklio narvelisUSN-10-61 vnt.
Savų reikmių narveliaiUSN-10-42 vnt.
Įtampos transformatorių narveliaiUSN-10-52 vnt.
Linijiniai narveliaiUSN-10-18 vnt.
Linijiniai narveliai reaktyviosios galios kompensacijaiUSN-10-12 vnt.

 

Komplektinių narvelių ir skirstyklos su vakuuminiais jungtuvais pavyzdžiai ir parodyti 8.2-1 ir 8.2-2 paveiksluose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1-1 pav.: a – 10 kV skirstyklos kompleksiniu narveliu bendras vaizdas; b – vakuminio jungtuvo VV/TEL su kistukiniai jungtukais bendras vaizdas.

 

8.1-2 pav.: siuolaikines pastotes 10 kV skirstyklos su vakuuminiais jungtuvais bendras vaizdas.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Matavimo transformatorių parinkimas

 

Srovės matavimo transformatoriai parenkami visų trijų įtampų skirstyklų Unijų grandinėms, o įtampos matavimo transformatoriai visų trijų įtampų renkamosioms šynoms.

 

9.1. Srovės matavimo transformatorių parinkimas

 

Parenkami srovės matavimo transformatoriai UOkV įtampos skirstyklos oro linijos prijungimui. Pagal literatūros rekomendacijas UOkV linijos prijunginyje montuojami ampermetras, vatmetras, varmetras, fiksuojantis prietaisas trumpojo jungimo vietai nustatyti, aktyviosios ir reaktyviosios galios jutikliai. Fiksuojantis prietaisas trumpojo jungimo vietai nustatyti maitinamas nuo Įtampos transformatoriaus. 110 kV oro linijos prijunginyje jungiamų prietaisų sąrašas ir vartojamos galios pateiktos 9.1-1 lentelėje. Numatoma parinkti ABB firmos srovės transformatorius IMB145. S2nom =200VA, I2nom = 1A. Parinkimas pateiktas 9.1-2 lentelėje.

 

 

9.1-1 lentele. 110 kV oro linijos prijunginyje prie sroves matavimo transformatoriu jungiamu prietaisu sarasas ir pareikalaujama galia.

Prietaiso pavadinimasPrietaiso tipasFazių apkrova, V*A
ABC
AmerimetrasCLR-480,50,50,5
VatmetroFP-140,40,4
VarmetrasQQ-230,40,4
Viso:1,30,51,3

 

 

 

9.1-2 lentele. 110 kV sroves transformatoriu parinkimas.

 

Parinkimo sąlygosSkaičiuotės duomenysSrovės transf. IMB145 techniniai parametrai

Z2 = 3.3

 

 

 

Varzu reiksmiu skaiciuotes algoritmai aprasyti………psl. O reiksmes apskaiciuotos 9.1-6 lenteleje.

 

 

 

 

 

Prie 35 ir l0V linijų prijungimuose esančių srovės matavimo transformatorių pagal literatūros rekomendacijas jungiami prietaisai ampermetras, aktyviosios energijos skaitiklis ir reaktyviosios energijos skaitiklis. Tačiau šiuo metu yra naudojami daugiafunkciniai daugiatanfiai elektroniniai aktyviosios ir reaktyviosios energijos skaitikliai, atliekantys visų minėtų prietaisų funkcijas ir turintys papildomų funkcijų. Todėl prie šių įtampų linijų srovės matavimo transformatorių jungsime tiktai minėtus skaitiklius. 35kV ir l0V linijos prijunginyje jungiamų prietaisų sąrašas ir vartojamos galios pateiktos 9.1-3 lentelėje.

 

9.1-3 lentelė. 35kV ir l0kV linijos prijunginyje prie sroves matavimo transformatoriu jungiamų prietaisų sąrašas ir pareikalaujamoji galia.

Prietaiso pavadinimasPrietaiso tipasFaziu apkrovos, V*A
ABC
Daugiafunkcinis daugiatarifis elektroninis aktyviosios ir reaktyviosios energijos skaitiklisEPQM0.30.30.3
Viso:0.30.30.3

.

 

Parenkami srovės matavimo transformatoriai 35kV įtampos skirstyklos linijos prijungimui. Parinkimas pateiktas 9.1-4 lentelėje. 35kV linijos prijunginyje numatoma parinkti ABB firmos KOFD 36 tipo srovės transformatorius, kurių S =2.5VA, I2nom =1A.

 

 

9.1-4 lentele. 35 kV sroves transformatoriu parinkimas

 

Parinkimo sąlygosSkaičiuotės duomenysSrovės transf. KOFD 36 techniniai parametrai

Z2 = 0,47=2.5
=230kV= 70kV
=170kV
= nenurodyta

 

10 kV linijos prijunginyje numatoma parinkti ABB firmos „KOFA 12“ tipo sroves transformatorius,

 

9.1-5 lentele. 10 kV sroves transformatoriu parinkimas.

 

Parinkimo sąlygosSkaičiuotės duomenysSrovės transf. KOFA 12 D2-T01 techniniai parametrai

Z2 = 0,47=2.5
=42kV= 28kV
=75kV
= nenurodyta

 

 

Leistinoji apkrovos varža: Matavimo prietaisų varža: ;

Pagal literatūros rekomendacijas, kai prie srovės transformatoriaus prijungta iki trijų matavimo prietaisų, priimama Z2kont = 0.05Q, kai per tris, priimama Z2kon, =0.1Q.

Leistinoji varža jungiamiesiems laidams: Z2lajd = Z2nom -Z2priet -Z,kont

Pagal literatūros rekomendacijas ll0V skirstomiesiems įrenginiams rekomenduojama jungiančiųjų laidų ilgį priimti nuo 75m iki l00 35kV ir l0V skirstomiesiems įrenginiams rekomenduojama jungiančiųjų laidų ilgį priimti nuo 4m iki 6m. Montažą rekomenduojama atliekti

variniu laidu. Varinio laido medžiagos savitoji varža: ; Leistinas mažiausias jungiamųjų laidų skerspjūvio plotas: ; Pagal gautą skerspjūvio plotą parenkamas standartinis Ffakt skerspjūvio laidas.

Tuomet tikroji laido varža: : tikroji srovės transformatoriaus antrinės apvijos

apkrova: Nuo 2 = Z2Iaid + Z2kont + Z2priet

 

 

ParametrasReikšmė
Skirstyklos įtampa kV1103510
Srovės matavimo transformatoriaus vardinė antrinės apvijos galia VA2002,52,5
Srovės matavimo transformatoriaus vardinė antrinės apvijos srovė A111
Srovės matavimo transformatoriaus vardinė antrinės apvijos varža Ω2002,52,5
Prijungtų prietaisų grandinių labiausiai apkrautos fazės apkrova VA1,30,30,3
Labiausiai apkrautos fazės varža Ω1,30,30,3
Prie srovės matavimo grandinės prijungtų prietaisų skaičius vnt.311
Grandinės kontaktų varža Ω0,050,050,05
Leistinoji jungiančiųjų laidų varža Ω198,652,152,15
Jungiančiųjų laidų ilgis m8555
Srovėlaidžio medžiagavarisvarisvaris
Savitojo srovėlaidžio medžiagos varža Ωmm30,01750,01750,0175
Mažiausias leistinas jungiamųjų laidų skerspjūvio plotas mm30,010,040,04
Parenkamas standartinis srovėlaidžio skerspjūvio plotas mm30,750,750,75
Tikroji laido varža Ω1,980,120,12
Tikroji srovės transformatoriaus antrinės apvijos apkrova Ω3.330.470.47
Sąlygos Vykdymastaiptaiptaip

 

9.1-6 lentele. Varzu reiksmiu skaiciuote.

 

 

 

 

9.1 Įtampos matavimo transformatorių parinkimas

Įtampos matavimo transformatorių parinkimui taip pat reikia apskaičiuoti suminę antrinės grandinės prietaisų apkrovą. Prie 110kV renkamųjų šynų įtampos matavimo transformatorių jungiamų prietaisų apkrova apskaičiuota 9.2-1 lentelėje, 35kV ir l0kV – 9.2-3 lentelėje. 110kV renkamųjų šynų įtampos transformatorių parinkimo sąlygos ir parametrai pateikti 9.2-2 lentelėje, 35kV 9.2-4 lentelėje, l0kV 9.2-5 lentelėje. Parenkami ABB firmos Įtampos matavimo transformatoriai.

 

 

 

 

 

9.2-1 lentele. 110kV renkamuju synu itampos transformatoriu apkrovos prietaisu sarasas ir pareikalaujama galia.

 

Prietaiso pavadinimasPrietaiso markė

 

Linijų skaičius x prietaisų skaičiusĮtampos ričių skaičiusRitės galia,

V.

Suminė galia

V.

VoltmetrasCLR-45310.51.5
VatmetroFP-142×2218
VarmetrasQQ-232×2218
Fiksuojantis prietaisasFIP2136
Viso:23.5

 

 

 

 

9.2-2 lentele. 110 kV itampos transformatoriaus parinkimas.

 

Parinkimo sąlygosSkaičiuotės duomenysĮtampos transf. EFMC 145 techniniai parametrai
UET ≤ ŠešiUET = 110 Aš pavargau = 145 kV
S2 ≤ S2nomS2 = 23.5VAS2nom = 180VA
U1min. Leist. ≤ U1 min. U1min. Leist. = 280kV U1 min. = 275kV
U1.2 Pažeidžiamos / 50 Leist. ≤ U1.2 Pažeidžiamos / 50U1.2 Pažeidžiamos / 50 Leist. = 460kVU1.2 Pažeidžiamos / 50 = 650 kV
lnuot. leist. ≤ lnuot.lnuot. Leist. = 1900mmlnuot. =padidintas

 

9.2-3 lentale. 35 kV ir 10 kV renkamuju synu itampos transformatoriu apkrovos prietaisu sarasas ir pareikalaujama galia.

 

Prietaiso pavadinimasPrietaiso markėLinijų skaičius x Prietaisų skaičiusĮtampos ričių skaičiusRitės galia, VASuminė galia, VA
Daugiafunkcinis daugiatarifinis elektroninis aktyviosios ir reaktyviosios energijos skaitiklis35kVEPQM 4×221.548
 10kVEPQM 4×221.548
Viso: 35kV –48
 10kV48

 

 

 

 

9.2-4 lentele. 35 kV Itampos transformatoriaus parinkimas.

 

Parinkimo sąlygosSkaičiuotės duomenysĮtampos transf. EFMC 36 techniniai parametrai
UET ≤ ŠešiUET = 35kV Aš pavargau = 36kV
S2 ≤ S2nomS2 = 48VAS2nom = 50VA
U1min. Leist. ≤ U1 min. U1min. Leist. = 95kV U1 min. = 70kV
U1.2 Pažeidžiamos / 50 Leist. ≤ U1.2 Pažeidžiamos / 50U1.2 Pažeidžiamos / 50 Leist. = 185kVU1.2 Pažeidžiamos / 50 = 170kV
lnuot. leist. ≤ lnuot.lnuot. Leist. = 700 … 1050 mmlnuot. =nenurodyta

 

 

 

9.2-5 lentele. 10 kV Itampos transformatoriaus parinkimas.

 

Parinkimo sąlygosSkaičiuotės duomenysĮtampos transf. EFMC 12 techniniai parametrai
UET ≤ ŠešiUET = 10kV Aš pavargau = 12kV
S2 ≤ S2nomS2 = 48VAS2nom = 50VA
U1min. Leist. ≤ U1 min. U1min. Leist. = 42kv U1 min. = 20kV
U1.2 Pažeidžiamos / 50 Leist. ≤ U1.2 Pažeidžiamos / 50U1.2 Pažeidžiamos / 50 Leist. = 75kVU1.2 Pažeidžiamos / 50 = 60kV
lnuot. leist. ≤ lnuot.lnuot. Leist. = 300mmlnuot. =nenurodyta

 

10. Įžeminimo kontūro skaičiuotė

 

Pastotėje turi būti įžeminti visi elektros įrenginiai, į kurių korpusą ar ba pasyviąsias įrenginio dalis gedimo metu gali patekti įtampa. Elektros įrenginių įžeminimas atliekamas įrenginių korpusus ir pasyviąsias įrenginio dalis sujungiant su įžeminimo kontūru.

Įžeminimo kontūras tai dirbtinis įžeminimo įrenginys sudarytas iš vertikalių įžemintuvų ir juos jungiančių horizontalių juotų visumos.

Įžeminimo kontūras projektuojamas remiantis reikalavimais, keliamais transformatorių pastoties aukščiausios įtampos įrenginiams. Kadangi trūksta duomenų, todėl įžeminimo kontūras skaičiuojamas ne pagal norminės prisilietimo įtampos reikalavimus, bet pagal norminę įžeminimo varžą. Aukščiausia pastotės įtampa yra 110kV. Norminė įžeminimo kontūro varža tinkluose, kurių įtampa per 1000V Rįž.nom = 0,5Ω. Faktinę įžeminimo kontūro varžą, ne didesnę už norminę, reikia gauti naudojant tiek dirbtines, tiek natūralias konstrukcijas. Natūraliomis konstrukcijomis gali būti gelžbetoniai atramų ir kitų konstrukcijų pamatai, kabelių šarvai, oro linijų atramų įžeminimo kontūrai.

110kV oro linijos nuo atmosferinių išlydžių saugomos trosais visame ilgyje. Apsauginis trosas sujungiamas su atramų įžeminimo kontūrais inkariniame tarpatramyje ir prijungiamas prie pastotės įžeminimo kontūro.

 

Vienos sistemos “atrama — trosas” įžeminimo kontūro varža:

 

??

 

 

čia: Ratr – oro linijos galinės atramos įžeminimo kontūro norminė varža, Ω. Paga elektros įrenginių įrengimo taisykles, esant grunto savitajai varžai intervale ρ ≥ 100Ω*m oro linijos atramos įžeminimo kontūro norminė varža Ratr = 10Ω.

Rtr – vieno linijos tarpatramiio troso varža, Ω. Rtr = Rtr.0 * l.

Rtr.0 = troso vieno kilometro atkarpos varža, Ω/km. Oro linijų apsaugai nuo atmosferinų išlydžių naudojami S – 50 trosai arba AS – 50 laidas. Skaičiavimuose priimkite, kad linijos saugomos AS – 50 laidu. AS – 50 laido Rtr.0 = 0.592Ω/km

l – skaičiuojamasis tarpatramis, m. Pagal literatūros rekomendacijas 110kV linijoms gabaritinis skaičiuojamasis tarpatramis l = 315m.

 

Kadangi prie pastoties 110kV skirstykos gali būti prijungtos kelios 110kV linijo, todėl visų sistemų “atrama — trosas” įžeminimo varža apskaičiuojama pagal formulę:

??

Čia: n – 110kV oro linijų prijungtų prie projektuojamos pastotės 110kV skirstyklos skaičius. Dvigrandę liniją laikyti vienu vienetu. Jeigu sistema “atrama — trosas” viena, tuomet įžeminimo ;

 

 

Reikalinga dirbtiniio įžeminimo kontūro varža:

??;

 

 

 

Numatoma, kad įžeminimo kontūro horizontalios jungiančiosios juostos bus montuojamos iš plieno juostų, kurių matmenys hxb = 4x30mm.

Teorinė horizontalios juostos įžeminimo varža:

 

 

Čia: lj – horizontalios juostos ilgis, m. lj = ltv. – 24;

Ltv. – transformatorių pastotės tvoros ilgis pagal perimetra, m. Imamas iš pastotės plano.

sk. – skaičiuojamoji savitoji grunto varža, Ωm. sk.=ksez.*sk.=ksez.*;

ksez. – sezoniškumo koeficientas, įvertinamas grunto savitos varžos netolygumą gruntui įšalus arba išdžiūvus. Vertikaliems įžemintuvams, kurių ilgis 3 – 5m priimama ksez.= 1.45 – 1.15; horizontaliemsįžemintuvams, kurių ilgis 10 – 15m priimame ksez. = 3.5 – 2.0;

b – juostos plotis. Mūsų atveju b = 30mm = 30*10-3m.

tj – juostos įgilinimas, m. Pagal literatūros rekomendacijas priimama tj= 0.8m

– gruntosavitojivarža, Ωm. Žiūrėtižinynųlenteles.

 

 

 

 

Tikrojihorizontaliosjuostosįžeminimo varža:

 

Čia: ŋj – juostos ekranavimo koeficientas. Randamas iš žynynų, žinant vertikalių įžemintuvų skaičių n ir santykį .

a – atstumas tarp gretimų vertikalių įžemintuvų, m.

Iv – vertikalus įžemintuvo ilgis, m.

Priimkite, kad vertikalūs įžemintuvai bus montuojami iš apvalaus profilio plieno strypų, kurių skersmuo d=16mm, o ilgis lv=6m. Pagalliteratūros rekomendacijas priimama, kad

Reikalingasvertikalių ižemintuvų skaičius: ;

Reikalingavertikalių įžemintuvų atstojamoji varža:

Vienovertikalausįžemintuvo varža:

Čia: d – vertikalaus įžemintuvo skersmuo, m;

Lv – vertikalaus įžemintuvo ilgis, m;

– vertikalaus įžemintuvo vidurinio taško įgilinimas, m.

 

Tikroji vertikalių įžemintuvų varža:

Čia: – vertikalaus įžemintuvo ekranavimo koeficiantas. Randamas iš žinynų, žinanat vertikalių įžemintuvų skaičių n ir santykį .

 

Reikalingas tikrasis vertikalių įžemintuvų skaičius:

Mažiausias jungiančiosios juostos skerspjūvio plotas:

 

??;

 

Čia: – vienfazio trumpojo jungimo srovės šilumos impulsas,

);

C – temperatūrinis koeficiantas. Plienui C=65

 

Tikrinama sąlyga:

Čia: F – faktinis jungiančiosios juostos skerspjūvio, .

Įžeminimo kontūro skaičiuotės rezultatai pateikti 10.1 lentelėje. Geltonuose langeliuose pateikti norminiai parametrai iš žinynų arba pasirenkami parametrai, bespalviuose – visi skaičiuojami parametrai.

 

10.1 lentelė. Įžeminimo kontūro skaičiuotės rezultatai
Parametro pavadinimasReikšmė
Norminė įžeminimo kontūro varža Ω per 1000V tinkluose0,5
Linijų apsaugos nuo žaibo išlydžių troso tipasAS-50
Apsauginio troso 1km atkarpos aktyvioji varža Ω/km0,592
Skaičiuojamasis linijos tarpatramis km0,315
Trapatramio ilgio troso atkarpos varža Ω0,1865
Norminė atkarpos įžeminimo varža Ω10
Vienos sistemos “atrama — trosas” įžeminimo kontūro varža Ω3,19
Sistemų “atrama— trosas” skaičius1
Visų sitemų “atrama— trosas” įžeminimo varža Ω3,19
Reikalinga dirbtinio įžeminimo kontūro varža Ω0,43
Horizontalios jungiančiosios juostos matmenys hxb mm4×30
Horizontalios jungiančiosios juostos plotis m0,03
Pastotės tvoros perimetras m216
Jungiančiuosios juostos ilgis m192
Gruntas pastoties teritorijojeMolis
Grunto savitoji varža Ωm40
Sezoniškumo koeficientas1,4
Skaičiuojamoji grumto varža56
Horizontalios juostos įgilinimas m0,8
Juostos varža Ω0,449
Vieno vertikalaus įžeminimo ilgis m6
Atstumas tarp vertikalių įžemintuvų m12
Vertikalių įžemintuvų skaičius vnt.16
Horizontalios juostos ekranavimo koeficientas0,35
Tikroji horizontalios juostos įžeminimo varža Ω1,28
Vertikalių įžemintuvų atsotojamoji varža Ω0,652
Vertikalaus įžemintuvo vidurinio taško įgilinimas m3,8
Vertikalių įžemintuvų skerspjūvio formaApvalūs
Vertikalių įžemintuvų diametras m0,016
Vieno vertikalaus įžemintuvo varža Ω0,326
Vertikalaus įžemintuvo ekranavimo koeficientas0,4
Tikroji vertikalaus įžemintuvo įžeminimo varža Ω0,82
Tikrasis vertikalių įžemintuvų skaičius vnt.1,25
Galutinis vertikalių įžemintuvų skaičius vnt.2
Vienfazio trumpo jungimo srovė kA2.7822
Atjungimo laikas s0,04
Vienafazio tr. j. srovės aper. dedamosios gesinimo laiko pastovioji s0,02
Šiluminis impulsas nuo vienfazio tr. j. srovės A2s3244000
Koeficiento C reikšmė65
Min. reikalingas jungiančiosios juostos skerspjūvio plotas mm228
Tikrasis jungiančiosios juostos skerspjūvio plotas mm2120
Sąlygą smin<=sTENKINA

Iš skaičiavimų matome, kad reikiamai įžeminimo varžai gauti reikia 2 – jų vertikalių įžemintuvų ir 192m horizontalios jungiančiosios juostos.

11. Pagrindinių elektros įrenginių specifikacija

Specifikacija sudaryta parinktiems pagrindiniams elektros įrenginiams ir pateikiama 11.1 lentelėje.

Eil. Nr.Įrenginio pavadinimasĮrenginio tipasMatavimo vienetasKiekis
1Galios transformatoriusTDTN-16000/100 *vnt.2
2Savų reikalų transformatoriusTMG-160/10vnt.2
310kV srovės matavimo transformatoriusKOFA 12D2-T01vnt.25
435kV srovės matavimo transformatoriusKOFD36vnt.13
5110kV sroves matavimo transformatoriusIMB 145vnt.6
610kV įtampos matavimo transformatoriusEFMC 12vnt.13
735kV įtampos matavimo transformatoriusEFMC 36vnt.9
8110kV įtampos matavimo transformatoriusEFMC 145vnt.6
9110kV įtampos jungtuvasLTB 145D1 / bkompl. 3 F3
1035kV įtampos jungtuvas3AH1.25vnt.9
1110kV įtampos jungtuvasV. / TEL-10-20 / 1000-U2vnt.16
12110kV įtampos skyriklisSGF 145nkompl. 3 f.6
1335kV komplektiniai narveliai:
14Įvadiniai narveliaiUNTVERSvnt.2
15Sekcijinis narvelisUNTVERSvnt.1
16Sekcijinio skyriklio narvelisUNTVERSvnt.1
17Įtampos transformatorių narveliaiUNTVERSvnt.2
18Linijiniai narveliaiUNTVERSvnt.6
1910kV komplektiniai narveliai:
20Įvadiniai narveliaiUSN-10-3vnt.2
21Sekcijinis narvelisUSN-10-2vnt.1
22Sekcijinio skyriklio narvelisUSN-10-6vnt.1
23Savų reikmių transformatorių narveliaiUSN-10-4vnt.2
24Įtampos transformatorių narveliaiUSN-10-5vnt.2
25Linijiniai narveliaiUSN-10-1vnt.8
26Lanksčios šynosAS-70m215
27Standžios šynos25×3m23
28Standžios šynos50×6m23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Techniniai – ekonominiai rodikliai

Techniniai – ekonominiai rodikliai penktiems pastotės eksploatacijos metams pateikti 13.1 lentelėje.

13.1 lentelė. Techniniai-ekonominiai rodikliai

Eil.

Nr.

Rodiklio pavadinimasMatavimo vienetasRodiklio reikšmė
Statybiniai rodikliai:
1Pastotės aikštelės plotasm22873.75
2Galios transformatorių skaičiusvnt.2
3Galios transformatorių matmenys lxbxhm7.5×5.9×5.9
4110kV narvelio žingsnism3
535kV narvelio žingsnism0.75
610kV narvelio žingsnism0.75
Elektriniai rodikliai:
7Įrengtoji transformatorių galiaMVA2×16
8Galios transformatorių vardinės ĮtamposkV115/38,5/11
9Didžiausia pastotės apkrovaMVA16,59
10Suminiai galios nuostoliaiMW1,217648
11Suminiai elektros nuostoliaikWh / m.10660920
12Perduotos elektros kiekiskWh / m.154362789,2
13Elektros energijos nuostolių procentas%7.3
Ekonominiai rodikliai:
141 l0kV SF6 jungtuvų sumontavimo sąmatinė vertėtūkst. Lt.61941.70
15Tiesioginės išlaidostūkst. Lt.39059.78
16Pridėtinės išlaidostūkst. Lt.5510.48
17Pelnastūkst. Lt.3888.37

 

 

 

 

IŠVADOS

Iš pastotes schemų analizės matyti, kad projektuojamai pastotei tinka tiltelio su jungtuvais transformatorių grandinėse schema.

Atlikus trumpųjų jungimų srovių skaičiavimą nustatyta, kad trifazio trumpojo jungimo srovė 110kV šynose yra 2,971kA, vienfazio trumpojo jungimo srovė 110kV šynose -5,39488kA, trifazio trumpojo jungimo srovė 35kV šynose – 0,544kA, trifazio trumpojo jungimo srovė 10kV šynose – 2,992kA. Įžemėjimo srovė 35kV elektros tinkle 10,5A. 10kV elektros tinkle 2,571429A.

Pastotes schemai parinkta ABB firmos elektros įranga.

 

10