Socrates Fondo Projektų Apskaitos Programa

VILNIAUS AUKŠTESNIOJI ELEKTRONIKOS MOKYKLA
PROGRAMAVIMO KOMPIUTERIAMS SKYRIUS

LEISTA GINTI
SKYRIAUS VEDĖJA
M. AUKŠTOLIENĖ
2000 05

SOCRATES FONDO PROJEKTŲ
APSKAITOS PROGRAMA

DIPLOMINIS DARBAS
DD 4542401 PK 97B

DIPLOMANTAS MINDAUGAS VALANČIUS
2000 05

VADOVAS ROBERTAS NARKEVIČIUS
2000 05

RECENZENTAS
2000 05

2000
TURINYS

Įvadas ……………………………………………………………….. psl.
1. Bendroji dalis ………………………………………………………. psl.
1.1. Techninis – matematinis uždavinio aprašymas …………………… psl.
1.2. Programavimo kalbos (taikomųjų programų paketų) aprašymas .. psl.
2. Specialioji dalis …………………………………………………….. psl.
2.1. Uždavinio formulavimas ………………………………………….. psl.
2.2. Algoritmo schemos aprašymas …………………………………… psl.
2.3. Programos aprašymas, reikalavimai jai …………………………. psl.
2.4. Programos derinimo proceso aprašymas ……………………….. psl.
2.5 Programos tekstas (listingas) ir gautų rezultatų įvertinimas …… psl.
2.6. Programos realizavimo instrukcija ………………………………. psl.
3. Ekonominė dalis …………………………………………………… psl.
4. Darbo saugos priemonės …………………………………………. psl.
5. Išvados ir pasiūlymai ……………………………………………… psl.
6. Literatūros sąrašas ……………………………………………….. psl.
7. Reziumė anglų kalba ……………………………………………… psl.

ĮVADAS

Diplominis darbas buvo atliktas įmonėje “Europos Sąjungos SOCRATES programos koordinavimo paramos fondas” (toliau “SOCRATES“).
Europos Bendrijos bendradarbiavimo švietimo srityje programa SOCRATES savo veiklą pradėjo 1995 metais. Vykdydama Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą politika, 1996 m. Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė nusprendė prisijungti prie SOCRATES programos, kad paspartintų bendradarbiavimą švietimo srityje, suteiktų galimybių glaudesniems dalykiniams ryšiams tarp Lietuvos Respublikos ir ES švietimo institucijų.
Lietuvos švietimo institucijos gali dalyvauti SOCRATES projektuose kartu su partneriais iš ES valstybių narių, pagal skirtingas SOCRATES programos paprogrames:
1. Aukštosios studijos (ERASMUS) – parama universitetams, siekiant suteikti studijoms europinius standartus, bei stipendijos studentų mobilumui remti;
2. Mokyklinis ugdymas (COMENIUS) – mokyklų partnerystės europiniai ugdymo projektai; darbuotojų, kurie dėl savo darbo pobūdžio priversti dažnai keisti gyvenamąją vietą, migrantų, keliautojų ir čigonų vaikų ugdymas, tarpkultūrinis ugdymas; švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas;
3. Kalbų mokymosi rėmimas (LINGUA) – kalbų mokytojų rengimo europinio bendradarbiavimo programos; kvalifikacijos kėlimas užsienio kalbų mokymo srityje; asistentūra būsimiems kalbų mokytojams; priemonių, reikalingų kalbos dėstymui ir mokymuisi bei kalbos mokėjimui įvertinti, rengimas; bendri kalbų mokymosi projektai;
4. Distancinis mokymas (ODL) – Europos šalių bendradarbiavimo ODL srityje rėmimas; ODL taikymo kitose SOCRATES programos dalyse numatytai veiklai rėmimas;
5. Suaugusiųjų švietimas;
6. Keitimasis informacija ir patirtimi švietimo sistemų bei švietimo politikos srityse ir (NARIC, ARION, EURYDICE).
Pagrindinis “Europos Sąjungos SOCRATES programos koordinavimo paramos fondo” tikslas – skleisti informaciją apie SOCRATES teikiamas galimybes bei padėti Lietuvos švietimo institucijoms, norinčioms dalyvauti šioje programoje.
Šiam fondui priklauso keliasdešimt agentūrų iš daugelio Europos šalių. Jos tarpusavyje palaiko glaudų ryšį, kurį užtikrina specializuotas NETY tinklas skirtas duomenų mainams. Duomenys apie įvairius projektus saugomi duomenų bazėje “SocLink”, kuri įdiegta kiekvienos agentūros kompiuteriniame tinkle.

Sistemos techninė bazė yra:
• kompiuteriai HP Vectra 200MHz su 32 MB operatyviąja atmintimi;
• monitoriai HP;
• Windows 95, Windows NT.
Naudojama ši programinė įranga:
• duomenų bazių valdymo sistemos: Microsoft Access 97;
• elektroninės lentelės: MS Excel 97;
• tekstų redaktoriai: MS Word 97;
Diplominio darbo tema ,, Socrates fondo projektų apskaita “. Tai fondo vykdomų projektų apskaitos dalis, skirta duomenims kaupti ir ataskaitoms rengti.

1. BENDROJI DALIS
1.1. TECHNINIS – MATEMATINIS UŽDAVINIO
FORMULAVIMAS

Rašydamas diplominį darbą naudojau tokią techninę ir programinę įrangą :
Kompiuteris IBM PC tipo personalinis kompiuteris
Procesorius AMD K6 300 3D.
Kietasis diskas Seagate 4.3 GB.
Operatyvioji atmintis 32 MB: 32 MB SDIMM.
Video plokštė SW S3 4 MB SGRAM AGP.
CD-ROM įrenginys 32 NEC.
Lanksčių diskelių įrenginys 1.44 MB Samsung 3.5’’.
Garso korta Yamaha3D.
Klaviatūra standartinė, 101 klavišo.
Pelė Genius.
Monitorius Hansol.
Tipas SVGA.
Įstrižainė 15 colių.
Raiška 800×600 dpi.
Operacinė sistema – Windows95.
Programinė įranga:
Duomenų bazių valdymo sistema Microsoft Access 97;
Aiškinamasis raštas parašytas naudojant tekstinį redaktorių Microsoft Word 97;
Brėžiniams atlikti buvo naudojamas grafinis paketas CorelDRAW 8.

1.2. PROGRAMAVIMO KALBOS APRAŠYMAS

Microsoft Access 97 – galinga duomenų bazių valdymo sistema. Ji skirta tiek nedidelėm, viename personaliniame kompiuteryje esančiom, tiek ir tinklinėm duomenų bazėm. Ms Access 97 yra viena iš populiaraus programinio produkto Microsoft Office 97 komponenčių, todėl ji lengvai suderinama su Ms Exel elektroninėmis lentelėmis, Ms Word tekstiniu redaktoriumi. Tai leidžia automatizuoti nedidelių firmų, organizacijų darbą, sutaupyti laiko. Be to Ms Access 97 pasižymi savybėmis, kurios labai praverčia kuriant vidutinio dydžio duomenų bazes:
• Galimybė įdiegti duomenų bazę kompiuterių tinkle;
• Vartotojų teisių ir saugumo administravimas. Microsoft Access turi priemonių, kurios leidžia užregistruoti vartotojus ir jų grupes, suteikti slapyvardžius bei nustatyti duomenų valdymo teises;
• Didelis našumas. Microsoft Access turi pakankamai daug priemonių, kurios pagreitina įvairios paskirties duomenų bazių kūrimą: pagalbininkai Wizards, išraiškų konstruktoriai Expression Builder, įvairūs analizatoriai Analyzer, automatinio apipavidalinimo mechanizmai Auto Format, dokumentatoriai Database Documentator ir kt.;
• Kokybiškai apipavidalinamos duomenų įvedimo formos ir ataskaitos. Microsoft Access galima sukurti vaizdžias duomenų įvedimo formas ir paruošti bei atspausdinti sudėtingos formos blankus, ataskaitas ir kitokius dokumentus;
• Patogius grafinis interfeisas;
• Windows grafinė aplinka. Informacijai pavaizduoti galima pasirinkti pageidaujamus šriftus, spalvas bei įvairius grafinius elementus;
• Naudojimosi paprastumas. Tiek vartotojai, tiek profesionalai, lyginant su kitomis DBVS, gali daugiau dėmesio skirti savo darbui, o ne darbo procesui;
• Vienas failas. Vienas iš privalumų Microsoft Access yra tas, kad visi kuriami duomenų bazės elementai ir patys duomenys yra talpinami viename faile. Tai patogu kuriant atsargines duomenų bazių kopijas;
• Patogi ir paprasta duomenų banko eksploatacija. Numatytos priemonėmis duomenų bazių bankui defragmentuoti, remontuoti ir šifruoti;
• Dažnai vykdomų operacijų automatizavimas makrokomandomis. Panaudojant savus meniu, valdymo mygtukus arba tiesiogiai iškviečiant makrokomandą galima atlikti iš anksto nustatytą duomenų valdymo, spausdinimo arba kitokią seką;
• Įvykių valdymas, panaudojant Microsoft Access įvykių mechanizmą galima vykdymo metu Run-Time keisti objektų savybes, automatizuoti duomenų tvarkymo operacijas, valdyti klaidas ir t.t.;
Todėl ir buvo pasirinkta “Microsoft Access”. “Microsoft Access 97” yra daugialypis produktas, skirtas įvairaus lygio Microsoft Access ir susideda iš šių pagrindinių objektų: lentelės, užklausos, formos, ataskaitos, makrokomandos, moduliai. Iš vienos pusės tai reliacinė duomenų bazių valdymo sistema, iš kitos aplikacijų (taikomųjų programų) kūrimo priemonė.
Svarbus “Microsoft Access 97” bruožas – tam tikrų veiksmų (pvz., lentelės, formos ar užklausos kūrimo) automatizavimas. Tai atlieka taip vadinami “Wizards” – stebukladariai. Jų pagrindinė paskirtis, padėti neįgudusiam vartotojui, tačiau jie praverčia ir vėliau, padėdami atlikti tam tikrus rutininius darbus. “Wizard” bendrauja su vartotoju pateikdamas serijų klausimą, vis labiau tikslindamas, ko vartotojas pageidauja ir darbo pabaigoje sugeneruoja tam tiką objektą (formą, ataskaitą). Daugeliu atveju rezultatu galima iš karto pasinaudoti arba pakanka atlikti kosmetinius koregavimus.
Vartotojas dirbdamas su “Microsoft Access” visada dirba su jo baze (*.mdb). Šioje bazėje yra (gali būti) laikomi šių kategorijų (tipų) objektai: lentelės (Table), užklausos (Query), formos (Forms), ataskaitos (Reports), makrokomandų rinkiniai (Macro), vartotojo apibrėžtų funkcijų rinkiniai (Modules). Vienu metu galima dirbti su viena (dažniausiai) “Microsoft Access” duomenų baze, kuri iš tikrųjų atitinka tokią sąvoką kaip aplikacija arba projektas. Kiekvienoje aplikacijoje (ypač informacinėse sistemose) galima išskirti duomenų apdorojimo ir vartotojiško interfeiso dalis. Su duomenimis susijusios lentelės ir užklausos, su interfeisu – likusios dalys.
Lentelės (Table)
Lentelė – dvimatė duomenų struktūra susidedanti iš eilučių (įrašų) ir stulpelių (laukų). Lentelėje saugomų duomenų struktūrą (o ir pačius duomenis) apsprendžia laukai ir jų tipai. Lentelę galima pamatyti dviem pavidalais (view) – struktūros modifikavimo (Design) arba peržiūrėjimo (Datasheet).
Kuriant naują lentelę (ar modifikuojant jau esančią) dirbama lentelės struktūros modifikavimo (apibrėžimo) lange. Kiekvienam laukui yra nurodomas vardas, lauko tipas ir lauko aprašymas (nebūtinas). Ši informacija matoma laukų sąraše visada. Einamajam laukui galima nurodyti papildomus atributus-savybes (properties).
Užklausos (Query)
Bendru užklausų vardu yra vadinamos priemonės skirtos dirbti su duomenimis struktūrinės užklausų kalbos (Structured Query Language) SQL sakiniais (operatoriais). Bendrai tariant, SQL operatoriai yra skirti duomenų išrinkimui (Select queries) ir masiniams pakeitimams, kaip antai: įrašų modifikavimas, pašalinimas, eksportavimas (Action queries). Išrinkimo operatoriaus darbo rezultatas yra lentelės tipo objektas – “dinaminis įrašų rinkinys” (Dynaset). Fiziškai toks rinkinys neegzistuoja, o yra dinamiškai pagaminamas kiekvienų kartų užklausos aktyvavimo metu. Šis užklausos rezultatas gali būti modifikuojamas, jei pakeitimai padarytus šiame rinkinyje galima vienareikšmiškai atvaizduoti į originalių(-ias) lentelę(-es) iš kurių šis rinkinys pagamintas. Masinių pakeitimų (Action query) rezultatas yra pakeitimai atlikti originalioje lentelėje. Abu šiuos užklausų tipus sieja tai, kad įrašų rinkinys (kuriuos reikia gražinti arba su kuriais reikia atlikti pakeitimus) apibrėžiamas tomis pačiomis sąvokomis.
Ataskaitos(Reports)
Ataskaitų kūrimas dažniausiai yra viena iš pagrindinių aplikacijos dalių, todėl priemonėms, palengvinančioms ataskaitų kūrimą yra skiriamas didelis dėmesys. Access palaikomas ataskaitų generavimo modelis yra paremtas apibendrintos ataskaitos formos aprašymo įvaizdžiu ir turi daug bendrybių su kitais programiniais produktais.
Tiek pati ataskaita (jos forma-šablonas), tiek jos dalys ir tose dalyse pateikiama informacija aprašoma nurodant atitinkamų objektų savybes (properties) iš tam tikro jų rinkinio (tokio, kokį gali apdoroti ataskaitų išvedimo mechanizmas).
Formos(Forms)
Formos – pagrindinis interfeiso su vartotoju realizavimo elementas. Duomenys Access sistemoje į lenteles gali būti įvedami ir pasinaudojus standartiniu interfeisu (Table (arba Query) /Open), tačiau formos suteikia daugiau aiškumo interfeisui, leidžia atlikti papildomų įvedamų duomenų kontrolę bei palengvinti laukų, koduojamų pagal kitų lentelę įvedimų. Tik formose galima pilnai išnaudoti OLE technologijos teikiamus privalumus. Kita vertus, vartotojiškame interfeise būna elementų, kurie nėra tiesiogiai susiję su lentelės duomenimis – tai filtro, greitos paieškos laukai, vizualizacijos parametrų nustatymas ar panašiai.
MAKRO(Makro)
Viena iš šešių objektų klasių, apibrėžtų Access aplikacijos modelyje yra makro. Makro (Macro) – tai komandų, kurios iš esmės atitinka vartotojišku interfeisu nurodomus veiksmus, rinkinys. Šis komandų rinkinys sudaromas, išsaugomas ir gali būti įvykdytas daug kartų. Galima nurodyti (jo vardu) tam tikrą makro, kaip reakciją į kokį nors (bet kokį) įvykį. Makro suteikia pakankamai daug galimybių realizuoti paprastą interfeisą ir yra “pigi” alternatyva programavimui Access Basic kalba. Makro taip pat yra tinkama priemonė.
Makro susideda iš sekos tam tikrų komandų ar veiksmų (action), kurie atliekami nuosekliai. Silpnąja Makro dalimi reiktų laikyti būtent šį iš anksto apibrėžtą nuoseklumą ir beveik neegzistuojantį situacijų, atsirandančių makro vykdymo metu apdorojimą.
Database lange pasirinkus Makro kategorijų, galime jau sukurtų makro įvykdyti (Run) arba redaguoti (Design), arba sukurti naują (New). Makro kūrimo langas primena lentelės struktūros (laukų) apibrėžimo langą: viršutinėje lango dalyje matome sąrašą veiksmų (Action) su galbūt nurodytu komentaru (Comment). Einamajam veiksmui apatinėje lango dalyje matome tam veiksmui būdingų papildomų parametrų (Action arguments) sąrašą.
Kaip ir lentelės atveju, kai kuriems parametrams būtina nurodyti jų reikšmes, o kai kuriems galima ir nenurodyti. Pvz., veiksmui atidarančiam formą (OpenForm) būtina nurodyti kurią formą atidaryti, t.y. nurodyti formos vardą kaip argumento (FormName) reikšmę (susišaukia su lentelės lauko vardu, kuris yra privalomas). Tuo tarpu formai taikomo filtro (FilterName) arba duomenų režimo (DataMode) galima ir nenurodyti (atitinka lauko savybę Format, kuri gali būti ir nenurodyta). Tokia samprata labai palengvina pasinaudojimą makro, o dar ir todėl, kad daugeliu atveju leidžiama pasirinkti argumentų reikšmes iš pateikiamo sąrašo. Tam tikri paprasti veiksmai gali būti nurodomi ir “Vilk ir numesk” (Drag and drop) interfeisu (pvz., formos atidarymas).

2. SPECIALIOJI DALIS

2.1. Uždavinio formulavimas

Diplominio darbo tema ,, Socrates fondo projektų apskaitos programa “.
Paskirtis. Ši programa – fondo vykdomų projektų apskaitos dalis, skirta duomenims kaupti ir peržiūrėti, ataskaitoms rengti ir spausdinti, duomenų paieškai atlikti.
Uždavinio sprendimo periodiškumas:
1. Fondo projektų specifikos analizavimas;
2. Algoritmo schemos sukūrimas;
3. Duomenų bazės sukūrimas;
3.1. Lentelių, kuriose bus saugomi duomenys, sukūrimas;
3.2. Ekraninių formų informacijai įvesti – išvesti sukūrimas;
3.3. Paieškos sistemos ataskaitoms realizavimas;
3.4. Ataskaitų, skitų vaizdžiam informacijos pateikimui, sukūrimas;
4. Duomenų bazės pritaikymas veikimui tinkle, vartotojų sukūrimas, teisių jiems priskyrimas.
Programos tikslai:
1. Duomenų kaupimas, redagavimas, peržiūra
2. Duomenų paieška
3. Ataskaitų ruošimas, spausdinimas
4. Veikimas ,,tinklo” režime

Pradiniai duomenys:
Programinės bylos Lenteles.mdb struktūra
Lentelės
1. Duomenys apie projektus mokytojų kvalifikacijai kelti užsienyje (lentelės Lingua B struktūra):
Pavadinimas Tipas Dydis
Numeris Text 25
Roundas Text 20
Statusas Text 10
InstPav Text 100
MokyklosStatusas Text 50
Raj Text 20
Apskritis Text 20
Adresas Memo
DalVardas Text 20
DalPavard Text 20
Pareigos Text 20
Kursų vieta Memo 50
Nuo Text 20
Iki Text 20
Pastabos Memo
PaprSuma Currency
GalutinSuma Currency
PirmasMok Currency
AntrasMok Currency
GalutineSuma Currency

2. Duomenys apie projektus tarp Lietuvos studento ir užsienio institucijos
(lentelės Lingua CAsistentai struktūra)
Pavadinimas Tipas Dydis
Numeris Text 25
Roundas Text 20
Statusas Text 10
AsVardas Text 20
AsPavard Text 20
Raj Text 20
Apskritis Text 20
AsAdresas Memo
MoksloVieta Memo
PageidaujamaSalis1 Text 20
PageidaujamaSalis2 Text 20
PageidaujamaSalis3 Text 20
AsInstitucija Text 50
AsStatusas Text 50
Adresas Memo
PaprSuma Currency
GalutinSuma Currency
PirmasMok Currency
AntrasMok Currency
GalutineSuma Currency

3. Duomenys apie projektus tarp užsieniečio studento ir Lietuvos institucijos
(lentelės Lingua CInstitucijos struktūra)
Pavadinimas Tipas Dydis
Numeris Text 25
Roundas Text 20
Statusas Text 10
InstitucijosPav Text 50
InsStatusas Text 50
Raj Text 20
Apskritis Text 20
Adresas Memo
AsVardas Text 20
AsPavard Text 20
InsAdresas Memo 50
MoksloVieta Memo 50
PaprSuma Currency
GalutinSuma Currency
PirmasMok Currency
AntrasMok Currency
GalutineSuma Currency

4. Duomenys apie projektus tarp Lietuvos ir užsienio institucijų (lentelės Lingua E struktūra)
Pavadinimas Tipas Dydis
Numeris Text 25
Roundas Text 20
Statusas Text 10
InstitucijaLiet Text 50
MokStatusas Text 50
Raj Text 20
Apskritis Text 20
Adresas Memo
UzInstitucija Text 50
UzMokStatusas Text 50
UzAdresas Memo
ProjPav Text 100
TrumpasAprasymas Memo
Nuo Text 20
Iki Text 20
DarboKalba Text 20
Berniukai Number
Mergaitės Number
Mokiniai, su specialiais poreikiais Number
Jauniausias Number
Vyriausias Number
Vyrai Number
Moterys Number
Berniukai1 Number
Mergaitės1 Number
Jauniausias1 Number
Mokiniai, su specialiais poreikiais1 Number
Vyrai1 Number
Moterys1 Number
PaprSuma Currency
GalutinSuma Currency
PirmasMok Currency
AntrasMok Currency
GalutineSuma Currency

5. Duomenys apie direktorių vizitus (lentelės Com1/PrViz struktūra)
Pavadinimas Tipas Dydis
Numeris Text 25
Biudzetiniai metai Text 20
Statusas Text 10
Nuo Text 10
Iki Text 10
KaipSurastPart Text 20
KonAsVardas Text 20
KonAsPavarde Text 20
KonAsmTelefonas Text 20
MokyklPav Text 50
Salis Memo
MokAdr Memo
PaprSuma Currency
GalutinSuma Currency
PirmasMok Currency
AntrasMok Currency
GalutineSuma Currency
Data Date/Time
ProjektoTema Text 100

6. Duomenys apie projektus, kuriose dalyvauja kelios institucijos (lentelės Comenius1 struktūra)
Pavadinimas Tipas Dydis
Projekto numeris Text 25
Projekto pavadinimas Text 100
Tema Memo
Mobilumas Text 50
Projekto trukmė Text 20
Ar pasinaudojo parengiamaisiais vizitais ? Text 20
Kiti projektai Memo
Institucijos pavadinimas Memo
Statusas Text 10
Apskritis Text 20
Raj Text 20
Adresas Memo
Berniukai Number
Mergaitės Number
Mokiniai, su specialiais poreikiais Number
Jauniausias Number
Vyriausias Number
Vyrai Number
Moterys Number
Berniukai1 Number
Mergaitės1 Number
Vyriausias1 Number
Jauniausias1 Number
Mokiniai, su specialiais porikiais1 Number
Vyrai1 Number
Moterys1 Number
Koordinatorius-institucija Text 50
Šalis Text 50
PaprSuma Currency
GalutinSuma Currency
PirmasMok Currency
AntrasMok Currency
GalutineSuma Currency
MusuMokData Date/Time
SvecMokData Text 10
KoorAdresas Memo
ProjStatusas Text 20
PapildomasMobilumas Text 20
KelintuMetu Text 20
Telefonas Text 20
Tel Text 20

7. Duomenys apie direktorius (lentelės Com1PrViz/Asmuo struktūra)
Pavadinimas Tipas Dydis
Vardas Text 20
Pavarde Text 20
Pavarde Text 20
Raj Text 20
Apskritis Text 20
Pareigos Text 50
Numeris Text 25

8. Duomenys apie partnerius (lentelės ComPartneriai struktūra)
Pavadinimas Tipas Dydis
Projekto numeris Text 25
Institucijos pavadinimas Text 50
Statusas Text 10
Šalis Text 20
Adresas Memo
Projekto pavadinimas Text 50

9. Duomenys apie projektus tarp Lietuvos studento ir užsienio institucijos
(lentelės Com32 struktūra)
Pavadinimas Tipas Dydis
Pavadinimas Tipas 50
Vardas Text 20
Pavarde Text 20
Pareigos Text 20
Amzius Number
Adresas Memo
InstitucijosTipas Text 50
BiudzetiniaiMetai Text 20
Roundas Text 20
KursųPavadinimas Memo
KursuNumeris Text 20
KurVieta Memo
Nuo Text 10
Iki Text 10
PaprSuma Currency
GalutinSuma Currency
Numeris Text 25
Statusas Text 10
InstitucijosPav Text 50
Raj Text 20
InstPav Text 50
PirmasMok Currency
AntrasMok Currency
IsmoketaSuma Currency
DarboKalba Text
Pastabos Memo
Apskritis Text 20

Programinė byla Socrates.mdb

Užklausos

1. Užklausos Com1/Projektai/Mokiniai/Round struktūra:
Lauko pavadinimas Lentelės pavadiniams
Projekto numeris Comenius1
Raundas Comenius1
Berniukai Comenius1
Mergaitės Comenius1
Berniukai1 Comenius1
Mergaitės1 Comenius1
Mokiniai, su specialiais poreikiais Comenius1
Vyrai Comenius1
Moterys Comenius1
Vyrai1 Comenius1
Moterys1 Comenius1
Projekto trukmė Comenius1
SiulSumLT Comenius1
Mokiniai, su specialiais poreikiais1 Comenius1

2. Užklausos Com1/Projektai/Round struktūra:
Lauko pavadinimas Lentelės pavadiniams
Projekto numeris Comenius1
Raundas Comenius1
Projekto pavadinimas Comenius1
Koordinatorius-institucija Comenius1
KoorAdresas Comenius1
Institucijos pavadinimas ComPartneriai
Institucijos pavadinimas Comenius1
Adresas Comenius1
ProjektoID Comenius1
ProjektoID Comenius1
Telefonas Comenius1
Tel Comenius1
SiulSumLT Comenius1
Raj Comenius1

3. Užklausos Com1/PrViz/Round struktūra:
Lauko pavadinimas Lentelės pavadinimas
Statusas Com1/PrViz
Numeris Com1/PrViz
Nuo Com1/PrViz
Iki Com1/PrViz
MokyklPav Com1/PrViz
Salis Com1/PrViz
GalutinSuma Com1/PrViz
KonAsVardas Com1/PrViz
KonAsPavarde Com1/PrViz
Vardas ComPrViz/Asmuo
Biudzetiniai metai Com1/PrViz
MokAdr Com1/PrViz
Pavarde ComPrViz/Asmuo
Pareigos ComPrViz/Asmuo
InstitucijosPav ComPrViz/Asmuo
Raj ComPrViz/Asmuo

4. Užklausos Com32/Round struktūra:
Lauko pavadiniams Lentelės pavadinimas
KursuNumeris Com32
KursuVieta Com32
Statusas Com32
Numeris Com32
Vardas Com32
Pavarde Com32
Pareigos Com32
Amzius Com32
KursųPavadinimas Com32
Nuo Com32
Iki Com32
Raj Com32
Roundas Com32
InstitucijosTipas Com32
InstitucijosPav Com32
Adresas Com32
KursuNumeris Com32

5. Užklausos LinguaB /Round struktūra:
Lauko pavadinimas Lentelės pavadinimas
Numeris LinguaB
Statusas LinguaB
InstPav LinguaB
MokyklosStatusas LinguaB
Roundas LinguaB
Apskritis LinguaB
Adresas LinguaB
DalVardas LinguaB
DalPavard LinguaB
Pareigos LinguaB
Kursų vieta LinguaB
Nuo LinguaB
Iki LinguaB
Raj LinguaB

6. Užklausos LinguaB/Rajonai struktūra:
Lauko pavadinimas Lentelės pavadinimas
Numeris LinguaB
Statusas LinguaB
InstPav LinguaB
MokyklosStatusas LinguaB
Roundas LinguaB
Apskritis LinguaB
Adresas LinguaB
DalVardas LinguaB
DalPavard LinguaB
Pareigos LinguaB
Kursų vieta LinguaB
Nuo LinguaB
Iki LinguaB
Raj LinguaB

7. Užklausos LinguaC/Asistentai /Round struktūra:
Lauko pavadinimas Lentelės pavadiniams
Statusas LinguaC/Asistentai
AsVardas LinguaC/Asistentai
AsPavard LinguaC/Asistentai
Apskritis LinguaC/Asistentai
Rajonas LinguaC/Asistentai
AsAdresas LinguaC/Asistentai
MoksloVieta LinguaC/Asistentai
AsInstitucija LinguaC/Asistentai
AsStatusas LinguaC/Asistentai
Adresas LinguaC/Asistentai
Numeris LinguaC/Asistentai
Roundas LinguaC/Asistentai

8. Užklausos LinguaC/Institucijos/Round struktūra:
Lauko pavadinimas Lentelės pavadinimas
Numeris LinguaC/Institucijos
Roundas LinguaC/Institucijos
Statusas LinguaC/Institucijos
InstitucijosPav LinguaC/Institucijos
InsStatusas LinguaC/Institucijos
Apskritis LinguaC/Institucijos
Rajonas LinguaC/Institucijos
Adresas LinguaC/Institucijos
AsVardas LinguaC/Institucijos
AsPavard LinguaC/Institucijos
InsAdresas LinguaC/Institucijos
MoksloVieta LinguaC/Institucijos

9. Užklausos LinguaE/Round struktūra
Lauko pavadinimas Lentelės pavadinimas
Moterys1 LinguaE
Vyrai1 LinguaE
Mokiniai, su specialiais poreikiais1 LinguaE
Vyriausias1 LinguaE
Jauniausias1 LinguaE
Mergaitės1 LinguaE
Berniukai1 LinguaE
Moterys LinguaE
Vyrai LinguaE
Vyriausias LinguaE
Jauniausias LinguaE
Mokiniai, su specialiais poreikiais LinguaE
Berniukai LinguaE
Numeris LinguaE
Roundas LinguaE
Statusas LinguaE
InstitucijaLiet LinguaE
MokStatusas LinguaE
Apskritis LinguaE
Rajonas LinguaE
Adresas LinguaE
UzInstitucija LinguaE
UzMokStatusas LinguaE
UzAdresas LinguaE
ProjPav LinguaE
TrumpasAprasymas LinguaE
Nuo LinguaE
Iki LinguaE
DarboKalba LinguaE

Programa turi atlikti tokias funkcijas:
1. Duomenų įvedimą:
1.1. Projektai Lingua B, forma LinguaB:
Lauko pavadinimas Paaiškinimas
Numeris Projekto numeris
Roundas Veiklos etapas
Statusas Patvirtintas arba ne
InstPav Institucijos, dalyvaujančios projekte, pavadinimas
MokyklosStatusas Mokyklos tipas
Raj Rajono pavadinimas
Apskritis Apskrities pavadinimas
Adresas Mokyklos adresas
Vardas Asmens, dalyvaujančio projekte, vardas
Pavardė Asmens, dalyvaujančio projekte, pavardė
Pareigos Asmens, dalyvaujančio projekte, pareigos
Kursų vieta Nurodomam kursų vieta
Nuo Projekto laikotarpis
Iki Projekto laikotarpis
Pastabos Pastabos apie projektą
Paprašyta Suma Mokyklos manymu, projektui reikalinga suma
Siūloma Suma Skirtų lėšų kiekis
Pirmas Mokėjimas Suma, išmokėta pirmą kartą
Antras Mokėjimas Suma, išmokėta antrą kartą
Vienas Mokėjimas Išmokėta suma (jei yra vienas mokėjimas)

1.2. Projektai LinguaC, forma LinguaC/Asistentai
Lauko pavadinimas Paaiškinimas
Numeris Projekto numeris
Roundas Veiklos etapas
Statusas Patvirtintas arba ne
Vardas Asmens, dalyvaujančio projekte, vardas
Pavardė Asmens, dalyvaujančio projekte, pavardė
Rajonas Rajono pavadinimas
Apskritis Apskrities pavadinimas
Adresas Asmens adresas
Mokslo Vieta Asmens mokymosi vieta
Pageidaujama šalis1 Šalis, į kuria norima vykti Nr.1
Pageidaujama šalis2 Šalis, į kuria norima vykti Nr.2
Pageidaujama šalis3 Šalis, į kuria norima vykti Nr.3
Institucija Asmens mok. įst., kurioje jis mokosi pavadinimas
Statusas Asmens mok. įst., kurioje jis mokosi tipas
Paprašyta suma Suma, paprašyta projektui vykdyti
Siūloma suma Suma, skirta projektui vykdyti
Pirmas mokėjimas Suma, išmokėta pirmą kartą
Antras mokėjimas Suma, išmokėta antrą kartą

1.3. Projektai Lingua C, forma LinguaC/Institucijos:
Lauko pavadinimas Paaiškinimas
Numeris Projekto numeris
Roundas Veiklos etapas
Statusas Patvirtintas arba ne
Institucijos pavadinimas Instiucijos, dalyvaujančios projekte pavadinimas
Statusas Instiucijos, dalyvaujančios projekte tipas
Rajonas Rajono pavadinimas
Apskritis Apskrities pavadinimas
Adresas Adresas
Asmens vardas Asmens, dalyvaujančio projekte, vardas
Asmens pavardė Asmens, dalyvaujančio projekte, pavardė
Institucijos adresas Institucijos adresas
Mokslo vieta Asistento mokslo vieta
Paprašyta suma Suma, paprašyta projektui vykdyti
Galutinė suma Suma, skirta projektui vykdyti
Pirmas mokėjimas Suma, išmokėta pirmą kartą
Antras mokėjimas Suma, išmokėta antrą kartą
Vienas mokėjimas Vienas mokėjimas

1.4. Projektai Lingua E, forma LinguaE:
Lauko pavadinimas Paaiškinimas
Numeris Projekto numeris
Roundas 7
Statusas Patvirtintas arba ne
Institucija Lietuvos institucijos, dalyvaujančios projekte pav.
Statusas Lietuvos institucijos, dalyvaujančios projekte, tipas
Rajonas Rajonas
Apskritis Apskritis
Adresas Lietuvos institucijos adresas
Institucija Užsienio institucija
Statusas Užsienio institucijos, dalyvaujančios projekte, tipas
Adresas Užsienio institucijos adresas
Projekto pavadinimas Projekto pavadinimas
Trumpas aprašymas Projekto aprašymas
Nuo Projekto vykdymo laikotarpis
Iki Projekto vykdymo laikotarpis
Darbo kalba Kalba, kuria bus bendraujama projekto metu
Berniukai Projekte dalyvaujančių berniukų skaičius
Mergaitės Projekte dalyvaujančių mergaičių skaičius
Mokiniai, su specialiais poreikiais Projekte dalyvaujančių mokinių, su specialiais poreikiais, skaičius
Jauniausias Jauniausias, projekte dalyvaujantis, mokinys
Vyriausias Vyriausias, projekte dalyvaujantis, mokinys
Vyrai Mokytojų vyrų skaičius
Moterys Mokytojų moterų skaičius
Berniukai1 Projekte dalyvaujančių berniukų skaičius
Mergaitės1 Projekte dalyvaujančių mergaičių skaičius
Jauniausias1 Jauniausias, projekte dalyvaujantis, mokinys
Mokiniai, su specialiais poreikiais1 Projekte dalyvaujančių mokinių, su specialiais poreikiais, skaičius
Vyrai1 Mokytojų vyrų skaičius
Moterys1 Mokytojų moterų skaičius
Paprašyta suma Suma, paprašyta projektui vykdyti
Galutinė suma Suma, skirta projektui vykdyti
Pirmas mokėjimas Suma, išmokėta pirmą kartą
Antras mokėjimas Suma, išmokėta antrą kartą
Vienas mokėjimas Vienas mokėjimas

1.5. Projektai Comenius1, forma Com/PrVz:
Lauko pavadinimas Paaiškinimas
Numeris Projekto numeris
Biudžetiniai metai Kokiems metams priklauso
Statusas Patvirtintas arba ne
Nuo Projekto laikotarpis
Iki Projekto laikotarpis
Kaip surasti partneriai Paaiškinimas
Vardas Kontaktinio asmens vardas
Pavardė Kontaktinio asmens pavardė
Telefonas Kontaktinio asmens telefonas
Mokyklos pavadinimas Mokyklos, dalyvaujančios projekte, pavadinimas
Šalis Šalis, kurioje vyks projektas
Mokyklos adresas Mokyklos, kurioje vyks projektas, adresas
Paprašyta suma Suma, paprašyta projektui vykdyti
Galutinė suma Suma, skirta projektui vykdyti
Pirmas mokėjimas Suma, išmokėta pirmą kartą
Antras mokėjimas Suma, išmokėta antrą kartą
Vienas mokėjimas Vienas mokėjimas
Data Laikotarpis
Projekto tema Projekto tema

1.6. Projektai Comenius1,forma Comenius1:
Lauko pavadinimas Paaiškinimas
Projekto numeris Projekto numeris
Projekto pavadinimas Projekto pavadinimas
Tema Temos apibūdinimas
Papildomas mobilumas Direktorių vizitai ir t.t.
Projekto trukmė Laikotarpis
Ar pasinaudojo parengiamaisiais vizitais ? Taip, ne
Kiti projektai Ar vykdyti projektai anksčiau ?
Institucijos pavadinimas Lietuvos institucijos, dalyvaujančios projekte, pav.
Statusas Patvirtintas arba ne
Apskritis Apskritis
Rajonas Rajonas
Adresas Adresas
Berniukai Projekte dalyvaujančių berniukų skaičius
Mergaitės Projekte dalyvaujančių mergaičių skaičius
Mokiniai, su specialiais poreikiais Projekte dalyvaujančių mokinių, su specialiais poreikiais, skaičius
Jauniausias Jauniausias, projekte dalyvaujantis, mokinys
Vyriausias Vyriausias, projekte dalyvaujantis, mokinys
Vyrai Mokytojų vyrų skaičius
Moterys Mokytojų moterų skaičius
Berniukai1 Projekte dalyvaujančių berniukų skaičius
Mergaitės1 Projekte dalyvaujančių mergaičių skaičius
Vyriausias1 Vyriausias, projekte dalyvaujantis, mokinys
Jauniausias1 Jauniausias, projekte dalyvaujantis, mokinys
Mokiniai, su specialiais porikiais1 Projekte dalyvaujančių mokinių, su specialiais poreikiais, skaičius
Vyrai1 Mokytojų vyrų skaičius
Moterys1 Mokytojų moterų skaičius
Koordinatorius-institucija Institucijos pavadiniams
Šalis Šalis, kurioje yra institucija – koordinatorius
Paprašyta suma Suma, paprašyta projektui vykdyti
Galutinė suma Suma, skirta projektui vykdyti
Pirmas mokėjimas Suma, išmokėta pirmą kartą
Antras mokėjimas Suma, išmokėta antrą kartą
Vienas mokėjimas Vienas mokėjimas
Data Laikotarpis nuo – iki
Data Laikotarpis nuo – iki
Adresas Koordinatoriaus adrsas
Projekto statusas Patvirtintas arba ne
Kelintu metų 1–ų, 2 –ų ir t.t.
Telefonas Projekte dalyvaujančios institucijos telefonas
Tel Koordinatoriaus telefonas

1.7. Projektai Comenius1, forma Parengiamieji vizitai, subforma ComPrVz/Asmuo:
Vardas Projekte dalyvaujančio asmens vardas

Pavardė Projekte dalyvaujančio asmens pavardė
Rajonas Rajonas
Apskritis Apskritis
Pareigos Projekte dalyvaujančio asmens pareigos

1.8. Projektai Comenius1, forma Comenius1, subforma ComPartneriai:
Institucijos pavadinimas Projekte dalyvaujančios institucijos pavadinimas
Statusas Jos tipas
Šalis Šalis, kurioje yra institucija
Adresas Projekte dalyvaujančios institucijos adresas
Projekto pavadinimas Projekto pavadinimas

1.9. Projektai Comenius3.2, forma Com32:
Pavadinimas Tipas
Vardas Projekte dalyvaujančio asmens vardas
Pavarde Projekte dalyvaujančio asmens pavardė
Pareigos Projekte dalyvaujančio asmens pareigos
Amžius Projekte dalyvaujančio asmens amžius
Adresas Projekte dalyvaujančio asmens adresas
Institucijos tipas Projekte dalyvaujančios inst. Tipas
Biudžetiniai metai Projekto metai
Roundas Veiklos etapas
Kursų pavadinimas Kursų pavadinimas
Kursu numeris Kursu numeris
Adresas Projekte dalyvaujančios inst adresas
Nuo Laikotarpis
Iki Laikotarpis
Paprašyta suma Suma, paprašyta projektui vykdyti
Galutinė suma Suma, skirta projektui vykdyti
Numeris Projekto numeris
Statusas Patvirtintas arba ne
Institucija Projekte dalyvaujančios inst. Pavadinimas
Rajonas Rajonas
Institucija Projekte dalyvaujančio asmens inst. Pav.
Pirmas mokėjimas Suma, išmokėta pirmą kartą
Antras mokėjimas Suma, išmokėta antrą kartą
Vienas mokėjimas Vienas mokėjimas
Darbo kalba Kalba, kuria bus bendraujama
Pastabos Pastabos
Apskritis Apskritis

2. Duomenų papildymą
3. Duomenų peržiūrą
4. Spausdinimą (Priedas Nr.1 – Nr. 8)
5. Atlikti skaičiavimus
Visose iš aukščiau išvardintų ekraninių formų lauko Pirmas mokėjimas reikšmei apskaičiuoti naudojama formulė 0.8*a=b, kur
a – skaičius, esantis lauke Siūloma (arba Galutinė) suma,
b – gautas rezultatas (laukas Pirmas mokėjimas).
6. Vykdyti duomenų paiešką
7. Veikti daugiavartotojišku režimu.

PROGRAMOS APRAŠYMAS, REIKALAVIMAI JAI

,, Socrates fondo projektų apskaita “. .Minimalūs techninės ir programinės įrangos reikalavimai:
Kompiuteris:
• procesorius: INTEL PENTIUM 100;
• operatyvioji atmintis: 16 Mb;
• 3 Mb laisvos vietos kietame diske;
• FDD 3.5’’ 1.44 Mb;
• klaviatūra;
• pelė.
Monitorius:
• 15 colių įstrižainė;
• 800×600 dpi raiška.
Spausdintuvas ataskaitoms spausdinti.
Operacinė sistema:
• Microsoft Windows 95/98.
Programinė įranga:
• Microsoft Access 97;
Programos struktūra:
Programą sudaro keturios bylos:
1. Socrates.mdb – čia yra visa programa, formos, užklausos, ataskaitos, moduliai, ryšiai į lenteles, kurios yra byloje lenteles.mdb.
2. Lenteles.mdb – byloje lenteles.mdb yra duomenys, su kuriais dirba programa.
3. System.mdw – laikoma informacija apie vartotojus, jų grupes, slaptažodžius.
4. Logotipas.ico – byla, nuorodai sukurti.

Byla Lenteles.mdb. Diplominiame darbe naudojama 19 lentelių. Vienose iš jų saugomi, kaupiami duomenys, kituose duomenys yra standartiniai, jie nesikeičia. Lentelėse laukų tipai parinkti labai taupiai. Tai turi labai didele reikšmę darbo greičiui. Diplominiame darbe naudojamos tokios lentelės:
1. Alytaus – šioje lentelėje yra Alytaus apskrities rajonų pavadinimai.
2. Com1/PrViz – įrašomi duomenys apie direktorių vizitus.
3. Com32 – šioje lentelėje saugomi duomenys apie projektus tarp Lietuvos studento ir užsienio institucijos.
4. Comenius1 – šioje lentelėje saugomi duomenys apie projektus, kuriose dalyvauja kelios institucijos.
5. ComPartneriai – šioje lentelėje saugomi duomenys apie mokyklas – partnerius (projektų tipas Comenius1).
6. Com1PrViz/Asmuo – įrašomi duomenys apie direktorius.
7. Kauno – šioje lentelėje yra Kauno apskrities rajonų pavadinimai.
8. Klaipedos – šioje lentelėje yra Klaipėdos apskrities rajonų pavadinimai.
9. LinguaB – šioje lentelėje saugomi duomenys apie projektus mokytojų kvalifikacijai užsienyje kelti.
10. LinguaC/Asistentai – įrašomi duomenys apie projektus tarp Lietuvos studento ir užsienio institucijos.
11. LinguaC/Institucijos – lentelėje yra duomenys apie projektus tarp užsieniečio studento ir Lietuvos institucijos.
12. LinguaE – lentelėje saugomi duomenys apie projektus tarp Lietuvos ir užsienio institucijų.
13. Marijampoles – lentelėje yra Marijampolės apskrities rajonų pavadinimai.
14. Panevėžio – lentelėje yra Panevėžio apskrities rajonų pavadinimai.
15. Šiaulių – lentelėje yra Siaulių apskrities rajonų pavadinimai.
16. Tauragės – lentelėje yra Tauragės apskrities rajonų pavadinimai.
17. Telšių – lentelėje yra Telšių apskrities rajonų pavadinimai.
18. Utenos – lentelėje yra Utenos apskrities rajonų pavadinimai.
19. Vilniaus – lentelėje yra Vilniaus apskrities rajonų pavadinimai.
Tai yra reliacinė duomenų bazė, nes joje naudojami reliaciniai ryšiai (1. Pav.).
1. Pav.
Byla Socrates.mdb
Formos
Diplominiame darbe naudojama 13 formų, 2 subformos:
1. Com1/PrViz – forma, skirta duomenims apie direktorių vizitus įvesti, peržiūrėti, redaguoti
2. Com32 – čia įvedami, peržiūrimi ir redaguojami duomenys apie projektus tarp Lietuvos studento ir užsienio institucijos
3. Comenius1 – įvedami, peržiūrimi, redaguojami duomenys apie apie projektus, kuriuose dalyvauja kelios institucijos
4. ComPartneriai (subforma) – forma, skirta duomenims apie mokyklas – partnerius įvesti, peržiūrėti, redaguoti
5. ComPrViz/Asmuo (subforma) –
6. LinguaB – forma, skirta duomenims apie įvesti, peržiūrėti, redaguoti
7. LinguaC/Asistentai – forma, skirta duomenims apie įvesti, peržiūrėti, redaguoti
8. LinguaC/Institucijos – forma, skirta duomenims apie įvesti, peržiūrėti, redaguoti
9. LinguaE – forma, skirta duomenims apie įvesti, peržiūrėti, redaguoti
10. PaieskaCom32 – forma, skirta duomenims apie įvesti, peržiūrėti, redaguoti
11. PaieskaComPr – forma, skirta duomenims apie įvesti, peržiūrėti, redaguoti
12. PaieskaComVizitai – forma, skirta duomenims apie įvesti, peržiūrėti, redaguoti
13. PaieskaLinguaB – forma, skirta duomenims apie įvesti, peržiūrėti, redaguoti
14. PaieskaLinguaC – forma, skirta duomenims apie įvesti, peržiūrėti, redaguoti
15. PaieskaLinguaE – forma, skirta duomenims apie įvesti, peržiūrėti, redaguoti

Moduliai
Darbe naudojamas vienas modulis ,,Apsk&Raj”.

Procedūros
Formos Com1/PrViz procedūros:
Private Sub Command63_Click() – naujas įrašas
Private Sub Command64_Click() – trinamas įrašas
Private Sub Command65_Click() – išsaugomas įrašas
Private Sub Command66_Click() – uždaroma forma ,,Com1/PrVz”
Private Sub Command83_Click() – kalkuliuojama lauko ,,Siūloma suma” reikšmė
Private Sub Command90_Click() – sekantis įrašas
Private Sub Command91_Click() – prieš tai buvęs įrašas
Private Sub Form_Open – nustatoma laukų ,,Pirmas mokėjimas”, ,,Antras mokėjimas”
būsena
2. Formos Com32 procedūros:
Private Sub Command49_Click() – naujas įrašas
Private Sub Command50_Click() – trinamas įrašas
Private Sub Command51_Click() – išsaugomas įrašas
Private Sub Command52_Click() – uždaroma forma ,,Com1/PrVz”
Private Sub Command61_Click() – sekantis įrašas
Private Sub Command62_Click() – prieš tai buvęs įrašas
Private Sub Command63_Click() – kalkuliuojama lauko ,,Siūloma suma” reikšmė
Private Sub Form_Open – nustatoma laukų ,,Pirmas mokėjimas”, ,,Antras mokėjimas”
būsena
3. Formos Comenius1 procedūros:
Private Sub Command112_Click() – naujas įrašas
Private Sub Command111_Click() – trinamas įrašas
Private Sub Command112_Click() – išsaugomas įrašas
Private Sub Command113_Click() – uždaroma forma ,,Com1/PrVz”
Private Sub Command129_Click() – sekantis įrašas
Private Sub Command130_Click() – prieš tai buvęs įrašas
Private Sub Command131_Click() – kalkuliuojama lauko ,,Siūloma suma” reikšmė
Private Sub Form_Open – nustatoma laukų ,,Pirmas mokėjimas”, ,,Antras mokėjimas”
būsena
4. Formos LinguaB procedūros:
Private Sub Command45_Click() – naujas įrašas
Private Sub Command46_Click() – trinamas įrašas
Private Sub Command47_Click() – išsaugomas įrašas
Private Sub Command48_Click() – uždaroma forma ,,Com1/PrVz”
Private Sub Command61_Click() – sekantis įrašas
Private Sub Command60_Click() – prieš tai buvęs įrašas
Private Sub Command49_Click() – kalkuliuojama lauko ,,Siūloma suma” reikšmė
Private Sub Form_Open – nustatoma laukų ,,Pirmas mokėjimas”, ,,Antras mokėjimas”
būsena
5. Formos LinguaC/Asistentai procedūros:
Private Sub Command43_Click() – naujas įrašas
Private Sub Command42_Click() – trinamas įrašas
Private Sub Command51_Click() – išsaugomas įrašas
Private Sub Command44_Click() – uždaroma forma ,,Com1/PrVz”
Private Sub Command57_Click() – sekantis įrašas
Private Sub Command56_Click() – prieš tai buvęs įrašas
Private Sub Command45_Click() – kalkuliuojama lauko ,,Siūloma suma” reikšmė
Private Sub Form_Open – nustatoma laukų ,,Pirmas mokėjimas”, ,,Antras mokėjimas”
būsena
6. Formos Lingua/Institucujos procedūros:
Private Sub Command31_Click() – naujas įrašas
Private Sub Command32_Click() – trinamas įrašas
Private Sub Command33_Click() – išsaugomas įrašas
Private Sub Command34_Click() – uždaroma forma ,,Com1/PrVz”
Private Sub Command47_Click() – sekantis įrašas
Private Sub Command46_Click() – prieš tai buvęs įrašas
Private Sub Command35_Click() – kalkuliuojama lauko ,,Siūloma suma” reikšmė
Private Sub Form_Open – nustatoma laukų ,,Pirmas mokėjimas”, ,,Antras mokėjimas”
būsena
7. Formos LinguaE procedūros:
Private Sub Command142_Click() – naujas įrašas
Private Sub Command143_Click() – trinamas įrašas
Private Sub Command144_Click() – išsaugomas įrašas
Private Sub Command145_Click() – uždaroma forma ,,Com1/PrVz”
Private Sub Command158_Click() – sekantis įrašas
Private Sub Command157_Click() – prieš tai buvęs įrašas
Private Sub Command146_Click() – kalkuliuojama lauko ,,Siūloma suma” reikšmė
Private Sub Form_Open – nustatoma laukų ,,Pirmas mokėjimas”, ,,Antras mokėjimas”
būsena.
8. Formos PaieskaCom32 procedūros:
Private Sub Command19_Click() – vykdoma paieška
Private Sub Command20_Click() – uždaroma forma
Private Sub Roundas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
Private Sub Statusas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
9. Formos PaieskaLinguaB procedūros:
Private Sub Command19_Click() – vykdoma paieška
Private Sub Command20_Click() – uždaroma forma
Private Sub Rajonas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
Private Sub Roundas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
Private Sub Statusas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
10. Formos PaieskaLinguaC procedūros:
Private Sub Command19_Click() – vykdoma paieška
Private Sub Command20_Click() – uždaroma forma
Private Sub Rajonas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
Private Sub Roundas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
Private Sub Statusas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
11. Formos PaieskaLinguaE procedūros:
Private Sub Command19_Click() – vykdoma paieška
Private Sub Command20_Click() – uždaroma forma
Private Sub Rajonas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
Private Sub Roundas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
Private Sub Statusas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
12. Formos PaieskaComVizitai procedūros:
Private Sub Command19_Click() – vykdoma paieška
Private Sub Command20_Click() – uždaroma forma
Private Sub Rajonas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
Private Sub Roundas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
Private Sub Statusas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
13. Formos PaieskaComPr procedūros:
Private Sub Command19_Click() – vykdoma paieška
Private Sub Command20_Click() – uždaroma forma
Private Sub Rajonas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
Private Sub Roundas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška
Private Sub Statusas_AfterUpdate() – įvedamas kriterijus, pagal kurį vykdoma paieška

PROGRAMOS DERINIMMO PROCESO APRAŠYMAS

Kuriant ir derinant diplominį darbą buvo stengiamasi pašalinti visas įmanomas klaidas ir skaičiavimo netikslumus. Programa buvo testuojama suvedant įvairius duomenis. Įmanomos klaidos galėjo būti:
• Sintaksės. Šio tipo klaidų pasitaikė, tačiau jos buvo lengvai šalinamos. Sintaksės klaidos gali atsirasti generuojant kokį nors programoje esantį objektą. Ištaisius sintaksės klaidas, galima paleisti programą ir bandyti vykdyti ją. Jei sistema neranda reikiamos srities, kintamasis neįgyja jam tinkamos reikšmės ir sistema apie tai įspėja. Jei formos komponentai neatlieka norimos funkcijos – tai iš karto matyti; tenka grįžti į reikiamą programos vietą ir ją taisyti.
• Ryšių. Jei ryšiai tarp lentelių nustatyti blogai, tai duomenų cirkuliavimas duomenų bazėje gali sutrikti. Todėl reikia kruopščiai patikrinti ryšius, jų tipą (1 prie 1, 1 prie , prie ).
• Skaičiavimų klaidos ir netikslumai. Šių klaidų gali pasitaikyti, jei programoje naudojama neteisinga formulė , įvedamos ne skaitinės reikšmės (Pvz.: jei į lauką, kurio įrašas bus naudojamas skaičiavimuose įmanoma įvesti raides) arba skaičiavimo paklaida neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju, reikia ištaisyti formulę, panaudotą skaičiavimams, užkirti kelią duomenų įvedimo klaidoms.
ES Socrates fondo projektų apskaitos programa, skaičiuojant projektams skirtų lėšų dydį, naudoja formulę a*0,8=b. Bandant programą buvo įvesta reikšmė 1000 (lauko tipas Currency, todėl ne skaitinės reikšmės įvesti nepavyks). Gautas rezultatas 800.

PROGRAMOS TEKSTAS

PROGRAMOS REALIZAVIMO INSTRUKCIJA

Programos vykdymui būtinos tokios minimalios techninės ir programinės priemonės:
1) Techninės priemonės:
• 100 MHz procesorius;
• operatyvioji atmintis RAM 16 Mb;
• iki 3 Mb laisvos vietos kietame diske;
• FDD 3.5’’ 1.44 Mb;
• 15 colių įstrižainės monitorius;
• spausdintuvas.
2) Programinės priemonės:
• Microsoft Windows 95 arba 98 operacinė sistema;
• Microsoft Access 97.

Programos dydis yra 1.1MB, todėl jos saugojimui, transportavimui ir instaliavimui gali būti naudojamas 1.44MB diskelis.
INSTALICIJA. Įjungus kompiuterį ir ,,pasikrovus” operaciniai sistemai Windows9x diskelis įdedamas į disketinį kaupiklį. Aktyvuojama Windows Explorer programa ir diskelyje esantis katalogas ,,Socrates” nukopijuojamas į kompiuterio – serverio kietąjį diską C:. Po to į kiekvienos darbo stoties kietąjį C: diską nukopijuojamos bylos ,,Socrates.mdb” ir ,,Logotipas.ico”. Jos įrašomos į sukurtą katalogą ,,Socrates”. Po to sukuriama nuorodą programos paleidimui. Aktyvavus nuorodos savybes lauke ,, Target “ įrašoma reikšmė: “C:Program FilesMicrosoft OfficeOfficemsaccess.exe” C:SocratesSocrates.mdb/Wrkgrp C:SocratesSystem.mdw.

Prieš instaliuojant programą, būtina įsitikinti, ar kompiuterio konfigūracija atitinka reikalavimus .
Programa paleidžiama aktyvavus nuorodą ,,Socrates”, esančią kompiuterio darbastalyje. Po to įvedamas vardas ir slaptažodis. Šie duomenys reikalingi vartotojo identifikavimui, tam kad priskirti jam atitinkamas teises, kadangi ši programa gali dirbti tinke ir ja gali naudotis keli vartotojai.
Porgrama sudaryta iš trijų dalių (atitinkamai pagal projektų pobūdį ):
1. ,,Lingua” dalis. Ji sudaryta iš keturių dalių (,,Lingua B”, ,,Lingua C / Asistentai”, ,,Lingua C / Institucijos”, ,,Lingua E” ).
2. ,,Comenius” dalis. Ji sudaryta iš trijų dalių (,,Comenius / Projektai”, ,,Comenius / Vizitai”, ,,Comenius 3.2 ).
3. ,,Ataskaitos”. Ją sudaro aštuonios sudedamosios dalys – ataskaitos.
Paveikslėlyje nr.1 yra ,,Lingua B” dalies formos vaizdas. Formos langas standartinis, todėl jo valdymo ypatybės panašios ir kitose formose.
Lango apačioje yra keturi mygtukai: ,,Naujas”, ,,Išsaugoti”, ,,Trinti”, ,,Baigti”.
1.pav.

,,Naujas” – naujas įrašas.
,,Išsaugoti” – išsaugoja naujai įrašytus arba redaguotus duomenis.
,,Trinti” – trinamas konkretus įrašas.
,, Baigti” – forma uždaroma.
Judama per įrašus naudojant navigacinius mygtukus, esančius viršutiniame dešiniajame formos kampe.
Formos suskirstytos į kelias dalis ( pagal duomenų pobūdį ) tam, kad būtų lengviau orientuotis. Geltonos spalvos laukai turi būti būtinai užpildyti tam, kad informacija vėliau būtų panaudota ataskaitose.
,,Ataskaitos”. Pasirinkus šį meniu punktą ir aktyvavus kurią nors iš ataskaitų, atsiranda užklausos langas, kuriame reikia įvesti tam tikrą informaciją ( pvz.: rajoną ). Po to atsidaro ataskaitos langas, kuriame matyti užklausą atitinkantys duomenys. Ataskaitas galima atsispausdinti arba tiesiog peržiūrėti.
Darbas baigiamas paspaudus punktą ,,Išeiti”, esantį viršutiniame meniu.

3. EKONOMINĖ DALIS
Bendra apžvalga
Sparčiai tobulėjant (ir pingant) kompiuterinėms technologijoms jos užima vis didesnę mūsų gyvenimo dalį. Dėl šios priežasties didėja ir kompiuterinių programų vartotojų ratas. Tuo pačiu, didėjant paklausai, didėja ir pasiūla.
Visa kuriamą programinę įrangą galima suskirstyti į kelias grupes:
1. Stambių korporacijų kuriamos programos.
2. Vietinių firmų produkcija.
3. Etatinių programuotojų darbai.
4. Pavienių programuotojų programos.

Konkurencija

ES Socrates programos paramos koordinavimo fondo veiklos sfera yra specifinė ir programiniai produktai, gaminami stambių firmų ir skirti plačiam vartotojų ratui, netinka. Taip yra todėl, kad firmos, kurios gamina tokius produktus, kuria programas visiems galimiems atvejams . Mano programa parašyta konkrečiam atvejui, todėl ji lengvai pritaikoma ir įvaldoma.
Produktas

Programa skirta Windows terpei, vykdoma Microsoft Access 97 duomenų bazių valdymo sistemos aplinkoje.

Programos kainos skaičiavimai:
1. Mėnesinis vidutinis programuotojo atlyginimas:2000 Lt.
2. Mėnuo – 22 darbo dienos.
3. Programai atlikti reikėjo apytiksliai 20 dienų.
4. Darbas atliktas per 20×8=160 valandų.
5. Vienos darbo valandos įkainis: 2000 Lt. / 22d/8 = 11.40 Lt.
6. Išlaidos: popierius (20 Lt.), diskeliai (20 Lt.).
7. Programos kaina už atliktą darbą: (160 val. * 11.40 Lt.) + 20Lt. + 20Lt. = 1864 Lt.
Reklama ir pardavimas

Sužinoti apie programą, jos ypatybes ir atsisiųsti demo versiją galima iš INTERNET’o. Interneto svetainės adresas yra www.geocities.com/mv770.

3. DARBO SAUGOS PRIEMONĖS
1. Taikymo sritis

1.1. Ši higienos norma nustato pagrindinius kompiuterių patalpų ir darbo vietų įrengimo, taip pat dirbančiųjų darbo ir poilsio režimo reikalavimus. Ji privaloma visoms įmonėms, firmoms, organizacijoms, turinčioms kompiuterius, nepaisant jų pavaldumo. Ši higienos norma netaikoma vaikų mokymo ir auklėjimo įstaigų informatikos kabinetams ir tose darbo vietose, kur su kompiuteriais dirbama ne daugiau kaip 2 val. per dieną.

2. Terminai ir apibrėžimai

Šioje higienos normoje pavartoti terminalai ir jų apibrėžimai:
2.1. Kompiuteris. Programuojamasis funkcinis blokas, sudarytas iš vieno ar daugiau susijusių procesų ar periferinių įrenginių, valdomų vidinių programų, ir galintis be žmogaus atlikti pagrindinius skaičiavimus, apimančius įvairias aritmetines ir logines operacijas. PASTABA. Kompiuteris gali būti atskiras įrenginys arba būti sudarytas iš kelių tarpusavyje sujungtų įrenginių.
2.2. Displėjus. Išvesties įrenginys, pateikiantis duomenis vaizdų forma. PASTABA. Dažniausia duomenys yra rodomi laikinai; tačiau galima įrenginį pertvarkyti taip, kad jis pateiktų ir tokių duomenų dokumentinę kopiją.
2.3. Video terminalas. Įrenginys, per kurį vartotojas sąveikauja su kompiuteriu; dažniausiai sudarytas iš dviejų dalių – informacijos įvedimo įrenginio(klaviatūros) ir išvedimo įrenginio(ekrano, spausdintuvo).

3. Patalpos

3.1. Darbo patalpos, darbo vietos, pagalbiniai pastatai bei patalpos projektuojami ir įrengiami pagal galiojančių statybos normų ir taisyklių reikalavimus [2.10, 2.16]. Draudžiama statyti kompiuterius rūsiuose, belangėse patalpose.
3.2. Skaičiavimo centruose video terminalai statomi atskirose, izoliuotose patalpose šalia spausdinimo, kopijavimo bei darbo su diskinės atminties įrenginiais patalpų. Videoterminalai gali būti ir bendrose darbo patalpose.
3.3. Patalpų plotas nustatomas pagal didžiausią pamainos darbuotojų skaičių. Vienam darbuotojui turi būti skirta ne mažiau kaip 6 kv.m ploto ir ne mažiau kaip 19.5 kub.m erdvės.
3.4. Patalpose rekomenduojama antistatinė grindų danga.

4. Įrangos išdėstymas

4.1. Rekomenduojami trys įrangos išdėstymo variantai: periferinis išdėstymas, eilėmis ir žiedinis.
4.2. Atstumas nuo darbuotojo iki kito displėjaus turi būti ne mažesnis kaip 1.5 m.
4.3. Kai įranga išdėstyta dviem eilėm, atstumas tarp eilių turi būti ne mažesnis kaip 1.2 m.
4.4. Atstumas nuo galinės sienos, kurioje yra durys, iki darbo stalo turi būti ne mažesnis kaip 1.2 m.
4.5. Draudžiama išdėstyti displėjus ekranais vienas prieš kitą.

5. Ventiliacija, šildymas ir oro kondicionavimas

5.1. Ventiliacijos, šildymo ir oro kondicionavimo sistemos turi būti įrengtos pagal statybos normų reikalavimus [2.11].
5.2. Oro kondicionavimo sistema turi automatiškai reguliuoti mikroklimatą ir garantuoti jo reikiamus parametrus bet kuriuo metų laiku, išvalyti orą nuo dulkių, kenksmingų medžiagų, mikroorganizmų, nežymiai padidinti oro slėgį patalpoje, kad iš aplinkos nepatektų užterštas oras.
5.3. Patalpų oro cheminės kokybės rodikliai(išskyrus ozono koncentraciją) turi atitikti norminius reikalavimus [2.26]. Ozono kiekis darbo aplinkoje turi neviršyti didžiausios leidžiamos koncentracijos darbo aplinkos ore [2.9].
5.4. Bendras mikroorganizmų kiekis viename patalpos oro kubiniame metre turi būti ne didesnis kaip 1000 ląstelių. Patogeninių mikroorganizmų darbo aplinkos ore turi nebūti.

6. Mikroklimatas

6.1. Mikroklimatas darbo vietose turi atitikti sanitarinių normų [2.12] reikalavimus:
6.2. Šaltuoju metų periodu oro temperatūra turi būti +180-230C. Oro judėjimo greitis neturi viršyti 0.15 m/s, santykinis oro drėgnumas 40-60 %.
6.3. Šiltuoju metų periodu patalpų oro temperatūra turi būti + 220-270C, oro
judėjimo greitis neturi viršyti 0.1-0.2 m/s, santykinis oro drėgnumas 40-60 %.

7. Apšvietimas

7.1. Patalpų apšvietimas turi būti mišrus (natūralus ir dirbtinis).
7.2. Natūralus apšvietimas turi būti šoninis, optimali langų orientacija – į šiaurę. Natūralus apšvietimo koeficientas turi atitikti statybos normų ir taisyklių reikalavimus [2.13]. Didelio tikslumo darbams NAK turi būti ne mažesnis kaip 1.5%, vidutinio tikslumo darbams – ne mažesnis kaip 1%.
7.3. Dirbtinis apšvietimas turi būti kombinuotas (bendras ir vietinis).
7.4. Bendram apšvietimui turi būti naudojami atspindėtos ar išsklaidytos šviesos šviestuvai. Spalvų perdavimo indeksas (R)turi būti ne mažesnis kaip 70 [2.13].
7.5. Darbo vietų apšviestumas turi atitikti statybos normų reikalavimus [2.13]. Dirbant su kompiuteriais, regimojo darbo skirstymas grupėmis pogrupiais pateiktas A priede.
7.6. Darbo paviršių apšviestumas, esant bendram apšvietimui, turi būti ne mažesnis kaip 300lx, esant kombinuotam apšvietimui – ne mažesnis kaip 750lx, o atliekant ypač tikslius darbus gali būti 1000lx.
7.7. Kai yra tik bendras apšvietimas, darbo paviršiaus apšviestumas, atliekant 111 grupės d pogrupio darbus turi būti ne mažesnis kaip 200lx, o atliekant vidutinio tikslumo darbus 4 grupės a ir b pogrupio tikslumo darbus – ne mažesnis kaip 300lx ir 200lx.
7.8. Dirbant su negatyvinio vaizdo displėjais, kai yra bendras apšvietimas sistemingai dirbant dialogo režimu turi būti ne mažesnis kaip 200lx, dirbant tuo pačiu metu su kompiuteriu ir dokumentais arba tik įvedinėjant duomenis ne mažesnis kaip 500lx.
7.9. Gamybinėse patalpose, kuriose dirbama nepertraukiamu režimu, turi būti numatytas avarinis apšvietimas.
7.10. Darbo vieta turi būti apšviesta tolygiai, ant pulto ir displėjaus ekrano neturi būti akinančių blyksnių.
7.11. Norint išvengti bendro apšvietimo šviestuvo blyksnių atspindžių ekranuose reikia naudoti priešblyksninius tinklelius, specialius filtrus, apsauginius stogelius.
7.12. Metalu dengtą plėvelę, žaliuzes, vienpusę langų orientaciją, šviesą išsklaidančias užuolaidas, kurių atspindžio koeficientas (0.5-0.7) esant natūraliam apšvietimui, galima naudoti kaip priemones natūraliai šviesai ir displėjaus ekrano švytėjimo ryškumų skirtumui sumažinti.
7.13. Didelėse kompiuterių salėse darbo vietas galima izoliuoti kilnojamomis ar vertikaliomis pilkų ar tamsiai žalių tonų matinio paviršiaus pertvaromis. Pertvaros turi būti tokio aukščio, kad apsaugotų darbuotojų akis nuo aplinkinių paviršių švytėjimo ryškumų skirtumų.
7.14. Displėjaus ekrano švytėjimo ryškumo santykis su darbo aplinkoje esančių paviršių švytėjimo ryškumu turi būti ne didesnis kaip 3:1.

8. Spalvinė patalpų apdaila

8.1. Gamybinių ir pagalbinių patalpų apdailos spalvos turi atitikti statybos normų reikalavimus [2.14].
8.2. Didieji patalpos paviršiai (lubos, sienos, darbiniai paviršiai) dažomi nesodriomis (pagrindinėmis) spalvomis. Nedidelio ploto paviršiai bei tie, kurie rečiau patenka į darbuotojo regėjimo lauką, dažomi vidutinio sodrumo (pagalbinėmis) spalvomis. Mažo ploto paviršiai dažomi sodriomis (akcentinėmis) spalvomis.
8.3. Parenkant spalvas, reikia atsižvelgti į konstrukcijų faktūrą. Paviršiai turi būti matiniai, kad nesusidarytų atspindžių blyksniai.
8.4. Paviršių atspindžio koeficientas turi būti (60-70): sienų – 40-50, grindų – 30, kitų paviršių ir baldų – 30-40.

9. Darbo vietų įrengimas

9.1. Darbo vietos įrengimas turi atitikti ergonomikos reikalavimus [2.4, 2.6, 2.7]. Baldų konstrukcija turi atitikti individualius antropometrinius duomenis, užtikrinti patogią darbuotojo padėtį.
9.2. Atstumas nuo operatoriaus akių iki ekrano turi būti (40-80) cm.
9.3. Ant darbo stalo, vienodame aukštyje su klaviatūra, turi būti speciali atrama dokumentams.
9.4. Kėdė turi būti su pakėlimo ir pasukimo mechanizmu, leidžiančiu keisti kėdės aukštį bei atlošo atlenkimo kampą, ir su alkūnramsčiais. Būtina atramėlė kojoms.

10. Darbo ir poilsio režimas

10.1. Dirbančiųjų su kompiuteriais racionalus darbo ir poilsio režimas turi būti organizuojamas, atsižvelgiant į jų psichofiziologinĘ apkrovą, organizmo sistemų funkcinės būklės ir darbingumo dinamiką.
10.2. Dirbančiųjų su kompiuteriais darbo režimas reglamentuoja būtinas pertraukas tarp darbo valandų. Dirbant 8 val. darbo dieną, pietų pertrauka yra pagrindinė ir dar dvi papildomos po 10 min. trukmės pertraukos: pirmoji po 3 val. nuo darbo pradžios ir antroji – likus 2 val. iki darbo pabaigos. Įvedinėjant duomenis, redaguojant programas, skaitant informaciją iš ekrano, nepertraukiamo darbo su kompiuteriais trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 4val., darant po kiekvienos darbo valandos 10 min., o po dviejų darbo valandų – 15 min. pertrauką.
10.3. Apdorojamų simbolių (ženklų) skaičius turi būti ne didesnis kaip 30 000 per 4 darbo valandas.
10.4. Nuovargiui ir įtampai sumažinti pertraukų metu ir pasibaigus darbui rekomenduojama atlikti specialius fizinius pratimus.
10.5. Nervinei, psichinei, regos ir raumenų įtampai sumažinti būtinos poilsio ir psichofiziologinės iškrovos pertraukos. Reikalingi poilsio kambariai, kurie įrengiami ne toliau kaip 75 m nuo gamybinių patalpų.
10.6. Būtina tolygiai paskirstyti operatorių darbo krūvį, racionaliai derinti darbą pagal veiklos pobūdį. Naktinės pamainos metu neatlikti užduočių, susijusių su sudėtingais sprendimais ir atsakingais veiksmais.
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Programa bus taikoma ES Socrates paramos koordinavimo fonde.
Programos privalumai:
• galimybė naudoti programą tinkle ;
• galimybė suteikti vartotojams skirtingas teises;
• paprastas ir aiškus naudojimas;
• Išsamios ataskaitos.
Įmanomi patobulinimai:
• bylų importo iš kitos duomenų bazės įdiegimas;
• patobulinti vartotojo aplinką;
• įdiegti pagalbos sistemą.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Роджер Дженнингс “Испщлзование Access 97”
2. Česlovas Stanaitis Access 2.0 ir 7.0 , 1997 (lietuvių kalba).

3. MS ACCESS 97 help