MS Word. Bendroji apžvalga

TURINYS

Įvadas 1
Tekstų redaktoriaus paskirtis ir funkcijos 3
1 Microsoft Word – Bendra apžvalga 4
1.1 Microsoft Word – Meniu 4
1.1.1 Meniu komandų tipai: 4
• komanda (konkreti operacija); 4
1.1.2 Komandų pasirinkimo būdai: 4
1.1.3 Meniu išdėstymas ekrane: 4
1.1.4 Dokumento vaizdavimas ekrane 5
1.1.5 Teksto redaktoriaus ekrano konfigūracija 5
1.2 Darbas su Microsoft Word Paveikslėlis 3 5
1.2.1 Pagrindiniai teksto įvedimo ir tvarkymo būdai: 5
1.2.2 Teksto Įvedimas Paveikslėlis 2 6
1.2.3 Redagavimo technika 6
1.2.4 Simbolių ir pastraipų formavimas 6
1.2.5 Darbas su lentelėmis Paveikslėlis 3 7
1.2.6 Teksto išdėstymas stulpeliais 8
1.2.7 Dokumentų šablonai 8Įvadas
Tekstų redaktoriaus paskirtis ir funkcijos
Sunku būtų šiuo metu surasti solidesnę save gerbiančią firmą, kurioje nebūtų naudojami kompiuteriniai teksto redaktoriai, negailestingai nukonkuravę rašomąsias mašinėles. Tai populiariausi taikomųjų programų paketai. Pasaulyje 60-70 proc. asmeninių kompiuterių naudojami tekstui &##8211; kanceliariniams raštams, ataskaitoms, įprastiems ir elektroniniams laiškams – tvarkyti. Tam skirtos kompiuterių programos sparčiai tobulėja ir plinta. Jas naudoja ir individualūs vartotojai, ir stambios leidyklos. Jos skiriasi savo galimybėmis ir kaina. Šiuolaikinės programos leidžia rinkti ir redaguoti tekstą, jį vaizdžiai pateikti ekrane, kokybiškai spausdinti dokumentus. Pagrindinės teksto redaktorių funkcijos yra šios:
• simbolių formatavimas (įvairių šriftų ir stilių naudojimas);
• pastraipų formatavimas (automatinis išlyginimas pagal puslapio plotį, automatinis žodžių perkėlimas);
• puslapių apipavidalinimas (automatinis numeravimas, puslapinių antraščių ir išnašų įvedimas);
• dokumento apipavidalinimas (automatinis turinio ir nuuorodų formavimas);
• lentelių kūrimas ir tvarkymas;
• žodžių rašybos tikrinimas;
• grafinių objektų (piešinukų, diagramų, fotografijų) įterpimas į dokumentą.
Pasirenkant tekstų procesorių darbui, reikia atsižvelgti į daugelį veiksnių: ir į dokumento sudėtingumą, ir į teksto apimtį, dokumento kokybės popieriuje reikalavimus, ir į medžiagos pobūdį. Tekstui rinkti dažniausiai na

audojamas Microsoft Word teksto redaktoriaus.

Paveikslėlis 1 Noktiurnas1 Microsoft Word – Bendra apžvalga
Microsoft Word – plačiausiai paplitusi tekstų rengimo sistema, sukurta IBM PC genties asmeniniams kompiuteriams. Tai visos būtinos kompiuterio tekstų rengimo priemonės.Šis teksto redaktoriaus – tai galinga sistema, kurioje kompleksiniai (sudėtingi) veiksmai pertvarkomi į vieną veiksmą tik vieno klavišo paspaudimu. Jame esantys Wizards (žyniai) sudėtingas užduotis paverčia paprasčiausiu blankų užpildymu.1.1 Microsoft Word – Meniu
Meniu – tai komandų sąrašas, iš kurio reikia pasirinkti vieną ar kelias. Meniu komandų sąrašas dažnai būna suskirstytas į prasmines grupes. Meniu skyrius suaktyvinamas, spragtelėjus pele ties skyriaus pavadinimu arba paspaudus atitinkamą klavišų derinį.1.1.1 Meniu komandų tipai:
• komanda (konkreti operacija);
• jungiklis (įjungia/išjungia komandos rėžimą);
• pasirinkimo laukas (nurodoma pasirinkimo galimybių sritis, iš kurios galima pasirinkti tik vieną galimybę);
• dialogo lango iškvietimas (komanda atveria dialogo langą);
• stilizuotas simbolis, rodantis, kad komanda iškvies žemesnio lyygio meniu poskyrį.1.1.2 Komandų pasirinkimo būdai:
• Suaktyvintame meniu skyriuje:
a) Spragtelėti pele ties pasirinkta komanda;
b) Klaviatūros rodyklių klavišais pasirinkti komandą ir spausti įvedimo klavišą (Enter);
c) Klaviatūroje paspausti komandos pavadinime pabrauktą ar kitaip išryškintą simbolį atitinkantį klavišą;
d) Klaviatūra: nuspausti „greitųjų“ klavišų kombinaciją: lentelė 1
• Instrumentų liniuotėje: spragtelėti pele ties komandos piktograma instrumentų liniuotėje.1.1.3 Meniu išdėstymas ekrane:
Meniu ekrane išdėstomas gan įvairiai; čia paminėti populiariausi variantai:
• Horizontalusis;
• Vertikalusis;
• Iškrentamasis;
• Microsoft instrumentų liniuotės dedamos bet kurioje vietoje.

lentelė 1 Greitieji klavišai
Greitieji klavišai Komanda per meniu Reikšmė
Ctrl + N File – New Atidaryti naują lapą
Ctrl + S File – Save Įrašyti dokumentą
Ctrl + Z Edit – Undo Atšaukti paeiliui paskutinius teksto ke

eitimus
Alt + Ctrl + O View – Document Map Struktūrizuoti pagal antraščių hierarchiją
Alt + F3 Insert – Auto Text -New Sukurti autotekstą
Schift + F7 Tools – Language Sinonimų funkcija
Ctrl + D Format – Font Atidaryti šrifto keitimo langą
Alt + N Format – Style Esamą stilių pakeisti į NORMAL
F1 Help – MS Word Help Įjungti pagalbą1.1.4 Dokumento vaizdavimas ekrane
Microsoft Word teksto redaktoriumi ruošiami dokumentai gali būti gana sudėtingos struktūros: be pagrindinio teksto, gali būti apatinė ir viršutinės puslapinės antraštės, išnašos, paveikslėliai, lentelės ir kt.Priklausomai nuo situacijos galima parinkti dokumento vaizdavimo programos lange rėžimą:
• normalų;
• maketo;
• eskizo;
• vartotojo.1.1.5 Teksto redaktoriaus ekrano konfigūracija
Teksto redaktoriaus leidžia nusistatyti vartotojui patogią ekrano vaizdo konfigūracija pagal dokumento pobūdį, tikslą, patyrimą ir įpročius. Ekrane vienu metu gali būti išdėstyti keli įvairių dydžių teksto redaktoriaus dokumentų darbo langai, surikiuoti vienas šalia kito, kaskadine ar kita pasirinkta tvarka. Kiekviename darbo lange gali būti tvarkomas atskiras dokumentas.
1.2 Darbas su Microsoft Word Paveikslėlis 3 Darbas kompiuteriu1.2.1 Pagrindiniai teksto įvedimo ir tvarkymo būdai:
• teksto įvedimas;
• teksto redagavimas (taisymas ir papildymas);
• formatavimas; išsaugojimas kompiuterio išorinėje atmintyje
• spausdinimas ant popieriaus, plėvelės arba pardavimas elektroniniu paštu.
Pailsėkime.. Paveikslėlis 1 Noktiurnas
1.2.2 Teksto Įvedimas Paveikslėlis 2
Įvestas dokumento tekstas ar jo dalis matoma teksto lange. Tekstas rašomas šriftu, nurodytu šrifto lange.Įvedamo eilinio simbolio vieta ekrane nurodoma teksto įvedimo žymekliu . Jeigu žymeklio ekrane nėra – vadinasi, reikia ne įvedinėti simbolius, bet baigti pradėtą komandą ir tik po to spragtelėti pele įvedimo vietoje. Teksto įvedimo žymeklio nurodoma vieta dar vadinama įterpimo tašku. Ši
is taškas nusako poziciją, kurioje galima įterpti:
• simbolį:
• kopijuojamo/perkeliamo dokumento fragmentą;
• laikino sugojimo srities turinį;
• lentelę;
• paveikslėlį;
• kitokį objektą;
Microsoft Word tekstų redaktoriaus leidžia vaizduoti ekrane ir nespausdinamus tarnybinius simbolius (tarpą, pastraipos, lentelės skilties pabaigos žymeklį, tabuliacijos simbolį). Šie simboliai padeda tvarkyti pastraipų išdėstymą, eilučių perkėlimus, lentelių skilčių formatavimą.1.2.3 Redagavimo technika
Įvestą tekstą dažnai tenka taisyti ir pertvarkyti. Dažniausiai vartojami redagavimo veiksmai: simbolio įterpimas, pakeitimas, šalinimas, perkėlimas, ar kopijavimas.Tekstą tvarkyti galima dviem būdais:
• Įterpimo. Dirbant šiuo rėžimu, simbolis įterpiamas teksto įvedimo žymekliu nurodomoje vietoja, o jo dešinėje esantis tekstas stumiamas viena pozicija į dešinę.
• Pakeitimo. Dirbant šiuo rėžimu , teksto įvedimo žymeklio dešinėje esantis simbolis pakeičiamas įvedamu simboliu.
Norint pradėti redagavimo darbus, pirmiausia tekstą pažymime. Teksto žymėjimą galima atlikti pelės ar klaviatūros pagalba. Pažymėtas tekstas ekrane vaizduojamas kita spalva.Taip paruoštą tekstą galime pradėti redaguoti, kopijuoti ar perkelti į kitą vietą, šalinti, atšaukti neteisingai pasirinktą komandą.Visus šiuos redagavimo darbus galime pritaikyti simboliams, žodžiams, eilutėms, sakiniais, pastraipoms redaguoti.1.2.4 Simbolių ir pastraipų formavimas
Renkant tekstą, redaktorius automatiškai naudoja nustatytus pastraipų ir simbolių formatų parametrus. Paprastai išskiriamos dvi formatavimo operacijos:
• Bet kurios simbolių sekos;
• Pastraipų formatavimas.
Kai formatuojamų simbolių seka sutampa su pastraipa, abi formatavimo operacijos tampa vienareikšmės.Teksto simbolių formatą nusako šriftų ir jų papildomų efektų parametrai.
• Šrifto eskizas;
• Šrifto dydis
• Šrifto stilius.
• Papildomi šriftų efektai:
• Pabraukimo būdas;
• Perbraukimas;
• Simbolių spalva;
• Fonas;
• Viršutiniai ir apatiniai indeksai.
Pastraipų formatavimas- tai Jų kaip teksto struktūrinių elementų ke
eitimas. Svarbiausi pastraipos parametrai yra šie:
• Pirmos pastraipos eilutės, kairiosios ir dešiniosios pusių įtraukos.
• Eilučių išlyginimo būdas
• Atstumas tarp eilučių pastraipos viduje, prieš ir po pastraipos;
• Rėmeliai ir fonas;
• Tabuliacija;
• Pastraipų numeravimas;
• Pirmosios raidės (žodžio) išskyrimas ir kt.
1.2.5 Darbas su lentelėmis Paveikslėlis 3 Darbas kompiuteriu
• Naudojami du pagrindiniai lentelių kūrimo būdai;
• Sukuriama tuščia lentelė, ir po to jos skiltys užpildomos;
• Esamas tekstas konvertuojamas į lentelių tekstą;
Lentelės kūrimo būdo pasirinkimas priklauso nuo vartotojo skonio, tikslo, lentelės pobūdžio. Darbas su lentelėmis: lentelė 2
• Lentelės pildymas;
• Lentelės struktūros koregavimas;
• Lentelės formatavimas;
• Lentelės skilčių rikiavimas ir numeravimas.

Paveikslėlis 2 Teksto įvedimas !!!1.2.6 Teksto išdėstymas stulpeliais
Tekstas stulpeliais dažniausiai išdėstomas laikraščiuose ir žurnaluose.Tekstą, ar jo dalį į stulpelius galima dalyti prieš jį įvedant arba ištisinį tekstą jau įvedus.Dalijant į stulpelius, reikia nurodyti:
• Stulpeliais dėstomą teksto sritį;
• Stulpelių skaičių;
• Stulpelių pločius;
• Stulpelių tarpusavio atstumus;1.2.7 Dokumentų šablonai
Teksto redaktoriaus leidžia supaprastinti naujo dokumento ruošimą . Mums siūlo specialų ruošinį, kuris vadinamas šablonu. Šablonas – tai specialios paskirties dokumento pagrindinių elementų išdėstymo projektas. Šablonui automatiškai parenkamas paraščių dydis, stilius, kiti dokumento formatai bei reikiamos makrokomandos. Parinkus reikiamą šabloną, į naują kuriamą dokumentą iš to šablono nukopijuojama informacija. Naują šabloną kurti galima trim būdais:
• Esamas šablonas kopijuojamas kitu vardu;
• Sukurtas dokumentas kaip naujas šablonas užrašomas į diską su specifiniu failo vardo išplėtimu;
• Naujas šablonas kuriamas kaip naujas dokumentas.
1.2.8 Puslapio apipavidalinimas ir spausdinimas
Organizaciniai tvarkomieji dokumentai ruošiami pagal standarto LST 6.1 reikalavimus. Dirbant su tekstiniu redaktoriumi, lengvai galime suformuoti norimą lapo stilių. Spausdinant dokumentą, teksto redaktoriaus įvertina spausdintuvo charakteristikas, todėl ekrane matomas vaizdas sutaps su tokiu pat išdėstymu popieriaus lape tik tiksliai sutapus naudojamo ir spausdinimo komandoje parinkto spausdintuvų tipams.Jeigu spausdinimo reikalavimai nėra specifiniai, spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio tiesiogiai ar per tinklą, spausdintuvas įjungtas ir į jį įdėtas popierius, spausdinant tereikia nurodyti spausdinimo komandą.

Nr. Pradinė lentelės informacija Nr. Lentelė po rikiavimo pagal abėcėlę
I. Informacinės technologijos I. Filosofija
II. Užsienio kalba II. Informacinės technologijos
III. Matematika III. Inžinerija
IV. Filosofija IV. Matematika
V. Inžinerija V. Užsienio kalba
lentelė 2 Darbas su lentelėmis
2 Windows aplinkos teksto redaktorių Word 2.0, 6.0, 7.0, 97, XP palyginimas
Word 2.0 tai pats seniausias mums žinomas Word-as. Jis reikalauja 286 procesoriaus, Windows 3.1, 1MB RAM. Dabar tai primityvus Word-as, ir jis atrodo labai paprastai.Word 6.0 yra žymiai tobulesnis. Jis reikalauja 386 procesoriaus, Windows 3.11, 2MB RAM . Word 7.0 for Windows 95 padarė žingsnį į priekį. Jis reikalauja 386 procesoriaus, ir yra 16 MB RAM. Word 2.0 ir 6.0 galima dirbti tik su 256 spalvomis o Word 7.0 ir 97 galima dirbti jau su 16 BIT.
• Word 6.0 pliusai: Čia realizuotos lentelių komandos, kuriomis labai paprasta rengti įvairias lenteles. Pastraipas jau galima spausdinti vieną šalia kitos, išplėstos daugelio komandų funkcijos. Dokumento tekstas gali būti tvarkomas ir klaviatūros klavišais, ir pele.
• Word 7.0 Pliusai:Žymiai lengviau dirbti su skaičiais, turi spalvų žymėjimo mygtuką, automatiškai taiso klaidas, turi daug galimybių paieškų sistemoje, galima rašyti žymiai ilgesnius vardus (iki255) ženklų, ir t.t.t.
• Word 97 taip pat turi naujų galimybių: Jame galima sudaryti WEB puslapius, kuriuose yra daug naudingų ir skirtingų funkcijų. Yra nauja informacinė sistema Office Assistant. Tekstinis redaktorius yra tiesiogiai pritaikytas priimti ir rengti HTML formato dokumentus.
• Word XP pliusai:Atsidaro balso atpažinimas. Dabar, turint mikrofoną prijungtą prie garso plokštės, galima balsu valdyti Word-o darbą redaguoti tekstą ir net diktuoti.Yra rašysenos atpažinimo sistema. Pagerėjo gramatikos taisymo įrankis. Savo sukurtame dokumente galima skaitmeniniai pasirašyti.Išnikę dokumentai, „nulūžus“ Wordui ar dėl kitos priežastie, pilnai atsistato po sekančio Word-o paleidimo.

Paveikslėlis 3 Darbas kompiuteriu

Literatūra

1. Bernotas M., Žilevičius V. Dirbame su Windows. Mokymo priemonė. – Kaunas:
2. “Projektavimas ir kompiuteriai”, 1997. – 126 psl.
3. Bernotas M., Karklius K. Informatika. I dalis. Mokomoji knyga. – Kaunas: “Technologija”, 2000. – 176 psl.
4. Bernotas M., Karklius K. Informatika. II dalis. Mokomoji knyga. – Kaunas: “Technologija”, 2001. – 169 psl.
5. Gintautas Garšva, Microsoft Windows Word 6.0 ir 7.0, Vilniaus universiteto leidykla, 1996.
6. Kompiuterija. Mokymosi knyga studentams, moksleiviams ir entuziastams. Redaktoriai Bronislovas Burgis ir Antanas Kulikauskas. – Kaunas: “Naujasis La.nkas”, 2000. – 587 psl.
7. Starkus B. Word 97 Jūsų firmoje. Kaunas, 1998.

Leave a Comment