I-ojo informatikos atsiskaitymo KTU konspektas

Kompiuterinis raštingumas
Žmonės, besinaudojantys kompiuteriu, yra skirstomi į 2 kategorijas: profesionalus ir vartotojus.
Profesionalai turi išsilavinimą kompiuterių srityje.
Vartotojai žmonės dirbantys kompiuteriu.
Kompiuterinis raštingumas tai : kompiuterių poveikio visuomenei supratimas; terminologijos žinojimas; buvimas sumaniu kompiuterių ir programinės įrangos vartotoju; mokėjimas iškviesti įvairias programas, duomenų įvedimas ir gautų rezultatų analizavimas; nuolatos , įvairiuose darbuose kompiuterio naudojimas; jautimasis jaukiai, atliekant įvairius matematinius skaičiavimus.
Vystimosi istorija: 7 dešimtmety multimilijoninės vertės; 8 dešimt. vidury tapo mažesni ir pigesni, paprastesnis naudojimas; staiga tapo prieinami kiekvienam.
Kompiuteris elektroninių ir elektro mechaninių įtaisų sistema.
Kompiuterinę sistemą sudaro techninė ir programinė įranga.
Techninė skirstoma į 4gr.: įvedimo(klaviatūra),saugojimo(diskas, kasetė),apdorojimo(centrinis procesorius ir pagrindinė atmintis),išvedimo(printeris, ekranas).
Programinė įranga- svarbiausias kop. Sistemos elementas. Skirstoma į sisteminę(valdo komp. Išteklius; ir taikomąją(programų rinkinys skirtas specifinių vartotojų poreikių tenkinimui).
Pagal skaičiavimo galingumą skirstoma į 4 grupes:superkompiuteriai, universalieji, darbo stotys ir personaliniai.
Kompiuterio tipą apsprendžia:pagrindinės atminties kiekis;atminties įrenginių talpa; apdorojimo greitis;skaičius vartotojų, kurie gali naudotis kompiuteriu vienu metu.
Personaliniai kompiuteriai būna bendros ir specialios paskirties.
Informacinę sistemą sudaro:kompiuterinė sistema;žmonės;procedūros; duomenys ir informacija;ryšio priemonės. Internetas-pasaulinis kompiuterių tinklas, jungiantis dešimtis tūkstančių lokalių kompiuterių tinklų, milijonus kompiuterių ir dar daugiau vartotojų kiekvienoje šalyje.
Duomenys-neįvertinti faktai;
informacija-prasmingai apdoroti surinkti duomenys.
PK techninė įranga
Pirmas PK 1979. Paklausos neturėjo dėl aukštos kainos;neturėjimo kompiuterinio pasirengimo; pramoninių standartų stygius, įvairių firmų PK suderinimui.
PK techninę įrangą sudaro: pagrindinė atmintis; išorinė atmintis(kietas diskas, diskeliai, kompaktiniai diskai);centrinis procesorius;įvedimo įrenginiai(klaviatūra,pelytė,skeneris);įšvedimo įrenginiai (displėjus, spausdintuvas, ploteris).
PK atmintis 2 tipų; pagrindinė(Operatyvioji ir pastovioji)saugo programas, duomenis bei rezultatus ir išorinė suteikia iš dalies pastovias duomenų saugojimo galimybes.
Centrinis procesorius koordinuoja kompiuterio operacijas ir atlieka logines bei aritmetines operacijas su duomenimis.
Įvedimo įrenginiai naudojami perduoti duomenis kompiuteriui, o išvedimo įrenginiai įgalina stebėti skaičiavimo rezultatus.
Modemas skirtas moduliacijai (procesas, kai diskreciniai signalai paverčiami į analoginius, kad būtų galima perduoti telefono linijomis);demoduliacijai (procesas, kurio metu analoginai signalai vėl paverčiami į diskrecinius, kad apdoroti galėtų kompiuteris).
Pagal prijungimo būdą skirstomi modemai į vidinius (kompiuterio viduje įdedamas) ir išorinius (atskirai prijungiamas prie maitinimo šaltinio).
Kompiuterinės sist. Programinė įranga
Programinės įrangos tipai: sisteminė (be kurios kompiuteris nefunkcionuotų, pradeda veikti kompiuterio įjungimo metu ir skirstoma į valdančiąją (OS)ir aptarnaujančiąją) taikomąją sudaro programos bei jų sistemos, skirtos konkretiems uždaviniams spręsti).
OS valdo kompiuterio darbą, atlikdamą tarpininko vaidmenį tarp vartotojo ir kompiuterio.
OS veiksmai : saugo atmintyje duomenis; skirsto skaičiavimo resursus; valdo vartotojo taikomąsias programas; valdo duomenų perdavimątarpįvairių kompiuterio įtaisų bei tarp įvairiųprogramų.
Apie 1950 m sukurtos paprasčiausios OS.
Buferis operatyviosios atminties (OS) sritis įvedamiems ar išvedamiems duomenims saugoti ir kaupti.
OS skirstymas pgl. : vienu metu atliekamų užduočių skaičių (vien mono programės ir daugia-multi programės); vienu metu valdomų centrinių procesorių skaičių (vienprocesorinės ir multiprocesorinės); dialogą su varttoju (interaktyvios ir neinteraktyvios); vartotojo sąveika atliekant jo užduotį-pakeitinės, realaus laiko ir paskirstyto laiko. Vienprogramės-skirtos vienam vartotojui;
Multiprograminėse visų vykdomų programų kopijas įrašomos į pagrindinę atmintį.
Multiprocesorinės sitemos čia iškart vykdomos kelios programos, naudojant du procesorius ir daugiau. Multiprocesorinių sistemų privalumai: programas galima įvairiai paskirstyti tarp kelių procesorių; didėja skaičiavimų greitis, didėja patikimumas.
Paskirstytos sistemos kai OS tam tikra dalis paskirstyta keliuose kompiuteriuose.
Paketinio apdorojimo OS jokio ryšio tarp vartotojo ir jo atliekamos užduoties nėra.
Realaus laiko sistemos naudojamos kaip valdymo įtaisai konkrečiose sistemose.
Paskirstyto laiko sistemos tai multiprograminė OS, kuriai būdinga, kad vienu metu su kompiuteriu dirba daug vartotojų; kiekvienai vykdomai programai čia skiriamas trumpas procesoriaus laiko intervalas.
OS valdo: procesus; pagrindinę atmintį; failus; apsaugos
Sitemą.
Procesa-tam tikras darbas atliekamas pgl. Programą.
Atminties valdymas OS saugo duomenis, kuriuos labai greitai reikia pateikti centriniam procesoriui.
Virtuali atmintis. Viena pagrindinių OS f-jų yra efektyviai ir kruopščiai paskirstyti atmintį.
Failų valdymas tai viena svarbiausių OS f-jų.
Aktyvus katalogas.įjungus kompiuterį, aktyviu tampa tas katalogas, iš kurių į OA įvedamas OS branduolys, arba tas katalogas, kurį parengia pradinio OS paruošimo programa autoexec.bat.
Vartotojų sąsajos tipai: komandų eilutės; meniu tipo; grafinė sąsaja.MS DOS duodama informacija yra tik eilutėse juodame fone, Norton Commander paketas išplečia MS DOS galimybes, sudarydamas meniu tipo sąsają, ir tuo palengvindamas darbą su failais.
OS:OS/360, OS THE,OS Unix, OS VAX/VMS ir VM /370, CP/M, PC/DOS , MS/DOS, OS/2, OS-Windows NT.
Taikomųjų programų sistemos paketai: tekstų redaktoriai (ruošti įvairiems dokumentams) skaičiuoklės (elektroninės lentelės)
(plačiausiai naudojamų skaitmeninių duomenų apdorojimo priemonė)
duomenų bazių valdymo sistemos (įgalina vartotoją valdyti gausybę duomenų);
automatizuoto projektavimo įranga (pakeitė inžinierių projektuotojų darbą);
maketavimo sistemos (kombinuotam teksto ir grafinės medžiagos naudojimui kuriamame dokumente);
integruotos sitemos.
Elektroninių lentelių privalumai : gali būti žymai didesnės už paprastas; rankiniams skaičiavimams nepatogios lentelės, netelpančios viename popieriaus lape; galima paruošti žymiai didesnes ataskaitas; atlieka elektroninius skaičiavimus; skaičiuoklės langely gali būti įrašyta viena iš standartinių f-jų, nurodant, iš kurių lentelės langelių paimti duomenis skaičiavimui; skaičiavimai vyksta tiesiogiai, vos užrašius f-lę; galima išsaugoti atmintyje, o vėliau prireikus iškviesti.
Duomenų bazių valdymo sistemos įgalina vartotoją valdyti gausybę duomenų.
Elektroninės lentelės-skaitmeninių duomenų apdorojimo priemonė, o DBVS informacinės sitemos projektavimas.
Integruota programinė įranga-taikomųjų programų paketas, kuriame yra keletas modulių, įgalinančių atliktiskaičiavimus elektronine lentele ir kt.
Integruotų paketų privalumai: vieno tipo vartotojo sąsaja; galimybė perduoti duomenis iš vieno modulio į kitą; vienoda bendros paskirties užduočių vykdymo metodika; priemonės dirbti internete.
Raštinės paketai praryja nuolat didėjančius kompiuterių resursus; diskų talpą ir procesoriaus galią.
Paketų integracija programos integruotos, kai jos dirba kaip viena ir turi tą pačią vartotojo sąsajos struktūrą.
Programų rengimo įranga kompiuterinės sistemos valdymas ir taikomosios programos.
Transliatorius (kalbos procesorius) skirtas tekstui iš kompiuterio atminties išversti į vidinę kompiuterio kalbą.
Kalbos procesorius gali būti interpretatorius ir kompiliatorius.
Interpretatorius čia nuosekliai nagrinėjamos ir iš karto vykdomos programoje nurodytos instrukcijos, jis neparengia visos programos
teksto visdine kalba ; privalumai-jų struktūros ir naudojimo paprastumas.
Kompiliatorius čia visa programa išverčiama į vidinę komp. Kalbą, o tik po to vykdoma. Kompiliuotą programos tekstą galima saugoti atminty, po to galima daug kartų vykdyti programą nenaudojant kompiliatoriaus.
Programavimo kalbos: FORTAN (skaidyti programą į dalis, jas nepriklausomai parengti,o vėliau sujungti)
BASIC (sukurta fortan kalbos pagrindu, tiko nesudėtingiems skaičiavimams aprašyti)
, ALGOL-60 (būtina aprašyti visus programos objektus, čia griežta blokinė programos struktūra)
COBAL, PASCAL(labai plačiai naudojama mokymo tikslam)
VISUAL BASIC
OS WINDOWS
OS Windows versijos: Windows 3.0;3.1;…3.11…MS windows 95 ; windows NT
Microsoft OS Windows šeima: Windows (W3.x; W 95; W 98;W 2000) Windows NT (W NT 3.x; W NT 4.0; W NT 5.0; W 2000) Windows CE
W 95 ne tokia reikli kaip W NT , į W95 komplektą įtraukti visi būtini realaus rėžimo komponentai, visai nauja vartotojo aplinka (nei W 3.x),
W 95reikalavimai įrangai mikroprocesorius mažiausiai 80386 DX,
būtina operatyvioji atmintis 4MB, atmintis diske sistemai įdiegti >=40
W NT Workstation
galinga 32 bitų sistema,nesunkiai gali būti įjungta į bet kurį esamą tinklą, gera informacijos apsauga, bei palankios tinklo administravimo sąlygos .
W NT Workstation reikalavimai įrangai mikroprocesorius mažiausiai 486DX arba DEC Alpha, būtina operatyvioji atmintis 12MB , atmintis diske sistemai įdiegti >=120MB
W NT Server greitaeigė multiprograminė 32 bitų OS, galinga serverinė OS , turi išvystytą lokalų administravimo priemonių tinklą, leidžai kurti globalių vartotojų grupes, prisijungimo sesijų skaičius ribojamas tik turimų licenziju kiekiu.
W NT Server reikalavimai įrangai mikroprocesorius mažiausiai 486DX, būtina operatyvioji atmintis 16MB , atmintis diske sistemai įdiegti >=130MB
Kartu su W CE pateikiamos tokios papildomos programos: Standartinės programos Calendar, Tasks, Contacts; Inbox programa; specialios sutrumpintos tekstų redaktoriaus Word ir skaičiuoklės Exel versijos, kišeniniams komp. Skirta spec. naršyklės Internet Explorer versija; keletas žaidimų.
OS galima palyginti tokiais aspektais: sistemos architektūra; sistemos stabilumu; sistemos suderinamumu su kitomis sistemomis ir tinklais; sistemos lankstumas ir patogumas vartotojui.
W NT turi geresnę apsaugos sistemą nei W 95
W 98 nauji bruožai palygint su W 95: integruota naršyklė, paverčianti pagrindinį langą interneto tinklapiu; OS stabilesnė; šiek tiek padidėjo sistemos darbo sparta; naujos energijos taupymo galimybės; geresnė pagalbos sistema; įdiegtos visos tvarkyklės ir kt.
Bendri W NT ir W 95 bruožai: vienoda vartotojų aplinka; standartinės programos. Kai internet Explorer, e.mail ir kt.
W NT ir W 95 skirtumai: W95 ne tokia reikli aparatūrai; paprasčiau įdiegiama. W NT produktyvesnė; patikimesnė; turi geresnę apsaugos sistemą, galinga 32 bitų sistema..
Norint sukurti nuorodą reikia pažymėti objektą ir dešiniu pelės klavišu pertempti jį į darbo lauką, o atsiradusim meniu išsirinkti Create Shortcut(s) Here
Lango perkėlimas-už pavadinimo lauko lange pele pertempiamas į pasirinktą vietą.
Lango sumažinimas ar išplėtimas lango rėmelis ar kampas tempiami pele iki norimo dydžio.
Minimize All Windows – sumažina visus langus iki mygtukų ant užduočių juostos.
Pervardijant failą pasirenkame komandą Rename.
Norint sukurti naują katalogą, pasirenkame langą kuriame kursime ir File new
ARCHYVATORIAI IR VIRUSAI
Suglaudinimo programų darbo rezultatas-failas ar jų rinkinys, vadinamas archyvu.
Archyve saugoma ir papildoma informacija: failų vardai, modifikavimo datos; kontrolinės sumos.
Archyvavimo programų pagrindinės f-jos: archyvuoti ar atkurti nurodytus katalogus ar failus ; peržiūrėti archyvo turinį; išmesti ar įvesti failus į archyvą.
Komandos: „a“(kūrimo ar papildymo); „I“ turinio peržiūrai; „e“ ir „x“-failams atkurti iš archyvo; „m“- įkelia failus į archyvą.
Virusas-kompiuterinis kodas, kuris savo plėtimuisi turi infekuoti kurią nors programą-nešėją.
Virusas projektuojams tokiu būdu, kad jis po tam tikro laiko galėtų keisti savo formą ir tikslą ir dauginasi.
Virusų klasifikacija: pgl algoritmo ypatybes ir veikimo būdą: Tikrasis virusas (prisiklijuoja prie kitų programų, sunkiai aptinkami, pagrindinis tikslas-savo patyies kopijų kūrimas). Kirminas (programa kuri visą laiką dauginasi). Loginė bomba (pradeda veikti programa iš anksto numatytu momentu). Trojos arklys (gali egzistuoti tik pasislėpusi kitoje programoje, išorėj atrodo naudinga, o viduj atlieka kenkėjiškus veiksmus). Virusai palydovai (sukuria naujas programas, vykdomas vietoj vartotojo norimų įvykdyti). Polimorfinis virusas (generuoja nepanašias, nors veiklias savo kopijas). Nematomi virusai (šios programos paslepia jų atliktus pakeitimus failuose ar ušorinės atminties sektoriuose pakeisdamos sistemines f-jas.
Trojos arklys kitaip nei tikrasis virusas nesidaugina.
Pgl. Kenksmingumą: nepavojingi, pavojingi ir labai pavojingi.
Pgl. Užkrėtimo būdą: rezidentinius ir nerezidentinius.
Pgl. Gyvenimo aplinką įfailų ir kelties.
Plačiausiai paplitę virusai: WORD CONCEPT, STONED, MICHELANGELO ir kt.
Antivirusinė programinė įranga :
Programos – detektoriai (aptinka virusą bet neišgydo, efektyvumas 50proc.
Programos-daktarai (tai antivirusinės programos ne tik surandančios virusą, bet ir išgydančios. Trūkumai: gali būti sugadinta programa, ar palikti viruso fragmentai, kai kurie virusai gali būti klaidingai atpažinti ir blogai išgydyti)
Programa-revizoriai (naudojamos atliekant ankstyvąją viruso diagnostiką ir turi 2 darbo etapus, gali rasti viruso paveiktus failus, gali išgaudyti žinomus ir ne virusus).
Programos filtrai (šios programos talpinamos rezidentiškai komp. Operatyviojoje atmintyje ir perima tuos kreipinius į OS, kuriuos viruai naudoja dauginimuisi ir kenkimui. Pagrindiniai trūkumai: Užima operatyviosios atminties dalį pastoviai; vartotojas turi atsakinėti į klausimus leisti ar uždrausti konkrečius veiksmus kompiuteryje;nepadeda apsaugoti disko nuo užkrėtimo.
Kovos su virusais priemonės: bendrosios informacijos apsaugos priemonės;specializuotos kovos su virusais priemonės; profilaktinės priemonės.