Access duomenų bazės

Įvadas

Duomenų baze (DB) galima vadinti rinkinį tarpusavyje susijusių duomenų, kurie apdorojami programomis. Tokia duomenų bazė, loginiu požiūriu, yra panaši į elektroninę kartoteką. Duomenų bazės (kartotekos) vartotojai atlieka tokias operacijas:• naujo įrašo (naujos kortelės) įtraukimas;• esamo įrašo (kortelės duomenų) keitimas;• esamo įrašo (kortelės) šalinimas;• duomenų paieška duomenų bazėje (kartotekoje).

Minėtoms ir panašioms operacijoms atlikti, kai duomenys saugomi kompiuterio atmintyje, reikia programinės įrangos. Tokia programinė įranga kartu su duomenų baze vadinama duomenų bazės sistema (DBS). Pagrindinė tokios programinės įrangos paskirtis yra suteikti DB vartotojui galimybę dirbti su DB, neatsižvelgiant į technines detales. Programinė įranga, sprendžianti tokį uždavinį, vadinama duomenų bazių valdymo sistema (DBVS).

Duomenų bazės

Duomenų bazės – tai kartu saugomų, susijusių duomenų – informacinių objektų kompiuteryje visuma. Duomenų bazės duomenys pasižymi integruotumu, nepertekliš¬kumu, nepriklausomumu. Duomenų bazės – tai duomenys ir programų rinkinys duomenų apdorojimo operacijoms atlikti, kuris yra vadinamas duomenų bazių valdymo sistema DBVS. Duomenų bazė – tai informacijos, susijusios su individualiais ar tiksliais, tokiais kaip kliento užsakymas ar muzikos kolekcija, rinkinys. Jei jūsų duomenų bazė nėra saugoma kompiuteryje, ar tėra tik jos dalys, jūs galite atsekti informaciją iš įvairių šaltinių kuriuos jūs turite, kad galėtumėte koordinuoti ir organizuoti informaciją patys.Duomenų bazė yra tam tikru būdu organizuotos informacijos elektroninė saugykla, kurios sandarą galima keisti. Šiuo metu populiarios duomenų bazės yra Microsoft® Access, dBase, Microsoft® FoxPro ir kitos.

1. Duomenų bazės savybės:

a) Duomenų bazės yra valdomos įprastais būdais: visos operacijos yra parenkamos standartinėmis OS Windows terpės priemonėmis – pele bei klaviatūra valdomomis meniu lentelėmis, įrankių juostomis, dialogo langais. Duomenų bazės (kartotekos) vartotojai atlieka tokias operacijas:• naujo įrašo (naujos kortelės) įtraukimas;

• esamo įrašo (kortelės duomenų) keitimas;• esamo įrašo (kortelės) šalinimas;• duomenų paieška duomenų bazėje (kartotekoje).

b) Duomenų bazės raktas – tai kitas įrašo reikšmes vienareikšmiškai identifikuojantis duomenų tipas. MS Access išskiriami 3-jų tipų raktiniai laukai:• Skaitliukas;• Paprastas raktas;• Sudėtinis raktas.• c) Duomenų bazės duomenys yra saugomi dvimatėse lentelėse. Šios lentelės yra vadinamos (Forms).

d) Duomenų bazės kortelę sudaro laukeliai (Fields) reikalingiems duomenims įvesti. Visi vienoje kortelėje esantys duomenys sudaro duomenų bazės įrašą (Record).Vieno tipo kortelės dedamos į joms skirtą segtuvą. Segtuvo turinys atvaizduojamas lentele (Table). Vienoje segtuvo lentelės eilutėje (Record) būna informacija, paimta iš vienos to paties segtuvo kortelės, o lentelės stulpelyje (Field) – iš visų kortelių to paties tipo laukelių. Duomenų bazėje gali būti daug segtuvų su įvairių tipų kortelėmis, taip pat įvairių išvestinių lentelių.

e) Informaciją, prieš išvedant į ekraną arba išspausdinant, galima įvairiai apdoroti, pavyzdžiui, iškviesti tik tam tikrus požymius (Criteria) turinčias korteles, duomenų sąrašus (List), ataskaitas (Reports), sukurti užklausas (Query).

g) Daugelis duomenų bazių programų turi ryšius su kitomis programomis. Pavyzdžiui populiariausias programų paketas Microsoft® Office turi labai stiprius ryšius tarp savo programų (Word, Excel, Access, PowerPoint ir kt.). Duomenys surašyti programoje Excel gali būti labai paprastai perkelti į Access programą ar panašiai.

h) Duomenų bazėje, kaip ir kitose programose, yra įmanoma duomenų paieška. Dažniausiai šią funkciją atlieka komanda Find. Duomenys surašyti į duomenų bazę, tampa patogūs tolesniam naudojimui.Kompiuterinės duomenų bazės patogios tuo, kad lengva kurti ir keisti korteles ištrinti nereikalingus bei įterpiant naujus laukelius duomenims įrašyti, labai lengva rūšiuoti ir išrinkti reikalingus duomenis, juos analizuoti įvairiais aspektais.

1. Duomenų bazių organizavimas

a)Vienas svarbiausių duomenų bazės rengimo etapų yra jos struktūros projektavimas (pvz., lentelių stulpelių vardų ir pločių, duomenų tipų parinkimas). Tinkamai suprojektavus duomenų bazę, nebeliks problemų nei ją pildant, nei su ja dirbant.Tam kad duomenų bazė būtų tinkamai organizuota ir su ja būtų patogu dirbti, reikia laikytis pagrindinių taisyklių: b)Duomenų bazės lentelėje neturi būti nei vienos visiškai tuščios eilutės. c)Duomenų tipų pavadinimai turi turėti reikšminę, suprantamą reikšmę.

Su Microsoft® Access, kaip ir su kitomis duomenų bazių programomis, galima naudoti duomenų bazių rengimo meistrą. Su šiuo meistru duomenų bazė yra sukuriama greitai ir paprastai, jums belieka tik suvesti duomenis. Šį meistrą galite rasti įsijungus programą Microsoft® Access, langelyje “Microsoft Access” pasirinkti [Access database wizards, pages and projects], po to vykdote tolesnius programos nurodymus, kurių dėka ir sukuriate duomenų bazę.Jei duomenų bazę norite susikurti patys, be meistro pagalbos, jūs turite pasirinkti [Blank Access database] ir kurti duomenų bazę savo nuožiūra.

Pav. Nr.1. Pagrindinis Microsoft® Access 2000 duomenų bazės rengimo langas. Šiame lange jūs matote komandas su kuriomis galite sukurti naują duomenų bazės lentelę. Bei objektų meniu, kurie iškviečia komandas reikalingas tolesniam duomenų bazės darbui.

d) Organizavimui yra labai svarbūs duomenų elementų ryšiai.Ryšys – tai asociacija, nustatyta tarp dviejų lentelių įrašų bendrų laukų (stulpelių) dėka.Vaizduojant duomenis tarp duomenų elementų (A ir B) įvertinami jų ryšiai:

Aukščiau yra pavaizduoti duomenų ryšiai, bet yra ir keletas kitokių ryšių tarp duomenų elementų, kuriuos galima pažymėti atitinkamomis rodyklėmis: a) ¬¾¾¾¾¾¾® Kai egzistuoja ryšiai tarp dviejų duomenų elementų. b) ¬¾¾¾¾®¾® Kai egzistuoja ryšiai tarp pirmojo elemento ir daugelio kitų, o kiekvienas elementas iš tų kitų yra surišti tik su tuo pirmuoju elementu.

c) ¬¾¬¾¾¾¾® Kai egzistuoja ryšiai atvirkštiniai b) ryšiams. d) ¬¾¬¾¾®¾® Kai egzistuoja ryšiai tarp kelių vieno tipo elementų ir kelių kito tipo elementų.

a)Pirminio ir išorinio rakto laukų savybės. Pirminio ir išorinio laukų pavadinimai nebūtinai turi sutapti; Pirminio ir išorinio rakto laukų tipas ir dydis turi sutapti. Išskirtis – AutoNumber tipo pirminis raktas. Jis turi būti sujungtas su Number tipo Long Integer dydžio lauku; Pirminio rakto laukų reikšmės negali kartotis; Į pirminio rakto lauką negalima įvesti Null reikšmės; Surišamos lentelės turi priklausyti vienai duomenų bazei.

b)Ryšio tipas „Vienas-prie-vieno‘‘: Kiekvienam įrašui lentelėje A turi atitikti tik vienas įrašas lentelėje B ir atvirkščiai. Šis ryšio tipas naudojamas gana retai, nes tokiu būdu surišta informacija g. b. patalpinta į vieną lentelę. Šis ryšis g. b. panaudotas didelių lentelių skaidymui, dalies lentelės izoliacijai saugumo sumetimais arba saugant informaciją sudarančią tik dalį pagrindinės lentelės. Pavyzdžiui, sudarant lentelę tarnautojų, žaidžiančių futbolą.

c)Ryšys vienas prie daugelio: Kiekvienam įrašui iš lentelės A gali atitikti keli įrašai lentelėje B, bet kiekvienam įrašui iš lentelės B atitinka tik vienas įrašas lentelėje A. Populiariausias ryšio tipas.

d)Ryšys daugelis prie daugelio: Kiekvienam įrašui lentelėje A gali atitikti daugelis įrašų lentelėje B ir atvirkščiai. Ryšis realizuojamas per tarpinę lentelę, kuri vadinasi surišimo. Surišimo lentelės pirminį raktą sudaro du laukai — lentelių A ir B išoriniai raktai.

Jei yra N skirtingų duomenų elementų tipų, tai tarp jų galimi N ´ (N – 1) ryšiai. Norint sumažinti ryšių skaičių, duomenų elementai ir jų tipai jungiami į grupes.

Duomenų elementų grupės – tai įrašai, o duomenų elementų tipų grupės – įrašų tipai.Duomenų bazėje surašius visus reikiamus duomenis juos reikia panaudoti. Vienas iš geriausių būdų panaudoti duomenis yra ataskaitų (reports) kūrimas. Programoje Microsoft® Access ataskaitą galima sukurti labai paprastai, naudojant komandą reports. Čia reikia nurodyti norimus duomenų tipus, kurie turėtų būti pavaizduoti jūsų ataskaitoje. Duomenis galite imti iš visų lentelių, bei užklausų. Todėl norint atspausdinti ataskaitą galima prieš tai sukurti užklausą, o vėliau jos duomenis atspausdinti ataskaitoje. Tai užtrunka ilgiau, bet tokiu būdu jūs gaunate ne vien ataskaitą, bet jums lieka ir šios ataskaitos lentelės pavidalas.

Pav. Nr. Ataskaitos kūrimo langas. Duomenis ataskaitai galite pasirinkti iš visų, jau sukurtų lentelių bei užklausų.

e) Kuriant ataskaitas galima naudoti ne tik meistro pagalbą, bet jas galima susikurti ir patiems. Tokiu būdu jūs galite pagražinti savo ataskaitą, įvesdami grafinių paveikslėlių ar tiesiog pakeičiant šriftus.Visi duomenų bazės duomenys turi būti tvarkingai organizuojami. Kad taip būtų, visos taikomosios duomenų bazių programos naudoja duomenų raktus. Prie Microsoft® Access kuriant duomenų bazę, kai naudojame duomenų bazių kūrimo meistrą, yra pasiūloma arba pačiam pasirinkti duomenų bazės raktą, arba siūloma jį parinkti automatiškai:

Pav. Nr. Pasirinkus [Yes, set a primary key for me.] raktas parenkamas automatiškai, o pasirinkus [No, I’ll set the primary key.] jums patiems suteikiama galimybė pasirinkti norimą pagrindinį raktą.

f) Tam kad pasirinkti raktą pačiam, reikia nueiti į lentelės dizaino kūrimo langą [Design view] ir pažymėjus norimą duomenų tipą pasirinkti komandą Edit à Primary Key, arba paspausti mygtuką [Primary Key]. Parinkus duomenų bazės raktą, duomenys iš skirtingų lentelių yra jungiami naudojant būtent šį raktą.

2. Duomenų normalizavimas:

Duomenų normalizavimas yra didelių lentelių skaidymo į paprastesnes lenteles procesas, sprendžiant: Kaip sugrupuoti duomenų elementų tipus ir kokius laukus surinkti į vieną lentelę; Kaip parinkti raktus; Kaip tarp elementų nustatyti ryšius.

Normalizavimas vykdomas kuriant lentelių normalines formas NF.Programoje Microsoft® Access normalizavimas vykdomas užklausų (Queries) pagalba. Norint sudaryti užklausą Microsoft® Access 2000 programoje galima naudotis labai patogiu užklausų kūrimo meistru, kuris yra įjungiamas pasirenkant komandą [create query by using wizard]. Žinoma užklausas galima kurti ir be užklausų kūrimo meistro. Tam reikia pasirinkti likusią [create query in design view] komandą.

Pav. Nr. Pradinis užklausų kūrimo meistro langas. Šiame lange mes galime nustatyti, kokius duomenis naudosime savo naujai sukurtoje lentelėje. Duomenis galima pasirinkti iš jau sukurtų lentelių, tokiu būdu yra vykdomas duomenų normalizavimas, kada yra vienos ir kitos lentelių duomenys suvedami į naują lentelę.

g) Kuriant užklausas jūs galite pasirinkti duomenis iš visų iki tol sukurtų lentelių. Be to, jei iki užklausos kūrimo jūs jau buvote sukūrę ir daugiau užklausų, tai tokiu atveju jūs galite naudoti duomenis ir iš anksčiau sukurtų užklausų. Jei reikia, užklausos kūrimui galite naudoti ir tik vienos lentelės duomenis, tai yra patogu tuomet, kai turite susikūrę didelę lentelę, kuri yra nepatogi analizuojant duomenis. Užklausos pagalba į naująją lentelę galėsite surašyti tik tuos duomenis, kurie jums yra labiausiai reikalingi. Atlikus visus užklausų kūrimo meistro nurodymus, jūs normalizuojate savo duomenų bazės duomenis ir sukuriate naują lentelę, kuri vėliau gali būti dar kartą normalizuota. Vykdant šiuos procesus toliau yra pereinama iš vienos normalinės formos į kitą. Pirmosios normalinės formos 1NF lentelėje kiekvienas iš lentelės neraktinių laukų yra pilnos ar dalinės priklausomybės nuo bet kokio tos lentelės rakto. Antrosios normalinės formos 2NF lentelės, būnant jai 1NF lentele, kiekvienas neraktinių laukų yra pilnos funkcinės priklausomybės nuo bet kokio tos lentelės rakto. Trečiosios normalinės formos 3NF lentelės, būnant jai 2NF lentele, atveju neturi būti nė vienos neraktinių laukų tranzityviosios (A à B, B à C ir nėra atvirkštinės priklausomybės) priklausomybės nuo bet kokio tos lentelės rakto.A à B užrašas mums sako, kad A lauko reikšmės identifikuoja B lauko reikšmes.Tik normalizuojant duomenis mes galime efektyviausiai panaudoti duomenų bazėje sukauptus duomenis, ypač tada, kai turime sukūrę labai didelę ir nepatogią, sudarytą iš daugybės lentelių ir skirtingų duomenų tipų, duomenų bazę.

3. Duomenų tipai DBVS MS Access:

a)Tekstinis (Text) – simbolių eilutės ir skaičiai, su kuriais neatliekamos aritmetinės ir loginės operacijos. Iki 255 simbolių.

@ Būtinas tekstinis simbolius arba tarpas& Nebūtinas tekstinis simbolius< Visi simboliai maži> Visi simboliai dideliGali sudaryti 3 skyriai atskiriami (;). Pirmame apibrėžiamas teksto formatas, antram – tuščių, trečiajame – nulinio ilgio eilučių formatas.

b)Pastabų (Memo) – simbolių eilutė iki 65 535 simbolių. Toks laukas negali būti indeksuojamas, negali būti paskelbtas pirminiu raktu.

c)Skaitinis (Number) – skaičiai, su kuriais gali būti atliekamos loginės ir aritmetinės operacijos.Skaitinių laukų formatavimo simboliai:

General number Skaičiai vaizduojami taip, kaip buvo įvestiCurrency Atskiriamos skilčių grupės, neigiami skaičiai apskliaudžiamiFixed Išvedama bent viena skiltisStandard Atskiriamos skilčių grupėsPercent Reikšmė dauginama iš 100, pridedamas ženklas “%“

Scientific Skaičiai išvedami eksponentinėje notacijoje

d)Datos/laiko (Date/time) – datos ir laiko išraiškos. Datos nuo 100 iki 99999 metų. Datos lauko standartiniai formatai:: (dvitaškis) Laiko komponenčių atskyrimo ženklas/ Datos komponenčių atskyrimo ženklasC Užduoda pilną datos formatąD arba Dd Mėnesio dienos numeris iš 1 ar 2 skaitmenų ir iš dviejų skaitmenų atitinkamaiDdd arba Dddddd Sutrumpintas arba pilnas savaitės dienos pavadinimasDdddd arba Dddddd Standartinis trumpas arba pilnas datos formatas

W, Ww Atitinkamai savaitės dienos ir savaitės numerisM arba mm Mėnesio numeris iš 1 ar 2 skaitmenų ir iš dviejų skaitmenų atitinkamaiMmm arba mmmm Mėnesio pavadinimo 3 pirmos raidės arba visas pavadinimasQ, Y Atitinkamai kvartalo ir dienos metuose numerisyy arba yyyy Paskutiniai du skaitmenis arba pilnas metų numerish arba hh Valandų skaičius iš vieno arba dviejų skaitmenų arba iš dviejų atitinkamaiN arba nn Minučių skaičius iš vieno arba dviejų skaitmenų arba iš dviejų atitinkamaiS arba ss Sekundžių skaičius iš vieno arba dviejų skaitmenų arba iš dviejų atitinkamaiTtttt Standartinis ilgas laiko formatas

AM/PM arba am/pm 12 valandų formatas, priskiriant raides AM / PM arba am / pmA/P arba a/p 12 valandų formatas, priskiriant raides A / P arba a / pAMPM 12 valandų formatas, priskiriant rytas/vakaras

e)Valiutos (Currency) – skaičiai, kurių tikslumas svyruoja nuo 1 iki 4 ženklų po kablelio. Sveikoji dalis iki 15 ženklų.

f)Skaitliukas (Auto Number) – 4 baitų unikalus numeris. Maksimalus įrašų skaičius č milijardai.Pavadinimas Intervalas Ženklų po kablelio Naudojamos atmintinės dydisByte Sveikieji skaičiai nuo 0 iki 255 – 1 baitasInteger Sveikieji skaičiai nuo –32 768 iki 32 767 – 2 baitaiLong Integer Sveikieji skaičiai nuo –2147483648 iki 2147483647 – 4 baitaiSingle Dešimtainiai skaičiai nuo –3.402823E38 iki–1.401298E–45 ir nuo1.401298E–45 iki 3.402823E38 7 4 baitaiDouble Dešimtainiai skaičiai nuo–1.79769313486231E308 iki –4.94065645841247E–324 ir nuo 1.79769313486231E308 iki 4.94065645841247E–324 15 8 baitai

g)Loginis (Yes/No) – tik dvi reikšmės Taip/Ne, Tiesa/Netiesa arba Įjungta/Išjungta. Negali būti paskelbtas raktiniu lauku.

h)OLE objektas (OLE object) – nuorodos į OLE objektus.

i)Hipernuoroda (Hyperlink) – hipernuorodos.

4. Keli Microsoft® Access modeliai:

Access 2003 apžvalga(Microsoft Office duomenų bazių valdymo programa)

Access 2003 pateikia didelį įrankių rinkinį, kurių pakanka profesionaliems kūrėjams bei lengva išmokti jais naudotis naujiems vartotojams. Dabar kiekvienas organizacijos darbuotojas gali susikurti duomenų bazės sprendimą, kuris palengvins informacijos tvarkymą, prieigą prie jos ir bendrą jos naudojimą.

Access 2003 privalumai:

 Savo formoms suteikite naują išvaizdą. Access 2003 palaiko temas iš Microsoft Windows XP, kad savo formoms galėtumėte sukurti reikiamą dizainą. Peržiūrėkite susijusią informaciją. Greitai raskite lenteles, užklausas, formas arba ataskaitas, kurios priklauso nuo tam tikro duomenų bazės objekto. Padėkite pašalinti klaidas. Nauja tikrinimo funkcija vėliavėlėmis pažymi bendrąsias klaidas ir ataskaitas bei žymiai greičiau patikrina ir pašalina įvykusias klaidas. Kai klaidos pažymimos, jums pateikiamos jų taisymo pasirinktys – taip jūs sutaupote laiko ir galite sukurti tikslesnes formas bei ataskaitas.

 Atnaujinkite ypatybes automatiškai. Pakeiskite tik vieną lentelės lauko ypatybę ir visų susijusių formų bei ataskaitų valdikliai bus atnaujinti automatiškai. Efektyviai analizuokite savo informaciją. Vilkite valdiklius į savo Access formą ir kurkite Microsoft PivotTable® arba Microsoft PivotChart® rodinį arba skaičiuoklę. Lengvai kurkite savo informacijos atsargines kopijas. Naudodamiesi Access 2003, jūs galite į kitą vietą įrašyti duomenų bazės, su kuria dirbate, kopiją. Gaukite reikiamą pagalbą. Iš Getting Started (pradėkite) ir Help (žinyno) užduočių juostų galite gauti reikiamos pagalbos Microsoft Office tinkle. Čia rasite pagalbinius straipsnius, kurie yra reguliariai naujinami pagal kitų vartotojų užklausas ir rezultatus. Kai kurios šių užduočių juostų funkcijos reikalauja ryšio su Internetu.

eTrust Access Control(Prieigos prie gyvybiškai svarbių resursų reguliavimas)

eTrust Access Control – programinė įranga, reguliuojanti prieigą prie gyvybiškai svarbių organizacijos resursų. Ši programinė įranga pateikia taisyklėmis pagrįstą valdymą, kuris nusako, kas gali prieiti prie tam tikros sistemos, kokius veiksmus gali atlikti ir kada galima kreiptis į sistemą. Taisyklės yra kuriamos, valdomos ir paskirstomos visoje organizacijoje arba standartizuojamos pagal specifinius saugumo poreikius specifinėms taikomosioms programoms.

Naudodami eTrust Access Control galėsite:

 apsaugoti konfidencialią informaciją ir gyvybiškai svarbius serverius;  lanksčiai valdyti prieigą ir užtikrinti slaptažodžių kokybę;  valdyti įvairių domenų vartotojus;  paskirstyti taisykles visoje organizacijoje.

speedikon ® FM Access Management (turto saugumui: mechaninių ir elektroninių raktų administravimui)

speedikon® FM Access Management modulis naudingas NT valdytojams, nes padeda užtikrinti didesnį turo saugumą. Tai ypač aktualu, nes kasdien NT objektuose apsilanko daugybė žmonių – darbuotojai, lankytojai, paslaugų teikėjai (paštininkai, darbininkai, valytojai). Dėl didelio NT naudotojų skaičiaus reikia didinti ir patalpų saugumą. Tai ypač aktualu administruojant mechaninius ir elektroninius raktus. Šio modulio pagalba NT valdytojai gali grafiškai matyti, kurias patalpas ir kuriuo raktu galima atrakinti, kokie asmenys turi įgaliojimus įeiti į vieną ar kitą patalpą; modulis padeda išdalinant ir surenkant raktus iš vidinio ir išorinio personalo; instaliuojant ir išmontuojant raktų spynų širdeles – raktų ir spynų širdelių indeksai bei operacijos išsamiai dokumentuojamos ir archyvuojamos.

Modulio privalumai:

 pagrindinių raktų sistemų kūrimas ir administravimas – išbaigtas ir glaustas leidimų patekti į NT objektus administravimas išbaigta kiekvieno rakto ir spynos širdelės administravimo istorija – patikima visų veiksmų kontrolė ir archyvavimas integravimas į esamą pastato struktūrą – naudojama visa informacija ir objektai (tokie kaip patalpos ir personalas) raktų išdavimas ir surinkimas bei grąžinimo procedūros – pagalba kasdieniniame mechaninių ir elektroninių raktų administravime

Išvados:

Kurti Duomenų bazes sudėtingiau negu, pavyzdžiui, pritaikyti skaičiuoklę Excel ar parengti raštą redagavimo sistema Word, tačiau nesudėtingą duomenų bazę gali sukurti bet kuris kompiuterio vartotojas, šiek tiek susipažinęs su DB organizavimo principais. Duomenų bazių valdymo sistemos, tokios kaip: Microsoft Access, Visual FoxPro, Paradox, Clarion, Oracle, Informix, Sybase yra vadinamos reliacinėmis, kadangi pagrindinė juose saugomų dokumentų konstrukcija dvimatė lentelė (table). Dar yra hierarchinės, tinklinės, taip pat šiuo metu vystomos objektinės Duomenų bazių valdymo sistemos, tačiau pagal paplitimą jos gerokai atsilieka nuo reliacinių. Reliacinių DB teorijoje lentelė vadinama santykiu (relation), nes apibrėžia vaizduojamų reiškinių bei jų savybių tarpusavio priklausomybę.