Žemės verčių žemėlapiai

Žemės verčių žemėlapiai –
Netrukus privačių ir fizinių asmenų žemės mokestis bus skaičiuojamas nuo nekilnojamojo turto vidutinės vertės, atliekant vertinimą masiniu būdu bei sudarant žemės verčių žemėlapius.
Pateikė žemėlapius
Masinį žemės vertinimą jau atliko VĮ “Registrų centras” darbuotojai. Ši įstaiga Klaipėdos apskrities viršininko administracijai pateikė apskrities miestų ir rajonų sudarytus žemės verčių žemėlapius.
Kas yra tas žemės verčių žemėlapis? Tai žemėlapis, kuriame, atlikus masinį vertinimą, nustatytos skirtingą vidutinę žemės vertę turinčios teritorijos (žemės verčių zonos), teritorijų (zonų) žemės vertės rodikliai ir duuomenys, reikalingi atskirų žemės sklypų vidutinei rinkos vertei apskaičiuoti. Žemės sklypų vidutinė rinkos vertė yra skirtingą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo pobūdį turinčių žemės sklypų vertė, nustatyta panaudojant žemės verčių žemėlapį. Masinį žemės vertinimą atliekanti įmonė privalo turėti kvalifikacinį atestatą, suteikiantį teisę verstis turto vertinimo veikla. Tokia įmonė pagal sutartį su valstybės institucijomis atlieka masinį žemės vertinimą bei sudaro žemės verčių žemėlapius.
Žemės verčių žemėlapių sudarymui vadovauja Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Ši įstaiga tvirtina techninius reeikalavimus masiniam žemės vertinimui, kontroliuoja ir koordinuoja žemės masinio vertinimo darbus, žemės verčių žemėlapių dokumentų derinimo, viešo svarstymo ir tikslinimo procedūras, taip pat tvirtina žemės vertinimo dokumentus. Techniniuose reikalavimuose masiniam žemės vertinimui nurodoma: žemės vertinimui masiniu būdu duomenų surinkimas, žemės ri

inkos duomenų apdorojimas ir veiksnių įtakos žemės vertei nustatymas ekspertiniu būdu, žemės verčių žemėlapių parengimas ir apiforminimas, šių žemėlapių dokumentų teikimas derinimui bei viešam svarstymui ir t.t.
Žemės masinis vertinimas atliekamas panaudojant Nekilnojamojo turto registro duomenis apie žemės sklypų, taip pat registruojamose žemės ir kito nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo sutartyse įrašytas pastatų ir butų kainas. Panaudojami ir kiti duomenys: privačios žemės ir kito nekilnojamojo turto nuomos mokesčio dydis, savivaldybių architektų turima kartografinė medžiaga apie skirtingos naudojimo paskirties bei tvarkymo rėžimo plotus urbanizuotose bei saugomose teritorijose, žemės reformos žemėtvarkos projektai, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys apie gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių ir blokų ribas ir t.t.
Sudaro grupes
Sukaupti duomenys apie žemės sklypų rinkos vertę nustatomi vienam arui ir sugrupuojami į atskiras žeemės naudotojų grupes. Pastarosios apima žemės ūkio paskirties žemės sklypus (be sodininkų bendrijų narių naudojamų sodų sklypų), sodininkų bendrijų narių sodų sklypus, gyvenamajai statybai skirtus sklypus (namų valdų žemės sklypus, individualią ir daugiabutę statybą), visuomeninės paskirties statiniams skirtus sklypus. Komercinės paskirties ir smulkiojo verslo objektams statyti ir eksploatuoti, rekreacijai naudojami arba rekreacijai skirti žemės sklypai, pramonės ir sandėliavimo objektams statyti ir eksploatuoti skirti žemės sklypai išskirti į atskirą žemės naudotojų grupę.
Parengęs savivaldybės teritorijos žemės verčių žemėlapį ir žemės vertinimo masiniu bū
ūdu ataskaitą, turto vertintojas turi organizuoti žemės verčių žemėlapio viešą svarstymą savivaldybės teritorijoje.
Apie pastarąjį numatomą procesą vietos spaudoje turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš savaitę iki svarstymo pradžios. Pranešime nurodoma žemės verčių žemėlapio eksponavimo vieta, žemėlapį parengusi įmonė, žemės verčių žemėlapio parengimo principai ir panaudojimo tikslai, gyventojų teisės pareikšti pastabas ir pasiūlymus raštu.
Visi apskrities gyventojai, turintys privačius žemės sklypus ir valdas, turi galimybę miestų bei rajonų savivaldybėse susipažinti su žemės sklypų rinkos verte, nuo kurios jiems bus skaičiuojamas žemės mokestis.
Todėl gyventojus labai raginu aktyviai sekti vietinę spaudą.

Leave a Comment