Vokietija

SOSTINĖ: Berlynas
PLOTAS:356 910 km
GYVENTOJŲ SKAIČIUS:80 300 000
VALSTYBINĖ KALBA:vokiečių
PAGRINDINĖS RELIGIJOS:krikščionių 82% kitų 18%
VALDYMAS:daugiapartinė demokratija
PINIGINIS VIENETAS:Vokietijos markė
RAŠTINGUMAS:99%
GYVENIMO TRUKMĖ:76m.
ŽMONIŲ 1 GYDYTOJUI:370
TELEVIZORIŲ 1000 ŽMONIŲ:570

Ilgiausia upė: Reinas (Šveicarija|Vokietija|Prancūzija|Nyderlandai)-1320 km
Aukščiausias taškas: Cūgšpicės kalnas-2962 m.
Didžiausias ežeras: Miuricas-117 km
Judriausias pasaulio kanalas: Kylis-98 km ilgio

VOKIETIJA,ESANTI PAČIAME Europos vidury,-viena iš turtingiausių pasaulio valstybių.Tokia,kokia yra dabar,tapo visai neseniai.Po Antrojo pasaulinio buvo padalyta į vakarietiškos demokratijos principais val-
domą Vakarų Vokietiją ir komunistinę Rytų Vokietiją.1990m. abi šalys buvo suvienytos.Rytinė dalis grumiasi su komunistinės praeities palikimu-ūkio nuosmukiu ir aplinkos tarša.

ŠVIETIMAS
Vokietukai lanko vaikų darželį,po to eina į pradinę mokyklą.Nuo 10 metų vieni paasirenka gimnaziją,kiti-aukštesniąją arba realinę mokyklas.Pastarosios moko įvairių amatų.

SUSIJUNGIMAS
Vokietija buvo suvienyta 1990m. spalio 3d.Įvykius paskatino stiprėjantis protestas Rytų Vokietijoje ir komunizmo žlugimas SSRS.Buvo nugriauta Berlyno siena,Vokietijos suskaldymo simbolis,ir iš Rytų į Vakarų Berlyną ėmė plūsti žmonės.Dabar sostinė iš Bonos grąžinta į Berlyną.

FEDERACIJA
Vokietija vientisa tik nuo 1871m.Lig tol ją sudarė daug atskirų valstybių.Dabar Vokietija skirstoma į 16 žemių,jas valdo federalinė vyriausybė,panašiai kaip JAV.Kiekviena žemė turi savo valdžią,kuri tvarko visus vietos reikalus.Daug žmonių visų pirma save laiko,pvz., bavarais,tik po to vokiečiais.

APLINKOSAUGA
Žaliųjų partijos sėkmė vokiečius paakino labiau rūpintis applinka.Ekologinai reikalavimai labai griežti:Vokietija pirmoji ėmė naudoti bešvinį benziną ir išmetamųjų dujų katalizatorius.Prie daugumos namų stovi konteineriai skirtingoms atliekoms,kad jas būtų galima surinkti ir perdirbti.

VALGIAI IR GĖRIMAI
Spalio mėnesį Miunchene vyksta didžiausia Vokietijoje alaus šventė.Ji trunka 2 savaites ir sutraukia mi-lijonus alaus mė

ėgėjų.Alus-vokiečių nacionalinis gėrimas,vynas 2 vietoje.Iš valgių mėgstamiausi duona,pyragaičiai,riestainiai,
mėsos užkandžiai ir sūriai.Dešra-taip pat vokiškas produktas,daugelis žemių daro savo firmines dešras.

KRAŠTOVAIZDIS
Vokietijos žemė labai įvairi:nuo derlingų šiaurinių lygumų iki snieguotų Bava-
rijos Alpių viršūnių.Vienas iš garsiausių ir vaizdingiausių šalies rajonų yra Švarcvaldas (,,Juodasis miškas”) pietvakariuose,taip pavadintas dėl tamsių
eglynų.

VANDENS KELIAI
Plačiu upių ir kanalų tinklu pergabenama daugybė krovinių.Upėmis pvz., Reinu,
baržos veža prekes į Vokietijos miestus ir kitas Europos šalis.Rytų Vokietijos upė Oderis svarbi prekybai su Lenkija.Puikūs Vokietijos sausumos keliai,našiai
dirba modernus geležinkelis.

RELIGIJA
XVI a. vokiečių vienuolis Martinas Liuteris,kritikuodamas Katalikų bažnyčią,
Ėmė skelbti savąją krikščionybės sampratą.Jo pradėtas sąjūdis buvo pava-
Dintas Reformacija,o jo sekėjai-protestantais.Reformacija daugiausia šali-
ninkų turėjo šiaurės Vokietijoje,joje ir dabar daugiausia protestantų.Pietų
Vokietija iš esmės katalikiška.

SPORTAS
Vokietija davė pasauliui ne vieną sporto žvaigždę:Borisą Bekerį,Štefi Graf,
tenisininką Michaelį Štichą, ,,Formulės” lenktynininką Michaelį Šumacherį,
slidininkę Katją Zeicinger.Žiūrovų mėėgstamiausia sporto šaka-futbolas.Ša-
lies rinktinė žaidžia labai sėkmingai,kelis kartus laimėjo Pasaulio taurę,pas-
kutinį kartą-1990 m.

NAUJIEJI VOKIEČIAI
Stiprėjant ekonomikai,reikėjo daugiau darbo jėgos.Septintame dešimtmetyje
tūkstančiai žmonių atvyko iš Turkijos ir Jugoslavijos.Gyventi jiems nelegva.
Jie diskriminuojami,negauna pilietybės,nors dirba Vokietijos labui.Nuo 1990
metų iš Rytų Europos atsikėlė per milijoną vokiečių tautybės imigrantų.

ŪKIS
Po antrojo pasaulinio karo Vokietijos ūkis buvo visiškai atkurtas.Dabar ji yra
viena iš ekonomiškai stipriausių pasaulio valstybių-visų pirma dėl galingos pramonės.Vokietija gamina sunkvežimius,laivus,elektros prietaisus ir automo-
bilius (,,Volkswagen” , ,,Mercedes” ir ,,BMW”),eksportuojamus į visą pasau-
lį .

RŪRO PRAMONINIS RAJONAS
Rūro slėnyje sutelkta svarbiausia Vokietijos pramonė,jame da
augiausia gyven-
tojų,tiršta miestų ir miestelių.XIX a. čia buvo atrasti didžiuliai akmens ang-
lių telkiniai.Rajone išaugo geležies ir plieno gamyba,būtina automobilių pra-
monei.Iš pradžių anglys buvo kasamos baseino pietuose,kur jos gulėjo pavir-
šiuje.Dabar šie telkiniai išseko ir kasyba persimetė į šiaurę,kur kasyklos gi-
lesnės.

ANGLIŲ KASYBA
Rūro baseinas vienas iš didžiausių pasaulyje,turtingas ir juodųjų,ir rusvųjų
anglių.Rusvosios guli paviršiuje,o juodąsias reikia kasti iš gilių šachtų.Šiuo
metu Rūro baseino padėtis kebli.Anglių telkiniai senka,randasi naujų kuro rūšių,todėl daugelis angliakasių lieka be darbo.

Leave a Comment