Rusija

TURINYS:

OFICIALUS PAVADINIMAS 1

GEOGRAFINĖ PADĖTIS 1

POLITINĖ PADĖTIS 2

SOCIALINĖ PADĖTIS 3

EKONOMIKA 3

RYŠIAI SU LIETUVA 3 GEOGRAFINĖ PADĖTIS
Eurazijos šiaurėje (trečdalis teritorijos Europoje, du trečdaliai
Azijoje); ištįsusi iš vakarų į rytus, šalies ilgis iš vakarų į rytus 9700
km, plotis iš šiaurės į pietus 4000 km: vakaruose prie Baltijos jūros
visiškai nuo likusios teritorijos atskirta dalis – Kaliningrado sritis tarp
Lietuvos ir Lenkijos; sausumos siena su 14 valstybių: Norvegija, Suomija,
Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Baltarusija, Ukraina, Gruzija,
Azerbaidžanu, Kazachstanu, Mongolija, Kinija, Šiaurės Korėja: dažniausiai
priskiriama Europai (sostinė Maskva yra Europoje) arba Azijai (didesnė
šalies dalis yra Azijoje; Tuvos sostinėje Kyzyle yra geografinis Azijos
centras).
Per Rusijos teritoriją eina didžioji Europos ir Azijos sąlyginės ribos
dalis: Uralo kalnų rytiniais šlaitais (60° rytu ilgumos), Kaspijos jūra,
Kumos ir Manyčo įduba, Juodąja jūra.
PLOTAS -17075400 kv. km (didžiausia pasaulyje valstybė), 70 proc.
šalies teritorijos užima lygumos.

Rytų Europos arba Rusijos lyguma europinėje dalyje (didžiausia
Europoje) – geologijos požiūriu atitinka Rytu Europos platformą, buvo
keturi ledynmečiai; daug aukštumų ir iškilusių lygumos dalių: Timano
kalvagūbris-senų suirusių kalnų liekana, Šiaurinės Skliautakalvės – Volgos
ir šiaurės Dvinos vandenskyra, Valdajaus, Smolensko ir Maskvos, Vidurio
Rusijos aukštumos – Volgos, Vakarų Dvinos (Dauguvos), Dnepro ir Dono
vandenskyra, bei Kursko magnetinė anomalija Vidurio Rusijos aukštumoje,
Pavolgio aukštuma – su atskirais pakilmais, vadinamaisiais Žiguliu, Gyvačių
ir kitais kalnais, Bendrasis Syrtas – Volgos ir Uralo vandenskyra; žemumos
ir reljefo pažemėjimai: Pečioros žemuma, zandrinė Meščioros žemuma bei Okos
ir Dono lyguma, plokščia Pakaspijo žemuma.
Pelkėta Vakarų Sibiro lyguma (didžiausia Azijoje) tarp Uralo kalnų ir
Vidurio Sibiro plokščiakalnio; žemumos ir lygumos Šiaurės Sibire ir upių
slėniuose: Šiaurės Sibiro, Janos ir Indigirkos, Kolymos, Anadyrio ir
Penžinos, Paamūrės žemumos; Vidurio Jakutijos bei Zejos ir Burėjos lygumos;
neaukštas Vidurio Sibiro plokščiakalnis tarp Jenisejaus ir Lenos.
Kalnų daugiausia šalies pakraščiuose: Chibinai Kolos pusiasalyje,
Didžiojo Kaukazo šlaitai europinės dalies pietuose, Altajus, Sajanai,
Pabaikalės kalnai, Stano kalnynas ir Stano kalnagūbris pietuose, Sichotė
Alinis, Džugdžūras, Kolymos, Koriakų ir čiukčių kalnynai rytuose; Čerskio
ir Verchojansko kalnagūbriai Rytų Sibire; Uralo kalnai tarp Europos ir
Azijos.
Miškai užima 42%, dirbamoji žemė 8% (9% pasaulio: turtingi humusu
juodžemiai europinės dalies pietuose, dar Vakarų Sibiro juodžemiai), pievos
ir ganyklos 5%, statiniai ir keliai 2% šalies teritorijos.
Šiaurės jūrų kelias – jungia Rusijos europinę dalį su Tolimaisiais
Rytais ir Rusijos Šiaurę per Arkties vandenyno jūras; ilgis nuo Karos Vartų
iki Providėnijos 5600 km, svarbiausia Arkties ekspedicijų-bazė
Archangelskas; navigacijos trukmė 2-4 mėnesiai per metus, dar ledlaužiai.
Pakrantės. Daug įlankų ir užutekių jūrų pakrantėse: Kolos pusiasalio
fiordai, didžiųjų upių estuarijos-įlankos: dideli pusiasaliai giliai
įsirėžę į jūras, didžiausi pusiasaliai tūkst.kv.km: Taimyro 400, Kamčiatkos
370, Gydano 150. Jamalo 120, Kolos 100, Čiukčių 50.
Daug salų. Dažnai salos ir salynai skiria jūras; didžiausios salos kv.
km.: Naujoji Žemė 82179 – laikoma branduolinių atliekų kapinynu, dvi salos-
Šiaurinė 48904 ir Pietinė 33275, Sachalinas 74060, pietinė dalis 1905-1945
priklausė Japonijai, Naujojo Sibiro 38000 – sudaro Anžu 29000, Liachovo ir
De Longo salynai, Šiaurės Žemė 37000 – sudaro Spalio Revoliucijos 14200,
Bolševiko 11312, Komjaunuolio 9200, Pionieriaus ir mažesnės salos, Prano
Juozapo Žemė 20720 – sudaryta iš 85 salų, šiauriausias taškas Flygelio
iškyšulys Rudolto saloje, Kurilai 14765 – įskaitant ginčytinas su Ja…ponija
Kunaširą ir Iturupą bei mažesnes-Habomajų ir Sikotaną, Vrangelis 7300,
Kolgujevas 5200, Vaigačas 3400, Komandorai 1848. POLITINĖ PADĖTIS
Narystė tarptautinėse organizacijose: JTO 1945 (SSRS teisių perėmėja
tarptautinėje arenoje); ESBO; nuolatinė Saugumo tarybos narė, padengia
9,41% JTO biudžeto išlaidų.
Federacinė respublika; veikia 1993 Konstitucija (himnas pagal M.
Gjinkos “Dieve, saugok carą”); valstybės vadovas – prezidentas (nuo 1990,
prezidento rinkimuose išrinktas 1991 Borisas Jelcinas – Boris Jelcin, buvo
Maskvos komunistų lyderis ir ministras).
Dabartinis Rusijos Federacijos prezidentas yra Vladimiras Putinas.
Dvejų rūmų parlamentas nuo 1993 12: Aukštutiniai rūmai, 178 deputatai
(po du nuo 89 Rusijos subjektų) ir Žemutiniai rūmai (Dūma), 450 deputatų,
renkamų ketveriems metams.
Svarbiausios politinės jėgos: Rusijos pasirinkimas, Liberalų-demokratų
partija (70), Komunistų partija, Agrarinė partija, Jabloko”, Rusijos
vienybės ir santarvės partija, Rusijos moterys, Demokratų partija, Piliečių
sąjunga, Rusijos judėjimas už demokratines reformas. SOCIALINĖ PADĖTIS
Rusijoje 1000 žmonių tenka daugiausia laikraščių pasaulyje. Neratingumas
šalyje tėtra 1%. Privalomas vidurinis išsilavinimas.

Vidutinis šeimos dydis yra 3 žmonės.

Nedarbas šalyje siekia 5,5%.

Šalyje yra apie 40 mln. pensijinio amžiaus žmonių. EKONOMIKA
.
11 ekonominių rajonų (iš šiaurės į pietus ir rytus): Šiaurės, Šiaurės
Vakarų, Vidurio (Centrinis), Volgos Viatkos, Vidurio (Cent-ro) Juodžemio,
Pavolgio, Šiaurės Kaukazo, Uralo, Vakarų Sibiro, Rytų Sibiro, Tolimųjų
Rytų. RYŠIAI SU LIETUVA
DIPLOMATINIAI SANTYKIAI
1991 metų liepos 29 dienos Sutartimi dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų
Lietuva ir Rusija pripažino viena kitą pilnateisiais tarptautinės teisės
subjektais ir suvereniomis valstybėmis pagal jų valstybinį statusą,
įtvirtintą pamatiniuose aktuose, priimtuose Lietuvos Respublikos 1990 metų
kovo 11 dieną ir Rusijos Federacijos –1990 metų birželio 12 dieną.

Diplomatiniai santykiai užmegzti 1991 metų spalio 9 dieną.

 
Atstovavimas iš Lietuvos pusės
1991.10.07 Laikinuoju reikalų patikėtiniu Rusijoje buvo paskirtas Egidijus
Bičkauskas (dirbo iki 1993 metų).

Nepaprastasis ir įgaliotasis  ambasadorius Rusijoje Romualdas Kozyrovičius
skiriamuosius raštus įteikė 1993.04.15, atstovavo Lietuvai iki 1999.11.08.

2000.05.15 skiriamuosius raštus įteikė Nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Zenonas Namavičius. Atstovavo Lietuvai iki 2002 03 20.

Šiuo metu Lietuvą atstovauja Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Rimantas Šidlauskas (2002.09.26 įteikė skiriamuosius raštus).

Rusijoje įsteigti ir veikia LR Generalinis konsulatas Sankt Peterburge, LR
Generalinis konsulatas Kaliningrade bei konsulatas Sovetske.

 
Atstovavimas iš Rusijos pusės
1992.09.04 skiriamuosius raštus įteikė Nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Nikolajus Obiortyševas (dirbo iki 1996 metų).

1996.12.23 skiriamuosius raštus įteikė Nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Konstantinas Mozelis ir atstovavo Rusiją Lietuvoje iki 1999
metų rugsėjo mėn.

Nepaprastasis ir įgaliotasis  ambasadorius Jurijus Zubakovas įteikė
skiriamuosius raštus 1999.10.14, atstovavo Rusiją iki 2003.08.20.

Naujasis ambasadorius G.Cepov skiriamuosius raštus LR Prezidentui įteikė
2003 10 23.

Lietuvoje įsteigtas ir veikia RF Generalinis konsulatas Klaipėdoje.
Vilniuje įsteigta ir veikia Rusijos Prekybos atstovybė, ieškoma patalpų
konsulato steigimui Kaune.

 
Santykių principai
Lietuva santykius su Rusija grindžia 1991m. liepos 29d. Sutarties dėl
tarpvalstybinių santykių pagrindu, kitų dvišalių sutarčių bei tarptautinių
konvencijų, kurių narės yra abi šalys, nuostatomis. Lietuvos politikos
Rusijos atžvilgiu tikslai yra užtikrinti lygiateisį ir abipusiai naudingą
bendradarbiavimą geros kaimynystės dvasia, stiprinti tarpusavio supratimą
ir pasitikėjimą bei didinti palankų foną Lietuvos įsiliejimui į Europos ir
Transatlantines struktūras.

Savo santykius su Rusija jau šiuo metu Lietuva projektuoja kaip Europos
Sąjungos ir NATO, bei Rusijos bendradarbiavimo ir partnerystės integralią
dalį. Lietuva, kaip būsima ES narė,  kuria realius pozityvaus
bendradarbiavimo su Rusija faktus, atsižvelgdama į nuostatas, išdėstytas ES
strategijoje Rusijos atžvilgiu bei ES iniciatyvoje “Šiaurės Dimensija” bei
“Platesnės Europos-Naujųjų kaimynų” strategijoje.

Lietuva pasirengusi plėtoti pragmatišką bendradarbiavimą, spręsti
konkrečius ekonominius, socialinius ir ekologinius klausimus bei tęsti
dialogą su Rusija dvišaliu lygiu, taip pat ir panaudojant Tarpvyriausybinės
komisijos galimybes, bei daugiašaliuose forumuose, pavyzdžiui, Baltijos
Jūros Valstybių Taryboje (BJVT).

Rusija išlieka svarbi Lietuvos ekonominė partnerė. Prekybiniams ir
ekonominiams ryšiams su Rusija Lietuva teikia svarbią reikšmę ir grindžia
juos dvišalių sutarčių nuostatomis bei Pasaulio Prekybos Organizacijos
principais.

Toliau plėtodama santykius su Rusija Lietuva sieks laikytis pozityvios
darbotvarkės, nes ekonominiai, kultūriniai ryšiai, atviras dialogas tarp
visuomenių yra stipriausias pagrindas tarpusavio supratimui ir
pasitikėjimui.

   
Tarpvyriausybinės komisijos veikla
1995.02.24 LR Premjero A.Šleževičiaus ir RF Premjero V.Černomyrdino
susitikimo metu buvo sutarta sudaryti Lietuvos ir Rusijos vyriausybių
dvišalę prekybinio ir ekonominio, mokslinio techninio ir kultūrinio
bendradarbiavimo komisiją. Komisijos paskirtis – nagrinėti ir siūlyti
vyriausybėms suderintus sprendimus klausimais, keliančiais abipusį
susidomėjimą. Pirmasis Komisijos pirmininkų – LR Užsienio reikalų ministro
P.Gylio ir RF Vicepremj…ero A.Bolšakovo susitikimas įvyko 1996.05.23
Vilniuje.
1997.04.17 surengtas Komisijos atsakingųjų sekretorių susitikimas, o
1997.08.28 Vilniuje Komisijos pirmininkų susitikimo metu buvo patvirtinti
Komisijos nuostatai, reglamentuojantys jos struktūrą ir veiklos principus,
o taip pat šis Komisijos darbo grupių sąrašas (11):
• prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo;
• bendradarbiavimo agropramoninėje sferoje;
• bendradarbiavimo tarp Lietuvos regionų ir RF Kaliningrado srities
klausimais (vėliau ji transformavosi į ilgalaikio bendradarbiavimo
tarp Lietuvos regionų ir RF Kaliningrado srities tarybą);
• diplomatinių atstovybių nekilnojamo turto klausimais;
• finansinių klausimų sureguliavimo;
• bendradarbiavimo archyvų reikaluose;
• nelegalios migracijos problemų (vėliau pervadinta – bendradarbiavimo
sienos apsaugos srityje);
• bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse;
• bendradarbiavimo energetikos srityje;
• bendradarbiavimo transporto srityje;
• bendradarbiavimo socialiniais klausimais.
 1997.10.18 Maskvoje surengta Komisijos I posėdis, 1998.11.27-28 Vilniuje
surengtas Komisijos II posėdis. 1999 metais surengti du Komisijos
pirmininkų susitikimai (04.14 Kaliningrade ir 11.22 Vilniuje). Kiti
Komisijos pirmininkų (LR Užsienio reikalų ministro A.Valionio ir RF
Transporto ministro S.Franko) susitikimai vyko 2001.01.20 Nidoje, 2001 03
22 Maskvoje, 2001.09.17 Vilniuje bei 2002 m. liepos 25 d. Palangoje.
2003 04 22 įvyko III Komisijos posėdis. Aptartas prekybinis-ekonominis
bendradarbiavimas, taip pat bendradarbiavimas transporto ir pasienio
infrastruktūros, energetikos, aplinkosaugos, kultūros, švietimo ir mokslo,
socialiniais ir humanitariniais klausimais. Buvo aptartos bendradarbiavimo
Kaliningrado srities klausimais perspektyvos, aptarta teisinė dvišalių
santykių bazė.

[pic]
Svarbiausi vizitai ir susitikimai

 
• 1991.07.29 Rusijos Prezidentas B.Jelcinas ir Lietuvos AT Pirmininkas
V.Landsbergis Maskvoje pasirašė Sutartį tarp Lietuvos Respublikos ir
RTFSR dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų. Tą pačią dieną RF
Premjeras I.Silajevas ir Lietuvos Premjeras G.Vagnorius pasirašė
susitarimą dėl Kaliningrado srities ekonominio, socialinio ir
kultūrinio vystymo, o abiejų šalių UR ministrai pasirašė Protokolą dėl
įgaliotųjų atstovybių įsteigimo.
• 1992.06.05 Maskva. Neoficialus LR AT Pirmininko V.Landsbergio ir RF
Prezidento B.Jelcino susitikimas. Aptarti Rusijos kariuomenės išvedimo
iš Lietuvos ekonominiai, finansiniai klausimai.
• 1992.08.06 Maskva. LR UR ministras A.Saudargas kartu su Estijos ir
Latvijos užsienio reikalų ministrais susitiko su Rusijos UR ministru
A.Kozyrevu.
• 1992.09.08 Maskva. Oficialus LR AT Pirmininko V.Landsbergio vizitas. LR
krašto apsaugos ministras A.Butkevičius ir RF gynybos ministras
P.Gračiovas pasirašė RF kariuomenės išvedimo iš LR iki 1993.08.31
grafiką, protokolą dėl RF ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš LR
teritorijos organizacinių ir techninių priemonių tvarkos ir susitarimą
dėl išvedamų RF karinių dalinių elgesio bei funkcionavimo taisyklių.
LR užsienio reikalų ministras A.Saudargas ir RF UR ministro
pavaduotojas V.Čiurkinas pasirašė konsulinę sutartį.
• 1993.03.15 Vilnius. Trumpalaikis Rusijos užsienio reikalų ministro
A.Kozyrevo vizitas. Susitiko su Lietuvos Prezidentu A.Brazausku.
• 1993 m. balandžio mėn. Sankt Peterburgas. LR vyriausybinė delegacija,
vadovaujama Ministro Pirmininko A.Šleževičiaus, susitiko su RF
Ministrų tarybos Pirmininku V.Černomyrdinu. Aptarti dujų tiekimo į LR,
tranzito, ekonominio bendradarbiavimo klausimai.
• 1993.11.18 Vilnius. LR delegacijos, vadovaujamos LR Premjero
A.Šleževičiaus, ir RF delegacijos, vadovaujamos RF MT Pirmininko
V.Černomyrdino, susitikimas. Pasirašytas susitarimas dėl prekybinių ir
ekonominių santykių (didžiausio p…alankumo režimo) bei susitarimai dėl
susisiekimo oru, prekybinės jūreivystės, dėl tarptautinio susisiekimo
automobiliais, upių laivybos, dėl vidaus reikalų ministerijų
bendradarbiavimo, dėl socialinių garantijų karo pensininkams, dėl
Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų kariuomenės ir karinių
krovinių, išvedamų iš VFR, tranzitinių vežimų per Lietuvos teritoriją,
dėl tarifų ir atsiskaitymų už RF kariuomenės, išvedamos iš VFR,
karinius vežimus (tarp LR KAM ir RF GM) bei RF kariuomenės, išvedamos
iš VFR, karinių tranzitinių vežimų tvarkos protokolas.
• 1994.09.05-06 Vilnius. RF Federacijos Tarybos pirmininko V.Šumeiko
oficialus vizitas. Susitikta su LR prezidentu A.Brazausku, LR Seimo
Pirmininku Č.Juršėnu, LR Ministru Pirmininku A.Šleževičiumi. Aptarti
ekonominio bendradarbiavimo, karinio tranzito, ambasadų pastatų ir
kiti klausimai.
• 1995.02.24 Maskva. LR Ministro Pirmininko A.Šleževičiaus vizitas.
Susitikta su RF Vyriausybės Pirmininku V.Černomyrdinu. Pasirašyti
tarpvyriausybiniai susitarimai dėl bendradarbiavimo ir tarpusavio
pagalbos muitinės veiklos srityje, dėl LR ir RF valstybinės sienos
perėjimo punktų, dėl abiejų valstybių piliečių kelionių. Vizito metu
iš principo buvo susitarta sudaryti dvišalę tarpvyriausybinę komisiją.

• 1996.05.03 BVJT vyriausybių vadovų susitikimo metu Visbyje (Švedija) LR
Ministras Pirmininkas M.Stankevičius susitiko su RF Premjeru
V.Černomyrdinu.
• 1996.05.23 Vilnius. LR ir RF dvišalės komisijos pirmininkų – LR
užsienio reikalų ministro P.Gylio ir RF vicepremjero A.Bolšakovo
susitikimas. RF vicepremjerą priėmė LR Prezidentas A.Brazauskas ir
Ministras Pirmininkas M.Stankevičius.
• 1996.12.03 ESBO valstybių vadovų pasitarimo metu įvyko LR Prezidento
A.Brazausko ir RF Premjero V.Černomyrdino susitikimas.
• 1997.08.28 Vilnius. RF Vyriausybės pirmininko pavaduotojo V.Serovo
darbo vizitas. V.Serovą priėmė LR Prezidentas A.Brazauskas ir
Ministras Pirmininkas G.Vagnorius, įvyko Lietuvos ir Rusijos
vyriausybių dvišalės ekonominio ir prekybinio, mokslinio-techninio ir
kultūrinio bendradarbiavimo komisijos pirmininkų LR Užsienio reikalų
ministro A.Saudargo ir RF Vyriausybės Pirmininko pavaduotojo V.Serovo
susitikimas.
• 1997.09.04-05 Vilnius. RF Vyriausybės pirmininko V.Černomyrdino darbo
vizitas. Jį priėmė LR Prezidentas A.Brazauskas, įvyko susitikimas su
LR Ministru Pirmininku G.Vagnoriumi. V.Černomyrdinas dalyvavo Vilniaus
konferencijoje “Tautų sambūvis ir geri kaimynų santykiai – saugumo ir
stabilumo Europoje garantas”, kurioje pasakė kalbą.
• 1997.10.18 Maskva. LR Užsienio reikalų ministro A.Saudargo darbo
vizitas. A.Saudargas susitiko su RF Užsienio reikalų ministru
J.Primakovu, įvyko Lietuvos ir Rusijos vyriausybių dvišalės ekonominio
ir prekybinio, mokslinio-techninio ir kultūrinio bendradarbiavimo
komisijos pirmoji sesija.
• 1997.10.23-25 Rusijoje su oficialiu vizitu lankėsi LR Prezidentas
A.Brazauskas. Įvyko derybos su RF Prezidentu B.Jelcinu, susitikimai su
RF Vyriausybės pirmininku V.Černomyrdinu, RF FS Valstybės Dūmos
pirmininku G.Selezniovu, Maskvos meru J.Lužkovu, Sankt-Peterburgo
gubernatoriumi V.Jakovlevu.Valstybių prezidentai pasirašė Sutartį dėl
Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos ir Sutartį dėl išskirtinės
ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo atribojimo Baltijos jūroje. LR
užsienio reikalų ministras A.Saudargas ir RF vicepremjeras V.Serovas
pasirašė tarpvyriausybinį Susitarimą dėl bendradarbiavimo
standartizacijos, metrologijos ir sertifikacijos srityse. Rusijos
pusės siūlymu, suderintas ir paskelbtas bendras LR Prezidento ir RF
Prezidento pareiškimas dėl priemonių tarpusavio prekybai ir
ekonominiam bendradarbiavimui liberalizuoti.
• 1998.01.23 Ryga. B…JVT šalių vyriausybių vadovų susitikimo metu įvyko
LR  Premjero G.Vagnoriaus ir RF Premjero V.Černomyrdino susitikimas.
• 1998.02.18 Maskva. LR Seimo Pirmininko V.Landsbergio darbo vizitas.
Įvyko susitikimai su RF FS Federacijos Tarybos pirmininku J.Strojevu
ir Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotoju S.Baburinu.
• 1998.06.13 Vilnius. Rusijos užsienio reikalų ministro J.Primakovo darbo
vizitas. Jis susitiko su Lietuvos Prezidentu V.Adamkumi, Ministru
Pirmininku G.Vagnoriumi, užsienio reikalų ministru A.Saudargu.
• 1998.11.18-19 Rusija. LR Seimo Pirmininko V.Landsbergio darbo vizitas.
Įvyko susitikimai su RF Federalinio susirinkimo Federacijos Tarybos
pirmininku J.Strojevu (Oriole) ir Valstybės Dūmos pirmininko
pavaduotoju V.Ryžkovu (Maskvoje).
• 1998.11.27-28 Vilnius. RF Transporto ministro, Komisijos Rusijos dalies
pirmininko S.Franko darbo vizitas. S.Franką priėmė LR Ministras
Pirmininkas G.Vagnorius, įvyko jo susitikimas su LR Susisiekimo
ministerijos vadovybe, surengta Lietuvos ir Rusijos vyriausybių
dvišalės ekonominio ir prekybinio, mokslinio-techninio ir kultūrinio
bendradarbiavimo komisijos antroji sesija.
• 1999.04.14 Kaliningradas. Tarpvyriausybinės komisijos pirmininkų – LR
Užsienio reikalų ministras A.Saudargo ir RF Transporto ministro
S.Franko – susitikimas. Pasirašytas susitikimo memorandumas.
• 1999.05.14 Sankt Peterburgas. Šiaurės Europos ir Baltijos šalių bei
Rusijos užsienio reikalų ministrų forume LR L.e.p. Užsienio reikalų
ministras A.Saudargas susitiko su RF E.p. Užsienio reikalų ministru
I.Ivanovu. Apsikeista nuomonėmis apie dvišalių santykių raidą,
apžvelgtos tarptautinio gyvenimo aktualijos.
• 1999.06.14-15 BJVT UR ministrų susitikime dalyvaujantį RF UR pirmąjį
pavaduotoją A.Avdejevą priėmė LR Prezidentas V.Adamkus. A.Avdejevas
perdavė RF Prezidento B.Jelcino laišką, kuriuo LR Prezidentas
kviečiamas 1999 metais atvykti vizito į Rusiją.
• 1999.06.29 Maskva. LR Ministro Pirmininko R.Pakso darbo vizitas.
Premjeras R.Paksas susitiko su RF Vyriausybės Pirmininku S.Stepašinu
ir Maskvos meru J.Lužkovu. Pasirašyta Vyriausybių vadovų bendras
pareiškimas dėl priemonių, nukreiptų į prekybos tarp Lietuvos ir
Rusijos liberalizavimą, ir tarpvyriausybiniai susitarimai: dėl dvigubo
apmokestinimo išvengimo, dėl investicijų skatinimo ir abipusės
apsaugos, dėl ilgalaikio bendradarbiavimo tarp LR regionų ir RF
Kaliningrado srities, dėl bendradarbiavimo žuvininkystės srityje, dėl
piliečių laikinos darbinės veiklos, dėl pensinio aprūpinimo, dėl
bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje, dėl bendradarbiavimo
turizmo srityje.
• 1999.11.22 Vilnius. Tarpvyriausybinės komisijos pirmininkų – LR
Užsienio reikalų ministro A.Saudargo ir RF Transporto ministro
S.Franko – susitikimas. Pasirašytas susitikimo memorandumas.
• 2001.01.20 Nida. Tarpvyriausybinės komisijos pirmininkų – LR Užsienio
reikalų ministro A.Valionio ir RF Transporto ministro S.Franko
susitikimas. Pasikeista nuomonėmis organizaciniais komisijos veiklos
klausimais.
• 2001.03.22 Maskva. LR Užsienio reikalų ministro A.Valionio darbo
vizitas. Jis susitiko su  Rusijos Užsienio reikalų ministru I.Ivanovu,
Transporto ministru S.Franku. Pasirašytas Tarpvyriausybinės komisijos
pirmininkų A.Valionio ir S.Franko susitikimo memorandumas.
Susitikimuose didžiausias dėmesys buvo skirtas pasirengimui kovo 29-31
dienomis įvyksiančiam oficialiam Lietuvos Respublikos Prezidento
V.Adamkaus vizitui į Rusiją.
• 2001.03.29-31 LR Prezidento V.Adamkaus oficialus vizitas į Rusiją.
Įvyko derybos su RF Prezidentu V.Putinu, susitikimai su RF Vyriausybės
pirmininku M.Kasjanovu, RF FS Federacijos Tarybos pirmininku
J.Strojevu, Maskvos meru J.Lužkovu ir Kaliningrado srities
g…ubernatoriumi V.Jegorovu. Lankytasi Kaliningrade. Vizito metu
pasirašytas Lietuvos Respublikos Prezidento V.Adamkaus ir Rusijos
Federacijos prezidento V.Putino bendras pareiškimas.
• 2001.09.17 Vilnius. Tarpvyriausybinės komisijos pirmininkų  – LR
Užsienio reikalų ministro A.Valionio ir RF Transporto ministro
S.Franko – susitikimas. Aptarta Komisijos darbo grupių veikla bei
pasirengimas vyksiančiam LR ir RF Ministrų Pirmininkų darbiniam
susitikimaui.
• 2001.09.20 Maskva. LR Ministro Pirmininko A.Brazausko darbinis vizitas.
Maskvos srityje Mytiščiuose atidaryta Lietuvos gamintojų paroda. Įvyko
darbinė vakarienė su RF Vyriausybės vadovu M.Kasjanovu.
• 2002.01.15-16 Maskva. Europos Tarybos (ET) Ministrų Komiteto
pirmininko, LR užsienio reikalų ministro Antano Valionio darbo vizitas
Maskvoje. ET MK pirmininkas A.Valionis susitiko su RF Užsienio reikalų
ministru I.Ivanovu, RF ministru, koordinuojančiu federalinių žinybų,
atsakingų už socialinį ir ekonominį Čečėnijos vystymąsi, darbą
Valentinu Jelaginu, Vidaus reikalų ministru Borisu Gryzlovu,
Teisingumo ministru Jurijumi Čaika, RF Spaudos, televizijos ir radijo
reikalų ministru Michailu Lesinu, Rusijos Federalinės saugumo tarnybos
vadovu Nikolajumi Patruševu, Rusijos Valstybės Dūmos tarptautinių
reikalų komiteto pirmininku Dmitrijumi Rogozinu, Rusijos transporto
ministru Sergejumi Franku, Rusijos dujų koncerno “Gazprom” vadovu
Aleksejumi Mileriu, Rusijos žmogaus teisių įgaliotiniu Olegu Mironovu,
Maskvoje akredituotais ET šalių ir JAV ambasadoriais, žiniasklaidos,
politologų bei nevyriausybinių organizacijų atstovais. Susitikimuose
su Rusijos atstovais buvo aptarta demokratinių reformų Rusijoje eiga,
teisinės sistemos reforma, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos Rusijoje klausimai, padėtis Čečėnijoje, spaudos laisvės
klausimai.
• 2002.03.06 Kaliningrado sritis. Dvišalis Lietuvos ir Rusijos bei
trišalis Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Vyriausybių vadovų susitikimas.
Aptarta šalių sąveika sprendžiant Kaliningrado srities problemas,
dvišaliai ir trišaliai ekonominiai projektai.
• 2002.03.07 Vilnius. RF UR ministras I.Ivanovo darbo vizitas. Rusijos UR
ministras susitiko su LR Prezidentu V.Adamkumi, Seimo pirmininku
A.Paulausku, Ministru Pirmininku A.Brazausku, UR ministru A.Valioniu.
Šalys išreiškė pasitenkinimą glaudžiu bendradarbiavimu dvišaliame ir
tarptautiniame lygmenyje, pozityvia santykių plėtra. Didžiausias
dėmesys buvo skiriamas RF Kaliningrado srities perspektyvoms ES
plėtimosi kontekste, aktualiems dvišaliams klausimas.
• 2002.06.10-11 Sankt Peterburgas. IV-as BJVT susitikimas. LR Ministro
Pirmininko A.Brazausko susitikimai su RF Ministru Pirmininku
R.Kasjanovu, RF Prezidento atstovu Šiaurės Vakarų federalinėje
apygardoje V.Čerkesov.
• 2002.07.18. Kaliningrado sritis. Ministro Pirmininko A.Brazausko
susitikimas su Kaliningrado srities gubernatoriumi V.Jegorov.
• 2002.11.17-19. Maskva. LR Seimo Pirmininko A.Paulausko vadovaujamos
delegacijos oficialus vizitas. Susitikimai su RF Valstybės Dūmos
Pirmininku G.Selezniov, RF Federacijos Tarybos Pirmininku S.Mironov,
RF vicepremjeru V.Christenko, UR ministru I.Ivanov, Valstybės Dūmos
užsienio reikalų komiteto Pirmininku bei RF Prezidento specialiuoju
įgaliotiniu Kaliningrado klausimais D.Rogozin.
• 2003.04.21-22. Maskva. Užsienio reikalų ministro A.Valionio darbo
vizitas. Lietuvos-Rusijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo komisijos
III-sis posėdis.
• 2003.05.31. Sankt Paterburgas. LR Prezidentas R.Paksas dalyvavo ES-
Rusijos viršūnių susitikime.
• 2003.06.05. Vilnius. RF Federacijos Tarybos Pirmininko S.Mironovo
oficialus vizitas. Susitikimai su LR Seimo Pirmininku A.Paulausku, LR
Prezidentu R.Pa…ksu.
• 2003.09.30. Niujorkas. LR UR ministras A.Valionis dalyvavo JTO
Generalinės Asamblėjos 58-sios sesijos bendruosiuose debatuose, kur
susitiko su RF Užsienio reikalų ministru I.Ivanov.
• 2003.10.20-22. Maskva. LR Ministro Pirmininko A.Brazausko vizitas.
Susitikimai su RF Premjeru M.Kasjanovu, su RF Federacijos Tarybos
pirmininku S.Mironov, Maskvos meru J.Lužkov. Aptartas dvišalis
bendradarbiavimas aplinkosaugos, ekonominio bendradarbiavimo, sienos
infrastruktūros plėtros srityse, Kaliningrado tranzito bei kiti
klausimai.
• 2003.10.27-28. Vilnius. RF Valstybės Dūmos Pirmininko G.Selezniov
oficialus vizitas. Susitikimai su LR Prezidentu R.Paksu, LR Seimo
Pirmininku A.Paulausku, UR ministru A.Valioniu, LR Ministru Pirmininku
A.Brazausku.

 

———————–
[pic]

[pic]