Galileo sistemos pagrindiniai rodikliai ir jos panaudojimas geodezijoje

 

ĮVADAS 2

1.GALILEO SISTEMOS SUKŪRIMO TIKSLAS 3

2. GALILEO SISTEMOS PASKIRTIS IR PASLAUGOS 4

3.GALILEO SISTEMOS ARCHITEKTŪRA 5

4.GALILEO SISTEMOS PANAUDOJIMAS GEODEZIJOJE 7

IŠVADOS 8

INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 9

ĮVADAS

Galileo arba Galileo globali navigacinė sistema – palydovinė navigacinė sistema, buvo kuriama Europos palydovinės navigacijos industrijos, konsorciumo, kurį sudaro kompanijos Alcatel, Thales, Finmeccanica, EADS Astrium ir Galileo Sistemas y Servicios. Sistema kuriama Europos sąjungos ir Europos kosminės agentūros užsakymu kaip alternatyvi sistema JAV GPS ir Rusijos GLONASS sistemoms.„Galileo“ pagrindinis uždavinys – teikti tikslesnę informaciją apie nustatytą padėtį ir laiką, kas aktualu gyyventojams, besinaudojantiems navigacijos prietaisais ar išmaniaisiais telefonais. Kartu siekiama gerinti transporto sektorių – planuoti saugesnes keliones ir geriau reaguoti į ekstremalias situacijas. Šiuo metu „Galileo“ teikiamomis paslaugomis jau naudojasi aviacijos pramonė.

 

Darbo tikslas: surasti ir aprašyti Galileo sistemos pagrindius rodiklius ir šios sistemos panaudojimą geodezijoje

Uždaviniai:

1.susipažinti su Galileo sistema

2.Surasti jos panaudojimą geodezijoje

1.GALILEO SISTEMOS SUKŪRIMO TIKSLAS

„Galileo“ yra Europos Sąjungos programa, kuria siekiama sukurti pasaulinę palydovinės navigacijos sistemą, kontroliuojamą civilinių Europos institucijų. „Galileo“ signalai suteiks vartotojams galimybę nustatyti tikslią savo padėtį erdvėje konkrečiu laiku tiksliau ir paatikimiau nei naudojantis šiuo metu veikiančiomis sistemomis. „Galileo“ bus suderinama ir sąveiki (kalbant apie tam tikras jos teikiamas paslaugas) su esamomis panašiomis sistemomis, tačiau ji veiks nepriklausomai.

Nuo 2011 m. paleisti keturi „Galileo“ palydovai, kurie naudoti tinkamumo patvirtinimo orbitoje etapu, ir 2013 m. ko

ovo mėn. pirmą kartą buvo galima remiantis tik „Galileo“ signalais nepriklausomai apskaičiuoti padėtį.

Nuo 2011 m. veikianti EGNOS yra Europos sistema, kurios tikslas – pagerinti pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų veikimą. EGNOS pagerina esamų sistemų tiekiamų signalų tikslumą ir patikimumą, ištaisydama signalų nustatymo klaidas ir teikdama informaciją apie signalo vientisumą.

Galileo“ teiks tikslesnę informaciją apie nustatytą padėtį ir laiką, o tai bus naudinga įvairioms tarnyboms ir vartotojams Europoje. „Galileo“ teikiama tikslesnė informacija taip pat bus naudinga kasdienio naudojimo prietaisams, kaip antai automobiliuose įmontuotiems navigacijos prietaisams arba mobiliesiems telefonams. „Galileo“ palydovinės navigacijos duomenys bus naudingi teikiant piliečiams ir vartotojams svarbias paslaugas, pavyzdžiui, kelių ir geležinkelių transporto sistemos taps saugesnės ir bus geriau reaguojama į ekstremaliąsias situacijas.

Jau naudojamasi Europos geostacionarinės navigacinės tinklo sistemos (EGNOS), papildančios „Galileo“, teikiamais privalumais. Paavyzdžiui, EGNOS naudoja aviacijos pramonė, kad gautų tikslius duomenis apie padėtį, reikalingus tikslesniam nusileidimui užtikrinti, vėlavimo ir nukreipimo atvejų skaičiui sumažinti ir maršrutų Europoje veiksmingumui padidinti.

Prasidėjus „Galileo“ veikimo etapui, atsiras įvairių naujų novatoriškų produktų ir paslaugų kitose pramonės srityse, paspartės ekonomikos augimas, inovacijų ir aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimas.

2. GALILEO SISTEMOS PASKIRTIS IR PASLAUGOS

Europos Parlamento ir Europos Komisijos dokumentuose pabrėžiama, kad GALILEO sistema pirmiausia yra skirta civilių vartotojų poreikiams tenkinti ir bus valdoma tik civilinių institucijų. GALILEO sistema yra Transeuropinio transporto ti

inklo sukūrimo plano dalis. Tas nusako pagrindinę GALILEO sistemos paskirtį – visų rūšių transporto sistemų tobulinimą ir plėtrą.

GALILEO apibrėžimo fazėje buvo surengti forumai, kuriuose nagrinėti klausimai, skirti įvairioms taikymo sritims – aviacijai, geležinkelių, jūros ir antžeminiam transportui, gelbėjimo operacijoms, moksliniams tyrimams bei laiko parametrų perdavimui. Kiekviename forume dalyvavo daugiau negu po 50 ekspertų iš Europos valstybių, prisidėjusių prie GALILEO programos. Šių forumų dėka buvo detalizuotas GALILEO teikiamų paslaugų spektras bei užmegzti ryšiai su potencialiais įrangos gamintojais. Ypač daug dėmesio skirta priėmimo įrangos (GALILEO imtuvams) gamintojams, kurie šiame ekonomikos sektoriuje turėtų sudaryti didžiausią dalį.

Kuriant GALILEO sistemą, ypatingas dėmesys skiriamas jos tinkamumui organizuoti paieškos ir gelbėjimo operacijas. Šiuo metu veikia visą Žemės rutulį apimanti Tarptautinė gelbėjimo ir paieškos sistema COSPAS-SARSAT, kurios konvenciją yra pasirašiusios Prancūzija, Kanada, JAV ir Rusija. COSPAS-SARSAT sistemos dalyvės aktyviai bendrauja su GALILEO kūrėjais. Kaip pavyzdį galima paminėti JAV, kuri numato, kad modernizuota GPS būtų suderinama su GALILEO atliekant paieškos ir gelbėjimo operacijas. COSPAS-SARSAT sistemą sudaro keturi žemose ir trys geostacionarinėse orbitose skriejantys palydovai. Šie palydovai priima nelaimės signalus, nustato nelaimės siųstuvo vietą ir perduoda informaciją valdymo centrui, kuris persiunčią ją Gelbėjimo koordinavimo centrui. GALILEO sistemoje numatoma įrenti 406 MHz dažnių ruožo imtuvus, priimsiančius nelaimės signalus, bei organizuoti papildomą ryšio kanalą su COSPAS-SARSAT Ge

elbėjimo koordinavimo centru.

GALILEO sistemos teikiamas paslaugas (jos vykdomas užduotis) galima suskirstyti į tris pagrindines grupes:

· bendrosios paslaugos (general service);

· komercinės paslaugos (commercial service);

· valstybinės paslaugos (public service).

Bendrosios paslaugos – tai paslaugos, analogiškos GPS ar GLONASS sistemų teikiamoms navigacinėms ir laiko perdavimo paslaugoms, tik atliekamos jas tiksliau ir greičiau. Ši paslauga yra nemokama, ir ja galės naudotis kiekvienas, turintis GALILEO signalus priimantį imtuvą.

Komercinės paslaugos yra tos GALILEO sistemos paslaugos, kuriomis naudodamiesi vartotojai gauna pelną. Suprantama, kad šie vartotojai turi mokėti tam tikrą mokestį GALILEO sistemos operatoriams. Už minėtą mokestį GALILEO komercinės paslaugos vartotojai galės priimti daug tikslesnius ir patikimesnius koduotus navigacinius signalus.Komercine paslauga naudojasi geodezininkai, ryšių tinklų operatoriai, transporto sistemų dispečeriai ir kt.

3. GALILEO SISTEMOS ARCHITEKTŪRA

GALILEO sistemos architektūrą ir struktūrą nulemia užduotys (funkcijos), kurias ji privalo atlikti. Projektuojant GALILEO sistemos architektūrą vadovautasi šiais pagrindiniais principais:

· tenkinti vartotojų poreikius ir derinti juos su rinkos tendencijomis;

· kiek įmanoma mažinti sukūrimo ir eksploatacijos kaštus;

· kiek įmanoma mažinti rizikas, susijusias su sistemos sudėtingumu;

· suderinamumas su esamomis sistemomis, pavyzdžiui, su GPS, išsaugant sistemos autonomiškumą ir konkurencingumą.

"http://rtn.elektronika.lt/rtn/0204/galileo1p.gif

1pav. Galileo sistemos architektūra

Supaprastinta GALILEO sistemos architektūra pavaizduota 1 paveiksle. Kadangi GALILEO sistema yra kolektyvinė Europos Sąjungos nuosavybė, jos architektūra suskirstoma į šias dalis:

· Pasaulinės erdvės dalis;

· Regioniniai elementai;

· Lokalinės komponentės;

· Vartotojų imtuvai ir galinės stotys.

Pagrindinė GALILEO sistemos dalis yra Pasaulinės erdvės dalis, kurią sudaro erdvės (kosmoso) sektorius ir

esančių žemėje valdymo centrų sektorius. Erdvės sektorius apima 30 palydovų, skriejančių vidutinio aukščio orbitose, t.y. 23 000 km aukštyje virš Žemės. Visi palydovai išdėstomi trijose orbitinėse plokštumose, o jų dydžiai ir masės parenkamos taip, kad viena raketa nešėja galėtų iškelti į orbitą nuo 2 iki 8 palydovų. Valdymo centrų sektoriaus branduoliu bus du Europoje įrengti dubliuoti GALILEO valdymo centrai, kurie turės atlikti šias funkcijas:

· valdyti palydovų “žvaigždyną”;

· sinchronizuoti palydovų atominius laikrodžius;

· užtikrinti signalų integralumą;

· tvarkyti visos sistemos duomenis.

Ryšiams tarp valdymo centrų užtikrinti numatoma įrengti pagalbines stotis. Taip pat numatoma įrengti GALILEO stebėjimo stotis, kurios bus išdėstytos visame Pasaulyje ir stebės GALILEO navigacinių signalų kokybę. Šių stočių informacija per GALILEO ryšių tinklą bus perduodama abiem GALILEO valdymo centrams.

Regioninių elementų paskirtis – užtikrinti GALILEO sistemos pasaulinį integralumą. GALILEO architektūra numato, kad gali būti integruoti 8 regioniniai GALILEO ryšio stočių tinklai, įrengti bet kurioje pasaulio vietoje. Regioniniai GALILEO stočių tinklai įrengiami pagal atskiras sutartis su bet kuria valstybe.

Lokalinės komponentės skirtos užtikrinti galimybę naudotis GALILEO sistema ypatingose vietose: oro ir jūrų uostuose; geležinkelyje; greitkeliuose; tankiai apgyvendintose vietovėse. Šiai GALILEO architektūros daliai priskiriamos priemonės, leidžiančios naudotis GALILEO paslaugomis tuneliuose, požeminėse stovėjimo aikštelėse ir kitose vietose, kuriose yra ypatingos radijo signalų sklidimo sąlygos. Tam tikslui numatoma panaudoti ryšių tinklus, veikiančius GSM ir UMTS standartuose, ir jūrų navigacijos sistemą Loran-C. Dėl lokalinių komponentų GALILEO sistema tampa labai patraukli aviacijai bei skatins kitų Europos ekonomikos sričių susidomėjimą palydovinėmis navigacinėmis sistemomis.

4.GALILEO SISTEMOS PANAUDOJIMAS GEODEZIJOJE

GPS (angl. Global Positioning System) – visuotinė padėties nustatymo sistema (Globali pozicionavimo sistema). Ji leidžia nustatyti objekto koordinates bet kurioje Žemės paviršiaus vietoje. Sistemos pagrindas – interaktyvių telekomunikacinių technologijų sąveika su planetą gaubian

iu GPS palydovų tinklu. Tai viena iš palydovinių navigacinių sistemų.GPS matavimų principai paremti labai tiksliu signalo, siunčiamo iš palydovo, laiko fiksavimu. Žinant elektromagnetinės bangos judėjimo greitį ir laiką, galima nustatyti atstumą tarp palydovo ir ant Žemės paviršiaus esančio imtuvo. GPS sistemoje pritaikytas trilateracijos principas, leidžiantis nustatyti taško koordinates, absoliutų aukštį ir labai tiksliai realų laiką.Taigi Galileo sistema gali būti panaudota geodezijoje,geodeziniuose prietaisuose kaip GPS kurio pagalba nusiimamos koordinatės.Kadangi jos turi būti tikslios ši sistema kaip tik tam.

IŠVADOS

1.Galileo sistema priklauso europos sąjungai,ir jau yra plačiai naudojama visuomenėje.

2.Ši sistema gali būti naudojama ir geodeziniuose prietaisuose kaip GPS koordinatėms nustatyti.

INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

Prieiga per internetą[http://rtn.elektronika.lt/rtn/0204/galileo.html]

Prieiga per internetą[gd.kauko.lt/files/turiniai/Fotogrametrija-2.pdf‎]

 

Leave a Comment