Trumpas 9 kl. fizikos kursas

TEMPERATŪRA – fizikinis dydis, apibūdinantis šiluminę kūnų būseną.ŠILUMINIS JUDĖJIMAS – kūną sudarančių dalelių netvarkingas judėjimas.VIDINĖ ENERGIJA – kūną sudarančių dalelių netvarkingo judėjimo(kinetinė) ir sąveikos(potencinė) energija.VIDINĖ KŪNŲ ENERGIJA KINTA: 1)atliekant darbą; 2) perduodant šilumą(šilumos laidumas, konvencija, šiluminiu spinduliavimu).ŠILUMOS KIEKIS – vidinės energijos kiekis, kurį kūnas gauna arba kurio netenka šilumos perdavimo būdu. Q = cm(t – t ) [Q] = 1JSAVITOJI ŠILUMA – rodo kiek šilumos reikia 1 kg medžiagos temperatūrai paketi 1 C. [c]=1J/(kg* C)KURO DEGIMO ŠILUMA – šilumos kieki, kuri išskiria visiškai sudegdamas 1kg kuro. Q = qm [q]=1J/kg LYDIMASIS – kietosios medžiagos virsmas skystąja.KIETĖJIMAS – skystosios medžiagos virsmas kietąja.GARAVIMAS – skysčio virtimas garais.VIRIMAS – skysčio virtimas garais skysčio viduje.KONDENSACIJA – garų virtimas skysčiu.LYDYMOSI, KIETĖJIMO, VIRIMO TEMPERATŪRA – temperatūra kurioje lydosi, kietėja, verda medžiaga, skystis.LYDYMOSI ŠILUMA – lydymosi šiluma lygi kietėjimo šilumai. Q = λm [λ] =1J/kgGARAVIMO ŠILUMA – garavimo šiluma lygi kondensacijos šilumai. Q = Lm [L] =1J/kgGARAVIMAS, KONDENSACIJA, LYDYMASIS, KIETĖJIMAS VADINAMI AGREGATINIAIS VIRSMAIS. AGREGATINIO VIRSMO METU KŪNO TEMPERATŪRA NEKINTA. TAKTAI: 1)ĮSIURBIMAS; 2)SUSPAUDIMAS; 3)DARBAS; 4)IŠMETIMAS.ELEKTRONAS – dalelė, turinti mažiausią neigiamą krūvį.ELEKTROS SROVĖ – kryptingas dalelių judėjimas.SROVĖS STIPRIS – I=ρ/t [I]=1AELEKTRINĖ ĮTAMPA – U=A/ρ [U]=1VELEKTRINĖ VARŽA – R=ρl/S [R]=1ΩSAVITOJI MEDŽIAGOS VARŽA – [ρ]=Ω*mm /m [ρ]=1Ω*mOMO DĖSNIS – I=U/RNUOSEKLUS JUNGIMAS – I=I =I U=U +U R=R =R LYGIAGRETUS JUNGIMAS – I= I +I U=U =U ELEKTROS SROVĖS DARBAS – A=UIt A=Pt [A]=1V*A*s=1J=1WsŠILUMOS KIEKIS – Q=I Rt Q=(U /R)*t [Q]=1JELEKTROS SROVĖS GALIA – P=UI [P]=1VA=1W=1J/s