Trumpas 9 kl. fizikos kursas

TEMPERATŪRA – fizikinis dydis, apibūdinantis šiluminę kūnų būseną.
ŠILUMINIS JUDĖJIMAS – kūną sudarančių dalelių netvarkingas judėjimas.
VIDINĖ ENERGIJA – kūną sudarančių dalelių netvarkingo judėjimo(kinetinė) ir sąveikos
(potencinė) energija.
VIDINĖ KŪNŲ ENERGIJA KINTA: 1)atliekant darbą; 2) perduodant šilumą(šilumos laidumas, konvencija, šiluminiu spinduliavimu).
ŠILUMOS KIEKIS – vidinės energijos kiekis, kurį kūnas gauna arba kurio netenka šilumos perdavimo būdu. Q = cm(t – t ) [Q] = 1J
SAVITOJI ŠILUMA – rodo kiek šilumos reikia 1 kg medžiagos temperatūrai paketi 1 C. [c]=1J/(kg* C)
KURO DEGIMO ŠILUMA – šilumos kieki, kuri išskiria visiškai sudegdamas 1kg kuro. Q = qm [q]=1J/kg
LYDIMASIS – kietosios medžiagos virsmas sk

k
kystąja.
KIETĖJIMAS – skystosios medžiagos virsmas kietąja.
GARAVIMAS – skysčio virtimas garais.
VIRIMAS – skysčio virtimas garais skysčio viduje.
KONDENSACIJA – garų virtimas skysčiu.
LYDYMOSI, KIETĖJIMO, VIRIMO TEMPERATŪRA – temperatūra kurioje lydosi, kietėja, verda medžiaga, skystis.
LYDYMOSI ŠILUMA – lydymosi šiluma lygi kietėjimo šilumai. Q = λm [λ] =1J/kg
GARAVIMO ŠILUMA – garavimo šiluma lygi kondensacijos šilumai. Q = Lm [L] =1J/kg
GARAVIMAS, KONDENSACIJA, LYDYMASIS, KIETĖJIMAS VADINAMI AGREGATINIAIS VIRSMAIS. AGREGATINIO VIRSMO METU KŪNO TEMPERATŪRA NEKINTA.
TAKTAI: 1)ĮSIURBIMAS; 2)SUSPAUDIMAS; 3)DARBAS; 4)IŠMETIMAS.
ELEKTRONAS – dalelė, turinti mažiausią neigiamą krūvį.
ELEKTROS SROVĖ – kryptingas dalelių judėjimas.
SROVĖS STIPRIS – I=ρ/t [I]=1A
ELEKTRINĖ ĮTAMPA – U=A/ρ [U]=1V
ELEKTRINĖ VARŽA – R=ρl/S
[R]=1Ω
SAVITOJI MEDŽIAGOS VARŽA – [ρ]=Ω*mm /m [ρ]=1Ω*m
OMO DĖSNIS – I=U/R
NUOSEKLUS JUNGIMAS – I=I =I U=U +U R=R =R
LYGIAGRETUS JUNGIMAS – I= I +I U=U =U
ELEKTROS SROVĖS DARBAS – A=UIt A=Pt [A]=1V*A*s=1J=1Ws
ŠILUMOS KIEKIS – Q=I Rt Q=(U /R)*t [Q]=1J
ELEKTROS SROVĖS GALIA – P=UI [P]=1VA=1W=1J/s