Termodinamika

Termodinamika- fizikos dalis, tirianti šiluminius reiškinius ir vidinės energijos virsmo kitų formų energija dėsnius.Termodinaminė sistema- kompleksas, sudarytas iš tarpusavyje susijusių elementų. Šilumos perdavimas-to paties kūno dalių, kūno ir aplinkos, atskirų kūnų, gebėjimas perduoti vienas kitam vidinę energiją, kai jų temperatūra skiriasi.Šilumos kiekis- energija, perduodama kūnui šilumos perdavimo būdu.Šilumos laidumas- šilumos perdavimo būdas, kai perduodant šilumą pati medžiaga neslenka iš vienos kūno dalies į kitą arba iš vieno kūno į kitą. Konvekcija- mechaninis šiltų ir šaltų sluoksnių maišymasis.Spinduliavimas- šilumos perdavimo būdas, kai energija perduodama kūnams nesiliečiant. Fotonai- materijos dalelės, kurios spinduliuojant perneša energiją.Kūnų vidinė energija gali kisti ne vien dėl šilumos perdavimo, bet ir dėl atliekamo mechaninio darbo.Energija gamtoje neišnyksta ir neatsiranda iš nieko, tik vieni kūnai perduoda energiją kitiems arba vienokios formos energija virsta kitokios formos energija.Šilumos balanso lygtis: visas vienų kūnų atiduotas šilumos kiekis yra lygus visam kitų kūnų gautam šilumos kiekiui.Pirmasis termodinamikos dėsnis: termodinaminės sistemos vidinės energijos pokytis *U yra lygus gauto šilumos kiekio Q ir išorinių jėgų atlikto darbo sumai (A‘-vidini)izobarinis p-const *U=*Q+A *Q=*U+A‘ izoterminis T-const *U=0, tai Q=A‘ izochorinis kai V-const V=0 A=0 Q=*UAdiabatinis procesas- vyksta termiškai izoliuotose sistemose Q=0 *U=A Adiabatiškai besiplėsdamos dujos atlieka darbą prieš išorines jėgas vien savo vidinės energijos sąskaitąAntrasis termodinamikos dėsnis: Gamtoje šiluma pati savaime sklinda tik iš karštesnių kūnų į šaltesnius, ir jokiomis aplinkybėmis vidinė energija negali savaime virsti to kūno mechanine energija. Kitaip sakant, šilumos perdavimas iš karštesnių kūnų į šaltesnius ir kūno judėjimo energijos virsmas vidine energija yra negrįžtamieji procesai.

Degimo šiluma- šilumos kiekis, išsiskiriantis visiškai sudegus 1 kg kuro.Šiluminiai varikliai- mašinos, kuriose vidinė kuro energija virsta mechanine energija. Jų tikslas kuo našiau vidinę kuro energiją paversti mechanine. Pagr. Dalys: šildytuvas, aušintuvas, darbinis mechanizmas, kuriame darbinė medžiaga (dujos arba garas) atlieka darbą. Kondensatorius- specialus įrenginys atidirbusiam garui aušinti ir kondensuoti. Variklio naudingumo koeficientas- naudingai suvartoto šilumos kiekio santykis su visu kurui degant išsiskyrusiu šilumos kiekiu. Šaldymo įrenginys- mašina, kuri ima šilumą iš šaltesnio kūno ir atiduoda šiltesniam.Šaldymo agentai- buitiniuose šaldytuvuose kaip darbinė medžiaga vartojami sparčiai garuojantys žemos virimo t skysčiai- frontas, amoniakas ir kt.