Metalu varzhos temperaturines priklausomybes tyrimas

Metalų varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas

Vardas pavarde grupe

Data:

Dėstytojas

Darbo užduotis. Ištirti laidininko varžos priklausomybę nuo temperatūros.

Teorinė dalis. Metalai yra geri elektros ir šilumos laidininkai. Tyrimai
rodo, kad laidumo elektros srovę ir didžiąją dalį šiluminio laidumo būdu
perduodamos šiluminės energijos juose perneša laisvieji elektronai.
Vienalyčio vienodo skerspjūvio ploto S ir λ ilgio laidininko varža
skaičiuojama pagal formulę: [pic].
Temperatūrinis savitosios varžos koeficientas priklauso nuo laidinko varžos
ir temperatūros.
[pic]
α – temperatūrinis savitosios varžos koeficientas,
R1, R2 – laidininko varža esant temperatūroms t1, t2.

Aparatūra ir darbo metodas.
Principinė eksperimento schema pavaizduota pirmame pav.
Schemos sudėtinės dalys:
1.Elektrinė krosnelė
2.Varinis la aidinkas
3.Laidinko varžos matuoklis
4.Termometras

1. Varžos matuokliu išmatuota vario varža kambario temperatūroje (26˚C),

kuri buvo lygi 643 Ω.
2. Įjungę krosnelę, kas 4 laipsniai registruota kylanti temperatūra ti bei

ją atitinkanti laidininko varža Ri. Matavimų rezultatai surašyti į

lentelę. Matuota, kol temperatūra krosnelėje pasiekė 62˚C, po to

krosnelė išjungta.
3. Brėžiame grafiką [pic]. Laidininko skersmuo d = 0,08mm. Apskaičiuojamas

laidiniko plotas pagal formulę [pic]. [pic]m2 .
4. Pasirinktos temperatūros t1 ir t2:

t1 = 40˚C,

t2 = 52˚C.

Iš jo tiesinės dalies pasirinktoms temperatūroms t1 ir t2,
nustatatytos varžas R1 ir R2:

R1 = 675Ω,

R2 = 705Ω.
5. Apskaičiuotas temperatūrinis savitosios varžos koeficientas α . [pic]

[pic]
6. Skaičiavimų rezultatai surašomi į lentelę.

| l = 168mm; |
|S=5,024·10-9 m2 |
|ti, ˚C |Ri,Ω |t1, ˚C |R1,Ω |t2, ˚C |R2,Ω |α , K-1 |
|26 |643 |40 |675 |52 |705 |α = [pic] |
|30 |650 | | | | | |
|34 |659 | | | | | |
|38 |669 | | | | | |
|42 |677 | | | | | |
|46 |687 | | | | | |
|50 |696 | | | | | |
|54 |706 | | | | | |
|58 |711 | | | | | |
|62 |727 | | | | | |

[pic]

Išvados. Labaratorinio darbo metu tirta laidininko varžos priklausomybė nuo
temperatūros. Pastebėta, kad kylant temperatūrai laidininko varža didėja.
Teoriškai ji turetų kisti proporcingai, bet kaip matyti iš grafiko, dėl
matavimų pa

aklaidų varža nekito visiškai proporcingai.

Litreratūra
.....

Leave a Comment