MAGNETINĖ SROVIŲ SĄVEIKA. AMPERO DĖSNIS

1.MAGNETINĖ SROVIŲ SĄVEIKA. AMPERO DĖSNIS
Laidininkai, kuriais teka srovės sąveikauja. Dėl magnetinės srovių sąveikos.Ampero dės:

kur –

magnetinė konstanta.

=4pЧ10-7 H/m

Ampero dėsnis Si

Sistemoje(vakume)

2.MAGNETINIS LAUKAS. MAGNETINĖ INDUKCIJA.
Magnetinį lauką sukuria judantys elektros krūviai. Elektrinį lauką sukuria bet koks elektros krūvis.Bet kokį laidininką su srove magnetinis laukas veikia jėga.Pagrindinė mag.lauko charakteristika-mag, indukcija B.

dF^dl, B

Magnetinė indukcija B lygi jėgai, kurią magnetinis laukas veikia laidininko statmeno magnetiniam laukui ilgio vieneto elementą, kai juo teka 1A srovė.[B]=T(tesla).Aprašyti mag. Laukui naudojama dar viena charakteristika-mag.l. stipris H.H vakume = H=B/m0. [H

H
H]=A/m
3.BIO IR SAVARO DĖSNIS.

Magnetinį, kaip ir elektrinį lauką galima pavaizduoti jėgų linijomis.Mag.l. jėgų linija-bet kokia kreivė, kurios liestinė, bet kokiame taške sutampa su mag. Indukcija B kryptimi tame taške.Per kiekvieną ploto vienetą brėžiame tiek jėgų linijų, kokia yra indukcijos B skaitinė reikšmė. Mag.l. jėgų linijos yar uždaros kreivės ir apjuosia laidinikus kuriais teka srovės.Jos išsidėto statmenose laidininkui plokštumose.
4.TIESAUS LAIDININKO MAGNETINIS LAUKAS.

Be galo ilgo laidininko formulė, kai R<>d
10.MAGNETINIS SRAUTAS.GAUSO TH MAGNETINIAM LAUKUI

[F]=Wb
Srautas pro uždarą paviršių- Gauso TH

11.DARBAS MAGNETINIAME LAUKE
Darbas atliekamas magnetiniame la

a
auke lybus srovės stiprio ir magnetiniosrauto pokyčio sandaugai:
12.LORENCO JĖGA
Tai jėga veikianti judančią įelektrintą dalelę mag. lauke. FL^B ir v
13.HOLO EFEKTAS
Tai skersinio potencialo skirtumo susidarymas išoriniame mag.lauke.R-Holo konstanta. R=1/en
14.ELEKTRINGŲ DALELIŲ JUDĖJIMAS VIENALYČAME EL IR MAG LAUKUOSE

1.Dalelės judėjimas vienalyčiame el

l
lektriniame lauke. ; B=0; E=const.
Kūno sąntykis su mase-specifinis krūvis y~q/m.
2atvejai: 1)E=0; B=const. ;F^V

2) V^B. Jei dalelė įlėkė į magnetinį lauką tai jos spindulys: periodas: ,ciklinis dažnis: ; Jei nei
15.ELEKTROMAGNETINĖS INDUKCIJOS REIŠKINYS. LENCO DĖSNIS
Elektromagnetinė indukcija-tai toks reiškinys kai bet koks kintamas magnetinis laukas indukuoja evj, o uždarame kontūre ir elektros srovę.
Lenco dėsnis-susikūrusi indukcinė srovė visuomet yra tokios krypties, kad jos sukurtas magnet. Laukas priešintūsi indukuojančio magnetinio lauko kitimui.
16.PAGRINDINIS ELEKTROMAGNES. INDUKCIJOS DĖSNIS
Maksvelas nustatė, kad indukcijos evj~magnetinio srauto kitimo greičiui.

;
El. lauko šaltiniai –bet koks elektros krūvis ir kintamas magnetinis laukas. Kai kontūras sudarytas iš N vijų tai: