fizokos egzaminas

Fizikos uþdaviniø sprendimo metodai
Sukamojo judëjimo dinamika
Gravitacijos jëgos
Kûnø pusiausvyra
Skysèiø ir dujø judëjimas
Tvermës dësniai

Parengë: Vilniaus Radvilø vid. m-klos.

mokytoja ekspertė Ksavera Viskantienë

ir 12E klasës mokinys Vytautas Kancleris

Vilnius
1996 m.

Fizikos uþdavinyno 10-12 klasės
uþdaviniø sprendimai 3.76 – 4.24.
Autoriai: S.Jakutis, A.Janavièius,V.Kavaliûnaitë, ir kt.

2. Sukamojo judëjimo dinamika

3.76

Duota: N=0; R; g.

Rasti: Vmin=?

Atsakymas: .

3.77

Duota: R=0.8 m; r=0.05 m; r1=0.4 m.

Rasti: w=?

, ,
Atsakymas: w=3.6 rad/s.

3.78

Duota: v=36 km/h=10 m/s; R=6 m.

Rasti: =?

, , ,

, , , .
Atsakymas: .

3.79

Duota: m=104 kg; v=15 m/s; R=100 m.

Rasti: N1=?

, ,

, .
Atsakymas: N1=12.05•104 N.

3.80

Duota: l=1 m; m=4•10-3 kg; =60.

Rasti: v=? N=?

, , ,

, , ,

, ,

,
Atsakymas: v=4.5 m/s; N=7,8•10-2 N.

3.81

Duota: m=0.2 kg.

Rasti: N1=? (horizontali)

, ,

, ,

, , .
Atsakymas: N11=5.88 N.

3.82

Duota: m=0.2 kg.

Rasti: N1=?

, ,

, ,

, , ,
Atsakymas: N1=11.76 N.

3.83

Duota: F=8000 N; R=200 m; m=80 kg; N=F.

Rasti: v=?

,
Atsakymas: v=134.3 m/s.

3.84

Duota: d=0.05 m; l=0.08 m; w=const.; =40.

Rasti: =?

w=2 , R=x+d, R=l•sin+d, mw2R=Tx,

mw2R=mg•tg, 42 2mR=mg•tg,

,
Atsakymas: =1.4 s-1.

3.85

Duota: v=90 km/h =25 m/s; =0.65.

Rasti: Rmin=? =?

, , ,

, , ,

.
Atsakymas: ; m; =57.

3.86

Duota: v=1260 km/h =350 m/s; r=8000 m.

Rasti: n=? =?

tg=mg/N”, N”=mv2/r, tg=gr/v2,

=57. P1=mv2/r, cos=N”/N,

P2=N, N=N”/cos, N”=mv2/r,

, ,

, , .
Atsakymas: n=1.8 karto; =57.

3.87

Duota: T=20 N; m=1 kg.

Rasti: =?

, ,

, ,

, ,

, ,

, , .
Atsakymas: =60.

3.88

a) ,

b) ,

c) .

3.90

Duota: M=2 kg; R=0.4 m; m=50 g =0.05 kg.

Rasti: vmax=?

(Ratas ðokinës), (Ratas neðokinës),

, , ,

, , ,

Atsakymas: m/s.

3.91

Duota: v=72 km/h =20 m/s; R=40.8 m; =0.7.

Rasti: at=?

Ftr=mat, , ,

, Ftr=N, ,

, .
Atsakymas: Vaþiuos tolygiai pastoviu greièiu att=0 m/s2.

3.92

Duota: =1.

Rasti: at=?

f’=mat (ratui) f=Mgsin (voverei) f’=f

f – trinties jëga veikianti voveræ. f=Mgcos

Mgcos=mat, ,

, ,

Mgcos=Mgsin, tg=, .
Atsakymas: .

3.93

Duota: R=0.02 m; =0.5.

Rasti: v=?

, , ,

, , ,

.
Atsakymas: v=0.63 m/s.
3.95

Duota: d=60 m; v2=100 m/s; R2=600 m; v1=v2=v3.

Rasti: a1=? a2=? a3=?

,

,

.
Atsakymas: a1=18.5 m/s2; a2=16.66 m/s2; a3=15.15 m/s2.

3.96

Duota: r=2 m; N=

=0.

Rasti: v0=?

, .
Atsakymas: v0=4.5 m/s.

3.97

Duota: R=2 m; m=40 kg; v=3 m/s.

Rasti: N=?

, .
Atsakymas: N=580 N.

3.98

Duota: v=10 m/s; d=8m.

Rasti: min=?

, , ,

, , .
Atsakymas: min=0.4.

3.99

Duota: v=3 m/s; R=30 m.

Rasti: =?

, ,

, , .
Atsakymas: =1.7.

3.100

Duota: v=72 km/h =20 m/s; R=800 m; d=5 m.

Rasti: h=?

,

, ,

,
Atsakymas: h=7.65 cm.

3. Gravitacijos jëgos

3.101

Duota: Mz=61024 kg; Mm=71022 kg; r=3.8108 m.

Rasti: r1=? d=?

, ,

kartus, ,

, , ,

,
Atsakymas: r1=3.42108 m; d=34104 km.

3.102

Duota: m=1 kg; r=3.84105 km =3.84108 m.

Rasti: F=?

Atsakymas: F=2.72 mN.

3.103

Duota: Mz=61024 kg; Mm=6.61023 kg; Rz=1.51011 m; Rm=2.281011 m; m=100 kg;

rz=6400 km =6.4•106 m;

Rasti: F=?

, ,

Atsakymas: karto; N.

3.104

Duota: Rz=6.4106 km; gz=9.8 m/s2.

Rasti: Mz=? z=?

,
Atsakymas: Mz=6•1024 kg; z=5.5•103 kg/m3.

3.105

Duota: rp=2rz; Hz; gz; G; H.

Rasti: v0=? gp=?

,

, , .
Atsakymas: ; .

3.106

Duota: r=8.9•106 m; v=11•103 m/s; R=9.1•106 m.

Rasti: gp=?

, , , ,

Atsakymas: gp=14.3 m/s2.

3.107

Duota: m=80 kg; D=12 m; w=4.04 rad/s.

Rasti: N=?

,
Atsakymas: N=8000 N.

3.108

Duota: T=1 para =86400 s; r=6400 km =6.4•106 m.

Rasti: R=?

, , ,

,
Atsakymas: Jei toks palydovas skris iš vaakarų į rytus arti pusiaujo, tai visą laiką bus ties ta pačia paviršiaus vieta. R=42•103 km.

3.109

Duota: p=z; .

Rasti: v=?

, , ,

,
Atsakymas: v=4 km/s.

3.110

Duota: R=8 m.

Rasti: w=?

(cilindrui),

, , , ,

Atsakymas: w=0.46 s-1.

3.111

Duota: R=6.4•106 m; h=5•103 m.

Rasti:

, ,

Atsakymas: karto.

3.112

Duota: r=50•109 m; Mm=6.6•1023 kg; Mz=6•1024 kg.

Rasti: F=?

Atasakymas: F=1.01•1017 N.

3.113
Duota: Mz=6•1024 kg; Mm=7•1022 kg; Ms=2•1030 kg;

Rz=6.4•106 m; Rm=3.8•108 m; Rs=1.5•1011 m.

Rasti:

, ,

, ,

,

,

Atsakymas: karto.

3.114

Duota: T=31536000 s; r=1.5•1014 m; Rs=6.95•108 m.

Rasti: Ms=? gs=?

, , ,
Atsakymas: Ms=2•1030 kg; gs=276 m/s2.

3.115

Duota: m1=106 kg; F1=3•107 N; m2=80 kg.

Rasti: a=? P=?

,

,
Atsakymas: P=2.4 kN; a=20 m/s2.

3.116

Duota: M=

=6•1024 kg; h=3•105 m; R=6.4•106 m; G=6.67•10-11 Nm2/kg2.

Rasti: T=?

, , ,

,
Atsakymas: T=90.2 min.

3.117

Duota: h=5•105 m; G=6.67•10-11 Nm2/kg2; M=6•1024 kg.

Rasti: g=?

Atsakymas: g=8.45 m/s2.

3.118

Duota: F=10 N; m=1 kg; a=1.2 m/s2.

Rasti: ma=?

, ,

, ,

, , ,

Leave a Comment