fizokos egzaminas

Fizikos uþdaviniø sprendimo metodaiSukamojo judëjimo dinamikaGravitacijos jëgosKûnø pusiausvyraSkysèiø ir dujø judëjimasTvermës dësniai

Parengë: Vilniaus Radvilø vid. m-klos. mokytoja ekspertė Ksavera Viskantienë ir 12E klasës mokinys Vytautas Kancleris

Vilnius1996 m.

Fizikos uþdavinyno 10-12 klasėsuþdaviniø sprendimai 3.76 – 4.24.Autoriai: S.Jakutis, A.Janavièius,V.Kavaliûnaitë, ir kt.

2. Sukamojo judëjimo dinamika

3.76 Duota: N=0; R; g. Rasti: Vmin=?

Atsakymas: .

3.77 Duota: R=0.8 m; r=0.05 m; r1=0.4 m.

Rasti: w=?

, , Atsakymas: w=3.6 rad/s.

3.78 Duota: v=36 km/h=10 m/s; R=6 m.

Rasti: =?

, , , , , , .Atsakymas: .

3.79 Duota: m=104 kg; v=15 m/s; R=100 m. Rasti: N1=?

, , , .Atsakymas: N1=12.05•104 N.

3.80 Duota: l=1 m; m=4•10-3 kg; =60.

Rasti: v=? N=?

, , , , , , , , , Atsakymas: v=4.5 m/s; N=7,8•10-2 N.

3.81

Duota: m=0.2 kg. Rasti: N1=? (horizontali)

, , , , , , .Atsakymas: N1=5.88 N.

3.82

Duota: m=0.2 kg. Rasti: N1=?

, , , , , , , Atsakymas: N1=11.76 N.

3.83

Duota: F=8000 N; R=200 m; m=80 kg; N=F. Rasti: v=?

, Atsakymas: v=134.3 m/s.

3.84 Duota: d=0.05 m; l=0.08 m; w=const.; =40.

Rasti: =?

w=2 , R=x+d, R=l•sin+d, mw2R=Tx, mw2R=mg•tg, 42 2mR=mg•tg, , Atsakymas: =1.4 s-1.

3.85 Duota: v=90 km/h =25 m/s; =0.65.

Rasti: Rmin=? =?

, , , , , , .Atsakymas: ; m; =57.

3.86

Duota: v=1260 km/h =350 m/s; r=8000 m. Rasti: n=? =?

tg=mg/N”, N”=mv2/r, tg=gr/v2, =57. P1=mv2/r, cos=N”/N, P2=N, N=N”/cos, N”=mv2/r, , , , , .Atsakymas: n=1.8 karto; =57.

3.87 Duota: T=20 N; m=1 kg.

Rasti: =?

, , , , , , , , , , .Atsakymas: =60.

3.88

a) ,

b) ,

c) .

3.90 Duota: M=2 kg; R=0.4 m; m=50 g =0.05 kg. Rasti: vmax=?

(Ratas ðokinës), (Ratas neðokinës), , , , , , ,

Atsakymas: m/s.

3.91 Duota: v=72 km/h =20 m/s; R=40.8 m; =0.7. Rasti: at=?

Ftr=mat, , , , Ftr=N, , , .Atsakymas: Vaþiuos tolygiai pastoviu greièiu at=0 m/s2.

3.92 Duota: =1.

Rasti: at=?

f’=mat (ratui) f=Mgsin (voverei) f’=f f – trinties jëga veikianti voveræ. f=Mgcos

Mgcos=mat, , , , Mgcos=Mgsin, tg=, .Atsakymas: .

3.93

Duota: R=0.02 m; =0.5. Rasti: v=?

, , , , , , .Atsakymas: v=0.63 m/s.3.95 Duota: d=60 m; v2=100 m/s; R2=600 m; v1=v2=v3. Rasti: a1=? a2=? a3=?

, , .Atsakymas: a1=18.5 m/s2; a2=16.66 m/s2; a3=15.15 m/s2.

3.96 Duota: r=2 m; N=0. Rasti: v0=?

, .Atsakymas: v0=4.5 m/s.

3.97

Duota: R=2 m; m=40 kg; v=3 m/s. Rasti: N=?

, .Atsakymas: N=580 N.

3.98

Duota: v=10 m/s; d=8m. Rasti: min=?

, , , , , .Atsakymas: min=0.4.

3.99

Duota: v=3 m/s; R=30 m. Rasti: =?

, , , , .Atsakymas: =1.7.

3.100 Duota: v=72 km/h =20 m/s; R=800 m; d=5 m. Rasti: h=?

, , , , Atsakymas: h=7.65 cm.

3. Gravitacijos jëgos

3.101 Duota: Mz=61024 kg; Mm=71022 kg; r=3.8108 m. Rasti: r1=? d=?

, , kartus, , , , , , Atsakymas: r1=3.42108 m; d=34104 km.

3.102

Duota: m=1 kg; r=3.84105 km =3.84108 m. Rasti: F=?

Atsakymas: F=2.72 mN.

3.103 Duota: Mz=61024 kg; Mm=6.61023 kg; Rz=1.51011 m; Rm=2.281011 m; m=100 kg; rz=6400 km =6.4•106 m; Rasti: F=?

, ,

Atsakymas: karto; N.

3.104 Duota: Rz=6.4106 km; gz=9.8 m/s2. Rasti: Mz=? z=?

, Atsakymas: Mz=6•1024 kg; z=5.5•103 kg/m3.

3.105 Duota: rp=2rz; Hz; gz; G; H. Rasti: v0=? gp=?

, , , .Atsakymas: ; .

3.106 Duota: r=8.9•106 m; v=11•103 m/s; R=9.1•106 m. Rasti: gp=?

, , , ,

Atsakymas: gp=14.3 m/s2.

3.107 Duota: m=80 kg; D=12 m; w=4.04 rad/s. Rasti: N=?

, Atsakymas: N=8000 N.

3.108 Duota: T=1 para =86400 s; r=6400 km =6.4•106 m. Rasti: R=?

, , , , Atsakymas: Jei toks palydovas skris iš vakarų į rytus arti pusiaujo, tai visą laiką bus ties ta pačia paviršiaus vieta. R=42•103 km.

3.109 Duota: p=z; . Rasti: v=?

, , , , Atsakymas: v=4 km/s.

3.110 Duota: R=8 m. Rasti: w=?

(cilindrui),

, , , ,

Atsakymas: w=0.46 s-1.

3.111 Duota: R=6.4•106 m; h=5•103 m. Rasti:

, ,

Atsakymas: karto.

3.112 Duota: r=50•109 m; Mm=6.6•1023 kg; Mz=6•1024 kg. Rasti: F=?

Atasakymas: F=1.01•1017 N.

3.113Duota: Mz=6•1024 kg; Mm=7•1022 kg; Ms=2•1030 kg; Rz=6.4•106 m; Rm=3.8•108 m; Rs=1.5•1011 m. Rasti:

, , , , , ,

Atsakymas: karto.

3.114 Duota: T=31536000 s; r=1.5•1014 m; Rs=6.95•108 m. Rasti: Ms=? gs=?

, , , Atsakymas: Ms=2•1030 kg; gs=276 m/s2.

3.115 Duota: m1=106 kg; F1=3•107 N; m2=80 kg. Rasti: a=? P=?

, , Atsakymas: P=2.4 kN; a=20 m/s2.

3.116 Duota: M=6•1024 kg; h=3•105 m; R=6.4•106 m; G=6.67•10-11 Nm2/kg2. Rasti: T=?

, , , , Atsakymas: T=90.2 min.

3.117 Duota: h=5•105 m; G=6.67•10-11 Nm2/kg2; M=6•1024 kg. Rasti: g=?

Atsakymas: g=8.45 m/s2.

3.118

Duota: F=10 N; m=1 kg; a=1.2 m/s2. Rasti: ma=?

, , , , , , ,