Energijos virsmai svyravimų procese

Energijos virsmai svyravimų procese

• Energijos virsmai matematinėje svyruoklėje:

A: Ep max = mgh max , Ek = 0, nes V = 0
B: Ek max = , Ep = 0
C: Ep max = mgh max , Ek = 0, nes V = 0
E = + mgh
Išvada: pagal tvermės dėsnį; kinetinė energija maksimali, lygi potencinei energijos maksimalei, o šios pastarosios energijos kinetinės ir potencinės energijos sumai, bet kuriuo laiko momentu:
Ek max = Ep max = Ek1 + Ep1
• Prie spyruoklės pritvirtinto kūno energijos virsmai:

A: Ep max = , Ek = 0
B: Ep = 0 , Ek max =
C: Ep max = , Ek = 0
Svyravimai apibūdinami greičiu bei pagreičiu. Bet svyruojant kūnui, abu šie dydžiai kinta: skirtinguose taškuose ir skirtingais laiko momentais jie yra nevienodi.
Svyruojančio kūno greitis labiausiai nutolusiuose nuo pusiausvyros padėties taškuose xm lygus nuliui – šiuose taškuose kūnas sustoja, po to pradeda judėti prišinga kryptimi. O per pusiausvyros padėtį x=0 kūnas praeina didžiausiu greičiu.
Kūno pagreitis tuo momentu, kai jis eina per pusiausvyros padėtį, lygus nuliui, nes tada jėga lygi nuliui F=kx. Tuose taškuose, kurie atitinka didžiausią kūno nuotolį nuo pusiausvyros padėties xm , pagreitis didžiausiais, nes ten tamprumo jėga didžiausia Fm=kxm.
Svyruojančio kūno greitis ir pagreitis kinta periodiškai: po kiekvieno periodo T greičio ir pagreičio vektorių kryptys ir moduliai pasikartoja