UAB „X“ ĮMONĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ

2094 0

KAUNO KOLEGIJOS

VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO

APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA

FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMA

UAB „X“ ĮMONĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ

Kursinis darbas

Kaunas, 2015

TURINYS

LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 5

ĮVADAS 6

1.finansinių rezultatų analizė teoriniu aspektu 7

1.1. Finansinių rezultatų analizės samprata 7

1.2. Finansinės analizės šaltiniai ir metodai 10

2.1. UAB „X“ įmonės charakteristika 16

2.2. Horizontalioji balanso analizė 16

2.3. Vertikali balanso analizė 21

2.4. Horizontali pelno (nuostolio) analizė 24

2.5. Vertikali pelno (nuostolio) analizė 29

2.6. Santikinių finansinių rodiklių analizė 31

2.6.1. Pelningumo rodiklių analizė 31

2.6.2. Likvidumo rodiklių analizė 32

2.6.3 Veiklos efektyvumo rodiklių analizė 33

IŠVADOS 37

LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI 39

PRIEDAI 40

 

Įmonės „X“ finansinių rezultatų analizė. Kursinis daarbas. Darbo vadovas doc., Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto apskaitos ir finansų katedra.

Darbo aktualumas. Šiuolaikinėmis sudėtingo ir konkurencingo verslo sąlygomis labai svarbu analizuoti ir prognozuoti įmonės finansinius rezultatus- tai padeda pasiekti finansinė analizė. Finansinė analizė vienas iš efektyviausių būdų įmonės esamai padėčiai įvertinti ir perspektyvoms įgyvendinti. Atlikus finansinę analizę, galima laiku atskleisti konkrečias problemas.

Kekviena įmonė suinteresuota į savo įmonės ūkinės-gamybinės veiklos efektyvumu, pelningumu, finansine rizika, galimybe išsilaikyti konkurencinėje rinkoje, svarbu išsiaiškinti, ar įmonės pelningumo ir plėtros galimybių prognozės yra teigiamos. Butent tookiu tikslu atliekama įmonės finansinių rezultatų analizė. Įmonė analizės rezultatais, gali pasinaudoti sprendimams priimti, kad ateityje išvenktų neigimų reiškinių ir galėtų didinti įmonės kapitalo efektyvumo panaudojimą

Darbo problema- įmonės mažai dėmesio skira finansinių rezultatų analizei.

Darbo tikslas- išnagrinėti finansinių rezultatų teorinius pagrindus ir

r remiantis jais, atlikti išsamią „X“ įmonės finansinių rezultatų analizę, pateikti išvadas.

Darbo metodai:

literaūros ir kitų informacijos šaltinių analizė;

horizontalioji, vertikalioji, santykinė analizė;

grafinė analizė.

Darbo struktūra. Darbe yra nagrinėjama finansinių rezultatų analizės teoriniai aspektai. Apžvelgiamos įvairių autorių teorijos, susijusios su finansinių rezultatų analize. Įvertinama analizės informacijos šaltinių svarba, bei analizuojami analizės metodai. Didžiausią darbo dalį sudaro praktinė dalis, kurioje yra atlikta UAB „X“ paslaugų įmonės finansinių rezultatų analizė. Išnagrinėjami UAB „X“ įmonės finansiniai rezultatai horizontaliosios, vertikaliosios ir santykinės analizės būdais. Išskyriami teigiami ir neigiami įmonės veiklos rezultatų veiksniai. Skaičiavimams ir analizei naudojami UAB „X“ įmonės metinės balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos. Išsiaiškinus UAB „X“ įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, pateikiamos išvados.

Darbą sudaro 37 puslapiai, 1 lentelė, 16 paveikslai, 1 literatūros ir informacijos šaltiniai, 7 priedai.

LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

LENTELĖS

1 lentelė. Tradicinės peelno (nuostolio) ir pridėtinės ekonominės vertės ataskaitų palyginimas 10

PAVEIKSLAI

1 pav. Absoliutaus finansinio rezultato skaičiavimo schema 8

2 pav. Finansinės analizės metodai 11

3 pav. UAB „X“ turto dalių dinamika 17

4 pav. UAB „X“ trumpalaikio turto dalių dinamika 2012-2014 metais 19

5 pav. UAB „X“ nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dinamika 2012-2014 metais 20

6 pav. UAB „X“ turto sudedamųjų dalių struktūra 2012-2014 metais 22

7 pav. UAB „X“ trumpalaikio turto sudedamųjų dalių sruktūra 2012-2014 metais 23

8 pav. UAB „X“ nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalių struktūra 2012-2014 metais 23

9 pav. UAB „X“ nuosavo kapitalo sudedamųjų dalių struktūra 2012-2014 metais 24

10 pav. UAB „X“ pa

ardavimų pajamų, pardavimo savikainos ir bendrojo pelno dinamika 2012-2014 metais. 26

11 pav. UAB „X“ veiklos sąnaudų ir veiklos pelno dinamika 2012-2014 metais. 28

12 pav. UAB „X“ grynojo pelno dinamika 2012-2014 metais 29

13 pav. UAB „X“ pelningumo rodiklių dinamika 2012-2014 metais 31

14 pav. UAB „X“ likvidumo rodiklių dinamika 2012-2014 metais 33

15 pav. UAB „X“ gautinų ir mokėtinų sumų efektyvumo rodilių dinamika 2012-2014 metais 35

16 pav. UAB „X“ padavimo savikaika ir veiklos sąnaudos 1-am pardavimo litui efektyvumo rodiklių dinamika 2012-2014 metais 36

Darbo aktualumas. Šiuolaikinėmis sudėtingo ir konkurencingo verslo sąlygomis labai svarbu analizuoti ir prognozuoti įmonės finansinius rezultatus- tai padeda pasiekti finansinė analizė. Finansinė analizė vienas iš efektyviausių būdų įmonės esamai padėčiai įvertinti ir perspektyvoms įgyvendinti. Atlikus finansinę analizę, galima laiku atskleisti konkrečias problemas.

Kekviena įmonė suinteresuota į savo įmonės ūkinės-gamybinės veiklos efektyvumu, pelningumu, finansine rizika, galimybe išsilaikyti konkurencinėje rinkoje, svarbu išsiaiškinti, ar įmonės pelningumo ir plėtros galimybių prognozės yra teigiamos. Butent tokiu tikslu atliekama įmonės finansinių rezultatų analizė. Įmonė analizės rezultatais, gali pasinaudoti sprendimams priimti, kad ateityje išvenktų neigimų reiškinių ir galėtų didinti įmonės kapitalo efektyvumo panaudojimą.

Darbo problema- įmonės mažai dėmesio skira finansinių rezultatų analizei.

Darbo tikslas- išnagrinėti finansinių rezultatų teorinius pagrindus ir remiantis jais, atlikti išsamią „X“ įmonės finansinių rezultatų analizę, pateikti išvadas.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti finansinių rezultatų analizės teorinius aspektus.

Pateikti trumpą UAB „X“ įmonės charakteristiką.

Išanalizuoti UAB ,,X“ įmonės finansinius re

ezultatus ir jų pakitimus 2012-2014 m.

Išskirti veiksnius, kurie sąlygojo UAB ,,X“ įmonės finansinius rezultatus.

Suformuoti išvadas.

Darbo objektas- UAB „X“ įmonės 2012-2014 m. finansiniai rezultatai.

Darbo metodai:

literaūros ir kitų informacijos šaltinių analizė;

horizontalioji, vertikalioji, santykinė analizė;

grafinė analizė.

Darbo struktūra. Darbe yra nagrinėjama finansinių rezultatų analizės teoriniai aspektai. Apžvelgiamos įvairių autorių teorijos, susijusios su finansinių rezultatų analize. Įvertinama analizės informacijos šaltinių svarba, bei analizuojami analizės metodai. Didžiausią darbo dalį sudaro praktinė dalis, kurioje yra atlikta UAB „X“ paslaugų įmonės finansinių rezultatų analizė. Išnagrinėjami UAB „X“ įmonės finansiniai rezultatai horizontaliosios, vertikaliosios ir santykinės analizės būdais. Išskyriami teigiami ir neigiami įmonės veiklos rezultatų veiksniai. Skaičiavimams ir analizei naudojami UAB „X“ įmonės metinės balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos. Išsiaiškinus UAB „X“ įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, pateikiamos išvados.

finansinių rezultatų analizė teoriniu aspektu

Šiame skyriuje aiškinama finansinių rezultatų analizės samprata ir vaidmuo įmonių veikloje. Trumpai apibūdinama analizės informacijos šaltinių svarba. Pateikiami pagrindiniai finansinių rezultatų analizės metodai bei apibūdinama jų paskirtis ir atlikimas.

1.1. Finansinių rezultatų analizės samprata

Įmonių veikla yra sudėtinga bei įvairiapusė, tačiau kiekvienos įmonės tikslas yra siekti gerų finansinių rezultatų, t. y. pelningos veiklos. Pelno siekimas yra susijęs su įmonės siekiu išgyventi konkurencinės rinkos sąlygomis. Jeigu įmonė pakankamai turi pelno, tai ji gali daryti investicijas, plėsti savo veiklą, kurti naujus produktus, teikti paslaugas ir taip už

žimti stabilią vietą rinkoje (4, p. 258). Taigi siekiant, kad įmonės veikla būtu sėkminga, ir ji pajėgtų konkuruoti rinkoje, ypač svarbu , kad įmonė akcentuotų ne tik vidinių veiksnių svarbą, bet ir kuo lankščiau prisitaikytų prie išorinės aplinkos pokyčių. Tačiau įmonės sunkiai suderina šiuos dalykus praktiškai. Daugelių įmonių problema yra nežinojimas priežasčių, nulėmusių tokį ar kitokį finansinį rezultatą. Tik nedidelė įmonių dalis reguliariai ir nuosekliai analizuoja veiklos finansinius rezultatus, jų pokyčius sąlygojusias priežastis, o kitose įmonėse yra sunkiai įsivaizduojamas laukiamas rezultatas. Įmonėms nelengva galvoti apie tolesnį įmonės vystimąsi, kai nesuvokiama kas darosi aplink ir kur link veiklos rezultatai krypsta. Sprenžiant šiuos uždavinius , svarbu įvertinti įmonės esamą padetį ir galimybes ateityje- objektyviausias būdas tinkamai tai padaryti yra finansinė analizė.

Skirtingi autoriai savo knygose pateikia įvairius finansinės analizės apibrėžimus. J. Mackevičius, D.Poškaitė, L.Villis savo knygoje „Finansinė analizė” pateikia štai tokį finansinės analizės apibrėžimą: „tai visapusis, objektyvus ir nuoseklus įmonės finansinės ir kitų su ja susijusių veiklų tyrimas siekiant padėti įmonės vadovybei priimti teisingus valdymo sprendimus ir įgyvendinti numatytus tikslus“ (5, p. 8). L. Juozaitenė finansinę analizę interpretuoja kaip „procesą, kurio metu, taikant tam tikrus matematinius ir statistinius metodus, įmonės veiklos duomenis siekiama paversti naudinga informacija“ (3, p. 67) O pagal D. Šlekiene, I. Klimavičiene „finansinė analizė- tai verslo praeities, e. . .

Join the Conversation