UAB „ATILA“ FINANSINĖ ANALIZĖ

TURINYS1. Įmonės komercinė finansinė veikla ¬¬¬¬___________________________________________________ 32. Įmonės veiklos finansinė analizė______________________________________________________ 63. Santykiniai įmonės rodikliai _________________________________________________________ 174. Bankroto tikimybės įvertinimas ______________________________________________________ 19Literatūra _________________________________________________________________________ 20

ĮMONĖS KOMERCINĖ FINANSINĖ VEIKLA

UAB „ATILA“Vytauto 25LT-5500, MažeikiaiĮmonės kodas 2654789, PVM mokėtojo kodas 123465557„Hansa-LTB Mažeikių filialas; a/s 741852963789

Uždaroji akcinė bendrovė “ATILA” yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Ji įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais, akcinių bendrovių įstatymu bei šiais įstatais.Uždaroji akcinė bendrovė “ATILA” (toliau vadinama Bendrovė ) yra juridinis asmuo ir turi komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Ji turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ir savarankišką balansą.Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.Bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai.Bendrovės ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.Bendrovės tikslai yra : pastovus pajamingumo siekimas, apyvartos didinimas , išlaidų mažinimas.Pajamingumo siekimas – tai pelno paskirstymas vartojimui ( išmokėjimai iš pelno ) ir investicijoms , vartojimui skirtų lėšų didinimas , dividendų , viršijančių banko palūkanų normą, reguliarus išmokėjimas.Bendrovės komercinė – ūkinė veikla : 1) Automobilių gamyba 2) Statinių ir jų dalių statyba; civilinė statyba 3) Pastato įrengimas 4) Automobilių pardavimas 5) Sunkvežimių didmeninė prekyba 6) Sunkvežimių mažmeninė prekyba 7) Automobilių priežiūra ir remontas 8) Automobilių atsarginių dalių ir reikmenų pardavimas 9) Viešbučiai10) Kempingai ir aprūpinimas kita laikina buveine 11) Krovinių vežimas geležinkeliu12) Keleivių tvarkaraštyje nenurodytas kitas sauskelių transportas 13) Krovinių vežimas keliais 14) Krovinių vežimas sunkvežimiais 15) Krovinių vežimas specialiuoju transportu 16) Sunkvežimių su vairuotoju nuoma 17) Krovinių vežimas laivais jūroje 18) Krovinių vežimas oro transportu 19) Krovinio tvarkymas ir laikymas 20) Krovinių pakrovimas ir iškrovimas21) Laikymas ir sandėliavimas

22) Kita papildoma suskelių transporto veikla23) Kita papildoma vandens transporto veikla24) Kita papildoma oro transporto veikla25) Kitų transporto agentūrų veikla26) Muitinės tarpininko veikla27) Krovinių siuntimas, tvarkymas, vežimo organizavimas28) Vežimo dokumentų ir kelionės lapų parengimas ir išdavimas29) Keleivių tvarkaraštyje nurodytas kitas sauskelių transportas30) Kelionių agentūrų veikla31) Nuosavo turto išnuomojimas32) Kitų transporto priemonių nuoma33) Konteinerių nuoma34) Kitų mašinų ir įrengimų nuoma35) Rinkos konjunktūros tyrimas36) Verslo ir valdymo konsultacijų teikimas 37) Reklama38) Aukcionų veikla.Licencijuojamą arba reikalaujančią leidimų veiklą Bendrovė vykdo tiktai gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.Bendrovė gali : 1) Turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose, savo simboliką bei antspaudą, kuriame įrašyta :Lietuvos Respublika .Klaipėda. Uždaroji akcinė bendrovė “ATILA”, gali juos keisti ir naudoti savo nuožiūra;2) Pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, jį parduoti, išnuomoti ar kitaip juo disponuoti;3) Vykdyti komercinę-ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;4) Pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti,įkeisti, parduoti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius;5) Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti pinigus bankams ir skolintis piniginių lėšų iš bankų bei nepelno organizacijų, finansuojamų tarptautinių organizacijų ir kitų vyriausybių pagal programas, suderintas su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos įgaliota instituciją sudarydama paskolų sutartis, taip pat skolintis pinigų iš kitų ūkio subjektų ir savo akcininkų už palūkanas, nustatomas sutartimi.Bendrovė turi teisę skolinti pinigus kitiems ūkio subjektams ,įsigydama jų kredito vertybinius popierius ( po visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo paprasta balsų dauguma). Bendrovė , skolindamas pinigų iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti jiems savo turto. Paskolos sutarties sudarymo dieną nustatoma metinė palūkanų norma negali būti didesnė už vidutinę praėjusio ketvirčio Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių palūkanų normą. Bendra iš akcininkų ar kitų ūkio subjektų gautų paskolų ir kitiems ūkio subjektams paskolintų lėšų suma Bendrovėje tuo pačiu metu negali viršyti jos nuosavo kapitalo.Bendrovė neturi teisės skolinti pinigų kitiems asmenims, jeigu pati yra jų pasiskolinusi iš akcininkų ar kitų ūkio subjektų.
6) Nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainį; tarifus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus;7) Atsiskaityti su tiekėjais ir klientais už prekes ir paslaugas ,bet kuria sutarta forma;8) Parengti ir realizuoti pensijinių priedų ir pašalpų mokėjimo, dalyvavimo bendrovės kapitale ir pelne projektus, premijų ir privilegijų sistemas;9) Skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, sportui ir kitiems tikslams;10) Reorganizuotis, būti kitos bendrovės steigėja ir akcininke, pagal sutartis su kitomis įmonėmis jungtis į susivienijimus, steigti asociacijas, konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui, ir išeiti iš jų.Neatsiskaičius su kreditoriais per nustatytus terminus, jei įsiskolinimas didesnis kaip 5 % Bendrovės įstatinio kapitalo, draudžiama investuoti turtą į kitą įmonę be raštiško šių kreditorių sutikimo.11) Priimti į darbą ir atleisti iš darbo darbuotojus, nustatyti jų teises ir pareigas, darbo užmokestį;12) Nustatyti savo vidaus struktūrą , steigti savo filialus Lietuvoje ir kitose valstybėse, apibrėžti jų statusą ir veiklą;13) Priimti, keisti ir papildyti savo įstatus, reglamentus, vidaus taisykles;14) Bendrovė taip pat gali turėti ir kitokias, šiuose įstatuose nenumatytas, teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

ĮMONĖS VEIKLOS FINANSINĖ ANALIZĖ

Analizė tiria įmonių veiklos reiškinius gamybos sferoje, teikiant paslaugas, tarpininkavimo paslaugose, bei ūkio subjektų finansinę veiklą ir jos rezultatus. Įmonės ūkinės finansinės veiklos analizė -tai ūkinio vyksmo tyrimas, naudojant mokslo ir praktikos sukurtus būdus. Veiklos duomenys tyrinėjami, norint objektyviai atsakyti į klausimus: kokie verslo rezultatai per tiriamąjį laikotarpį, kodėl tokie rezultatai ir kokie jie galėjo būti, efektyviau panaudojus resursus. Analizė visuomet tiria veiklos pasekmes per tam tikrą laikotarpį ir vertina tiriamojo objekto finansinę būklę iki tam tikros datos. Įmonės savininkai ir vadybininkai nori žinoti ne tik kas įvyko ir kodėl įvyko, bet ir kaip analizės rezultatais pasinaudoti pagrįstiems sprendimams priimti, kad ateityje išvengtų neigiamų reiškinių ir didintų kapitalo efektyvumą.

Įmonės finansinė analizė yra ekonominės analizės sudėtinė dalis plačiąja prasme. Finansinė analizė vadyboje užima svarbiausią vietą, nes tiria veikos ekonomines finansines pasekmes ir jų priežastis. Finansinis veiklos rezultatas daug kuo priklauso nuo įmonės ūkinės veiklos, jos efektyvumo, vadybos lygio, racionalaus finansų ir kitų įmonės išteklių naudojimo. Tuo pačiu, ūkinės veiklos sėkmė priklauso nuo jos finansų būklės. Kiekvienoje įmonėje turi būti: sukurta efektyvi informacinė sistema; sukaupta duomenų bazė; sukomplektuotas kvalifikuotas finansų tarnybos personalas.Finansų analizės tyrimo objektas yra įmonių finansinė veikla ir jos rezultatai.Finansinės veiklos analizės tikslus galima nusakyti šitaip:• Nuolat tirti ir vertinti įmonės finansų srautų tendencijas, finansinį stabilumą, išteklių naudojimą,neigiamų nuokrypių priežastis;• Tirti vidaus ir aplinkos veiksnių įtaką rezultatams, taip pat veiklos gerinimo galimybes;• Kontroliuoti ir vertinti visos įmonės ir atskirų jos gamybinių padalinių prognozės planų vykdymą;• Suformuoti rodiklių sistemą finansiniams normatyvams apskaičiuoti, prognoziniamsskaičiavimams atlikti, vadybos sprendimams pagrįsti ir jų pasekmėms vertinti;• Nustatyti vadybos kokybės lygį ir parengti jo gerinimo priemones.Finansų analizė visada remiasi apskaitos duomenimis, nors atskirais atvejais galima naudotis ir kitais šaltiniais.Yra skiriamos dvi finansų analizės rūšys: vidinė ir išorinė finansų analizė.Vidinę finansų analizę, remdamiesi įmonės informacine baze, atlieka patys įmonės darbuotojai. Dažniausiai ji būna išsami, tiksli ir visapusiška. Vadovai priimdami sprendimus vadovaujasi šios analizės duomenimis.Išorinę finansų analizę dažniausiai atlieka įmonėje nedirbantys ekspertai, kurie negali iš esmės susipažinti su įmonės vidine informacijos baze. Ši analizė daugiau būna formalizuota, nes ji daroma iš pateiktos finansinės atskaitomybės.Finansų analizės vartotojai skirstomi i tokias grupes: savininkai; komerciniai partneriai; kreditoriai; Lietuvos valstybinės įstaigos (“Valstybinė mokesčių inspekcija”; Socialinio draudimo fondas; Statistikos departamentas ir kt.); įmonės darbuotojai; finansų analitikai ir konsultantai.
Laiko atžvilgiu finansinė analizė gali būti skirstoma į: perspektyvinę ir operatyvinę.Perspektyvinė analizė apima įvairių projektų vertinimą, siekiant priimti ilgalaikius strateginius sprendimus.Operatyvinė analizė atliekama naudojantis apskaitos duomenimis už tam tikrą veiklos laikotarpį. Šia analize siekiama iš anksto nustatyti finansinius rezultatus ir pakoreguoti planus, ir tuo pačiu priimti naujų veiksmų programą. Vienas šios analizės tikslų yra išankstinis neigiamų ar teigiamų rezultatų išaiškinimas.Darant nesudėtingą finansų analizę, galima išskirti tokias jos rūšis:• Horizontalioji analizė;• Vertikalioji analizė;• Santykinė analizė.Horizontalioji analizė atliekama tada, kai finansinių ataskaitų dydžiai lyginami su praėjusio laikotarpio ar užduočių duomenimis, o nukritimai išreiškiami absoliučiais arba santykiniais dydžiais. Ši analizė parodo finansinių rodiklių dinamiką, tačiau neišryškina priežasčių, dėl kurių įvyko rodiklių pakitimai. Ji dažnai taikoma analizuojant įmonės balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų duomenis. Horizontaliosios analizės atmaina yra TREDO analizė. Naudojantis šia analize yra analizuojami 5-10 metų finansinių ataskaitų duomenys bei apskaičiuojami rodiklių pasikeitimai, ir tokiu būdu atskleidžiamos finansinių rezultatų pasikeitimo tendencijos bei dėsningumai.Vertikalioji analizė atliekama tada, kai kiekvienas finansinės ataskaitos rodiklis lyginamas su bendruoju, baziniu tos ataskaitos rodikliu, o gautas dydis išreiškiamas tik procentais. Šią analizę galima pavadinti struktūros skaičiavimo analize. Atliekant keletą metų finansinių rodiklių struktūrinę analizę, galima nustatyti rodiklių pakitimo priežastį.Santykinė analizė kai kada vadinama koeficientų analizė. Šie koeficientai išreiškia finansinių ataskaitų bei kitos informacijos duomenų tarpusavio ryšius. Koeficientai gali būti lyginami su kitų laikotarpių tais pačiais rodikliais.Visiems analizės uždaviniams spręsti reikia daug įvairios ekonominės informacijos. Pagrindiniai finansų analizės šaltiniai gali būti grupuojami taip:1) įmonės finansinės apskaitos bei atskaitomybės dokumentai;2) šalies įstatymai, LRV bei savivaldybių nutarimai, statistikos departamento informacija;
3) neapyskaitiniai šaltiniai (atsiliepimai bei žinios iš visuomenės informavimo priemonių,informacija surenkama apklausos, stebėjimo ir kitais metodais).Praktikoje dažniausiai naudojamas pirmasis finansų analizės šaltinis, kuris susideda iš šių dokumentų:1) balansas;2) pelno (nuostolio) ataskaita;3) pelno paskirstymo ataskaita;4) pinigų srautų (finansinės būklės pakitimo) ataskaita;5) paaiškinamasis rastas.Dabartiniu metu finansinės ataskaitos yra suderintos su užsienio šalių ataskaitomis, tai palengvina rodiklių skaičiavimą bei naudojimą.Balansas – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę finansinių metų dieną.Pelno (nuostolio) ataskaita — finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos per finansinius metus uždirbtos pajamos bei sąnaudos uždirbant šias pajamas ir veiklos rezultatai.Pinigų srautų ataskaita — finansinė ataskaita, nurodanti įmonės finansinių metų pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukas bei išmokas.Pelno paskirstymo ataskaitoje matyti kokią dalį grynojo pelno (atskaičius pelno mokestį) savininkai skiria į rezervus, dividendams, nuostoliams padengti bei palieka nepaskirstytą, perkeliant jį į kitus finansinius metus.Paaiškinamasis raštas – metinės finansinės atskaitomybės dalis, kurioje paaiškinamos balanse, pelno (nuostolio), pinigų srautų ataskaitose nurodytos sumos arba pateikiama išsami jų analizė, taip pat papildoma informacija, kurios nereikalaujama pateikti finansinės atskaitomybės ataskaitose.

Horizontalioji UAB “ATILA” 1999,2000 metų balanso analizė:

EiLNr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Lyginamieji meta 1999-2000

Dydžiai

absoliutūs santykiniaiA. Ilgalaikis turtas 99154 108548 9394 109.5%

I. Formavimo savikaina 122 90 -32 73.8%II. Nematerialus tarias 12352 12002 -350 97.2%III. Materialus turtas 76930 86206 9276 112.1%III.1. Žemė III.2. Pastatai 52100 50900 -1200 97.8%III.3. Statiniai ir mašinos III.4. Transporto priemonės III.5. Kiti įrenginiai ir įrankiai 20650 32535 11885 157.6%III.6. Kitas materialus turtas 4180 2771 -1409 66.3%III.7. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėj. IV. Ilgalaikis finansinis turtas 3250 3750 500 115.4%V. Po vienerių metų gautinos sumos 6500 6500 0 100%V.l. Pirkėjų įsiskolinimas V.2. Kitos gautinos sumos 6500 6500 0 100%B. Trumpalaikis turtas 25261 27744 2483 109.8%

I. Atsargos ir nebaigtos vykdyti sut. 16431 16417 -14 100%1.1. Atsargos 16201 16417 216 101.3%1.2. Nebaigtos vykdyti sutartys 230 -230 II. Per vienerius metus gautinos sum. 316 285 -31 90.2%

II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 316 285 -31 90.2%II.2. Kitos gautinos sumos III. Investicijos ir terminuoti indėliai IV. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 8514 11042 2528 129.7%

EiLNr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Lyginamieji metai 1999-2000

Dydžiai

absoliutūs santykiniaiC. Sukauptos (gautinos) pajamos ir 74 256 182 345.9% ateinančio laikotarpio sąnaudos

Turtas iš viso 124489 136548 12059 109.7%

A. Kapitalas ir rezervai 76678 94801 18123 123.6%

L Kapitalas 40000 42500 2500 106.3%1.1. Įstatinis (pasirašytas) 40000 42500 2500 106.3%1.2. Nepareikalautas apmokėti II Akcijų priedai 4000 4250 250 106.3%III Perkainojimo rezervas IV Rezervai 4650 5930 1280 127.5%IV.l. Įstatymo numatyti 4150 4930 780 118.8%IV.2. Nepaskirstityni IV.3. Paskirstityni 500 1000 500 200%V. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 28028 42121 14093 150.3%

B. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) – – – –

C. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai 6050 6605 555 109.2%

I. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atid. 6050 6605 555 109.2%II. Atidėti mokesčiai

D. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 5604 5223 -381 93.2%EiLNr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Lyginamieji meta 1999-2000

Dydžiai

absoliutūs santykiniai

I. Financines skolos 704 323 -381 45.9%I.1. Kreditinėms institucijoms I.2. Kitos II. Prekybos skolos (skolos susįju- 4900 4900 0 100% sios su prekių pardavimu) II.l. Tiekėjams II.2. Apmokėti vekseliai 4900 4900 0 100%III. Avansu gautos sumos pagal pasi- rašytas sutartis IV. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalai- kiai įsipareigojimai

E. Per vienerius metus mokėtinos su- mos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 36077 27919 -8158 77.4%

I. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis II. Finansinės skolos 5000 11500 6500 230%II.1. Kreditinėms institucijoms 5000 11500 6500 230%II.2. Kitos III. Prekybos skolos (skolos susiju- 1281 402 -879 31.4% sios su prekių pardavimu) III.1. Tiekėjams 1281 402 -879 31.4%III.2. Apmokėti vekseliai IV. Avansu gautos sumos pagal pasi- 7820 – -7820 rašytas sutartis V. Mokesčiai,atlyginimai,soc.draudimas 14422 8491 -5931 58.9%V.l. Mokesčiai 11779 7854 -3925 66.7%V.2. Atlyginimai ir soc. draudimas 2643 637 -2006 24.1%VI. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalai- 7554 7526 -28 99.6%

EiLNr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Lyginamieji meta 1999-2000 Dydžiai absoliutūs santykiniai kiai įsipareigojimai

F. Sukauptos sąnaudos ir ateinančio 80 2000 1920 2500% laikotarpio pajamos

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso 124489 136548 12059 109.7%

Vertikalioji UAB „ATILA“ 1999,2000 metų balanso analizė:Eil.Nr. Straipsniai Finansiniai metai(1999)

Finansiniaimetai(2000) Vertikalioji metų analizė 1999 metai 2000 metaiA. Ilgalaikis turtas 99154 108548 79.7% 79.5%

I Formavimo savikaina 122 90 0.1% 0.1%II. Nematerialus turtas 12352 12002 9.9% 8.8%III. Materialus turtas 76930 86206 61.9% 63.1%III.1. Žemė HI.2. Pastatai 52100 50900 41.9% 37.3%III.3. Statiniai ir mašinos IH.4. Transporto priemonės III.5. Kiti įrenginiai ir įrankiai 20650 32535 16.6% 23.8%III.6. Kitas materialus turtas 4180 2771 3.4% 2%III.7. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokei. IV. Ilgalaikis finansinis turtas 3250 3750 2.6% 2.7%V. Po vienerių metu gautinos sumos 6500 6500 5.2% 4.8%V.l. Pirkėjų įsiskolinimas V.2. Kitos gautinos sumos 6500 6500 5.2% 4.8%

B. Trumpalaikis turtas 25261 27744 20.3% 20.5%

I Atsargos ir nebaigtos vykdyti sut. 16431 16417 13.2% 12%I.1. Atsargos 16201 16417 13% 12%1.2. Nebaigtos vykdyti sutartys 230 0.2% –II. Per vienerius metus gautinos sum. 316 285 0.3% 0.2%II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 316 285 0.3% 0.2%II.2. Kitos gautinos sumos III. Investicijos ir terminuoti indėliai IV. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 8514 11042 6.8% 8.1%

EiLNr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Vertikalioji metų analizė

metai(1999) metai(2000) FinansiniaiMetai(1999) FinansiniaiMetai(2000)C. Sukauptos (gautinos) pajamos ir 74 256 0,1% 0.2% ateinančio laikotarpio sąnaudos

Turtas iš viso 124489 136548 100% 100%

A. Kapitalas ir rezervai 76678 94801 61.6% 69.4%

I. Kapitalas 40000 42500 32.1% 31.1%I.1. Įstatinis (pasirašytas) 40000 42500 32.1% 31.1%I2. Nepareikalautas apmokėti II. Akcijų priedai 4000 4250 3.2% 3.1%III. Perkainojimo rezervas IV. Rezervai 4650 5930 3.7% 4.3%IV.l. Įstatymo numatyti 4150 4930 3.3% 3.6%IV.2. Nepaskirstityni IV.3. Paskirstityni 500 1000 0.4% 0.7%V. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 28028 42121 22.5% 30.9%

B. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) – – – –

C. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai 6050 6605 4.8% 4.8%

I. Įsipareigojimų ir reikalavimų pad. Atid. 6050 6605 4.8% 4.8%II. Atidėti mokesčiai

D. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 5604 5223 4.5% 3.8%

Eil.Nr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Vertikalioji metų analizė 1999 metai 2000 metai

I. Finansinės skolos 704 323 0.6% 0.2%I.1. Kreditinėms institucijoms I.2. Kitos II. Prekybos skolos (skolos susiju- 4900 4900 3.9% 3.6% sios su prekių pardavimu) II.1. Tiekėjams II.2. Apmokėti vekseliai 4900 4900 3.9% 3.6%III Avansu gautos sumos pagal pasi- rašytas sutartis IV. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalai- kiai įsipareigojimai

E. Per vienerius metus mokėtinos su- mos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 36077 27919 29% 20.4%

I. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis II. finansinės skolos 5000 11500 4% 8.4%II.1. Kreditinėms institucijoms 5000 11500 4% 8.4%II.2. Kitos III. Prekybos skolos (skolos susiju- 1281 402 1% 0.3% sios su prekių pardavimu) III.1. Tiekėjams 1281 402 1% 0.3%

III.2. Apmokėti vekseliai IV. Avansu gautos sumos pagal pasi- 7820 – 6.3% – rašytas sutartis V. Mokesčiai,atlyginimai,soc.drandimas 14422 8491 11.6% 6.2%V.l. Mokesčiai 11779 7854 9.5% 5.8%V.2. Atlyginimai ir soc. draudimas 2643 637 2.1% 0.4%VI. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalai- 7554 7526 6.1% 5.5% kiai įsipareigojimai

F. Sukauptos sąnaudos ir ateinančio 80 2000 0.1% 1.5% laikotarpio pajamos

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso 124489 136548 100% 100%

Horizontalioji UAB „ATILA“1999,2000 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė:Eil.Nr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Lyginamieji meta 1999-2000

Dydžiai

absoliutūs santykiniaiI. Pardavimai ir parduotų prekių bei paslaugų savikaina 344436 351467 7031 102.4%I.1. Pardavimai 204245 209184 4939 102.4%I.2. Parduotų prekių ir paslaugų savikaina 140191 142283 2092 101.5%II. Bendrasis pelnas 64054 66901 2847 104.4% (nuostolis) III. Veiklos pajamos ir sąnaudos Pajamos Sąnaudos 35910 37612 1702 104.7%IV. Veiklos pelnas 28144 29289 1145 104.1% (nuostolis) V. Finansinė ir investicinė veikla V.l. Pajamos 3681 3519 -162 95.6%V.2. Sąnaudos 2828 2962 134 104.7%VI. Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) 28997 29846 849 102.9% prieš apmokestinimą VII. Ypatingoji veikla VII.1. Pagaute VII.2 Netekimai VIII. Ataskaitinių metų pelnas prieš ap- 28997 29846 849 102.9% mokestinimą IX. Pelno mokestis 6492 6973 481 107.4%X. Grynasis ataskaitinių metų pelnas 22505 22873 368 101.6% paskirstymui

Vertikalioji UAB „ATILA“1999,2000 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė:Eil.Nr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Vertikalioji metų analizė 1999 metai 2000 metaiI. Pardavimai ir parduotų prekių bei paslaugų savikaina 344436 351467 100% 100%I.1. Pardavimai 204245 209184 59.3% 59.5%I.2. Parduotų prekių ir paslaugų savikaina 140191 142283 40.7% 40.5%II. Bendrasis pelnas 64054 66901 18.6% 19% (nuostolis) III. Veiklos pajamos ir sąnaudos Pajamos Sąnaudos 35910 37612 10.4% 10.7%IV. Veiklos pelnas 28144 29289 8.2% 8.3% (nuostolis) V. Finansinė ir investicinė veikla V.l. Pajamos 3681 3519 1.1% 1%V.2. Sąnaudos 2828 2962 0.8% 0.8%VI. Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) 28997 29846 8.4% 8.5% prieš apmokestinimą VII. Ypatingoji veikla VII.l. Pagaute VII.2 Netekimai VIII. Ataskaitinių metų pelnas prieš ap- 28997 29846 8.4% 8.5% mokestinimą IX. Pelno mokestis 6492 6973 1.9% 2%X Grynasis ataskaitinių metų pelnas 22505 22873 6.5% 6.5% paskirstymui

SANTYKINIAI ĮMONĖS RODIKLIAI

Rodikliai Žymė¬jimas Apskaičiavimo formulė Komentarai PELNINGUMO

1. Bendrasis pelningumas BP (Bendrasis pelnas / (Ilgalaikis turtas + Trumpalaikis turtas)) x 100% Parodo, kiek bendrojo pelno tenka vienam litui turto. 2. Grynasis pelningumas GP (Grynasis pelnas /(Ilgalaikis turtas + Trumpalaikis turtas))xlOO% Parodo, kiek grynojo pelno tenka vienam litui turto. 3. Pardavimų pelningumas PP (Grynasis pelnas / Pardavimų apimtis)x100% Parodo, kiek grynojo pelno tenka vienam parduotos produkcijos litui

4. Nuosavybės grąžos rodiklis NGR (Grynasis pelnas / Savininkų nuosavybė)xlOO% Parodo, kiek grynojo pelno gaunama vienam savininkų nuosavybes litui. LIKVIDUMO 1. Bendrasis likvidumas BL Savininkų nuosavybė / Bendrieji įsipareigojimai Parodo, kiek kartų savininkų nuosavybė viršija bendruosius įsipareigojimus 2. Einamasis likvidumas EL Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai Parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas

viršija trumpalaikius Įsipareigojimus. 3. Kritinio vertinimo KĮK (Trumpalaikis turtas – Gamybinės atsargos) /Trumpalaikiai įsipareigojimai Parodo, kiek kartų greitai realizuojamas turtas viršija trumpalaikius

koeficientas įsipareigojimus. APYVARTUMO 1. Viso turto apyvartumas VTA Pardavimų apimtis / Turto vertė Parodo, kokia pardavimų apimtis tenka kiekvienam turto litui 2. Atsargų apyvartumas AA Pardavimai/ Atsargų vertė Parodo, kiek apyvartų per laikotarpį padaro atsargos. 3. Vidutinė debitorinio įsiskolinimo trukmė VDĮT Debitorinis įsiskolinimais x 360 /Pardavimų apimtis Parodo, per kiek dienų vidutiniškai gaunamas debitorinis įsiskolinimas. SKOLŲ VALDYMO 1. Įsiskolinimo koeficientas ĮK Bendrieji įsipareigojimai/ Savininkų nuosavybė Parodo įmonės finansinių išteklių struktūrą. 2. Manevringumo koeficientas MK (Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai įsipareigojimai) / Savininkų nuosavybė Parodo apyvartinio kapitalo santykį su visa savininkų nuosavybe. 3. Bendrųjų įsipareigojimų ir viso turto santykis BĮ/VT Bendrieji įsipareigojimai/ Visas turtas Parodo, kokia dalis, formuojant įmonės aktyvus, yra skolinta. 4. Kreditorinio įsiskolinimo trukmė KĮT Kreditorinis įsiskolinimas x 360 / Pardavimų apimtis Parodo, per kiek dienų vidutiniškai įmonė grąžina skolas kreditoriams.

Pelningumo, likvidumo, apyvartumo ir skolų valdymo rodiklių reikšmės pagal UAB „ATILA“ balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų duomenis:

Rodikliai Žymė¬jimas Apskaičiavimo formulė ReikšmėPELNINGUMO

1999m. 2000m.1. Bendrasis pelningumas BP (Bendrasis pelnas / (Ilgalaikis turtas + Trumpalaikis turtas)) x 100% 51.5% 49.1%2. Grynasis pelningumas GP (Grynasis pelnas /(Ilgalaikis turtas + Trumpalaikis turtas))xlOO% 18.1% 16.8%3. Pardavimų pelningumas PP (Grynasis pelnas / Pardavimų apimtis)x100% 11% 10.9%4. Nuosavybės grąžos rodiklis NGR (Grynasis pelnas / Savininkų nuosavybė)xlOO% 27.2% 22.6%LIKVIDUMO 1. Bendrasis likvidumas BL Savininkų nuosavybė / Bendrieji įsipareigojimai 2 3.12. Einamasis likvidumas EL Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai 0.7 13. Kritinio vertinimo KĮK (Trumpalaikis turtas – Gamybinės atsargos) /Trumpalaikiai įsipareigojimai 0.3 0.4APYVARTUMO 1. Viso turto apyvartumas VTA Pardavimų apimtis / Turto vertė 1.6 1.5

2. Atsargų apyvartumas AA Pardavimai/ Atsargų vertė 12.6 12.73. Vidutinė debitorinio įsiskolinimo trukmė VDĮT Debitorinis įsiskolinimais x 360 /Pardavimų apimtis 1 1SKOLŲ VALDYMO 1. Įsiskolinimo koeficientas ĮK Bendrieji įsipareigojimai/ Savininkų nuosavybė 0.50 0.332. Manevringumo koeficientas MK (Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai įsipareigojimai) / Savininkų nuosavybė -0.11 -0.0023. Bendrųjų įsipareigojimų ir viso turto santykis BĮ/VT Bendrieji įsipareigojimai/ Visas turtas 0.34 0.244. Kreditorinio įsiskolinimo trukmė KĮT Kreditorinis įsiskolinimas x 360 / Pardavimų apimtis 64 48

BANKROTO TIKIMYBĖS ĮVERTINIMAS UAB “ATILA”Bankroto diagnozavimas pagrįstas nuolatiniu stebėjimu ir įvertinimu. Norint kuo greičiau pastebėti bankroto atsiradimo priežastis bei įvertinimo būdus, reikia surasti bankroto tikimybę. Tam yra taikomas Altmano metodas.Bankroto tikimybė apskaičiuojama pagal formulę:Z = 1,2 Apyvartinis kapitalas / Turtas + 1,4 Nepaskirstytas pelnas / Turtas + 3,3 Pelnas prieš apmokestinimą / Turtas + 0,6 Suminė akcijos rinkos kaina / Įsipareigojimą! + Pardavimų apimtis / Turto Z – bankroto tikimybėJeigu Z lygu l ir mažiau – bankroto tikimybė nedidelė.Jeigu Z mažiau arba lygu l ,8 – bankroto tikimybė labai didelė.Jeigu Z nuo 1,7 iki 2,7 – bankroto tikimybė didelė.Jeigu Z nuo 2,8 iki 2,9 – galimas bankrotas.Jeigu Z nuo 3 ir daugiau – bankroto tikyba labai žema,UAB “ATILA” bankroto tikimybė lygi: 1999m.Z = 1,2 (25261-36077/124489) + 1,4 (28028/124489) + 3,3 (28997/124489) + 0,6 (40000/41680) + +(204245/124489) = – 0,1 + 0,32 + 0,77 + 0,58 + 1,64 = 3,21 Bankroto tikimybė labai žema.2000 m.Z = 1,2 (27744-27919/136548) + 1,4 (42121/136548) + 3,3 (29846/136548) + 0,6 (42500/33142) + +(209184/136548) = – 0,002 + 0,43 + 0,72+ 0,77 + 1,53 = 3,45 Bankroto tikimybė labai žema.Iš skaičiavimų matosi, kad UAB “ATILA” bankroto tikimybė yra labai žema ir tai reiškia, kad bendrovė racionaliai vykdo savo veiklą.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Z.Gaidienė Finansų valdymas. – K.: Pasaulio lietuvių kultūros mokslo ir švietimo centras, 1998.-125.2. V.Kvedaraitė Įmonės finansų valdymas. – V.: LII, 1997.-63.3. Martinkus ir Žilinskas Ekonomikos pagrindai/vadovėlis.-K.: Technologija, 2001.-790.