telekomo balanso analizė

Turinys
Turinys 1
Įvadas 3
“Lietuvos Telekomo” turimi finansiniai rodikliai 4
1. Pajamos 4
1.1“Lietuvos Telekomo “ pajamų vidutinis lygis 4
1.2 Pajamų absoliutinis padidėjimas (grandininiu ir baziniu) 5
1.3 Vidutinis absoliutinis padidėjimas 6
1.4 Didėjimo tempas 6
1.5 Vidutinis pajamų didėjimo tempas 7
1.6 Padidėjimo tempas 7
Grandininis pajamų padidėjimo tempas 8
1.7 Vidutinis pajamų padidėjimo tempas 8
1.8 Pajamų tendencijos nustatymas 8
pagal analitinį metodą 8
2. Grynasis pelnas 9
2.1 ”Lietuvos Telekomo” grynojo pelno vidutinis lygis 9
2.2 Grynojo pelno absoliutinis padidėjimas (grandininiu ir baziniu) 10
2.3 Vidutinis absoliutinis grynojo pelno padidėjimas 10
2.4 Grynojo pelno didėjimo tempas 11
2.5 Vidutinis grynojo pelno didėjimo tempas 11
2.6 Grynojo pelno padidėjimo tempas 12
2.7 Vidutinis grynojo pelno padidėjimo tempas 12
2.8 Grynojo pelno tendencijos nustatymas 12
pagal analitinį metodą 12
3. Turtas (nuosavybės su įsipareigojimais) 13
3.1 “Lietuvos Telekomo “ turto (nuosavybės su įsipareigojimais) vidutinis lygis 13
3.2 Turto (nuosavybės su įsipareigojimais) absoliutinis padidėjimas (grandininiu ir baziniu) 14
3.3 Vidutinis absoliutinis turto (nuosavybės su įsipareigojimais) padidėjimas 14
3.4 Turto (nuosavybės su įsipareigojimais) 15
didėjimo tempas 15
3.5 Vidutinis Turto (nuosavybės su įsipareigojimais) 15
didėjimo tempas 15
3.6 Padidėjimo tempas 16
3.7 Vidutinis turto (nuosavybės su įsipareigojimais) 16
padidėjimo tempas 16
3.8 Turto (nuosavybės su įsipareigojimais) tendencijos nustatymas pagal analitinį metodą 16
4. Pelnas vienai akcijai 17
4.1 “Lietuvos Telekomo “ pelno vienai akcijai 17
vidutinis lygis 17
4.2 Pelno vienai akcijai absoliutinis padidėjimas 18
(grandininiu ir baziniu) 18
4.3 Vidutinis absoliutinis pelno padidėjimas 18
tenkantis vienai akcijai 18
4.4 Vienos akcijos pelno didėjimo tempas 19
4.5 Vienos akcijos pelno vidutinis didėjimo tempas 19
4.6 Vienos akcijos pelno padidėjimo tempas 19
4.7 Vidutinis vienai akcijai tenkančio pelno 20
padidėjimo tempas 20
4.8 Pelno vienai akcijai tendencijos nustatymas 20
pagal analitinį metodą 20
5. Koreliacinis ryšys, regresijos koeficientas, elastingumas 21
6. Išvados 24Įvadas
Šiuo metu yra labai daug girdima apie “Lietuvos Telekomą” . Aš nusprendžiau išsamiau panagrinėti šios bendrovės finansinius rodiklius, o konkrečiau pajamas, grynąjį pelną, turtą (nuosavybę su įsipareigojimais), vienai akcijai tenkantį pelną. Bandysiu nustatyti šių duomenų vidutinį lygį, absoliutinį padidėjimą, vidutinį absoliutinį padidėjimą, didėjimo tempą, vidutinį didėjimo tempą, padidėjimo tempą, vidutinį padidėjimo tempą, rodiklių tendencijos nustatymą pagal analitinį metodą (Trendo funkcija), koreliacinį ryšį, koreliacijos koeficientą ir galiausiai elastingumą. Aš analizuosiu 1995, 1996, 1997, 1998, 1998, 1999, 2000, 2001 metų finansiniu rodiklius. Statistinio stebėjimo forma- specialus statistinis tyrimas. Statistinio stebėjimo rūšis- atrankinis, dalinis statistinis tyrimas. Pasirinktas tyrimo būdas- dokumentinis.“Lietuvos Telekomo” turimi finansiniai rodikliai
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vidurkis
Pajamos mln. Lt 446 543 670 907 980 1037 1062 806,43
Nusidėvėjimas ir amortizacija mln. Lt 27,8 28,7 32,3 35,1 42,2 322 382 124,3
Pelnas neatskaičius pelno mokesčio mln. Lt 95 81 124 116 142 333 182 153,29
Grynasis pelnas mln. Lt 80 62 97 66 104 240 139 112,57
Ilgalaikis nematerialusis turtas mln. Lt 1 1 32 32 92 259 248 95
Ilgalaikis materialusis turtas mln. Lt 799 896 1164 1345 1587 1599 1542 1276
Ilgalaikis finansinis turtas mln. Lt 33 34 32,1 16,3 0 45 46 29,486
Trumpalaikis turtas mln. Lt 125 124 179 275 329 252 318 228,86
Turtas iš viso mln. Lt 957 1055 1407 1668 2008 2107 2109 1615,9
Akcininkų nuosavybė mln. Lt 831 910 982 1020 1053 1173 1237 1029,4
Ilgalaikiai įsipareigojimai mln. Lt 34 45 217 294 586 425 445 292,29
Trumpalaikiai įsipareigojimai mln. Lt 87 100 209 354 369 624 598 334,43
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso mln. Lt 953 1055 1407 1668 2008 2107 2109 1615,3
Naudojamas kapitalas mln. Lt 871 977 1224 1418 1631 815 815 1107,3
Pelnas vienai akcijai (litais) 0,17 0,08 0,12 0,08 0,13 0,3 0,23 0,1586
Investicijos mln. Lt 120 126 361 393 551 221 210 283,141. Pajamos
1.1“Lietuvos Telekomo “ pajamų vidutinis lygis
“Lietuvos Telekomo” vidutinį pajamų lygį galima apskaičiuoti pagal formulę:

Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vidurkis
Pajamos mln. Lt 446 543 670 907 980 1037 1062 806,43

“Lietuvos telekomo” pajamos paskutinius septynis metus tik didėjo trendo funkcija taip pat parodo, kad šios pajamos didės , tačiau kaip bus iš tikrųjų parodys ateitis, nes nagrinėjamu būdu neįmanoma atsižvelgti į numatomus pakeitimus. T. y. kainų politika, vartotojų poreikių pasikeitimas.1.2 Pajamų absoliutinis padidėjimas (grandininiu ir baziniu)
Absoliutus padidėjimas gali būti skaičiuojamas dviem būdais: grandininiu ir baziniu. Taikant grandininį būdą lyginami dviejų gretimų laikotarpių reikšmės. Taikant bazinį būdą skaičiuojama kiekvieno paskesnio laikotarpio reikšmė, kuri lyginama su pastove baze. Apskaičiuosiu visų komercinių bankų absoliutinius padidėjimus(pagal grandininį ir bazinį) atskirai:
Grandinis būdas:
D y = yn – yn-1
Bazinis rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę :
D ybazinis= yn – y1
yn – paskutinių metų skaičius; y1 – bazinių metų skaičius

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Pajamos mln. Lt 446 543 670 907 980 1037 1062
Grandininis padidėjimas mln. Lt 97 127 227 73 57 25
Absoliutus padidėjimas mln. Lt 97 224 451 524 581 606

Turimi duomeny ir lentelė su grafiku bei iš šių duomenų gauta Trendo funkcija parodo, kad “Lietuvos telekomo” grandininis padidėjimo tempas tris metus iš eilės mažėja. Tai rodo, kad įmonė pasiekė tam tikras “lubas” kai norint gauti didesnes pajamas reikia diegti naujoves, kurios pritrauks naujus klientus, o tuo pačiu ir pajamas.1.3 Vidutinis absoliutinis padidėjimas
Vidutis absoliutinis padidėjimas skaičiuojamas pagal formulę:

Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vid. absoliutinis padidėjimas
Pajamos mln. Lt 446 543 670 907 980 1037 1062 51.34

“Lietuvos telekomo” absoliutinis pajamų padidėjimas per septynerius metus yra galima sakyti labai solidus. Tačiau pažvelgus į istorija yra matoma, kad tai buvo pasiekta ne pritraukiant naujus klientus ir įdiegiant naujas technologijas, o padidinus abonentinį mokestį ir apmokestinant telefoninius pokalbius.1.4 Didėjimo tempas
Didėjimo tempas – eilutės dviejų lygių santykis, jei kiekvienos eilutės lygis yra lyginamas su prieš ji einančiu lygiu grandinis didėjimo tempas, t.y. lyginamoji bazė kinta. Kai bazė išlieka pastovi, tada bazinis didėjimo tempas, jie gali būti skaičiuojami procentais ir koeficientais.
Grandininis: Td = yn/yn-1
Bazinis: Td = yn/y1

Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Td bazinis
Pajamos mln. Lt 446 543 670 907 980 1037 1062 2,381165919
Td grandininis 1217 1,234 1,35 1,08 1,058 1,02

Taigi “Lietuvos telekomo” pajamų didėjimo tempas aiškiai parodo, kad turi aiškią tendenciją mažėti. Didžiausias grandininis pajamų didėjimo tempas buvo pasiektas 1998 metais, o jau po to jis po truputi pradėjo mažėti.1.5 Vidutinis pajamų didėjimo tempas
Vidutinis didėjimo tempas skaičiuojamas , tada kai norima apibūdinti reiškinio kitimą per ilgesnį laikotarpį, jis skaičiuojamas kaip geometrinės progresijos vidurkis.

Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Pajamos mln. Lt 446 543 670 907 980 1037 1062 1.537
Td grandininis 1,217 1,234 1,35 1,08 1,058 1,02

Bendrovės pajamų vidutinis didėjimo tempas yra gana aukštas, tačiau toks jis yra tik todėl, kad nuo 1995 iki 1998 metų pajamos didėjo labai sparčiai, o jau nuo 1999iki 2001 pajmų vidutinis didėjimo tempas labai sulėtėjo, tereikia palyginti 2001 ir 1998 metų rezultatus.1.6 Padidėjimo tempas
Padidėjimo tempas yra absoliutaus padidėjimo santykis su lygiu, kuris imamas už baze. Jie išreiškiami procentais arba punktais. Padidėjimo tempas apskaičiuojamas pagal formules:

Tpgrandininis=

Tpbazinis=
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tp bazinis
Pajamos mln. Lt 446 543 670 907 980 1037 1062 138%
Tp grandininis 22% 23% 35% 8% 6% 2%Grandininis pajamų padidėjimo tempas
“Lietuvos Telekomo” grandininis pajamų padidėjimo tempas aiškiai patvirtina tendenciją, kuri matėsi jau ankstesniuose tyrimuose. Pajamos sparčiausiai padidėja iki 1998 metų, o jau nuo 1999 metų jų padidėjimas stipriai krenta (nuo 35% 1998 metais iki 8% 1999 metais, o jau 2001 metais belieka 2%)1.7 Vidutinis pajamų padidėjimo tempas
Vidutinis padidėjimo tempas apskaičiuojamas iš vidutinio didėjimo tempo atėmus vienetą arba jei jis yra procentinis 100 procentų.

arba

Pajamos 1.537 0.573

Nors padidėjimo tempas paskutiniais trejais metais ir išlieka krentantis, bet dėka 1995-1998 metų laikotarpiui vidutinis didėjimo tempas išlieka aukštas, o tai savaime gali traukti potencialius investuotojus arba pakelti akcijų kursą biržoje.1.8 Pajamų tendencijos nustatymas
pagal analitinį metodą
Pabandysiu sudaryti 2002 metų ir 2003 metų prognozę su Trendo funkcijos pagalba pagal tiesinę išraišką.
Tiesinė funkcija y(t)=a0+a1t, kurios parametrai a0 ir a1apskaičiuojami mažiausių kvadratų būdu, pagal tokias formules

a1=
a0=
Metai Faktinės reikšmės (mlj. Lt) y(t) t t´y t2
1995 446 1 446 1
1996 543 2 1086 4
1997 670 3 2010 9
1998 907 4 3628 16
1999 980 5 4900 25
2000 1037 6 6222 36
2001 1062 7 7434 49
Iš viso: 5645 28 25726 140

a1=112.3571

a0=357

y2002=1256 mln. lt
y2003=1368 mln.lt

Panagrinėjus pajamas pagal Trendo funkciją galima matyti kad nors paskutinių metų rodikliai ir yra blogesni nei pirmųjų keturių metų, tačiau būtent jie leido Trendo funkcijai parodyti tokį pajamų didėjimą.2. Grynasis pelnas
2.1 ”Lietuvos Telekomo” grynojo pelno vidutinis lygis
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vidurkis
Grynasis pelnas mln. Lt 80 62 97 66 104 240 139 112.5714286

Peržvelgus grafiką yra matoma, kad grynasis pelnas 2000 ir 2001 metai buvo didesnis už vidurkį. Tai gali būti sėkmingos įmonės pertvarkymo po privatizavimo dėka. Tačiau jaučiama tendencija, kad grynasis pelnas mažėja, o tai greičiausia netinkamos kainų politikos pasekmė.2.2 Grynojo pelno absoliutinis padidėjimas (grandininiu ir baziniu)
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Grynasis pelnas mln. Lt 80 62 97 66 104 240 139
Grandininis padidejimas mln. Lt -18 35 -31 38 136 -101
Absoliutus padidėjimas -18 17 -14 24 160 59

Grandininis padidėjimas Absoliutus padidėjimas

Iš pateiktų grynojo pelno grandininio ir bazinio padidėjimo duomenų yra matoma,kad grynojo pelno padidėjimas nėra pastovus. Veiklos rezultatai yra nepastovūs nėra galimybės tikėti, kad vienais metai grynajam pelnui padidėjus kitais metai jis bus dar didesnis, galima teikti,kad yra tendencija grynajam pelnui vienais metai padidėjus, kitais metai- sumažėti.2.3 Vidutinis absoliutinis grynojo pelno padidėjimas
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vid. Absoliutinis padidėjimas
Grynasis pelnas mln. Lt 80 62 97 66 104 240 139 9.833333333

Vidutinis absoliutinis grynojo pelno padidėjimas lyginant su pajamom nėra toks didelis kaip buvo galima tikėtis. Jis sudaro tik apie 10 milijonų litų o pajamos tuo pat metu padidėjo apie 50 milijonų litų. Tačiau vis dėlto ir tai gerai, kadangi įmonė dirba pelningai ir sugeba patenkinti investuotojų poreikius tai yra duoti kiekvienai akcijai šiokius tokiu dividendus.2.4 Grynojo pelno didėjimo tempas
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Td bazinis
Grynasis pelnas mln. Lt 80 62 97 66 104 240 139 1.7375
Td grandininis 0.775 1.565 0.68 1.576 2.308 0.58

Nors 2001 metai grynojo pelno grandininis padidėjimo tempas ir sumažėjo iki 58% tačiau prognozės yra optimistiškos tikimasi, kad 2002 metais grynojo pelno grandininis padidėjimas bus daugiau už 1 ar net dar daugiau.2.5 Vidutinis grynojo pelno didėjimo tempas
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Td vidutinis
Grynasis pelnas mln. Lt 80 62 97 66 104 240 139 1.318
Td grandininis 0.775 1.565 0.68 1.576 2.308 0.58

“Lietuvos Telekomo”vidutinis grynojo didėjimo tempas palyginus yra nemažas, tačiau jį tokį padaro tik 1997, 1999 ir 2000 metų rodikliai ,kurie yra aukšti, visais likusiais metais grynojo pelno grandininis didėjimo tempas yra mažesnis už vienetą,o tai reiškia, kad tais metais grynasis pelnas buvo mažesnis nei prieš tai buvusiais.2.6 Grynojo pelno padidėjimo tempas
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tp bazinis
Grynasis pelnas mln. Lt 80 62 97 66 104 240 139 74%
Tp grandininis -23% 56% -32% 58% 131% -42%
Grynojo pelno padidėjimo tempas

Kaip jau buvo minėta, pagrindiniai rodikliai keliantys tiek didėjimo, tiek padidėjimo tempus buvo pasiekti 1997, 1999 ir 2000 metais, tai ypač aiškiai parodo grynojo pelno padidėjimo tempo grafikas.2.7 Vidutinis grynojo pelno padidėjimo tempas
Grynasis pelnas 1.318 0.318

Vidutinis grynojo pelno padidėjimo tempas parodo, kad septynių metų laikotarpiu pelnas vidutiniškai pakildavo 31.8%, o tai finansų rinkoje turėtų būti gerai vertinama.2.8 Grynojo pelno tendencijos nustatymas
pagal analitinį metodą
1995 80 1 80 1
1996 62 2 124 4
1997 97 3 291 9
1998 66 4 264 16
1999 104 5 520 25
2000 240 6 1440 36
2001 139 7 973 49
Iš viso: 788 28 3692 140

a1=19.2857

a0=35.4286

y2002=190 mln. lt
y2003=209 mln.lt

Nors “Lietuvos Telekomo” grynasis pelnas nėra labai stabilus rodiklis, tačiau Trendo funkcija parodo, kad grynasis pelnas ir toliau turėtu sėkmingai didėti, kas labiausiai džiugina akcijų turėtojus, tai yra savininkus.3. Turtas (nuosavybės su įsipareigojimais)
Pagrindiniai apskaitos principai skelbia, kad turtas ir nuosavybė su turimais įsipareigojimais balanso lentelėje visada turi būti lygūs.3.1 “Lietuvos Telekomo “ turto (nuosavybės su įsipareigojimais) vidutinis lygis
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vidutinis lygis
Turtas (nusavybė su įsipreigjimais) mln. Lt 957 1055 1407 1668 2008 2107 2109 1615.857143

Kaip matyti iš grafiko turtas ir nuosavybė su įsisipareigojimais septynių metu laikotarpiu pastoviai didėjo. Tačiau šis didėjimas paskutinius tris metus yra stipriai sulėtėjęs,3.2 Turto (nuosavybės su įsipareigojimais) absoliutinis padidėjimas (grandininiu ir baziniu)
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Turtas iš viso mln. Lt 957 1055 1407 1668 2008 2107 2109
Grandidninis padidėjimas 98 352 261 340 99 2
Bazinis padidėjimas 98 450 711 1051 1150 1152

Kaip matyti iš turimų turto (nuosavybės su įsipareigojimais) grandininio ir bazinio padėjimų, tai turtas turi tendenciją didėti, tačiau pažvelgus į grandinini padidėjimo tempą, matosi , kad šis padidėjimas palaipsniui darosi vis mažesnis ir mažesnis. Tai leidžia daryti išvadą, kad po keleto metų turtas gali nebekisti, o gal net ir mažėti. Kitas padidėjimo rodiklis , tai yra bazinis padidėjimas parodo, kad septynių metų bėgyje “Lietuvos Telekomo” turtas ir nuosavybė su įsipareigojimas smarkiai paaugo.3.3 Vidutinis absoliutinis turto (nuosavybės su įsipareigojimais) padidėjimas
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vid. Absoliutinis padidėjimas
Turtas ir nuosavybė su įsipareigojimais mln. Lt 957 1055 1407 1668 2008 2107 2109 192

Nuo 1995 metų turtas gan akivaizdžiai didėjo. 1995 metų turto (nuosavybės su įsipareigojimais) buvo tik 957 milijonai litų, o jau 2001 metai 2109 milijonai litų, iš to gavosi, kad vidutinis absoliutinis didėjimas sudaro 192 milijonus litų.3.4 Turto (nuosavybės su įsipareigojimais)
didėjimo tempas
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Td bazinis
Turtas (nuosavybė su įsipareigojimais) mln. Lt 957 1055 1407 1668 2008 2107 2109 2.2037618
Td grandininis 1.102 1.334 1.19 1.204 1.049 1

Turto (nuosavybės su įsipareigojimais) grandininis didėjimo tempas

“Lietuvos Telekomo” turto (nuosavybės su įsipareigojimais) grandininis didėjimo tempas rodo tendenciją, kad turto didėjimo tempas jau nuo 1997 metų turi neryškią potenciją mažėti, jei paanalizuotume tai gautume,kad po kiek tais metų turtas (nuosavybė su įsipareigojimais) pradės mažėti.3.5 Vidutinis Turto (nuosavybės su įsipareigojimais)
didėjimo tempas
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tp vidutinis
Turtas (nuosavybė su įsipareigojimais) mln. Lt 957 1055 1407 1668 2008 2107 2109 1.48

Vidutinis Turto (nuosavybės su įsipareigojimais) didėjimo tempas aukštas, bet jau nuo 1999 metų jo augimas smarkiai sulėtėjo.3.6 Padidėjimo tempas
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tp bazinis
Turtas (nuosavybė su įsipareigojimais) mln. Lt 957 1055 1407 1668 2008 2107 2109 120%
Tp grandininis 10% 33% 19% 20% 5% 0%
Turto (nuosavybės su įsipareigojimais) padidėjimo tempai (bazinis ir grandininis)

Turto (nuosavybės su įsipareigojimais) padidėjimo tempai (bazinis ir grandininis) aiškiai atsispindi grafike. Nuo 1999 metų turto padidėjimo tempas staigiai krito iki 5%, o jau 2002 metai jis sudarė vos kelias šimtąsias procento dalis.3.7 Vidutinis turto (nuosavybės su įsipareigojimais)
padidėjimo tempas
Nors vidutinis turto (nuosavybės su įgaliojimais) padidėjimo tempas pakankamai aukštas,tačiau paskutiniai dveji metai rodo, kad turtas tik pamažu beauga.

Turtas (nuosavybė su įsipareigojimais) 1.48 0.483.8 Turto (nuosavybės su įsipareigojimais) tendencijos nustatymas pagal analitinį metodą
Metai Faktinės reikšmės (mlj. Lt) y(t) t t´y t2
1995 957 1 957 1
1996 1055 2 2110 4
1997 1407 3 4221 9
1998 1668 4 6672 16
1999 2008 5 10040 25
2000 2107 6 12642 36
2001 2109 7 14763 49
Iš viso: 11311 28 51405 140
a1=220.0357

a0=735.7143

y2002=2496 mln. lt
y2003=2716 mln.lt

Pažvelgus pagal Trendo funkcija atliktą prognozavimą galima spręsti, kad turtas (nuosavybė su įsipareigojimais) 2002 metais bus 2496 mln. lt, 2003 2716 mln.lt., tačiau kitos tendencijos rodo, kad turtas nepasieks tokio lygio.4.1 “Lietuvos Telekomo “ pelno vienai akcijai
vidutinis lygis
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vid. Lygis
Pelnas vienai akcijai (litais) 0.17 0.08 0.12 0.08 0.13 0.3 0.23 0.159

Iš gautų duomenų matome, kad nuo 2000 metų smarkiai išaugo pelnas vienai akcijai. Tai galime sieti su privataus investuotojo atėjimu į bendrovę. Turėdamas kontrolinį akcijų paketą jis ne tik gali valdyti įmonę, bet taip pat jis pasiima didžiausią dalį grynojo pelno, kuris yra paskirstomas visoms akcijoms po lygiai.4.2 Pelno vienai akcijai absoliutinis padidėjimas
(grandininiu ir baziniu)
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Bazinis padidėjimas
Pelnas vienai akcijai (litais) 0.17 0.08 0.12 0.08 0.13 0.3 0.23
Grandininis padidėjimas -0.09 0.04 0.04 0.05 0.17 -0.07 0.06

Bazinis ir grandininis padidėjimai

Išanalizavus gautus duomenis yra aišku, kad pelnas tenkantis vienai akcijai, “Lietuvos Telekomo” bendrovėje nėra labai stabilus dalykas. Vienais metais jis yra didesnis kitais mažesnis, tačiau faktas yra tas, kad svarbu jog bendrovė sugeba mokėti palūkanas, akcininkams, kurie investavo savo lėšas į “Lietuvos Telekomą”.4.3 Vidutinis absoliutinis pelno padidėjimas
tenkantis vienai akcijai
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vid. absoliutinis padidėjimas
Pelnas vienai akcijai (litais) 0.17 0.08 0.12 0.08 0.13 0.3 0.23 0.01

Pasižiūrėjus į turimus duomenis galime pasakyti, kad vidutinis vienai akcijai tenkantis absoliutinis padidėjimas yra 1 centas, tačiau jei žmogus ar organizacija į “Lietuvos Telekomą” investavo didelę pinigų sumą, tai jis gali tikėtis didelio pelno.4.4 Vienos akcijos pelno didėjimo tempas
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Td bazinis
Pelnas vienai akcijai (litais) 0.17 0.08 0.12 0.08 0.13 0.3 0.23 1.352941176
Td grandininis 0.471 1.5 0.67 1.625 2.308 0.767

Gauti rezultatai parodo, kad “Lietuvos Telekomo” vienos akcijos pelno didėjimo tempas nėra labai stabilus, tačiau, kad ir kaip būtų keista 1999 metai, kada prasidėjo krizė Rusijoje, bendrovė sugebėjo labiausiai padidinti vienai akcijai tenkantį pelną. Tai rodo, kad įmonės ši krizė nepalietė taip stipriai kaip visos Lietuvos ekonomikos, o investuotojai įdėję savo lėšas į “Lietuvos Telekomą” tikrai neapsiriko.4.5 Vienos akcijos pelno vidutinis didėjimo tempas
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vid. Didėjimo tempas
Pelnas vienai akcijai (litais) 0.17 0.08 0.12 0.08 0.13 0.3 0.23 1.163
Td grandininis 0.471 1.5 0.67 1.625 2.308 0.767

Vienos “Lietuvos Telekomo” akcijos vidutinis dėjimo tempas nėra didelis, to priežastis yra, kad 1996 ir 1998 grandininiai diėjimo tempai buvo neigiami, tačiau tą padėtį stipriai pataisė 1997, 1999 ir 2000 metai.4.6 Vienos akcijos pelno padidėjimo tempas
Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tp bazinis
Pelnas vienai akcijai (litais) 0.17 0.08 0.12 0.08 0.13 0.3 0.23 35%
Tp grandininis -53% 50% -33% 63% 131% -23%

Nors keturiais metais vienos akcijos pelno padidėjimo tempas buvo neigiamas, tačiau bazinis padidėjimo tempas yra net 35%. Tai reiškia,kad palyginus su 1995 metais,kuomet viena akcija gavo 0.17 litą, 2001 metais akcijų pelningumas buvo išaugęs 35%, ir pasiekė 23 centų vienai akcijai pelningumą.

Vienos akcijos pelno padidėjimo tempai4.7 Vidutinis vienai akcijai tenkančio pelno
padidėjimo tempas
Vienai akcijai tenkantis pelnas 1.163 0.163

Ši lentelė parodo, kad nuo 1995 metų vidutinis vienai akcijai tenkančio pelno
padidėjimo tempas yra 16.3%, o tai reiškia, kad vienai akcijai tenkanti pelnas kasmet didėjo 16.3%.4.8 Pelno vienai akcijai tendencijos nustatymas
pagal analitinį metodą
Metai Faktinės reikšmės (litais) y(t) t t´y t2
1995 0.17 1 0.17 1
1996 0.08 2 0.16 4
1997 0.12 3 0.36 9
1998 0.08 4 0.32 16
1999 0.13 5 0.65 25
2000 0.03 6 0.18 36
2001 0.23 7 1.61 49
Iš viso: 0.84 28 3.45 140
a1=0.0032

a0=0.1071

y2002=0.133 litų
y2003=0.136 litų

Trendo funkcija prognozuoja, kad 2002 ir 2003 vienai akcijai tenkantis pelnas sudarys tik 0.133 ir 0.136 lito atitinkamai, tačiau 2000 ir 2001 rodikliai leidžia tuo abejoti, nes tais metais pelningumas vienai akcijai sudarė 0.3 ir 0.23 lito atitinkamai.5. Koreliacinis ryšys, regresijos koeficientas, elastingumas
Koreliacinio ryšio rodikliai padeda įvertintį ryšį tarp faktinio ir rezultatinio kintamųjų glaudumą. Dažniausiai yra skaičiuojas tiesinės koreliacijos koeficientas:
r=

Aš pabandysiu nustatyti koreliacinį ryšį tarp pajamų ir kitų nagrinėtų finansinių rodiklių.

Metai Faktinės reikšmės Pajamos (mln. Lt) x Rezultatinės reikšmės Igrynasis pelnas (mln. Lt) y xy
1995 446 80 35680
1996 543 62 33666
1997 670 97 64990
8991 907 66 59862
1999 980 104 101920
2000 1037 240 248880
2001 1062 139 147618

=112.57
=806.43
= =98945.14
= =57.37
=231.95
r=0.614

Metai Faktinės reikšmės Pajamos (mln. Lt) x Rezultatinės reikšmės turtas (nuosavybė su įsipareigojimais (mln. Lt) y xy
1995 446 957 426822
1996 543 1055 572865
1997 670 1407 942690
8991 907 1668 1512876
1999 980 2008 1967840
2000 1037 2107 2184959
2001 1062 2109 2239758

=1615.86
=806.43
= =1406830
= =57.37
=452.48
r=0.989

Metai Faktinės reikšmės Pajamos (mln. Lt) x Rezultatinės reikšmės Pelnas vienai akcijai (litais) y xy
1995 446 0.17 75.82
1996 543 0.08 43.44
1997 670 0.12 80.4
1998 907 0.08 72.56
1999 980 0.13 127.4
2000 1037 0.3 311.1
2001 1062 0.23 244.26

=0.159
=806.43
= =136.43
= =57.37
=0.0057
r=0.488

Tiesinės koreliacijos koeficiento reikšmė gali kisti nuo –1 iki 1. Kai reikšmė neigiama ryšys tarp dviejų kintamųjų yra atvirkštinis, kai teigiamas ryšys – tiesioginis. Kuo r reikšmė yra artimesnė vienam arba –1, tuo ryšys yra glaudesnis.
Interpretuojant r koeficiento reikšmes naudojamos tokios ribos:
1. kai r<0,2 – ryšio nėra;
2. kai 0,26. Išvados
Atlikus “Lietuvos Telekomo” statistinę analizę paaiškėjo, kad bendrovės visi finansiniai rezultatai teigiami. Be abejo kai kurių metų didėjimo ir padidėjimo tempai yra neigiami, tačiau bendrai palyginus vidutinius didėjimo ir padidėjimo tempus nuo 1995 iki 2001 metų matosi teigiami poslinkiai. Tačiau visa tai vyko iki 2001 metų. 2002 metai pasižymėjo tuo, kad “Lietuvos Telekomas” prarado apie 30% savo abonementų, kurie naudojosi telefoninėmis paslaugomis. Yra kita medalio pusė, bendrovė sugebėjo pritraukti daug klientų, kurie naudojasi interneto paslaugomis. “Lietuvos Telekomas” pritraukdamas šiuos klientus pritraukia ir papildomas lėšas.
Labai įdomu būtu sužinoti specialistų prognozes 2003 metams, kuomet bendrovė praras monopolisto teises laidiniam telefoniniam ryšiui. Jau dabar stipriai jaučiama mobiliojo ryšio konkurencija, kuri atima iš “Lietuvos Telekomo” didelę dalį pajamų, o dar nepopuliarūs kainų politikos sprendimai, verčia vartotojus nusisukti nuo bendrovės teikiamų laidinio telefoninio ryšio paslaugų. Būtent pajamos iš laidinio telefoninio ryšio yra “Lietuvos Telekomo” pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Tai gi sprendžiant iš pateiktų faktų, o ne iš gautų statistinio tyrimo rezultatų galima spręsti, kad bendrovės laukia nelengva ateitis.