PRAKTINĖ UŽDUOTIS

TURINYS
Ką vadiname AB? 4
Kaip skirstomas AB kapitalas? 4

Kaip formuojamas AB skolintas kapitalas? 4
Kas sudaro nuosavą AB kapitalą? 4
Kokia tvarka yra didinamas įstatinis kapitalas iš AB lėšų? 5
Apibūdinti dividendų politiką ir jos teorijas 5
Kokias žinote akcijų rūšis? 5
Ką vadiname bendra įmone? 6
Kas reglamentuoja dividendų pasiskirstymą ir mokėjimą Lietuvoje? 6
Kaip formuojamas kapitalo rezervinis fondas AB? 6
Uždaviniai 7

1. Ką vadiname AB?
Akcinė bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Ji gali būti įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai. AB yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. AB turtas yra atskirtas nuo akkcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 150000 litų. Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančiais teisės aktais. AB privalo turėti savo pavadinimą, kuriame privalomi žodžiai „akcinė bendrovė“. Bendrovė privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.

2. Kaip skirstomas AB kapitalas?
Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuuosavas kapitalas sudaromas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susidaro platinant išleistas obligacijas, imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.

3. Kaip formuojamas AB skolintas kapitalas?
Skolintas kapitalas susidaro platinant išleistas obligacijas, imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.
Akcinės bendrovės obligacija yra te

erminuotas skolos vertybinis popierius, pagal kurį akcinė bendrovė, išleidžianti obligacijas, tampa obligacijos savininko skolininke ir prisiima įsipareigojimus obligacijos savininko naudai. Šie įsipareigojimai nurodomi nutarime išleisti obligacijas ir obligacijų pasirašymo sutartyje.

4. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:
įstatinis kapitalas,
akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas),
perkainojimo rezervas,
privalomasis rezervas,
įstatuose nurodyti rezervai,
kiti rezervai,
nepaskirstytas pelnas (nuostolis),
dotacijos ir negrąžintos subsidijos,
atidėtosios išlaidos (einamojo laikotarpio sąnaudų didinimo arba pajamų mažinimo būdu susidarančios išlaidos, numatomos ateinantiems laikotarpiams tam, kad būtų teisingai parodyti tų laikotarpių veiklos rezultatai).

5. Kokia tvarka yra didinamas įstatinis kapitalas iš AB lėšų?
Įstatinis kapitalas gali būti didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu iš nepaskirstyto pelno, akcijų priedų ar rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir paskirstytinuosius rezervus) išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai perduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.
Padidinti įstatinį kapitalą visuotinis akcininkų suusirinkimas nutaria vadovaudamasis bendrovės finansine atskaitomybe, sudaryta ne anksčiau kaip prieš 30 dienų. Jei nutarimas didinti įstatinį kapitalą priimamas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, gali būti vadovaujamasi metine finansine atskaitomybe.
Iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų draudžiama didinti bendrovės įstatinį kapitalą, kol nepadengti finansinėje atskaitomybėje įrašyti bendrovės nuostoliai.

6. Apibūdinti dividendų politiką ir jos teorijas.
Dividendai- investuotų pinigų grąža. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, kuri yra proporcinga jojo turimų
Dividendų politika reiškia sprendimą – ar paskirstyti uždirbtą pelną akcininkams, ar jį vėl reinvestuoti į įmonę. Taigi, di

ividendų politika yra įmonės finansinių sprendimų sudėtinė dalis. O dividendams skiriama pelno dalis – tai rodiklis, apibūdinantis įmonės vidinio finansavimo strategiją: kokią dalį uždirbto pelno paskirstyti akcininkams ir kokią prijunkti prie nepaskirstyto pelno. Todėl kiekvieną laikotarpį daromas sprendimas, ar uždirbtą pelną skirti dividendams, ar palikti įmonėje kaip vidinio finansavimo šaltinį.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui draudžiama skelbti ir išmokėti dividendus, jei bendrovė yra nemoki ar jei išmokėjusi dividendus taptų nemoki. Jei bendrovės balanse yra įrašyti nuostoliai, tai visuotinis akcininkų susirinkimas neturės teisės skelbti ir išmokėti dividendų, kol jie nebus padengti ar dėl to nebus sumažintas įstatinis kapitalas. Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Dividendus galima išmokėti tik grynais pinigais. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dieną buvo bendrovės akcininkai.

7. Kokias žinote akcijų rūšis?
Akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems turtines bei neturtines teises. Akcinių bendrovių akcijos turi būti nematerialios. Akcinių bendrovių akcijos turi būti įregistruotos Vertybinių popierių komisijoje.
Pagal disponavimo būdą- vardinės ir pareikštinės
Pagal suteikiamas teises- paprastosios ir privilegijuotosios.

8. Ką vadiname bendra įmone?
Bendra įmonė- tai įmonė, kurioje esama vietinio ir užsienio kapitalo.

9. Kas reglamentuoja dividendų pasiskirstymą ir mokėjimą Lietuvoje?
LR Akcinių bendrovių įstatymas.

10. Kaip fo

ormuojamas kapitalo rezervinis fondas AB?
Jei visuotinis akcininkų susirinkimas per keturis mėnesius atsisako paskirstyti pelną ar nepriima nutarimo dėl pelno paskirstymo, tai bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 30 dienų po susirinkimo turi paskirstyti pelną pagal šias taisykles:
Į privalomąjį rezervą (jeigu privalomasis rezervas nėra sudarytas reikiamo dydžio), kitus rezervus skiriama pelno dalis, kuri buvo panaudota ilgalaikiam materialiajam ir finansiniam turtui įsigyti tais finansiniais metais, kurių pelnas yra skirstomas.
Likęs nepaskirstytinasis pelnas skirstomas į dvi lygias dalis: viena – dividendams, kita – naujiems finansiniams metams.

1 užduotis
Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis:
nustatytą metinį dividendą (Dps).....10ct,
pageidaujama pelno norma (Kps)......10%

Dividendai akcijai
Privilegijuotosios akcijos vertė = ———————————

Pageidaujama pelno norma

Priviegijuotosios akcijos vertė = =1 Lt
Atsakymas ........................1 Lt

5 užduotis
Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą.
Duomenys: Trumpalaikis turtas..........................100 Lt,

Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos..4 Lt,

Trumpalaikiai įsipareigojimai.....................70 Lt,

Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos.......0.5 Lt

Apytiksliai = Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai įsipareigojimai
Apytiksliai = 100 – 70 = 30 Lt

Tiksliai = Trumpalaikis Sukauptos Trumpalaikiai Sukauptos

turtas + (gautinos) – įsipareigojimai + sąnaudos ir

pajamos ir ateinančio

ateinančio laikotarpio

laikotarpio pajamos

sąnaudos

Tiksliai = (100 + 4) – (70 +0.5) = 33.5 Lt
Atsakymas:
apytiksliai apskaičiuotas rodiklis.......30 Lt,
tiksliai apskaičiuotas rodiklis.........33.5 Lt

9 užduotis
Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą.
Duomenys: Grynasis pelnas..............50 Lt

Turtas laikotarpio pradžioje.........210.1Lt

Turtas laikotarpio pabaigoje.........250.2 Lt

Pardavimai ir paslaugos............500 Lt

Grynasis pelnas
Vidutinio turto grąža = ———————

Vidutinis turtas

Turtas laikotarpio pradžioje + Turtas laikotarpio pabaigoje
Vidutinis turtas = ————————————————————————

2

210.1 +250.2
Vidutinis turtas = ——————— = 230.15

2

50
Vidutinio turto grąža = ———— = 0.22

230.15
Atsakymas...................22%
Atlikite rodiklio formulės modifikaciją ir raskite faktorius, veikiančius ROA.

Grynasis Grynasis Pardavimai ir
pelnas pelnas paslaugos Grynasis Turto
———— + —————— * ————— = pelnas * apyvartumas

Vidutinis Pardavimai ir Vidutinis

turtas

paslaugos turtas

+ * = 50 * Turto apyvartumas

= 50 * Turto apyvartumas

0.44 = 50* Turto apyvartumas
Turto apyvartumas = 0.0087

13 užduotis
Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį.
Duomenys: Turtas..............200 Lt

Savininkų nuosavybė........180 Lt

Privilegijuotosios akcijos su 5% nekaup.

Dividendu............5 Lt

Turtas
Finansinių įsipareigojimų rodiklis = ———————————————————

Paprastųjų vardinių akcijų savininkų nuosavybė

Paprastųjų vardinių = Savininkų nuosavybė + Privilegijuotųjų akcijų kapitalo
akcijų nuosavybė dalis ir jų dividendai

Privilegijuotųjų akcijų kapitalo = Privileg. akcijos su + Privileg. akcijos su
dalis ir jų dividendai 5% nekaup. dividendu 5% nekaup. dividendu

Privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalis ir jų dividendai = 5 +5 =10
Paprastųjų vardinių akcijų nuosavybė = 180 + 10 = 190

200
Finansinių įsipareigojimų rodiklis = ———— = 1.05

190

Atsakymas:
Tikslus rodiklio apskaičiavimas..........1.05

17 užduotis
Apskaičiuokite palūkanų koeficientą.
Duomenys:Grynas pelnas...............50 Lt

Veiklos pelnas..............60 Lt

Palūkanų išlaidos..............3 Lt

Grynasis pelnas
Palūkanų koeficientas apytiksliai = ————————

Palūkanų išlaidos

50
Palūkanų koeficientas apytiksliai = —— = 16.6

3

Veiklos pelnas
Palūkanų koeficientas tiksliai = ———————

Palūkanų išlaidos

60
Palūkanų koeficientas tiksliai = —— = 20

3

Atsakymas:
apytiksliai apskaičiuotas rodiklis.......16.6
tiksliai apskaičiuotas rodiklis.........20

21 užduotis
Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą.
Duomenys: Pardavimai ir paslaugos..........500 Lt

Ilgalaikis turtas..............170 Lt

Pardavimai ir paslaugos
Ilgalaikio turto apyvartumas = ———————————

Ilgalaikis turtas

500
Ilgalaikio turto apyvartumas = ——— = 2.94

170

Atsakymas............2.94

25 užduotis
Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį finansinių metų pabaigoje.
Duomenys: Paprastųjų akcijų likutis metų pradžioje (sausio 1d.)....150

Vasario 1d. išleista akcijų emisija..............200

Lapkričio 1d. išleistų akcijų emisija..............160

Vidutinis Paprastųjų akcijų Vasario 1 d.
svertinis likutis finansinių išleista
paprastųjų = metų pradžioje * + paprastųjų * +
akcijų (sausio 1d.) akcijų emisija
skaičius

Lapkričio 1 d.
+ išleista *

paprastųjų

akcijų emisija

Vidutinis svertinis paprastųjų akcijų sk. = (150 * ) + ( 200 * ) + (160 * ) =
= 150 + 183.33 + 26.67 = 360

Paprastųjų Paprastųjų akcijų Paprastųjų akcijų Paprastųjų akcijų
akcijų = likutis finansinių + emisija + emisija
skaičius metų pradžioje vasario 1d. lapkričio 1d.

(sausio 1d.)

Paprastųjų akcijų skaičius = 150+200+160 = 510

Atsakymas:
likutis finansinių metų pabaigoje ( gruodžio 31 d,)...510
vidutinis svertinis paprastųjų akcijų skaičius......360

29 užduotis
Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt.
Duomenys: Grynasis pelnas...................50 Lt

Privilegijuotosios akcijos su 5 % nekaup.dividendu........5 Lt

Paprastųjų akcijų likutis finansinių metų pradžioje (sausio 1 d.)..150 Lt

Vasario 1 d. išleista akcijų emisija................200

Lapkričio 1 d. išleistų akcijų emisija...............160

Grynasis pelnas – privileg. akcijų dividendai
Pagrind. pelnas vienai akcijai, Lt = ————————————————————

Vidutinis svertinis paprastųjų akcijų sk. apyvartoje

Privilegijuotųjų akcijų = Privilegijuotosios akcijos su

dividendai 5% nekaup. dividendu * 0.05

Vidutinis Paprastųjų akcijų Vasario 1 d.
svertinis likutis finansinių išleista
paprastųjų = metų pradžioje * + paprastųjų * +
akcijų (sausio 1d.) akcijų emisija
skaičius

Lapkričio 1 d.
+ išleista *

paprastųjų

akcijų emisija

Vidutinis svertinis paprastųjų akcijų sk. = (150 * ) + ( 200 * ) + (160 * ) =
= 150 + 183.33 + 26.67 = 360
Privilegijuotųjų akcijų dividendai = 5 * 0.05 = 0.25

50 – 0.25
Pagrind. pelnas vienai akcijai, Lt = ———— = 0.138

360

Atsakymas:.........0.138

37 užduotis
Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę (Po).
Duomenys: Numatomi dividendai 1-aisiais metais (D1)........10 ct

Numatomi dividendai 2-aisiais metais (D2).........3 ct

Pageidaujama pelno norma (i)................10%

Numatoma akcijos kaina 2-ų metų pabaigoje (P2).....20 Lt

Po = + +

Po = + + = 0.09 +0.023 + 16.53 = 16.64 Lt

Atsakymas:...........16.64 Lt
33 užduotis
Apskaičiuokite:
pelną akcijai ?
P/E
kapitalizaciją ?
buhalterinę vertę (BV)
P/BV

Priedas 33 užduočiai

Akcinė bendrovė Grynasis pelnas, Lt Akcijų skaičius Akcijos kaina, Lt Pelnas akcijai, Lt P/E Kapitalizacija, Lt Akcininkų nuosavybė, Lt Buhalterinė vertė (BV), Lt P/BV
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skaičiavimo formulė       1/2 3/4 2*3   7/2 3/8
Akmenės cementas 1112218 44127021 1,24 0,0252 49,19675 54717506,04 59325805 1,344432587 0,922322
Anykščių vynas 12840149 57039646 1,2 0,22511 5,330746 68447575,2 75744665 1,327930138 0,903662
Baltijos laivų statykla 10989825 6918168 8,15 1,58855 5,130479 56383069,2 86633645 12,5226281 0,650822
Biržų akcinė pieno bendrovė 3470396 8450233 9,4 0,41069 22,88851 79432190,2 51999201 6,153581919 1,527566
Dirbtinis pluoštas 10582613 96543400 1,02 0,10962 9,305289 98474268 109453686 1,133725205 0,899689
Ekranas 9907504 22605679 4,12 0,43828 9,400491 93135397,48 182345486 8,066357396 0,510763
Endokrininiai preparatai 2752818 1790096 10,8 1,5378 7,022999 19333036,8 20130186 11,24531087 0,9604
Grigiškės 1090970 37300000 0,28 0,02925 9,573132 10444000 40991827 1,098976595 0,254782
Gubernija 1869519 1260000 5,22 1,48375 3,518124 6577200 14851078 11,78656984 0,442877
Kalnapilis 29340359 25424031 10 1,15404 8,665208 254240310 80708906 3,17451257 3,15009
Kauno audiniai -1569281 24225815 0,55 -0,0648 -8,490639 13324198,25 27309256 1,127279144 0,4879
KLASCO 19051225 12898880 16,8 1,47697 11,37466 216701184 330287395 25,60589718 0,656099
Krekenavos agrofirma 1536165 8268630 0,74 0,18578 3,983157 6118786,2 54786679 6,625847208 0,111684
Kuro aparatūra -1010066 2158597 2,48 -0,4679 -5,299971 5353320,56 81168253 37,60231901 0,065953
Lietkabelis -867719 1419368 2,55 -0,6113 -4,171153 3619388,4 16355005 11,52273758 0,221302
Lietuvos dujos 16109455 368898047 1,5 0,04367 34,34921 553347070,5 382567780 1,037055585 1,446403
Lietuvos draudimas 15820253 398760 180 39,6736 4,53702 71776800 21287175 53,38342612 3,371833
LISCO 34717650 47134329 6 0,73657 8,145885 282805974 650401452 13,79889066 0,434818
Linas 11650919 23576744 0,38 0,49417 0,768966 8959162,72 27881436 1,182582124 0,321331
Marijampolės pieno konservai 6356399 63805986 0,68 0,09962 6,825888 43388070,48 50177834 0,786412642 0,864686
Mažeikių nafta 48400511 58463439 18 0,82788 21,74237 1052341902 586170090 10,0262677 1,795284
Mažeikių pieninė 8422171 8808285 3,2 0,95616 3,346704 28186512 22432496 2,546749566 1,256504
Medienos plaušas 3128600 2812761 13,4 1,11229 12,04724 37690997,4 38296570 13,61529472 0,984187
Metalų komercija 210273 11645000 0,25 0,01806 13,8451 2911250 15832967 1,359636496 0,183873

Naftos terminalas 23278350 877535 57,1 26,527 2,152526 50107248,5 323486853 368,6312831 0,154897
Naftotiekis 30822189 6112865 39,9 5,04218 7,913238 243903313,5 119866521 19,60889387 2,034791
Panevėžio statybos trestas 1919917 14400000 0,63 0,13333 4,725204 9072000 18351876 1,274435833 0,494336
Ragutis 5571833 2180704 18,6 2,55506 7,279668 40561094,4 31755370 14,5619809 1,277299
Rokiškio sūris 22643103 3317190 50,13 6,82599 7,343991 166290734,7 87140416 26,26934725 1,908308
Sanitas 8365787 662805 88 12,6218 6,972068 58326840 36741318 55,43307308 1,5875
Sema 3933929 4139113 4,88 0,95043 5,134529 20198871,44 23885257 5,770622112 0,845663
Snaigė 2337941 1268027 14,49 1,84376 7,858929 18373711,23 30798835 24,28878486 0,596572
Stumbras 17590448 25422942 2,18 0,69191 3,150688 55422013,56 142419922 5,602023637 0,389145
Šiaulių oda 222535 3558017 0,34 0,06254 5,436115 1209725,78 12432573 3,494242158 0,097303
Utenos gėrimai 308011 228489 290 1,34803 215,1281 66261810 55744798 243,9714735 1,188664
Vernitas 5394291 38838330 0,59 0,13889 4,247938 22914614,7 51774958 1,333089193 0,442581
Viešbutis Lietuva 1386188 384369 44,95 3,6064 12,46396 17277386,55 30707633 79,89102399 0,562641
Vilniaus degtinė 6932453 16272287 1,01 0,42603 2,370735 16435009,87 40917727 2,514565224 0,40166
Vilniaus kailiai 16868 1623680 2 0,01039 192,516 3247360 20798928 12,80974576 0,156131
Vilniaus Pergalė 5482781 1178896 21,11 4,65078 4,539028 24886494,56 23443682 19,88613245 1,061544
Vilniaus Vingis -2523190 9123105 2,5 -0,2766 -9,039257 22807762,5 50128796 5,494707778 0,454983

Leave a Comment