PAJAMŲ NATŪROS APMOKESTINIMAS, JO PROBLEMOS

908 0

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

Buhalterinės apskaitos katedros

Nuolatinių studijų skyriaus

II kurso XXXXX grupės studento

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PAJAMŲ NATŪROS APMOKESTINIMAS, JO PROBLEMOS

Mokeščių ir jų valdymo projektinis darbas

 

Darbo vadovas (-ė) lekt. XXXXX

Įvertinimas

 

Vilnius

 

TURINYS

ĮVADAS 3

1.PAJAMŲ NATŪRA APIBRĖŽIMAS 4

1.1. Pajamų natūros taikymas pagal GPMĮ 9 str. Nuostatus 4

2.Pajamų, gautų natūra, apmokestinimas 12

2.1.Pajamų, gautų natūra, įvertinimas 12

2.2. Pajamų natūros dydžio apskaičiavimas 13

II.3.Tikrosios rinkos kainos nustatymas 16

3.Pajamų natūros apmokestinimo problemos 18

IŠVADOS 19

Literatūra 20

PRIEDAI 21

1 Priedas Vidutinės transporto priemonės kaina Lietuvoje 22

 

ĮVADAS

Mokestis – valstybės nustatyta pinigų suma, kurią turi sumokėti fizinis ar juridinis asmuo nuo savo veiklos rezultatų arba atliktų ar tik norimų atlikti veiksmų. Mokesčiai yra proporciniai ir progresiniai. Progresiniai mokesčiai – mokesčiai, kurie santykinai didėja didėjant pajamoms, gaunant didesnį pelną, turint ar įsigyjant vertingesnį turtą didėja. Vienas iš tokių yra pajamų mokestis. Jis mokamas nuo algos. Šis mokestis skaičiuojamas nustatytu tarifu nuo sumos, viršijančios nustatytą minimumą. Proporciniai mokesčiai – mokesčiai, mokami proporcingai nuo gaunamų pajamų, pelno, turimo ar įgyjamo turto, nepriklausomai nuo jo vertės. Tokių mokesčių pavyzdžiu gali būti atskaitymai SODRAI, pajamų mokestis, mokamas darbdavio nuo darbuotojo atlyginimo, žemės mokestis, mokkamas nuo jos vertės ir pan.

Pajamos (Gyventojų pajamų mokščio įstatymas (toliau GPMĮ) 2 str. 14 d.) – tai pozityviosios pajamos laikomos pozityviosios pajamos, priskiriamos Europos ekonominių interesų grupės, nutraukus gyvybės draudimo sutartis ar išstojus iš pensijų fondo grąžinamos įmokos (ar jų dalis), atlygis už

atliktus darbus, suteiktas paslaugas, už perduotas ar suteiktas teises itt.

Darbo tikslas – išsiaiškinti pajamų natūros apmokestinimą ir problemas.

Darbo uždaviniai:

Pajamų natūros apibrėžimas ir pripažinimas

Pajamų, gautų natūrą, apmokestinimas

Pajamų natūros apmokestinimo problemos

 

PAJAMŲ NATŪRA APIBRĖŽIMAS

Pajamų natūra – tai neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos nustatyta mažesne negu tikroji rinkos kaina) gautos nuosavybėn arba nauduoti (neįgyjant nuosavybės teisės) turtas arba gautos paslaugos, tai pat kita gauta nauda (jei naudos davėjas turėjo tikslą naudą duoti konkrečiam asmeniui), kai gauto turto, paslaugų ar kitos naudos ekvivalentas pinigine išraiška, pagal GPMĮ nuostatas, būtų priskiriamas pajamomis. Taigi pajamų natūra – ne pajamų rūšis, o pajamų gavimo forma. Taip yra interpretuojama Lietuvos Respublikos Gyventojų Pajamų Mokeščio įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje.Siekiant pripažinti pajamu natūra, būtina nustatyti siekį sutteikti ar gauti ekonominę naudą.

1 pav. pajamų, gautų natūra, pripažinimas

 

Specialiosios nuostatos dėl pajamų natūra yra nustatytos GPMĮ 9 straipsnyje.

 

Pajamų natūros taikymas pagal GPMĮ 9 str. Nuostatus

 

9 straipsnis. Pajamos natūra

GPMĮ 9 str. 1 dalis

 

1. Pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama:

1) gyventojo gautos iš asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai), jeigu jų vertė neviršija 100 eurų;

Pavyzdys :

Gyventojas televizijos žaidime laimėjo prizą – automobilį, kurio rinkos kaina – 20 000 Eur. Kadangi šio laimėjimo vertė yra didesnė kaip 100 Eur, laimėto automobilio vertė pripažįstama pajamomis natūra ir yra pajamų moke

esčio objektas.

Gyventojas, nusipirkęs loterijos bilietą, laimėjo 85 Eur vertės kavos mašinėlę. Laimėjimas nepripažįstamas pajamomis, gautomis natūra, ir nėra pajamų mokesčio objektas

 

2) gyventojo nauda, gauta asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už gyventojui suteiktas gydymo paslaugas, kai to reikalauja teisės aktai;

Pavyzdys:

Darbdavys gydymo įstaigai sumokėjo už vidaus tarnybos sistemos pareigūno, sužaloto einant pareigas, gydymą ir sveikatos reabilitaciją.

Už gydymo ir reabilitacijos paslaugas sumokėta suma nepripažįstama gyventojo pajamomis, gautomis natūra, nes tokiais atvejais paslaugų apmokėjimą nustato Vidaus reikalų tarnybos statutas.

Darbdavys darbuotojus apdraudė papildomu sveikatos draudimu, t. y. darbdavys gyventojams sumoka už teisę gauti gydymo (sveikatos priežiūros) paslaugas.

Darbdavio už kiekvieną gyventoją sumokėta sveikatos draudimo įmokos suma pripažįstama kiekvieno gyventojo pajamomis, gautomis natūra, nes teisės aktuose nenustatyta tokiais atvejais sumokėti už gydymo paslaugas.

Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punktą nuo 2010 m. sausio 1 d. tokios įmokos gali būti gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos

 

3) asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gyventojui suteikti naudotis (neperdavus nuosavybėn) darbo drabužiai, avalynė, darbo įrankiai, įranga ir kitas turtas ir (ar) nauda, kai asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, apmoka su to suteikto turto naudojimu susijusias išlaidas, jeigu su šiais darbo drabužiais, avalyne, darbo įrankiais, įranga ir kitu turtu atli

iekamos tik darbo funkcijos;

Pavyzdys:

UAB „Saulė“ darbuotojams perdavė naudoti kostiumus (uniformas) ir nešiojamuosius kompiuterius.

Kadangi šis turtas – drabužiai ir kompiuteriai – darbuotojų nuosavybėn neperduodami, o naudojami tik jų darbo funkcijoms atlikti, nelaikoma, kad darbuotojai gavo pajamų natūra

 

4) gyventojo nauda, gauta kitam asmeniui tiesiogiai mokymo įstaigoms sumokėjus už gyventojo mokymą, kurį baigęs jis įgyja aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją;

Pavyzdys:

UAB „Naras“ už gyventojo studijas aukštesniajai mokyklai sumokėjo 450 Eur ir 65 Eur įmoką už jo pragyvenimą mokymo įstaigos bendrabutyje.

Gyventojo pajamomis natūra nepripažįstama tik už studijas sumokėta 450 Eur suma.

 

5) kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Pavyzdys:

Įmonė savo darbuotojui jubiliejaus proga įteikė dovaną ir savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį, VSD bei PSD įmokas, apskaičiuotas nuo dovanos vertės.

Sumokėti mokesčiai nėra darbuotojo natūra gautos pajamos

 

Kitais, GPMĮ 9 str. neįvardintais atvejais, konkretaus gyventojo nauda gali būti pripažįstama pajamomis natūra ir apmokestinama GPMĮ nustatyta tvarka, t. y.:

kai pagal GPMĮ 2 str. 14 dalį gauta nauda laikoma pajamomis, pavyzdžiui, pajamomis laikomi įvairių renginių metų individualiai gyventojams teikiami prizai, dovanos ir kita individualiai identifikuojama nauda;

kai atitinka GPMĮ 2 str. 15 dalies pajamų natūra sąvoką, pavyzdžiui, pajamomis laikoma gauta nauda, jei kainos nuolaida suteikiama ne visiems gyventojams, o tik įmonės darbuotojams, t. y. konkretiems gyventojams dėl tam tikrų interesų (darbo santykių);

kai paga

al GPMĮ 17 str. nepriskiriama neapmokestinamosioms pajamoms.

Pajamų, gautų natūra, nuostatos netaikomos, kai gyventojas turtą ar paslaugas gauna bendražmogiškojo bendravimo atvejais, kai tai yra pagrįsta asmeniniais santykiais ir tai nėra atlygis už darbą ar suteiktas paslaugas.

Pavyzdžiui, pajamomis natūra nelaikoma:

gėlių puokštė;

įrėmintas padėkos raštas jubiliejaus proga;

garbės nariui įteiktas įmonės ženklelis ir pan.

nes šiais atvejais nėra siekio duoti asmeniui ekonominės naudos.

 

Pajamomis natūra nelaikoma nauda, gauta apmokėjus:

skiepus, kai tai privalu pagal darbo pobūdį, (pvz., skiepijami miškininkai, lauko darbininkai, klientus aptarnaujantys darbuotojai ir pan.);

Pavyzdys:

UAB „Laps“ apmokėjo (įstaigai arba įmonei) už darbuotojų, kurie nuolat bendrauja su klientais, paskiepijimą nuo gripo ir išdalino jiems antivirusinius vaistus.

Šiuo atveju skiepijimas yra susijęs su darbo funkcijų ypatumais, todėl įmonės patirtos išlaidos nėra darbuotojo pajamos ir nelaikomos gyventojo pajamomis, gautomis natūra.

 

kvalifikacijos kėlimo kursus, kai tai reikalinga įmonės teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti;

Kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai ir panašūs renginiai, už kuriuos apmoka darbdavys, kai tai reikalinga įmonės teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti, nėra gyventojo pajamos natūra, nes nėra pagrindo laikyti, kad kvalifikaciją tobulinęs darbuotojas gavo asmeninės naudos. Todėl įmonės, išsiuntusios darbuotojus į kvalifikacijos kėlimo kursus, patirtos išlaidos nėra darbuotojo pajamos ir negali būti laikomos gyventojo pajamomis, gautomis natūra. Pajamomis natūra galėtų būti pripažinta tik tokia nauda, kuri negali būti susieta su darbuotojo darbinėmis fun. . .

Join the Conversation