LR Sveikatos ministerijos programos “Nacionalinė vaistų politika” įgyvendinimo analizė

500 0

TURINYS
ĮVADAS 2

1.LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYKDOMOS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA 3

2.LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PROGRAMOS „NACIONALINĖ VAISTŲ POLITIKA“ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 5

3.Apibendrinant galima teigti, kad bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas nacionalinei vaistų politikos programai finansuoti planuoja kasmet skirti po 2314 tūkst. eurų, iš kurių 1508 tūkst. eurų skirti darbo užmokesčiui. Daugiausia asignavimų skiriama antrąjam tikslui įgyvendinti. Tikslui pasiekti skiriama net 76 procentai visos asignavimų sumos, t.y. 1765,5 tūkst. eurų tam, kad Lietuvos rinkoje būtų tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistiniai preparatai. Kasmet po 186,5 tūkst. euurų skiriama Nacionalinės vaistų politikos programos tikslui – diegti bioetikos principus sveikatos sistemoje. Naujų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą su vaistiniais preparatais, kūrimui ir tobulinimui kasmet planuojama skirti 333 tūkst. eurų. O farmacinių atliekųsurinkimui iš gyventojų užtikrinti skiriami 29 tūkst. eurų per metus. IŠVADOS 11

LITERATŪRA 12

PRIEDAI 13

ĮVADAS

Farmacijos sektorius yra sveikatos apsaugos sistemos dalis, vykdanti farmacinę veiklą, kuri yra viena iš sveikatinimo veiklos rūšių. Nacionalinė vaistų politika – tai valstybės institucijų  priemonės ir veiksmai, padedantys užtikrinti  galimybę įsigyti  Lietuvoje kainos ir teritoriniu požiūriu prieinamų, tinkamos kokybės, veiksmingų beei saugių vaistų ir gauti tinkamos  kokybės farmacines paslaugas. Lietuvos nacionalinės vaistų politikos nuostatos padeda  apriboti priemones, kuriomis valstybė ir jos institucijos reguliuoja  farmacinę veiklą, kad jų veiksmai būtų skaidrūs, teisėti ir teisingi, atitiktų Lietuvoje galiojančius įstatymus bei asmens ir vi

isuomenės interesus.  Nacionalinė vaistų politika užtikrina lygias asmenų galimybes  verstis farmacine veikla, užtikrinti šio verslo subjektų tarpusavio konkurenciją, kaip vieną iš farmacinių paslaugų kokybės svarbiausių garantų,  sąžiningumą ir teisinių sąlygų vienodumą. Europos Sąjungos teisės reikalavimus farmacinės veiklos atžvilgiu perkeliant į nacionalinę teisę ir juos įgyvendinant, teikiamos kokybiškos farmacijos paslaugos. Farmacinės veiklos valstybinės valdymo ir kontrolės institucijos garantuoja kokybišką vaistinių preparatų gamybą ir platinimą. Tobulinant vaistinių preparatų registracijos, kompensavimo sistemą, sudarant sąlygas pagrįstai naudotis kompensavimo lengvatomis, mažinamos sektoriaus silpnybės, susijusios su farmacine veikla.

Darbo objektas – Lietuvos nacionalinė vaistų politika ir jos reguliavimas.

Darbo tikslas – remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginiu planu, atlikti Nacionalinės vaistų politikos programos įgyvendinimo analizę.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos veiklos charakteristiką;

Apibrėžti nacionalinė vaistų politiką ir jos tikslus;

Atlikti nacionalinės vaistų poolitikos programai skirtų asignavimų analizę.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYKDOMOS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, kuri yra atsakinga už Lietuvos nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimą ir koordinavimą. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija siekia užtikrinti prigimtinę žmogaus teisę į kuo geresnę psichinę ir fizinę sveikatą, sveiką aplinką, socialinę gerovę, priimtiną, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą bei ligų prevenciją. Ministerija, siekdama efektyvaus nacionalinės sveikatos priežiūros įstaigų sistemos funkcionavimo, tikslina sveikatos priežiūros įstaigų suskirstymą pagal lygmenis, užtikrina teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Norėdama

a suteikti geresnes sąlygas visuomenei, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija turi išsikėlusi keturis strateginius tikslus, kurios norint įgyvendinti yra parengtos vykdomosios programos (žr. 1 pav.). [1]

2 programa

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

Iš viso skirtų asignavimų 1285 tūkst. eurų

1 programa

Visuomenės sveikatos stiprinimas

Iš viso skirtų asignavimų

35056 tūkst. eurų

2 programa

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas

Iš viso skirtų asignavimų 37865 tūkst. eurų

1 programa

Sveikatos sistemos valdymas

Iš viso skirtų asignavimų 64553 tūkst. eurų

4 strateginis tikslas

Užtikrinti nemokamą PSDF biudžeto kompensuojamą sveikatos priežiūrą

3 strateginis tikslas

Gerinti vaistų prieinamumą gyventojams ir užtikrinti, kad Lietuvos Respublikoje būtų geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistai

2 strateginis tikslas

Skatinti sveiką gyvenseną, saugoti ir stiprinti sveikatą, vykdyti ligų prevenciją

1 strateginis tikslas

Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą

1 programa

Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas

Iš viso skirtų asignavimų 423143 tūkst. eurų

1 programa

Nacionalinė vaistų politika

Iš viso skirtų asignavimų 2314 tūkst. eurų

1 pav. 2016-2018 metų Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos strateginiai tikslai ir programos

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-2018 m. strateginis planas

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija numatė įgyvendinti keturis strateginius tikslus, kurie padėtų efektyvinant Lietuvos Respublikos gyventojų sveikatos priežiūrą, plėtojant prevencines programas ir užtikrinant kokybiškų vaistų tiekimą. Daugiausia lėšų numatoma skirti Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programai. Šiai programai planuojama skirti 423143 tūkst. eurų. Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programai reikia gauti daug finansavimo, nes labai didelė Lietuvos Respublikos gyventojų dalis yra apdrausta sveikatos draudimu. [1]

Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja ir koordinuoja racionalų Lietuvos gyventojų aprūpinimą būtiniausiais vaistais ir me

edicinos prekėmis, renka ir analizuoja informaciją apie vaistus, sudaro vaistų paklausos ir pasiūlos balansą, teisinėmis priemonėmis reguliuoja vaistų tiekimą, registruoja vaistus, kontroliuoja farmacinės veiklos sąlygas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministerija kontroliuoja narkotinių, psichotropinių ir radioaktyviųjų vaistų importą ir eksportą, vartojimą, saugojimą bei apskaitą. [2]

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija  yra atsakinga už Lietuvos nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimą ir koordinavimą. Ministerija siekia, kad Lietuvos Respublikos gyventojai galėtų įsigyti vaistus už prieinamą kainą, kad vaistai būtų saugūs ir kokybiški, atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus. Ministerija yra numačiusi įgyvendinti keturis strateginius tikslus, iš kurių daugiausia lėšų numatoma skirti Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programai. Manoma, kad ateityje ši paslauga gali brangti, todėl dabar jai reikia daugiausia finansavimo. Taip pat Sveikatos apsaugos ministerija kontroliuoja narkotinių medžiagų importą bei eksportą į ar iš Lietuvos.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PROGRAMOS „NACIONALINĖ VAISTŲ POLITIKA“ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

Nacionalinė vaistų politika – tai valstybės institucijų priemonės ir veiksmai siekiant užtikrinti galimybę įsigyti Lietuvoje kainos ir teritoriniu požiūriu prieinamų, tinkamos kokybės, veiksmingų bei saugių vaistų ir gauti tinkamos kokybės farmacines paslaugas. [2]

Nacionalinės vaistų politikos programa apima visas veiklos sritis, kurios yra susijusios su vaistais – farmacijos teisės bazės kūrimą ir tobulinimą, ES antrinės teisės vaistų srityje reikalavimų analizę ir perkėlimą į

į nacionalinę teisę, vaistų klinikinius ir kitus biomedicininius tyrimus, vaistininkų ir farmacinės veiklos licencijavimą, vaistų gamybą, didmeninį platinimą, pardavimą gyventojams, vaistų rinkos kontrolę, vaistų kainodaros ir kompensavimo sistemos tobulinimą, veikliųjų medžiagų gamybą, platinimą ir kt. Farmacinės veiklos reglamentavimas, ES reikalavimų įgyvendinimas ir jų laikymasis, valstybės institucijų ir farmacijos sektoriaus skaidri ir kokybiška veikla – būtinos geros kokybės, saugių ir veiksmingų vaistų prieinamumo bei kokybiškos farmacinės paslaugos teikimo gyventojams, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir orumui sveikatos sistemoje principų diegimo sąlygos. 2016 metais buvo numatyta:

Toliau tobulinti nacionalinę teisę;

Vykdyti numatytas priemones racionalaus vaistų vartojimui skatinti;

Užkirsti kelią falsifikuotų vaistų patekimui į platinimo tinklą;

Optimizuoti vaistininkų ir farmacinės veiklos licencijavimą;

Suderinti nacionalinę teisę dėl klinikinių vaistinių preparatų tyrimų su naujais Europos Sąjungos reikalavimais;

Tobulinti vaistinių veiklą;

Rengti atskitų farmacinės rūpybos paslaugų teikimo tvarką, farmacinės veiklos valstybinę priežiūrą, vaistų kainodarą ir kompensavimą, taip pat su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis reglametuojančius teisės aktus.

Tobulinant įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą tvarką ir didinant šios procedūros skaidrumą, siekiama didinti ekspertų kompetenciją bei bendradarbiavimą su kitomis šalimis. Siekiant, kad gyventojų turimi naikintini vaistiniai preparatai nebūtų metami į savartynus, nepatektų į aplinką ar nebūtų vartojami žmonėms ar gyvūnams gydyti jų surinkimui ir sunaikinimui skiriamos valstybės biudžeto lėšos. [2]

Siekiant, kad kainos galutiniam vartotojui mažėtų, vykdoma nekompensuojamų vaistų didmeninių ir mažmeninių. . .

2016 2017 2018
Gerinti vaistų prieinamumą gyventojams kainos, teritoriniu ir informacijos apie vaistų asortimentą atžvilgiu 362 362 362
362 362 362
333 333 333
29 29 29
Siekti, kad Lietuvos rinkoje būtų tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistiniai preparatai 1765,5 1765,5 1765,5
623,8 623,8 623,8
551,2 551,2 551,2
72,6 72,6 72,6
573,8 573,8 573,8
260,3 260,3 260,3
313,5 313,5 313,5
657,9 657,9 657,9
52,8 52,8 52,8
515,1 515,1 515,1
Diegti biotekos principus sveikatos sistemoje 186,5 186,5 186,5
186,5 186,5 186,5
134,5 134,5 134,5
52 52 52

 

Join the Conversation