LR Sveikatos ministerijos programos “Nacionalinė vaistų politika” įgyvendinimo analizė

TURINYS ĮVADAS 2

1.LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYKDOMOS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA 3

2.LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PROGRAMOS „NACIONALINĖ VAISTŲ POLITIKA“ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 5

3.Apibendrinant galima teigti, kad bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas nacionalinei vaistų politikos programai finansuoti planuoja kasmet skirti po 2314 tūkst. eurų, iš kurių 1508 tūkst. eurų skirti darbo užmokesčiui. Daugiausia asignavimų skiriama antrąjam tikslui įgyvendinti. Tikslui pasiekti skiriama net 76 procentai visos asignavimų sumos, t.y. 1765,5 tūkst. eurų tam, kad Lietuvos rinkoje būtų tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistiniai preparatai. Kasmet po 186,5 tūkst. eurų skiriama Nacionalinės vaistų politikos programos tikslui – diegti bioetikos principus sveikatos sistemoje. Naujų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą su vaistiniais preparatais, kūrimui ir tobulinimui kasmet planuojama skirti 333 tūkst. eurų. O farmacinių atliekųsurinkimui iš gyventojų užtikrinti skiriami 29 tūkst. eurų per metus. IŠVADOS 11

LITERATŪRA 12

PRIEDAI 13

ĮVADAS

Farmacijos sektorius yra sveikatos apsaugos sistemos dalis, vykdanti farmacinę veiklą, kuri yra viena iš sveikatinimo veiklos rūšių. Nacionalinė vaistų politika – tai valstybės institucijų  priemonės ir veiksmai, padedantys užtikrinti  galimybę įsigyti  Lietuvoje kainos ir teritoriniu požiūriu prieinamų, tinkamos kokybės, veiksmingų bei saugių vaistų ir gauti tinkamos  kokybės farmacines paslaugas. Lietuvos nacionalinės vaistų politikos nuostatos padeda  apriboti priemones, kuriomis valstybė ir jos institucijos reguliuoja  farmacinę veiklą, kad jų veiksmai būtų skaidrūs, teisėti ir teisingi, atitiktų Lietuvoje galiojančius įstatymus bei asmens ir visuomenės interesus.  Nacionalinė vaistų politika užtikrina lygias asmenų galimybes  verstis farmacine veikla, užtikrinti šio verslo subjektų tarpusavio konkurenciją, kaip vieną iš farmacinių paslaugų kokybės svarbiausių garantų,  sąžiningumą ir teisinių sąlygų vienodumą. Europos Sąjungos teisės reikalavimus farmacinės veiklos atžvilgiu perkeliant į nacionalinę teisę ir juos įgyvendinant, teikiamos kokybiškos farmacijos paslaugos. Farmacinės veiklos valstybinės valdymo ir kontrolės institucijos garantuoja kokybišką vaistinių preparatų gamybą ir platinimą. Tobulinant vaistinių preparatų registracijos, kompensavimo sistemą, sudarant sąlygas pagrįstai naudotis kompensavimo lengvatomis, mažinamos sektoriaus silpnybės, susijusios su farmacine veikla.

Darbo objektas – Lietuvos nacionalinė vaistų politika ir jos reguliavimas.

Darbo tikslas – remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginiu planu, atlikti Nacionalinės vaistų politikos programos įgyvendinimo analizę.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos veiklos charakteristiką;

Apibrėžti nacionalinė vaistų politiką ir jos tikslus;

Atlikti nacionalinės vaistų politikos programai skirtų asignavimų analizę.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYKDOMOS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, kuri yra atsakinga už Lietuvos nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimą ir koordinavimą. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija siekia užtikrinti prigimtinę žmogaus teisę į kuo geresnę psichinę ir fizinę sveikatą, sveiką aplinką, socialinę gerovę, priimtiną, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą bei ligų prevenciją. Ministerija, siekdama efektyvaus nacionalinės sveikatos priežiūros įstaigų sistemos funkcionavimo, tikslina sveikatos priežiūros įstaigų suskirstymą pagal lygmenis, užtikrina teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Norėdama suteikti geresnes sąlygas visuomenei, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija turi išsikėlusi keturis strateginius tikslus, kurios norint įgyvendinti yra parengtos vykdomosios programos (žr. 1 pav.). [1]

2 programa

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

Iš viso skirtų asignavimų 1285 tūkst. eurų

1 programa

Visuomenės sveikatos stiprinimas

Iš viso skirtų asignavimų

35056 tūkst. eurų

2 programa

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas

Iš viso skirtų asignavimų 37865 tūkst. eurų

1 programa

Sveikatos sistemos valdymas

Iš viso skirtų asignavimų 64553 tūkst. eurų

4 strateginis tikslas

Užtikrinti nemokamą PSDF biudžeto kompensuojamą sveikatos priežiūrą

3 strateginis tikslas

Gerinti vaistų prieinamumą gyventojams ir užtikrinti, kad Lietuvos Respublikoje būtų geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistai

2 strateginis tikslas

Skatinti sveiką gyvenseną, saugoti ir stiprinti sveikatą, vykdyti ligų prevenciją

1 strateginis tikslas

Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą

1 programa

Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas

Iš viso skirtų asignavimų 423143 tūkst. eurų

1 programa

Nacionalinė vaistų politika

Iš viso skirtų asignavimų 2314 tūkst. eurų

1 pav. 2016-2018 metų Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos strateginiai tikslai ir programos

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-2018 m. strateginis planas

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija numatė įgyvendinti keturis strateginius tikslus, kurie padėtų efektyvinant Lietuvos Respublikos gyventojų sveikatos priežiūrą, plėtojant prevencines programas ir užtikrinant kokybiškų vaistų tiekimą. Daugiausia lėšų numatoma skirti Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programai. Šiai programai planuojama skirti 423143 tūkst. eurų. Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programai reikia gauti daug finansavimo, nes labai didelė Lietuvos Respublikos gyventojų dalis yra apdrausta sveikatos draudimu. [1]

Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja ir koordinuoja racionalų Lietuvos gyventojų aprūpinimą būtiniausiais vaistais ir medicinos prekėmis, renka ir analizuoja informaciją apie vaistus, sudaro vaistų paklausos ir pasiūlos balansą, teisinėmis priemonėmis reguliuoja vaistų tiekimą, registruoja vaistus, kontroliuoja farmacinės veiklos sąlygas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministerija kontroliuoja narkotinių, psichotropinių ir radioaktyviųjų vaistų importą ir eksportą, vartojimą, saugojimą bei apskaitą. [2]

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija  yra atsakinga už Lietuvos nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimą ir koordinavimą. Ministerija siekia, kad Lietuvos Respublikos gyventojai galėtų įsigyti vaistus už prieinamą kainą, kad vaistai būtų saugūs ir kokybiški, atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus. Ministerija yra numačiusi įgyvendinti keturis strateginius tikslus, iš kurių daugiausia lėšų numatoma skirti Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programai. Manoma, kad ateityje ši paslauga gali brangti, todėl dabar jai reikia daugiausia finansavimo. Taip pat Sveikatos apsaugos ministerija kontroliuoja narkotinių medžiagų importą bei eksportą į ar iš Lietuvos.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PROGRAMOS „NACIONALINĖ VAISTŲ POLITIKA“ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

Nacionalinė vaistų politika – tai valstybės institucijų priemonės ir veiksmai siekiant užtikrinti galimybę įsigyti Lietuvoje kainos ir teritoriniu požiūriu prieinamų, tinkamos kokybės, veiksmingų bei saugių vaistų ir gauti tinkamos kokybės farmacines paslaugas. [2]

Nacionalinės vaistų politikos programa apima visas veiklos sritis, kurios yra susijusios su vaistais – farmacijos teisės bazės kūrimą ir tobulinimą, ES antrinės teisės vaistų srityje reikalavimų analizę ir perkėlimą į nacionalinę teisę, vaistų klinikinius ir kitus biomedicininius tyrimus, vaistininkų ir farmacinės veiklos licencijavimą, vaistų gamybą, didmeninį platinimą, pardavimą gyventojams, vaistų rinkos kontrolę, vaistų kainodaros ir kompensavimo sistemos tobulinimą, veikliųjų medžiagų gamybą, platinimą ir kt. Farmacinės veiklos reglamentavimas, ES reikalavimų įgyvendinimas ir jų laikymasis, valstybės institucijų ir farmacijos sektoriaus skaidri ir kokybiška veikla – būtinos geros kokybės, saugių ir veiksmingų vaistų prieinamumo bei kokybiškos farmacinės paslaugos teikimo gyventojams, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir orumui sveikatos sistemoje principų diegimo sąlygos. 2016 metais buvo numatyta:

Toliau tobulinti nacionalinę teisę;

Vykdyti numatytas priemones racionalaus vaistų vartojimui skatinti;

Užkirsti kelią falsifikuotų vaistų patekimui į platinimo tinklą;

Optimizuoti vaistininkų ir farmacinės veiklos licencijavimą;

Suderinti nacionalinę teisę dėl klinikinių vaistinių preparatų tyrimų su naujais Europos Sąjungos reikalavimais;

Tobulinti vaistinių veiklą;

Rengti atskitų farmacinės rūpybos paslaugų teikimo tvarką, farmacinės veiklos valstybinę priežiūrą, vaistų kainodarą ir kompensavimą, taip pat su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis reglametuojančius teisės aktus.

Tobulinant įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą tvarką ir didinant šios procedūros skaidrumą, siekiama didinti ekspertų kompetenciją bei bendradarbiavimą su kitomis šalimis. Siekiant, kad gyventojų turimi naikintini vaistiniai preparatai nebūtų metami į savartynus, nepatektų į aplinką ar nebūtų vartojami žmonėms ar gyvūnams gydyti jų surinkimui ir sunaikinimui skiriamos valstybės biudžeto lėšos. [2]

Siekiant, kad kainos galutiniam vartotojui mažėtų, vykdoma nekompensuojamų vaistų didmeninių ir mažmeninių kainų kontrolė ir toliau ji stiprinama. Ypatingas dėmėsys skiriamas kokybės defektų turinčių ir falsifikuotų vaistų pateikimo į renka prevencijai. Rinkoje esančių vaistų kontrolė vykdoma pagal Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko įsakymu patvirtintą rinkoje esančių vaistinių preparatų kokybės kontrolės programą. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo reikalavimų, įgyvendinančių Europos Sąjungos skaidrumo direktyvos nuostatas, laikymuisi skiriama ypatingai daug dėmėsio.

Nacionalinė vaistų politikos programa yra neatsikiama nacionalinės sveikatos politikos dalis. Ji numato pagrindines vaistų politikos strategines kryptis, uždavinius ir priemones tiems uždaviniams įgyvendinti (žr. 2 pav.).

2 pav. Nacionalinės vaistų politikos programos tikslai

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas

Ši programa siekia užtikrinti, kad Lietuvos gyventojams gerėtų vaistų asortimento prieinamumas, kainos ir teritoriniu atžvilgiu. Siekiama, kad Lietuvos rinkoje būt geros kokybės, saugūs, veiksmingi vaistai, kurie atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Nacionalinės vaistų politikos programa prisideda įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. [3]

Nacionalinės vaistų politikos programos tikslams įgyvendinti numatyti šie uždaviniai:

Užtikrinti visuomenės ir farmacijos verslo interesus atitinkančią teisinę aplinką bei laisvą farmacijos specialistų judėjimą, tobulinti vaistų kainodarą ir kompensavimo sistemą;

Užtikrinti, kad į Lietuvos rinką patektų tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistiniai preparatai, o rinkos dalyviai atitiktų jiems keliamus reikalavimus;

Užtikrinti tinkamą Lietuvos farmacijos rinkos priežiūrą ir kontrolę, vadovaujantis rizikos vertinimo principais;

Tobulinti VVKT veiklą, siekiant atitikti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir kitų šalių vaistų kompetetingoms institucijoms keliamus reikalavimus bei tinkamai vykdyti tarptautinius įsipareigojimus.

Užtikrinti biomedicininių tyrimų atitikimą biomedicininių tyrimų etikos reikalavimams ir visuomenės informavimą biotekos klausimais; [2]

1 lentelė

Nacionalinės vaistų politikos tikslų uždaviniams įgyvendinti numatytos priemonės

Pirmąjam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės Antrąjam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės
Dalyvauti Europos Sąjungos teisėkūros veikloje, rengti naujus ir tobulinti galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais, farmacijos produktais, farmacijos specialistų veiklą, vaistų įtraukimą į kompensavimo sistemą ir kainodarą;

Užtikrinti farmacinių atliekų surinkimą iš gyventojų.

Registruoti ir perregistruoti vaistinius preparatus, atsižvelgiant į klinikinių tyrimų duomenis, sustabdyti ir panaikinti vaistinių preparatų registraciją;

Vykdyti fizinių ar juridinių asmenų farmacinės veiklos bei veiklos su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis licencijavimą; išduoti leidimus atlikti klinikinius tyrimus.

Trečiąjam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės Ketvirtąjam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės
Vykdyti licencijuotų ir leidimus turinčių fizinių ir juridinių asmenų farmacinės veiklos bei veiklos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis priežiūrą ir kontrolę;

Vykdyti vaistų rinkos stebėseną, kaupiant, analizuojant, skelbiant duomenis apie vaistų tiekimą rinkai, kontroliuoti ir vertinti vaistų reklamą, imtis visų priemonių, kad iš rinkos būtų atšaukti nekokybiški vaistiniai preparatai.

Dalyvauti Europos Tarybos, Europos Komisijos organų ir darbo grupių, Europos vaistų agentūros ir kitų tarptautinių institicijų veikloje, plėsti Baltijos šalių vaistų kontrolės tarnybų bendradarbiavimą;

Organizuoti vaistinių preparatų rinkos priežiūros funkcijų vykdymą.

Penktąjam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės
Vykdyti klinikinių vaistinių preparatų ir kitų biomedicininių tyrimų etinį vertinimą ir priežiūrą nacionaliniu lygiu. Vykdyti klinikinių vaistinių preparatų ir kitu biomedicininių tyrimų etinį vertinimą ir priežiūrą regioniniu lygiu.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas

Nacionalinės vaistų politikos programa yra tęstinė, prioritetinė, įgyvendinanti vaistų politiką, gerinanti pacientų aprūpinimą vaistais, integruojanti farmacijos sektorių į vientisą Europos Sąjungos vaistų rinką. Programos rezultatai ilgalaikiai, turintys įtakos ligų profilaktikos ir gydymo kokybei, gyventojų sveikatos būklei ir gyvenimo kokybei, taip pat ekonominei ir socialinei gerovei.

3 pav. 2016-2018 metų Nacionalinei vaistų politikos programai numatomi skirti asignavimai

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016-2018 metų strateginį planą, Nacionalinės vaistų politikos programos tikslams įgyvendinti kasmet paskirta po 2314 tūkst. eurų (žr. 3 pav.). Pirmąjm tikslui įgyvendinti kasmet planuojama skirti po 362 tūkst. eurų. Didžioji dalis šios pinigų sumos skiriama vienai iš tikslui įgyvendinti numatytų priemonių, tai yra dalyvavimui Europos Sąjungos teisėkūros veikloje, naujų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą su vaistiniais preparatais, kūrimui ir tobulinimui. Šiai priemonei kasmet planuojama skirti 333 tūkst. eurų. Antrąjai priemonei (farmacinių atliekų surinkimui iš gyventojų užtikrinti) skiriami 29 tūkst. eurų.

Daugiausia asignavimų kasmet planuojama skirti siekiant, kad Lietuvos rinkoje būtų tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistiniai preparatai priežiūrai. Tai antrasis Nacionalinės vaistų politikos programos tikslas, kuriam skiriama net 76 procentai visos asignavimų sumos, t.y. 1765,5 tūkst. eurų. Šiam tikslui pasiekti yra numatyti trys uždaviniai, vienas iš jų tai užtikrinti, kad į Lietuvos rinką patektų tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistiniai preparatai, o rinkos dalyviai atitiktų jiems keliamus reikalavimus. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos dvi priemonės. Pirmoji – registruoti ir perregistruoti viastinius preparatus, atsižvelgiant į klinikinių tyrimų duomenis, taikant nacionalinę ir savitarpio pripažinimo procedūrą, antroji – vykdyti fizinių ir juridinių asmenų farmacinės veiklos bei veiklos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis licencijavimą. Šioms priemonėms skirta 551,2 tūkst. eurų ir 72,6 tūkst. eurų atitinkamai. Antrąjam uždaviniui, kuriam įvykdyti numatytos dvi priemonės skiriama asignavimų suma yra 573,8 tūkst. eurų. Pirmąjai priemonei (licencijuotų ir leidimus turinčių fizinių ar juridinių asmenų farmacinės veiklos bei veiklos su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis priežiūrai ir kontrolei) skiriama 260,3 tūkst. eurų, o antrąjai – 313,5 tūkst. eurų. Trečiasis uždavinys tikslui pasiekti yra valstybinės vaistų kontrolės tarnybos veiklos tobulinimas, siekiant atitikti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir kitų šalių vaistų kompetetingoms institucijoms keliamus reikalavimus. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos dvi priemonės – dalyvavimas Europos Tarybos, Europos Komisijos organų ir kitų Europos agentūrų bei inspekcijų veikloje ir vaistinių preparatų rinkos priežiūros vykdymo organizavimas. Pirmajai priemonei skiriami 52,8 tūkst. eurų, o antrajai beveik dešimt kartų daugiau, t.y. 515,1 tūkst. eurų. Bendrai trečiąjam uždaviniui įgyvendinti skiriama 567,9 tūkst. eurų kasmet.

Trečiasis Nacionalinės vaistų politikos programos tikslas yra diegti bioetikos principus sveikatos sistemoje. Jam skiriama kasmet po 186,5 tūkst. eurų. Šiam tikslui pasiekti numatytas vienas uždavinys, kuriam įgyvendinti numatytos dvi priemonės. Pirmoji – vykdyti klinikinių vaistinių preparatų etinį vertinimą nacionaliniu lygiu, antroji – vykdyti tų pačių vaistinių preparatų etinį vertinimą regioniniu lygiu. Pirmąjai priemonei skiriama 134,5 tūkst. eurų, o antrąjai beveik 39 procentais mažiau, t.y. 52 tūkst. eurų.

Apibendrinant galima teigti, kad bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas nacionalinei vaistų politikos programai finansuoti planuoja kasmet skirti po 2314 tūkst. eurų, iš kurių 1508 tūkst. eurų skirti darbo užmokesčiui. Daugiausia asignavimų skiriama antrąjam tikslui įgyvendinti. Tikslui pasiekti skiriama net 76 procentai visos asignavimų sumos, t.y. 1765,5 tūkst. eurų tam, kad Lietuvos rinkoje būtų tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistiniai preparatai. Kasmet po 186,5 tūkst. eurų skiriama Nacionalinės vaistų politikos programos tikslui – diegti bioetikos principus sveikatos sistemoje. Naujų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą su vaistiniais preparatais, kūrimui ir tobulinimui kasmet planuojama skirti 333 tūkst. eurų. O farmacinių atliekųsurinkimui iš gyventojų užtikrinti skiriami 29 tūkst. eurų per metus.

IŠVADOS

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija  yra atsakinga už Lietuvos nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimą ir koordinavimą. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija siekia užtikrinti prigimtinę žmogaus teisę į kuo geresnę psichinę ir fizinę sveikatą, sveiką aplinką, socialinę gerovę, priimtiną, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą bei ligų prevenciją. ministerija turi išsikėlusi keturis strateginius tikslus, kurios norint įgyvendinti yra parengtos vykdomosios programos. Ministerija yra numačiusi įgyvendinti keturis strateginius tikslus, iš kurių daugiausia lėšų numatoma skirti Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programai

Nacionalinės vaistų politikos programa apima visas veiklos sritis, kurios yra susijusios su vaistais. Nacionalinė vaistų politikos programa yra neatsikiama nacionalinės sveikatos politikos dalis. Ji numato pagrindines vaistų politikos strategines kryptis, uždavinius ir priemones tiems uždaviniams įgyvendinti. Ši programa siekia užtikrinti, kad Lietuvos gyventojams gerėtų vaistų asortimento prieinamumas, kainos ir teritoriniu atžvilgiu. Nacionalinės vaistų politikos programa yra tęstinė, prioritetinė, įgyvendinanti vaistų politiką, gerinanti pacientų aprūpinimą vaistais, integruojanti farmacijos sektorių į vientisą Europos Sąjungos vaistų rinką.

Bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas nacionalinei vaistų politikos programai finansuoti planuoja kasmet skirti po 2314 tūkst. eurų, iš kurių 1508 tūkst. eurų skirti darbo užmokesčiui. Daugiausia asignavimų skiriama tam, kad Lietuvos rinkoje būtų tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistiniai preparatai. Tikslui pasiekti skiriama net 76 procentai visos asignavimų sumos, t.y. 1765,5 tūkst. eurų. Dalyvavimui Europos Sąjungos teisėkūros veikloje, naujų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą su vaistiniais preparatais, kūrimui ir tobulinimui, kasmet planuojama skirti 333 tūkst. eurų.

LITERATŪRA

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas [interaktyvus]. [žiūrėta 2017 m. gegužės 24 d.]. Prieiga per internetą: http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-planavimo-ir-atskaitomybes-dokumentai/veiklos-planai/Veiklos%20planai/Lietuvos%20Resublikos%20Sveikatos%20apsaugos%20ministerijos%202016-2018%20m.%20strateginis%20veiklos%20planas%20tame%20tarpe.pdf

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2017-2019 metų strateginis veiklos planas [interaktyvus]. [žiūrėta 2017 m. gegužės 24 d.]. Prieiga per internetą: http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-planavimo-ir-atskaitomybes-dokumentai/veiklos-planai/Veiklos%20planai/2017-01-31%20SAM%202017-2019%20m.%20strateginis%20veiklos%20planas.pdf

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos aiškinamasis raštas [interaktyvus]. [žiūrėta 2017 m. gegužės 24 d.]. Prieiga per internetą: http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/aisk_rastas(29).pdf

PRIEDAI

1 priedas

2016-2017 metų Nacionalinės vaistų politikos tikslai, uždaviniai ir asignavimai

2016 2017 2018
Gerinti vaistų prieinamumą gyventojams kainos, teritoriniu ir informacijos apie vaistų asortimentą atžvilgiu 362 362 362
362 362 362
333 333 333
29 29 29
Siekti, kad Lietuvos rinkoje būtų tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistiniai preparatai 1765,5 1765,5 1765,5
623,8 623,8 623,8
551,2 551,2 551,2
72,6 72,6 72,6
573,8 573,8 573,8
260,3 260,3 260,3
313,5 313,5 313,5
657,9 657,9 657,9
52,8 52,8 52,8
515,1 515,1 515,1
Diegti biotekos principus sveikatos sistemoje 186,5 186,5 186,5
186,5 186,5 186,5
134,5 134,5 134,5
52 52 52