Lietuvos bankų sistema

Lietuvos Respublikos bankų sistemą sudaro centrinis bankas ir komerciniai bankai.
Lietuvos bankas

Lietuvos bankas yra centrinis Lietuvos Respublikos bankas. Jo pagrindinis tikslas – siekti kainų stabilumo.

Lietuvos bankas atlieka šias funkcijas:
1. Vykdo Lietuvos Respublikos pinigų emisiją.
2. Formuoja ir vykdo pinigų politiką.
3. Nustato lito kurso reguliavimo sistemą ir skelbia oficialų lito kursą.
4. Valdo, naudoja Lietuvos banko užsienio atsargas ir jomis disponuoja.
5. Atlieka valstybės iždo agento funkcijas.
6. Išduoda bei atšaukia licencijas Lietuvos Respublikos kredito įstaigoms ir prižiūri jų veiklą, taip pat išduoda ir atšaukia leidimus steigti užsienio valstybių kredito įs staigų skyrius bei atstovybes ir jiems veikti, prižiūri užsienio valstybių kredito įstaigų skyrių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, veiklą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Nustato Lietuvos Respublikos kredito įstaigų ir užsienio valstybių kredito įstaigų skyrių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, finansinės apskaitos principus ir atskaitomybės tvarką.
8. Kuria ir valdo tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą ir nustato reikalavimus tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos dalyviams.
9. Renka pinigų ir bankų, mokėjimų balanso, Lietuvos finansinės ir su ja susijusios statistikos duomenis, diegia šios statistikos surinkimo, atskaitomybės, jos skelbimo standartus, sudaro Lietuvos Re espublikos mokėjimų balansą.

Komerciniai bankai

Lietuvos komerciniai bankai yra steigiami ir veikia pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą.
Komercinis bankas yra akcinio kapitalo pagrindu veikianti įmonė, kuri verčiasi indėlių bei kitų grąžintinų lėšų priėmimu ir paskolų teikimu bei prisiima su tuo susijusią riziką ir at

tsakomybę, taip pat verčiasi kita Bankų įstatyme nustatyta veikla. Banko steigėjais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys bei užsienio bankai.
Lietuvoje veikia šie komerciniai bankai:
1. AB bankas “Hansabankas”
2. AB Ūkio bankas
3. AB bankas “Snoras”
4. AB bankas “NORD/LB Lietuva”
5. AB PAREX BANKAS
6. AB Šiaulių bankas
7. AB Vilniaus bankas
8. AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas
9. UAB Sampo bankas
10. UAB Medicinos bankas
Bankų klientams svarbu, kad jų pasirinktas bankas būtų patikimas ir atitiktų jų poreikius, todėl kiekvienas komercinis bankas siekia:
• stiprinti finansines pozicijas;
• užmegzti ir plėtoti ilgalaikius ryšius su klientais;
• teikti kokybiškas, patrauklias, įvairias paslaugas ir produktus (pvz., mokėjimo korteles) bei tobulinti juos.

Kiekvienas komercinis bankas gali atlikti šias bankines operacijas:
1. Atidaryti sąskaitas nacionaline ir užsienio valiuta.
2. Priimti indėlius (taupomuosius, terminuotus, iki pareikalavimo) nacionaline ir užsienio valiuta.
3. Atlikti kasos operacijas (priimti ir išduoti pi inigus banko kasoje, priimti inkaso dokumentus).
4. Supirkti, parduoti bei konvertuoti įvairias užsienio valiutas.
5. Atlikti tarptautinius atsiskaitymus (tarptautiniais pavedimais, akredityvais ir čekiais) per bankus korespondentus.
6. Tarpininkauti perkant ir parduodant Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ir įmonių akcijas.
7. Supirkti, parduoti, inkasuoti kelioninius ir vardinius čekius bei vekselius.
8. Suteikti kreditus ir paskolas.
9. Teikti paslaugas ir konsultacijas bankų veiklos, finansų ir kliento investicijų tvarkymo klausimais.
10. Išduoti piniginius laidavimus, garantijas (vienkartines ir ilgalaikes banko garantijas) ir kitus laidavimo įsipareigojimus (banko rekomendacijas).
11. Išduoti ir aptarnauti mokėjimų korteles.
12. Nuomoti individualius seifus, priimti saugoti vertybes bei vertybinius po

opierius.
Paslaugos suteikiamos ar operacijos atliekamos pagal kiekvieno banko nustatytus įkainius, kuriuos galima sužinoti pasirinktame komerciniame banke. Kai kurios paslaugos ar operacijos atliekamos be jokio mokesčio (pvz., sąskaitos atidarymas bei aptarnavimas).

Užsienio bankų skyriai

Užsienio banko skyrius (filialas) yra užsienio valstybės banko padalinys, veikiantis šio banko vardu Lietuvoje ir atliekantis bent vieną banko operaciją pagal banko įgaliojimą. Už jo sandorius ir veiklą bankas atsako visu savo turtu.
2000 m. Lietuvoje savo skyrių įsteigė Suomijos bankas “Nordea Bank Finland Plc”, o 2001 m. sausio mėn. – Vokietijos bankas “VEREINS – UND WESTBANK AG”.

Užsienio bankų atstovybės
Užsienio banko atstovybė yra teritorinis užsienio valstybės banko padalinys, kuris atstovauja šiam bankui, tačiau neatlieka banko operacijų ir nesiverčia kita ūkine komercine veikla.
Lietuvoje veikia 3 užsienio bankų atstovybės:
1. Lenkijos “Raiffeisen bank Polska S.A.” atstovybė Vilniuje.
2. Latvijos Respublikos AB,,Akciju komercbanka ,,Baltikums” atstovybė Vilniuje.
3. Latvijos Respublikos AB RIETUMU BANKA atstovybė Vilniuje.

Finansavimo paslaugos
Norintiems pradėti savo verslą bei veiklą vykdantiems verslininkams vienos iš svarbiausių paslaugų, kurias teikia komerciniai bankai, yra verslo finansavimo paslaugos. Bankų teikiamos pagrindinės finansavimo paslaugos yra šios:
• paskolos;
• overdraftai;
• garantijos ir laidavimai;
• prekybos finansavimas;
• kitos komercinių bankų paslaugos.
Paskolos
Paskolų teikimas įmonėms yra svarbiausias bankų vaidmuo finansuojant verslą.
Bankai teikia šių rūšių paskolas:
• trumpalaikes paskolas, kurios paprastai yra suteikiamos laikotarpiui iki 1 metų ir dažniausiai skiriamos įmonių apyvartinėms lėšoms papildyti;
• vidutinio laikotarpio ir ilgalaikes paskolas, kurios yra su

uteikiamos verslo investiciniams projektams finansuoti bei verslui plėtoti. Šios paskolos suteikiamos ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui;
• kredito limitus. Tai tokia finansavimo forma, kai bankas skiria verslui tam tikras lėšas, kurios, esant būtinumui, atlaikytų pinigų srauto atoslūgius.
Norint gauti paskolą iš banko, būtina jame atsidaryti atsiskaitomąją (einamąją) sąskaitą. Paskolai gauti bankui pateikiami šie dokumentai:
• banko nustatytos formos prašymas paskolai gauti;
• įmonės steigimo sutarties, registracijos dokumentų, įmonės įstatų (su pakeitimais ir papildymais) kopijos, patvirtintos notaro;
• įmonės įstatuose nurodytos veiklos licencija, jei ši veikla licencijuojama pagal įstatymą;
• “Sodros” pažyma apie įmonės įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondui;
• Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie įsiskolinimus valstybės biudžetui;
• aiškinamasis raštas apie trumpalaikės paskolos panaudojimą;
• investicinis projektas arba veiklos (verslo) planas;
• finansinės ataskaitos: dviejų paskutinių metų ketvirtiniai ir metiniai balansai, pelno (nuostolių) ataskaitos, finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaitos. Įmonės, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, pateikia pajamų deklaracijas;
• dokumentai, pagrindžiantys paskolos panaudojimą – sutartys, kontraktai, sąskaitos, sąmatos, leidimai statybai (rekonstrukcijai) ir kt.;
• įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo ar kito valdymo organo (pagal įstatus) dokumentai:
1) išrašas iš susirinkimo, kuriame buvo nutarta gauti paskolą banke, įkeisti įmonės turtą ir paskirti asmenis, įgaliotus pasirašyti sutartis su banku, protokolo;
2) susirinkime dalyvavusių asmenų sąrašas;
3) dokumentai, įrodantys, kad susirinkimo dalyviams buvo tinkamai pranešta apie šaukiamą susirinkimą;
4) išrašas iš įmonės valdybos ar kitų valdymo organų, turinčių akcininkų susirinkimo suteiktus įgaliojimus, po
osėdžio, kuriame nutarta gauti paskolą banke, įkeisti įmonės turtą ir paskirti asmenis, įgaliotus pasirašyti sutartis su banku, protokolo;
5) išrašas iš įmonės valdymo organų posėdžio, kuriame buvo paskirtas įmonės vadovas, protokolo;
• asmenų, įgaliotų pasirašyti sutartis su banku, pasų kopijos;
• parašų pavyzdžių kortelė, patvirtinta notaro;
• akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės akcininkų (tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos – narių) sąrašas, kuriame nurodytas kiekvieno akcininko turimų įmonės akcijų skaičius (dalių dydis);
• kiti dokumentai, atsižvelgiant į pasirinkto banko reikalavimus.
Bankas įvertina kliento riziką ir priima sprendimą dėl paskolos suteikimo. Teigiamo sprendimo atveju, bankas su klientu sudaro paskolos sutartį, įstatymų nustatyta tvarka įregistruoja hipotekos arba kilnojamojo turto įkeitimo lakštus (ar juridiškai įformina kitokį paskolos užtikrinimą). Paskola išduodama, apmokant iš paskolinės sąskaitos kliento pateikiamus mokėjimo pavedimus, atitinkančius paskolos tikslą. Prie mokėjimo pavedimų pridedami dokumentai (PVM sąskaitos-faktūros, sutartys, važtaraščiai ar pan.), nurodantys mokėjimo pagrindą.
Paskolos grąžinimui užtikrinti, įmonė hipotekos įstaigoje įkeičia nekilnojamuosius ar kilnojamuosius daiktus, kurių vertę nustato bankui priimtini turto vertintojai. Įkeičiamas turtas turi būti apdraustas banko naudai visam paskolos laikotarpiui, bankui priimtinoje draudimo bendrovėje. Lėšų banko sąskaitose, vertybinių popierių įkeitimas, trečiųjų asmenų garantijos ir laidavimai yra papildomos paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės. Jei įmonei suteikiamos paskolos grąžinimą užtikrina kitas turto įkeitėjas, garantas ar laiduotojas, jis bankui turi pateikti visus dokumentus, kurių bankas reikalauja suteikdamas paskolą, išskyrus veiklos (verslo) planą ir paskolos panaudojimą pagrindžiančius dokumentus.
Paskolos gali būti grąžinamos lygiomis dalimis pagal paskolos sutartyje nurodytą grąžinimo grafiką arba vienu mokėjimu paskolos laikotarpio pabaigoje. Ilgalaikės paskolos grąžinimo pradžia gali būti atidedama nuo 6 iki 12 mėnesių nuo paskolos sutarties datos, atsižvelgiant į finansuojamo projekto įgyvendinimo trukmę ir pobūdį. UAB Sampo bankas paskolos grąžinimo pradžią gali atidėti iki 2 metų. Ilgalaikė paskola gali būti grąžinama dalimis kas mėnesį arba kas metų ketvirtį. Palūkanos už suteiktą paskolą gali būti pastovios per visą paskolos laikotarpį arba kintamos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių palūkanų normą arba Londono tarpbankinę vidutinę palūkanų normą LIBOR, pridedant banko maržą. Palūkanas už suteiktą paskolą klientas moka kiekvieną mėnesį ar metų ketvirtį paskolos sutartyje nurodyta tvarka.
Pagal Lietuvos banko duomenis, 2003 m. rugsėjo mėnesį paskolų litais vidutinė metų palūkanų norma buvo 5,30 proc., o 2004 m. rugsėjo mėnesį – 5,67 proc.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad AB Šiaulių bankas jau pradėjo teikti ilgalaikes mikropaskolas, kurioms gauti nereikalingas verslo planas, be to, šioms paskoloms taikomos supaprastintos ir pagreitintos gavimo procedūros. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į AB Šiaulių banką.
Viena iš paskolų formų yra lengvatiniai kreditai, kurie išsamiau aprašyti temoje “Lengvatiniai kreditai”.
Overdraftas
Overdraftas yra tokia kreditavimo forma, kai sutartimi tarp banko ir kliento nustatomas overdrafto limitas – kliento teisė sutartą laikotarpį turėti savo banko sąskaitoje nustatyto dydžio debetinį likutį, kurį klientas naudoja mokėjimams vykdyti, esant įplaukų į jo banko sąskaitą netolygumams. Overdraftas suteikiamas tik patikimiems, ilgai su banku bendradarbiaujantiems klientams.
Overdraftas – efektyvus trumpalaikio kreditavimo būdas, padedantis subalansuoti įmonės pinigų srautus ir patenkinti einamųjų lėšų poreikį.
Garantijos ir laidavimai
Garantijos ir laidavimai yra raštiški sandoriai, kuriais bankas įsipareigoja atsakyti pareiškėjo ar kito asmens kreditoriui, jei tas asmuo, už kurį garantuojama arba laiduojama, neįvykdys savo prievolės ar jos dalies. Garantiją bankas išleidžia iš savo kliento nuosavų lėšų, deponuotų specialioje sąskaitoje arba iš banko jam atidarytos kreditinės linijos (suteiktos paskolos).
Prekybos finansavimas
Prekybos finansavimas įmonėms patogus tais atvejais, kai dėl prekybos operacijos pobūdžio ir specifikos naudoti trumpalaikę paskolą ar overdraftą finansiniu bei laiko atžvilgiu nėra naudinga. Prekybos finansavimo atvejais įkeitimui naudojamos pačios prekės arba jas lydintys dokumentai.
Kitos komercinių bankų paslaugos

AB Vilniaus bankas

AB Vilniaus bankas š. m. balandžio mėn. pradėjo teikti naują paslaugą “Didelių galimybių kreditas”. Fiziniai asmenys, norintys pradėti savo verslą, tačiau neturintys tam lėšų, gali pasinaudoti šia AB Vilniaus bankas teikiama paslauga.
Ši paslauga skirta fizinių asmenų bet kokiems vartojimo poreikiams tenkinti:
• pradėti verslą,
• įsigyti automobilį,
• įsigyti žemės sklypą,
• ūkinėms ar kitoms reikmėms ir kt.
Asmenys, norintys gauti paskolą pagal šią programą, bankui neprivalo pateikti dokumentų, patvirtinančių tikslinį paskolos panaudojimą.
Pagrindinės paskolos suteikimo sąlygos:
• paskolos dydis nuo 5 iki 200 tūkst. litų,
• paskolos terminas iki 10 metų,
• vidutinė metinė palūkanų norma apie 4,6 %,
• užstatas paskolai gauti – nekilnojamieji daiktai,
• paskolos grąžinimo pradžia gali būti atidėta paskolos sutartyje nustatytomis sąlygomis.

AB Bankas “Snoras”

AB bankas “Snoras” įdiegė atlyginimų išmokėjimo sistemą “Tiltas”. Ši sistema skirta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kuriose dirba daugiau kaip 10 darbuotojų. Naudojantis atlyginimų išmokėjimo sistema “Tiltas”, pakanka vieno pervedimo į atlyginimų paskirstymo sąskaitą ir informacijos apie įmonės darbuotojams pervedamus atlyginimus. Bankas per 3 valandas paskirsto pinigus į darbuotojų sąskaitas. Atlyginimų paskirstymas į darbuotojų sąskaitas yra nemokamas.
AB bankas “Snoras” taip pat gali kredituoti atlyginimų fondą, jei atlyginimų išmokėjimo dieną įmonės sąskaitoje trūksta pinigų. Įmonei bankas kas mėnesį gali suteikti atlyginimų fondo dydžio paskolą litais. Paskolų, suteikiamų pagal atlyginimų išmokėjimo sistemą “Tiltas”, metinė palūkanų norma – nuo 6,9 proc.
Įmonė, norėdama naudotis šia AB Bankas “Snoras” teikiama paslauga, turi pasirašyti su banku sutartį. Sutarties sutvarkymo mokestis – 300 Lt. Pasirašius sutartį, bankas įmonėje įdiegia specialią duomenų kodavimo ir perdavimo programą, kuri yra nemokama.
Išsamesnę informaciją apie šią paslaugą gali suteikti AB Bankas “Snoras” tel. (5) 216 20 34.

Apsidraudimo nuo valiutų rizikos priemonės

Šiuo metu populiariausia apsidraudimo nuo valiutų rizikos priemonė yra išankstinis sandoris (forward). Išankstinis sandoris – valiutos keitimo sandoris, pagal kurį šalys susitaria pirkti-parduoti nurodytas valiutas ateityje pagal sandorio sudarymo dieną susitartą valiutos kursą.
Išankstiniai sandoriai suteikia galimybę pirkti ar parduoti valiutą iš anksto. Taip apsidraudžiama nuo neigiamos valiutų kursų įtakos. Jeigu žinomas įsipareigojimas mokėti kokia nors užsienio valiuta ateityje, galima sudaryti sandorį reikiamai sumai pirkti jau dabar. Pavyzdžiui, jeigu po trijų mėnesių reikės sumokėti 100 tūkst. eurų, įmonė kreipiasi į banką ir sudaro eurų pirkimo už JAV dolerius sandorį, pagal kurį atsiskaitoma po trijų mėnesių. Nepriklausomai nuo to, koks bus valiutos keitimo kursas po trijų mėnesių, bankas gaus JAV dolerius, o įmonė eurus tuo kursu, kuriuo buvo sudarytas sandoris.
Lietuvoje išanksiniai sandoriai dažniausiai sudaromi tik konvertuojamomis valiutomis, taip pat Vidurio Europos ir Baltijos šalių valiutomis.

PASLAUGOS VERSLO KLIENTAMS PASLAUGOS PRIVATIEMS KLIENTAMS
Internetinės bankininkystės paslauga
Eta bankas

Internetinės bankininkystės paslauga
Eta bankas

Indėlių sąskaitos

• Banko sąskaita
• Terminuotasis indėlis
• Verslo terminuotasis indėlis
• Trumpalaikis terminuotasis indėlis
• Vienos nakties indėlis
• Kaupiamasis indėlis

Indėlių sąskaitos

• Banko sąskaita
• Terminuotasis indėlis
• Kaupiamasis indėlis

Pinigų pervedimai

• Vietiniai
• Tarptautiniai

Pinigų pervedimai

• Vietiniai
• Tarptautiniai

Mokėjimo kortelės
Grynųjų pinigų pervedimai Contact

Dokumentiniai atsiskaitymai

• Dokumentiniai akredityvai
• Vekseliai
• Dokumentinis inkaso

Mokėjimo kortelės

Banko garantijos ir laidavimo raštai
Kelionės ir banko čekiai

Kelionės ir banko čekiai
Atsiskaitymai už kitų įmonių paslaugas
ir tiesioginis debetas

Kasos operacijos
Kasos operacijos

Paskolos
Vartojimo kreditas

Valiutos keitimo operacijos
Išperkamoji nuoma privatiems klientams

Lizingo paslaugos verslo klientams

• Išperkamoji nuoma
• Veiklos nuoma

Individualaus naudojimo seifai

Tiesioginio debeto paslauga
Papildomos informacinės paslaugos

Faktoringas
Finansų maklerio paslaugos

Individualaus naudojimo seifai

Papildomos informacinės paslaugos

Finansų maklerio paslaugos

Leave a Comment