Kainodara X įmonėje

Turinys
Įvadas 2
I Teorinė dalis 3
1. Aplinkos analizė 3
2. Kainodaros tikslai 3
3. Pagrindinės kainodaros strategijos 5
4. Kainos nustatymo metodai 6
4.1. Į kaštus orientuotas kainos nustatymo metodas. 6
4.2. Į paklausą orientuotas kainos nustatymo metodas. 8
4.3. Į konkurentus orientuotas kainos nustatymo metodas. 8
II Praktinė dalis 9
1. Šakos apibūdinimas 9
1.1. Rinkos vertinimas pagal paslaugos (produkto) savybes 9
1.2. Rinkos tendencijų vertinimas iš infrastruktūrinės pusės 9
1.3. Rinkos tendencijų vertinimas, remiantis įmonės rezultatais 9
2. KŪB “Aiva sistema” 10
3. Paslaugos ir produktai 11
4. KŪB “Aiva sistemos” prekės kainos nustatymo principai 13
4.1. Interneto svetainės sukūrimo kainos kalkuliacija EXW sąlygomis 13
4.2. Interneto svetainės pardavimo vartotojui kainos kalkuliacija 14
4.3. Optimalaus kainų lygio nustatymas 15
5. KŪB “Aiva sistemos” kainodaros strategija 20
Išvados 21
Literatūra 22
Priedai 23Įvadas
Kiekvienai įmonei kyla būtinybė iš esmės pertvarkyti savąją strategiją siekiant užsitikrinti gyvavimą stiprėjančios konkurencijos sąąlygomis. Viena iš pagrindinių įmonės strategijos krypčių – tai marketingo strategijos suformavimas, o šis remiasi įmonės pasirenkama kainų politika. Taigi nuo to, kaip tikslingai bus pasirinkta įmonės kainų politika, labai priklausys jos sėkmė – užimama rinkos dalis, pajamos, pelnas, vertė rinkoje.
Kursiniame darbe pateikiu teorinę medžiagą apie kainų strategijas, kainų politikos formavimą bei nagrinėju KŪB “Aiva sistemos” kainodaros organizavimą. Detaliau panagrinėjau vieną iš pagrindinių šios bendrijos produktų – interneto svetainių – kainų nustatymą. Praktinėje darbo dalyje pateiktas įmonės apibūdinimas, įmonės veiklos organizavimo forma, įmonės koomercinės – ūkinės veiklos aprašymas. Kursiniame projekte apskaičiavau ir aprašiau KŪB “Aiva sistemos” prekės kainos nustatymo principus:
• produkto kainos kalkuliavimas;
• produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas;
• optimalaus kainų lygio nustatymas.
Eksporto (importo) kainų kalkuliavimas nebuvo vykdomas todėl, kad tai ne apčiuopiamas daiktas ir jam nėra bū

ūdingos tam tikros išlaidos, o skiriasi tik mokesčių mokėjimo tvarka.
Darbe taip pat pateikta KŪB “Aiva sistemos” kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos ir jų skyrimo principai.
Mano kursinio projekto tikslas yra išaiškinti KŪB “Aiva sistemos” kainodaros proceso organizavimo ypatumus, pateikti įvairius požiūrius į jo vaidmenį bendrijos veikloje, parodyti jį sąlygojančius faktorius. Pateikti pagrindinius išvadas ir pasiūlymus.
Tyrimo objektas yra nustatyti kaip konkrečioje įmonėje formuojamą produkcijos kainą.
Tyrimo metodologija. Tyrimo metodika remiasi interneto svetainių kūrimo rinkos bei egzistuojančių joje konkurentų aprašymu ir analize o, taip pat naudojamas grafinis metodas ir su juo susiję tyrimai, susisteminimo metodas, vertinimo metodas, gautų rezultatų apibendrinimas bei išvadų formulavimas.
Kursinio projekto tyrimo rezultatai pateikti išvadose.I Teorinė dalis
1. Aplinkos analizė
Kad vadovų tikslai ir sprendimai būtų realūs, būtina stebėti aplinką, kurioje įmonė veikia. Tenka doomėtis ne tik išorinės ekonominės aplinkos tendencijomis, bet ir pažinoti savo konkurentus. Todėl siekiant suformuoti tinkamą įmonės strategiją rinkoje, būtina atlikti strateginę analizę. Strateginės analizės principus nustatė D. Milleris bei M. C. Baltzas. Jie yra du:
• konkurencinės aplinkos analizė (konkurentų kainų politikos analizė, jų kaštai ir kainų diferencijavimo galimybė);
• rinkos socialinio ir geografinio segmentavimo identifikavimas.
Kiekviena iš šių jėgų skirtingai veikia organizacijos galimybes ir kainą, formuojant savąją kainų politiką. Aukščiausio lygio vadovų pareiga – realiai nustatyti kiekvienos iš šių jėgų, veikiančių jo įmonę, po
obūdį ir, remiantis gauta informacija, apibrėžti savosios firmos strateginę poziciją, kuri būtų kuo naudingesnė.
Atlikusi bazinės ir konkurencinės aplinkos analizę, firma surado realų vaizdą apie aplinką, savo vietą joje ir, numačiusi aplinkos vystymosi kryptis bei savo galimybes, imasi sudaryti kuo geresnę strategiją, tai yra, nustato savo gyvavimo strateginius tikslus.2. Kainodaros tikslai
Kaina rinkoje yra svarbiausias firmos veiklą apibūdinantis ekonominis rodiklis. Kainos nustato gamybos struktūrą, daro lemiamą poveikį medžiaginių srautų judėjimui, prekių pasiskirstymui, firmos pelningumo lygiui.
Rinkoje dirbančioms firmoms kainos yra jų egzistavimo ir sėkmės klausimas. Teisinga kainodaros metodika ir protinga taktika, nuosekliai įgyvendinama gerai pagrįsta kainodaros strategija yra būtini, kad firma žiauriomis rinkos sąlygomis galėtų sėkmingai veikti.
Kaina yra priemonė nustatant tam tikrus santykius tarp firmos ir pirkėjų, padeda suformuoti įspūdį apie ją ir gali turėti įtakos tolesniam jų vystymuisi. Kainos nusako firmos rentabilumą bei pelningumą ir, tuo pačiu, jos gyvybingumą. Jos labai svarbus elementas apibūdinantis firmos finansinį stabilumą ir galinga priemonė kovojant su konkurentais. Kainodara yra priemonė firmos tikslams pasiekti.
Kainų politika – tai bendriausi tikslai, kuriuos firma savo prekių kainomis nori pasiekti.
Norėdami teisingai suformuluoti kainų politiką, firma privalo aiškiai įsivaizduoti tikslus, kuriuos ji pasieks pardavinėdama konkrečią prekę. Pasirenkant kainų politiką reikia įvertinti, jog nors kiekviena firma siekia pelno, gali bū
ūti ir tarpiniai tikslai: savo interesų gynimas, konkurentų gniuždymas, naujų rinkų užėmimas, naujos prekės įvedimas į rinką, greitas išlaidų padengimas, pajamų stabilizavimas. Tarp kitko šių tikslų gali būti siekiama trumpalaikėje, vidutinės trukmės ar ilgalaikėje perspektyvoje. Tuo pačiu metu, vienokia ar kitokia kaina gali skirtingai veikti siekiant tam tikrų rezultatų: pelno dydį, apyvartumą, užimamą rinkos dalį. Tik ekstremaliais atvejais vyrauja vienas koks tikslas, o įprastoje veikloje kainų politika naudojama siekiant daugelio tikslų.
Pagrindinai kainų politikos tikslai gali būti:
1. Tolesnis firmos gyvavimas.
2. Trumpalaikis pelnos maksimizavimas.
3. Trumpalaikis apyvartos maksimizavimas.
4. Maksimalus pardavimo padidinimas.
5. “Grietinėlės nugriebimas”.
6. Orientacija į kokybę.
Paminėti kainų politikos tikslai gali būti įgyvendinami skirtingu laiku bei skirtingomis kainomis, tačiau apskritai jie tarnauja vienam strateginiam tikslui – ilgalaikiam pelno maksimizavimui.
Kainų politikos formavimas ir jos įgyvendinimas visada susijęs su bendra visos firmos politika, kurios pagrindinis tikslas – pelningai parduoti prekes kiek galima didesniam pirkėjų skaičiui.
Kainų politikos rengimui ir įgyvendinimui firmoje gali būti suformuoti nuolatinai struktūriniai padaliniai, kurie atsako už prekės kainodarą – kainų skyriai. Tokių skyrių veikla turi būti tampriai susieta su rinkodaros ir pardavimo tarnybomis. Todėl kainų skyrius gali būti šių tarnybų sudėtyje arba ekonomikos skyriaus sudėtyje. Kainodaros darbai yra atliekami bendradarbiaujant su atsakingais už prekių savikainos įvertinimą bei prognozavimą padaliniais, tamprūs ryšiai palaikomi su informacijos tarnybomis. Kainodarai re
eikia įvertinti firmos prekių rinkos segmentavimą, prognozuoti pardavimą esant skirtingoms kainoms, numatyti galimus konkurentų veiksmus prie vienokios ar kitokios kainų politikos, pagrįsti pardavimo padidinimo galimybes ir kaip parengti jo finansinius rodiklius nekeičiant kainų. Taip pat būtini ryšiai su tarnybomis, kurios organizuoja reklamines kompanijas, formuoja prekės įvaizdį ir platina informaciją, kuri gali paveikti komercinius konkurentų sprendimus.3. Pagrindinės kainodaros strategijos
Firmos kainų politika yra pagrindas kainodaros strategijoms parengti. Kainodaros strategijos yra firmos bendrosios strategijos dalis.
Kainodaros strategija – tai rinkinys praktinių veiksnių bei metodų, kurių tikslinga laikytis nustatant rinkos kainas firmos prekėms. Pagrindinėmis kainodaros strategijomis yra:
1. Aukštų kainų strategija.
2. Vidutinių kainų strategija.
3. Žemų kainų strategija.
4. Tikslinių kainų strategija.
5. Lengvatinių kainų strategija
6. Jungtinės kainodaros strategija
7. Sekimo lyderiu strategija.
Rečiau yra naudojamos tokios strategijos:
1. Nekintamų kainų.
2. Nesuapvalintų arba psichologinių kainų.
3. kainų grandinėlės.
Laikas nuo laiko firmos jaučia poreikį keisti savo prekių kainas. Kainos gali būti mažinamos dėl šių priežasčių:
a) Nepilnai panaudojami gamybos pajėgumai.
b) Dėl stiprios konkurencijos mažėja rinkos dalis.
c) Firmos siekia užimti rinkoje vyraujančią padėtį.
Reikia pastebėti, kad vartotojai tai gali vertinti kaip vienos prekės pakeitimu kita preke arba bloga prekės kokybe; firmos finansiniais sunkumais arba kaip ženklą, kad kainos vėl bus mažinamos ir pirkti nereikia skubėti.
Paprastai kainos didinamos kai yra pastovi infliacija arba pernelyg didelė paklausa. Kainos padidinimą vartotojai gali sutikti tiek palankiai tiek ir nepalankiai. Pirmu atveju pirkėjas mano, kad prekė visiems labai patinka ar yra labai ypatinga ir kad, reikia pirkti kol jos kaina yra prieinama. Antru – kad pardavėjas nori nustatyti kainą su kuria prekė gali įeiti į rinką. Žinoma, vartotojų reakciją į kainos pakeitimą firma turi įvertinti.74. Kainos nustatymo metodai
Įmonė, įvertinusi paklausą, kaštus ir konkurentų prekių kainas, pasirenka vieną iš galimų kainos nustatymo metodų.
Kainos turi būti formuojamos tai, kad prekių kainos santykis atitiktų jų verčių santykį, drauge atsižvelgiant į poreikius bei pasiūlą. Kriterijus kainai nustatyti yra pasiūlos ir paklausos santykis tam tikru momentu tiek vidaus, tiek išorės rinkose.
Rastenis J. smulkiai suskirstė kainos nustatymo metodus:
1. Kainos nustatymas kaštų pagrindu
1.1. Visuminių kaštų metodas
2. Kainos nustatymas vertės pagrindu
2.1. Kainos nustatymas nenuostolingumo būdu
2.2. Kainos nustatymas pusiausvyros būdu
2.3. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą
2.4. Rinkos sąlygų įvertinimas kainodaroje
2.5. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį
2.6. Konkurentų sekimas
2.7. Parametrų palyginimo metodas
2.8. Lyderiavimas ir sekimas lyderiu kainų politikoje.9
Apibendrinant įvairius literatūros šaltinius galima išskirti dažniausiai naudojamus kainos nustatymo metodus:
• orientuotą į kaštus;
• orientuotą į paklausą;
• orientuotą į konkurentus.4.1. Į kaštus orientuotas kainos nustatymo metodas.
Įmonė, taikydama šį metodą, prekės kainą gali nustatyti keliais variantais. Vienas iš jų – kaštai plius antkainis. Antkainis suprantamas kaip pelno dydis prekės vienetui. Šis kainos nustatymo būdas gana populiarus. Kita vertus, įmonė ignoruoja paklausą. Gali atsitikti taip, kad nustatytos kainos prekė neturi paklausos. Orientacija vien tik į kaštus reiškia, kad kaina nepanaudojama kai aktyvus komercinis instrumentas. Tokių kainų politika mažina įmonės veiksmų laisvę rinkoje. Todėl nustatant kainas reikia remtis ir veiksniais, apimančiais paklausą.9
Kainos nustatymas gali būti pagrįstas lūžio taško radimu. Tam remiasi tam tikra hipotetine schema (grafiku), rodančia bendrųjų gamybos kaštų (K), bendrųjų pajamų (R) ir parduodamo prekių kiekio ryšį (1 pav.).
Iš tokio grafiko galima atlikti nuostolių analizę. Jei įmonė pagamins ir parduos prekių kiekį mažesnį už Q1, ji patirs nuostolių. Taškas A vadinamas lūžio tašku. Vadinasi, kad įmonė padengtų bendruosius gamybos kaštus pajamomis, ji turi parduoti bent jau Q1 kiekį prekių. Norėdama gauti tam tikro užbrėžto dydžio  pelną, įmonė turi parduoti Q2 kiekį prekių.
Bendrųjų pajamų kreivės (R) statumas (X ašies atžvilgiu) priklauso nuo prekės pardavimo kainos dydžio, t.y. esant aukštesnei pardavimo kainai, tą patį pelną  Q2 įmonė galės gauti parduodama mažiau prekių, ir atvirkščiai.

1 pav. Pajamų, kaštų ir parduodamo prekių kiekio ryšys
Taip galima išnagrinėti įvairias pardavimo kainų, prekės kiekio ir gamybos kaštų kombinacijas, nustatyti lūžio taškus ir gamybos apimtis, leidžiančias gauti pelno, ir parinkti tinkamiausią variantą.
Toks grafikas nerodo prekės paklausos elastingumo, t.y. nerodo pardavimų apimties priklausomybės nuo pardavimo kainos lygio. Kad ši analizė būtų tikslesnė, įmonei būtina bent apytiksliai išnagrinėti įvairių kainos lygių įtaką prekių pardavimo mąstai ir tuo remtis nustatant kainą.
Keičiant prekės kainą ir pardavimo kiekį, galima apskaičiuoti įvairias pelno reikšmes. Tai leidžia priimti sprendimą, kokią nustatyti prekės kainą atsižvelgiant į paklausos pokyčius.4.2. Į paklausą orientuotas kainos nustatymo metodas.
Įmonė, nustatydama prekės kainą šiuo metodu, remiasi ne gamybos kaštais, o suvokiama verte, kurią ši prekė turi vartotojams. Kainos lygio pagrindas nustatomas pagal tai, kaip vartotojai priima, suvokia prekę, kokią reikšmę jai teikia savo vaizduotėje. Vartotojų įvertinimai priklauso nuo subjektyvaus psichologinio pasitelkimo, gaunamo vartojant prekę. Šie vartotojų vertinimai atsispindi paklausoje. Taigi nustatant kainą remiamasi egzistuojančios paklausos lygiu.
Įmonė, nustatydama kainą šiuo metodu, savo prekę lygina su analogiškomis konkurentų prekėmis. Atsižvelgusi į lyginamų prekių kokybės, aptarnavimo, dizaino skirtumus, įmonė nustato didesnę arba mažesnę kainą negu yra konkurentų. Šiuo atveju įmonė keičia savo prekės kainą priklausomai nuo paklausos pokyčio. Prekės paklausai išaugus, įmonė kainą padidina, o paklausai sumažėjus – sumažina. Kaštai yra tik apribojantis veiksnys, rodantis, ar įmonė gaus planuojamąjį pelną, jei nustatys paklausos lygį atitinkančią kainą.4.3. Į konkurentus orientuotas kainos nustatymo metodas.
Šiuo metodu nustatydama kainas, įmonė daugiausia remiasi savo konkurentų kainomis. Įmonė kainą savo prekei nustato tokio lygio, kokias nustatė analogiškoms savo prekėms jos konkurentai, arba įmonė savo prekės kainą nustato truputį didesnę ar mažesnę už konkurentų.
Nustatydama savo prekių kainas, įmonė orientuojasi į esamą rinkos kainų lygį. Ji nekeičia savo kainos, kol konkurentai nekeičia savo prekių kainų, ir pakeičia savo kainą, remdamasi konkurentų kainų pakeitimais. Įmonė taip daro nepriklausomai nuo to, ar kinta jos prekių paklausa, ar kinta prekės kaštai. Ji tiesiog mėgdžioja konkurentų veiksmus, nesiekdama išlaikyti nuolatinės priklausomybės tarp kainų ir savo kaštų.1. Šakos apibūdinimas
1.1. Rinkos vertinimas pagal paslaugos (produkto) savybes
Interneto tinklapis yra rinkodaros instrumentas. Tai yra vienas iš kanalų įmonės komunikacijai vykdyti, jis nėra nei geresnis, nei blogesnis už kitus įmonės naudojamus tradicinius komunikacijos kanalus: TV, radiją, lauko reklamą, spaudą. Kiekviena įmonė, priklausomai nuo savo veiklos srities ir vadybos principų, daugiau ar mažiau vykdo komunikaciją su sau įdomiomis tikslinėmis grupėmis. Ši komunikacija yra vykdoma nuosekliai, tam yra paskiriami biudžetai. Reklamos pasaulyje ši procedūra (metiniai kontraktai) yra įprasta.
Kalbant apie interneto tinklapius, suvokimas, kad lygiai taip pat nuosekliai reikia vykdyti komunikaciją ir šiuo kanalu, yra tik pas inovatyviausias įmones. Nepaisant to, jaučiame, kad vis daugiau aukščiausių vadovų ir ypač rinkodaros vadovų supranta, koks komunikacijos potencialas slypi aktyviame darbe su tikslinėmis grupėmis per internetą. Išlaidos interneto puslapiui ir darbams, susijusiems su juo, po truputį atsiranda reklaminiuose metinių kampanijų biudžetuose greta visų kitų komunikacijos kanalų.1.2. Rinkos tendencijų vertinimas iš infrastruktūrinės pusės
Kiekvienais metais interneto vartojimas sparčiai auga. Šioje vietoje noriu išskirti ne tik vartotojų skaičiaus augimą, tačiau ir vartojimo kokybės kilimą. Pinga prieigos paslaugos – kiekvienas vartotojas daugiau laiko gali sau leisti būti internete. Auga prieigos paslaugų kokybė – su didesniais greičiais kiekvienas vartotojas gali nuveikti daugiau. Atsiranda pridėtinės vertės paslaugos – tam tikri procesai (pvz., mokestis už komunalines paslaugas per internetinę bankininkystę) įauga į vartotojo gyvenimą ir jau yra suprantami kaip naujas tos procedūros kokybės standartas.
Auga vartotojų skaičius – pradžioje augimą sudarė inovatyviausia grupė (moksleiviai ir studentai), šiandien augimas toliau vyksta ir dėl vis vyresnio amžiaus žmonių prisijungimų. Taigi interneto vartotojai tampa itin masyviu ir vertingu segmentu bet kokio prekinio ženklo komunikacijai vykdyti. Anksčiau ar vėliau kompanijos, kurios to dar nepastebėjo, bus priverstos kurti savo konkurencinius pranašumus naudodamos ir šį kanalą, taikydamos biudžetams lygiai tokius pačius principus, kurie yra taikomi planuojant rinkodaros biudžetus.1.3. Rinkos tendencijų vertinimas, remiantis įmonės rezultatais
Industrija yra labai jauna, pirmieji komerciniai tinklapiai Lietuvoje atsirado 1997-1998 metais, taigi nepraėjo nė dešimt metų, o jau pasigirdo kalbos apie ciklo pabaigą. Mes aktyviai dirbame nuo 1998-ųjų ir kiekvienais metais jautėme stabilų paklausos ir rinkos gylio augimą. Deja, mūsų industrija yra maža ir niekas neužsiima profesionaliais tyrimais ir rinkos gylio vertinimu, todėl kalbėdami apie rinkos augimą remiamės savo, kaip rinkos lyderio (gaminam po 4-5 tinklapius per mėnesį), augimo tendencijomis.
KŪB “Aiva sistema” apyvarta per visą savo istoriją nėra augusi mažiau kaip 15 proc. per metus, pernai pasiekėme 30 proc. augimą, kuris buvo išlaikytas šių metų pirmą ketvirtį. Metų prognozes irgi vadinčiau labai optimistinėmis, kadangi, sudėjus pirmo pusmečio rezultatus ir šiandien vykdomų kontraktų sumą, gausime skaičių, viršijantį pernai metų apyvartos rezultatus. O juk turime dar pusę metų naujiems pardavimams.
Galima įvairiai samprotauti apie rinką – juk šiaip ar taip kiekvieno rinkos žaidėjo dalis kinta kasmet; galbūt kiekvienais metais augome pasiimdami vis didesnę rinkos dalį iš konkurentų – ši prielaida yra teisinga, tačiau sunkiai pamatuojama. Vis dėlto vienaip ar kitaip šioje vietoje tikrai nebuvo apsieita be interneto tinklapių kūrimo rinkos, kaip vieneto, augimo.2. KŪB “Aiva sistema”
KŪB “Aiva sistema” įkurta 1990 metais. Nuo pat įkūrimo firmos pagrindinė veikla buvo programavimas ir automatizuotų sistemų kūrimas bei diegimas.
Paskutiniu metu viena iš svarbiausių bendrijos veiklos sričių tapo elektroninė komercija, verslo programų kūrimas, sisteminė integracija, kompiuterinės įrangos aptarnavimas pas klientą, internetinių puslapių kūrimas ir įvairių funkcijų integravimas į jau egzistuojančius puslapius.
AIVA SISTEMA jau keturiolika metų žinoma kaip kokybiškų TORNADO markės kompiuterių gamintojas ir platintojas. TORNADO markės kompiuteriams vieniems iš pirmųjų Lietuvoje suteiktas LST sertifikatas. KŪB “Aiva sistema” turi ISO 9001 kokybės sertifikatą. Paskutiniu metu viena iš svarbiausių mūsų veiklos krypčių tapo E-komercijos ir verslo programų kūrimas, sisteminė integracija ir kompiuterinės įrangos aptarnavimas pas klientą.
Pagrindinės veiklos kryptys:
• Įmonių ir organizacijų informacinių technologijų sprendimų suradimas ir įmonių konsultavimas. Kompiuterinės įrangos, kompiuterinių tinklų, Interneto ryšio ir programinių produktų sisteminis integravimas įmonių informacinių technologinių projektuose ir jų vykdymas;
• Gamyba,didmeninė ir mažmeninė prekyba TORNADO kompiuteriais ir jų garantinis bei pogarantinis aptarnavimas;
• Mažmeninė prekyba kita kompiuterine technika – įvairių markių personaliniais kompiuteriais, serveriais, “notebook” kompiuteriais, spausdintuvais, skeneriais, kompiuterių dalimis ir programomis;
• Kompiuterinės įrangos – kompiuterių, spausdintuvų ir kt. aptarnavimas pas klientus pagal sutartis ir iškvietimus;
• Lokalių ir globalių tinklų projektavimas, įrengimas ir aptarnavimas;
• Kompiuterių ir spausdintuvų eksploatacinių medžiagų pardavimas;
• Interneto svetainių kūrimas.3. Paslaugos ir produktai
Didmeninė prekyba
AIVA SISTEMA yra įgaliotas šių užsienio kompanijų atstovas ir oficialus produktų platintojas (distributorius) Lietuvoje: “Cherry” firmos distributorius prekiauti multifunkcinėmis ir pramoninėmis klaviatūromis, “Brother” firmos distributorius prekiauti lazeriniais spausdintuvais ir faksais. Šių firmų produktus “Aiva sistema” platina per daugiau kaip 20 Lietuvos kompiuterinių firmų.
Didmeninę prekybą atlieka Vilniaus komercijos skyrius, pasinaudodamas elektroniniu paštu, bei elektroninės komercijos sistema, skirta didmeninei prekybai.
Mažmeninė prekyba
“Aiva sistema” yra oficialus Epson, HP, APC, Acer, Minolta, Sony, Western Digital, Microsoft, Corel, Adobe Systems, Novell, XpertData, Advanced Power firmų platintojas. Visus produktus bei savos gamybos Tornado markės kompiuterius “Aiva sistema” parduoda per savo komercijos skyrių, filialus ir prekybos salonus valstybinėms organizacijoms, privačioms firmoms ir fiziniams asmenims.
Konsultacinis pardavimas vykdomas apsilankant įmonėse ir bendraujant su įmonės vadovais bei specialistais. Išsiaiškinę įmonės problemas, mes surandame optimalų sprendimą ir, jei jis įmonei priimtinas, toliau vykdomas prekių pardavimas ir sistemos diegimo darbai. Po to, dažnai, sudaroma sutartis pateiktos įrangos ar sistemos aptarnavimui.
Techninis aptarnavimas
Pagal papildomas sutartis su klientais “Aiva sistema” serviso centrų darbuotojai gali atvykti pas klientą ir paimti garantinio remonto reikalaujančias prekes, bei laikinai pakeisti jas kitomis.
Visi kompiuterių serviso centrai taip pat teikia ir serviso paslaugas pas klientus pagal iš anksto sudarytas sutartis arba pagal telefoninius iškvietimus.
Visi gedimai garantinio aptarnavimo metu atliekami tiekėjo sąskaita. Po garantinio laikotarpio, už keičiamus mazgus moka pirkėjas, o “Aiva sistema” dalims suteikia nuolaidas.
Sudarius sutartis kompiuterinės įrangos ar tinklų aptarnavimui remonto paslaugos klientui atsieina pigiau. Be to daromos nuolaidos naujos technikos ir eksploatacinių medžiagų tiekimui, jos atvežamos nemokamai. Atliekant technikos modernizavimą, senos dalys, jei tokios yra, atgal priimamos pagal abipusiai suderintą liekamąją įrangos vertę.
Klientų užsakymus kompiuterių ir tinklų aptarnavimui registruoja dispečeris, kuris užregistruotus iškvietimus perduoda serviso inžinieriam. Serviso inžinieriai firmos transportu vyksta pas klientus, kur ne ilgiau kaip per 24 val. pašalina gedimus vietoje arba atveža sugedusią įrangą remontui į remonto barą.
Lokalių ir globalių tinklų įrengimas
“Aiva sistema” yra oficialus Intel korporacijos tinklinių ir serverinių produktų platintojas ir sprendimų teikėjas. 2000 metais “Aiva sistemai” Intel suteikė “Intel Premier Provider” vardą. Įmonė atlieka visus darbus, pradedant projektavimu, įrangos komplektavimu, kabelių klojimu, programų instaliacija ir baigiant programavimo darbais ir aptarnavimu.
Interneto svetainių kūrimas
“Aiva sistema” teikia interneto svetainių kūrimo ir palaikymo paslaugas. Šios paslaugos yra kompleksiškos – kūryba, įgyvendinimas, registracija ir palaikymas. Interneto svetainėse yra integruojamos duomenų bazės, katalogai ir kitos funkcijos (paieškos, atsiliepimai, fotoalbumai ir kt.).4. KŪB “Aiva sistemos” prekės kainos nustatymo principai
KŪB “Aiva sistemos” interneto svetainių kainų nustatymo principai:
o Produkto kainos kalkuliavimas;
o produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas;
o optimalaus kainų lygio nustatymas.
Pasirinktas produktas – interneto svetainė sukūrimas. Sudaromos jo kainos kalkuliacijos EXW sąlygomis, pardavimo vartotojui kalkuliacija.4.1. Interneto svetainės sukūrimo kainos kalkuliacija EXW sąlygomis
Pirmiausia nustatoma interneto svetainės sukūrimo kainos kalkuliacija EXW sąlygomis.
1. lentelė. Interneto svetainės sukūrimo kainos elementai ir kainos kalkuliacija EXW sąlygomis.
Eilės Nr. Kainos elementų pavadinimas Lt Lyginamasis svoris % kainoje
1. Darbo užmokestis (darbo sąnaudų norma x vidutinio atlygio): 3 žm. x 20 h x 10 Lt 700 41,32
2. Įrengimų (kompiuterių ir kompiuterinių programų) eksploatacijos išlaidos (maš.val. x maš. val. kanos): 20 h x 4 Lt 80 4,72
3. Pastovios išlaidos (pridėtinės): 50 % nuo darbo užmokesčio 350 20,66
4. Socialinis draudimas (31 % nuo darbo užmokesčio) 217 12,81
5. Transportas, energija ir kitos pagalbinės medžiagos 193 11,39
6. Gaminio savikaina 1540
90,91
7. Pelnas 10 % 154 9,09
8. Neto kaina 1694 100,00
9. PVM (18 % nuo sukurto produkto) 306
10. Produkto bruto kaina 2000
11. EXW kaina 20004.2. Interneto svetainės pardavimo vartotojui kainos kalkuliacija
2 lentelė. Interneto svetainės (vieno vieneto) pardavimo vartotojui kainos nustatymas
Eilės Nr. Kainos elementai Lt Lyginamasis svoris % kainoje
1. Kainoraštinė pirkimo kaina 2000 87,02
2. 2000 x 10 = 200
100
Pradavėjo apimties nuolaida 10% 200 8,70
3. (2000 – 200) x 2 = 36
100
Skonto nuolaida (2%) 36 1,57
4. (2000 – 200 – 36) x 3 = 52,92
100
Prekių pirkimo išlaidos (3%) 52,92 2,30
5. Prekių įsigijimo kaina (2000 – 200 – 36 + 52,92) = 1816,92 1816,92 79,05
6. 1816,92 x 15 = 272,538
100
Pastovios išlaidos 15%

272,54 11,86
7. Prekės savikaina (1816,92 + 272,54) = 2089,46 2089,46 90,91
8. 2089,46 x 10 = 208,95
100
Pelnas 10%

208,95 9,09
9. Neto kaina (2089,46 + 208,95) = 2298,41 2298,41 100,00
10. PVM 18% (2298,41 – 2000) x 0,18 = 53,71 53,71
11. Bruto pardavimo kaina (2298,41 + 53,71) = 2352,12 2352,124.3. Optimalaus kainų lygio nustatymas
Ekonominis kainų nustatymo modelis remiasi kainų maksimizavimo kriterijumi. Kaina, kuriai esant maksimizuojama pelno apimtis, dažnai vadinama optimalia kaina.
Įmonė analizuoja santykį tarp pardavimo apimties ir kainos. Išanalizavus nustatoma tokia kaina, kuriai esant gaunamas didžiausias pelnas. Nustatyta žemesnė ar aukštesnė kaina už optimalią mažina pelną. Optimalios kainos nustatymas remiasi galima pardavimo apimtimi. Kaina nustatoma ne maksimalaus lygio, o tokia, kuri garantuotų maksimalų pelną.
KŪB “Aiva sistema” ištyrusi rinką sudarė tokią prognozę:
3 lentelė. Prognozė
Kaina p (litais) Įvertinta paklausa
1900 36
2000 33
2100 30
2200 27
2300 24
2400 21
2500 18

2 pav. Prekės kainos ir paklausos priklausomybė
Iš antro paveikslėlio matome, kad paklausa keičiasi priklausomai nuo kainos. Šiuo atveju yra tiesinė priklausomybė tarp kainos (nepriklausomas kintamasis) ir paklausos (priklausomas kintamasis).
4 lentelė. KŪB “Aiva sistema” bendrieji kaštai

Pastovūs kaštai, Lt Kintami kaštai, Lt
Gamybos paruošimas 10000 1540

Pridėtinės išlaidos 10 193
Iš viso: 13500
1733

Kainos ir paklausos tarpusavio ryšys gali būti išreiškiamas lygtimi:
l. Q = a + b p, (1)
Kur a ir b – koeficientai, p – kaina (nepriklausomas kintamasis)
Taikant mažiausiųjų kvadratų metodą nustatomi a ir b koeficientai.
∑ u = an + b ∑ p (2)
∑ u p = a ∑ p + b ∑ p2, kai n – skaičius eilutėje.
Sudaroma pagrindinė apskaičiavimų lentelė:
5 lentelė. Pagrindinė skaičiavimų lentelė
n p u u p p2
1. 1900 36 68400 3610000
2. 1900 33 66000 4000000
3. 2100 30 63000 4410000
4. 2200 27 59400 4840000
5. 2300 24 55200 5290000
6. 2400 21 50400 5760000
7. 2500 18 45000 6250000
Iš viso: 15400
189
407400
34160000

Gauti skaičiai įstatomi į lygtis ir apskaičiuojami a ir b koeficientai:
189 = 7 a + 15400 b
407400 = 15400 a + 34160000 b

a = 27 – 2200 b
407400 = 15400 (27 – 2200 b) + 34160000 b
407400 = 415800 – 33880000 b + 34160000 b
280000 b = – 8400
b = – 0,03
a = 27 + 66
a = 93
Iš lygties u = a + bp suprantama u, esant įvairioms kainoms p, kai p = 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700:
u1 = 93 – 0,03 x 1900 = 36
u2 = 93 – 0,03 x 2000 = 33
u3 = 93 – 0,03 x 2100 = 30
u4 = 93 – 0,03 x 2200 = 27
u5 = 93 – 0,03 x 2300 = 24
u6 = 93 – 0,03 x 2400 = 21
u7 = 93 – 0,03 x 2500 = 18
u8 = 93 – 0,03 x 2600 = 15
u9 = 93 – 0,03 x 2700 = 12
Pajamos iš pardavimo nustatomos kaip prekės kainos p ir pardavimo apimties u sandauga:
S = u x p (3)
S1 = 36 x 1900 = 68400
S2 = 33 x 2000 = 66000
S3 = 30 x 2100 = 63000
S4 = 27 x 2200 = 59400
S5 = 24 x 2300 = 55200
S6 = 21 x 2400 = 50400
S7 = 18 x 2500 = 45000
S8 = 15 x 2600 = 39000
S9 = 12 x 2700 = 32400
Kaštai išreiškiami taip:
C = Cp + Ck x u, (4)
Čia Cp – pastovieji kaštai,
Ck – kintamieji kaštai,
u – pardavimo apimtys.
Taigi gamybos kaštai sudarys:
C1 = 10010 + 1733 x 36 = 72398
C2 = 10010 + 1733 x 33 = 67199
C3 = 10010 + 1733 x 30 = 62000
C4 = 10010 + 1733 x 27 = 56801
C5 = 10010 + 1733 x 24 = 51602
C6 = 10010 + 1733 x 21 = 46403
C7 = 10010 + 1733 x 18 = 41204
C8 = 10010 + 1733 x 15 = 36005
C9 = 10010 + 1733 x 12 = 30806

Pelnas nustatomas kaip pajamų iš pardavimų ir kaštų skirtumas:
P = S – C (5)
P1 = 68400 – 72398 = -3998
P2 = 66000 – 67199 = -1199
P3 = 63000 – 62000 = 1000
P4 = 59400 – 56801 = 2599
P5 = 55200 – 51602 = 3598
P6 = 50400 – 46403 = 3997
P7 = 45000 – 41204 = 3796
P8 = 39000 – 36005 = 2995
P9 = 32400 – 30806 = 1594

Gautus duomenis surašau į lentelę:
6 lentelė. Gauti duomenys
Eilės Nr. Kaina (litais), p Parduotų prekių kiekis vnt., u Pajamos iš pardavimo (litais), S Visi kaštai (litais), C Pelnas (litais), P
1 1900 36 68400 72398 -3998
2 2000 33 66000 67199 -1199
3 2100 30 63000 62000 1000
4 2200 27 59400 56801 2599
5 2300 24 55200 51602 3598
6 2400 21 50400 46403 3997
7 2500 18 45000 41204 3796
8 2600 15 39000 36005 2995
9 2700 12 32400 30806 1594

Pagal paskaičiuotus duomenis n.ubraižomas grafikas.

3 pav. Optimalios kainos nustatymas
Iš šio grafiko galima nustatyti maksimalų pelną. Tam išmatuojamas atstumas tarp parabolės (pajamų iš pardavimų) ir tiesės (gamybos kaštų). Šiuo atveju optimali kaina bus 2450 Lt.
Kaina nustatyta grafiškai nėra patogi ir tiksli, todėl yra taikoma Waynberg formulė kaip išvestinė nuo pelno, kai yra tiesinė priklausomybė. Apskaičiavimo tikslumas priklauso nuo to, kiek tiksliai apskaičiuoti kaštai ir kiek tiksliai nustatyta paklausa.
p = Ck – a

2 2 b

(6)

p = 1733 – 93 = 866,5 + 1550 = 2416,5

2 2x (-0.03)

Kai p = 2416,5 tai parduotų prekių kiekis būtų:
u = 93 – 0,03 x 2416,5 = 20,505
Pajamos iš pardavimų:
S = 20,505 x 2416,5 = 49550,33
Gamybos kaštai sudarytų:
C = 10000 + 10 x 1733 = 27330
Esant kainai 2416,5 pelnas būtų:
p = 49550,33 – 27330 = 222205. KŪB “Aiva sistemos” kainodaros strategija
Kainodaros politikos formavimas įmonėje apima veiksmus, kuriuos galima suskirstyti į šias dalis: kainodaros tikslų nustatymą, įtakojančių veiksnių nagrinėjimą, kainos nustatymo metodų ir kainodaros strategijos pasirinkimą.
Kainodaros politikos pirminėje formavimo stadijoje KŪB “Aiva sistema” nusistatė prioritetinius tikslus, kurių siekimas lemia tolimesnių strateginių veiklos krypčių pasirinkimą. Neretai kainodaros tikslai suprantami siaurąja prasme ir apsiribojama pelno siekimo deklaravimu. Tačiau aštrėjančios konkurencijos sąlygomis įmonės vis mažiau turi galimybių laisvai nustatinėti kainas ir turi atsižvelgti į padėtį rinkoje. Verslo aplinkos sąlygų pasikeitimai paskatino KŪB “Aiva sistemą” kelti naujus tikslus, susijusius su kainodara. Apibendrintai galima išskirti tris pagrindines kainodaros tikslų grupes:
• Tikslai susiję su pelnu
• Tikslai susiję su pardavimų apimtimis
• Tikslai, orientuoti į konkurenciją.
Svarbiausias KŪB “Aiva sistemos” tikslas tai pelno siekimas. Kainos nustatymo metodo pasirinkimas gali labai nulemti kainodaros politikos sprendimų įgyvendinimą. Neteisingai apskaičiavus kainą, ji gali nusistovėti aukštesnio lygio, negu ji būtų priimtina tiksliniam vartotojui. Atvirkščiai, netiksliai įvertinus prekės suvokiamą vertingumą tarp vartotojų, įmonė negautų papildomų pajamų. Taigi, kaina yra nustatoma tarp dviejų ribojančių polių: apatinės – išlaidų ir viršutinės – vartotojo suvokiamos prekės vertės. Viršutinė riba sunkiai pasiduoda apskaičiavimui ir jos nustatymas daugiau remiasi subjektyviu vartotojo susiformavusio požiūrio į prekę įvertinimu.
KŪB “Aiva sistema” naudoja tokį kainų nustatymo metodą – kaštai plius antkainis.
Galima panaudoti ir mano atliktus optimalaus kainų lygio skaičiavimus. Apskaičiavimo tikslumas priklauso nuo to, kiek tiksliai apskaičiuoti kaštai ir kiek tiksliai nustatyta paklausa. Be to, verslo aplinka kinta ir reikėtų nuolat tirti pasiūlos ir paklausos pasikeitimus.
KŪB “Aiva sistema” tarp kitų tikslų turi ir tokį tikslą – pelno didinimas bei rinkos pozicijų išlaikymas. Šio tikslo siekimo kryptys:
• pardavimų apimties didinimas;
• kaštų mažinimas;
• kokybės didinimas.
KŪB “Aiva sistemos” nuolaidų politika nėra visiškai sureguliuota. Ją nuolat koreguoja generalinis direktorius.Išvados
Kaina rinkoje yra svarbiausias firmos veiklą apibūdinantis ekonominis rodiklis. Kainos nustato gamybos struktūrą, daro lemiamą poveikį medžiaginių srautų judėjimui, prekių pasiskirstymui, firmos pelningumo lygiui.
Rinkoje dirbančioms firmoms kainos yra jų egzistavimo ir sėkmės klausimas. Teisinga kainodaros metodika ir protinga taktika, nuosekliai įgyvendinama gerai pagrįsta kainodaros strategija yra būtini, kad firma žiauriomis rinkos sąlygomis galėtų sėkmingai veikti.
Savo darbe aš išnagrinėjau KŪB “Aiva sistema” kainodaros organizavimo procesą ir priemones. KŪB “Aiva sistema” savo veikloje remiasi tokiais principais: kokybiška produkcija ir operatyvus reagavimas į kliento poreikius. Bendrijos vadovybės nuomone, toks prioritetų nustatymas yra tinkamiausias.
Iš patektos darbe interneto svetainių kūrimo rinkos dalyvių analizės, padariau išvadą, jog KŪB “Aiva sistema” yra siekėja ir pirmiausia siekia išgyvenimo tikslų – užtikrinti optimalų pinigų srautą, neatsilikti nuo konkurentų – ir tik po to kaupia: resursus tolimesniems pelningumo didinimo ir rinkos plėtimo tikslams. Šiuo metu įmonė yra įvedimo stadijoje ir renkasi kainodaros tikslus, kurie užtikrina stabilumą, kaupimą ir augimo perspektyvas. Taigi vieni iš pagrindinių tikslų būtų:
• pardavimų apimties didinimas;
• kaštų mažinimas;
• kokybės didinimas.
Bendrija stengiasi taikyti įvairias nuolaidas, tam, kad privilioti klientų. Plačiai yra naudojamas asmeninis pardavimas.

KŪB “Aiva sistema” tik įeina į rinką kurdama interneto svetaines. Iki šiol ji specializavosi kompiuterinės technikos pardavimų, lokalių ir globalių tinklų įrengimas bei techninio aptarnavimo srityje. Šiuo metu įmonė yra įvedimo stadijoje ir todėl ji neįeina į didžiausią rinkos dalį užimančių įmonių sąrašą.
Web sektorius kinta, o ne traukiasi. Dabar daugelis įmonių jau turi savo web puslapius ir jų poreikiai kinta. Jos ne tik nori atsinaujinti, bet ir ieško kompleksinių sprendimų, esamų sistemų apjungimo ir išplėtimo. Tam reikalingos ne tik dizaino ir lengvo programavimo žinios, bet ir verslo valdymo sistemų išmanymas. Todėl KŪB “Aiva sistema” ir siekia pasiūlyti šių paslaugų ir produktų platesnį spektrą. Jų nuomone tai ir leis ateityje sėkmingai konkuruoti.
Prieduose pateikti interneto svetainių komercinis pasiūlymas įmonėms ir tipinė sutartis.Literatūra
1. Bagdonas V. Kainodara ir kontraktai: kursinio projekto metodikos nurodymai. Vilnius, 2002.
2. Bakanauskas A., Darškuvienė V. Kainodara: teorija ir praktika. Kaunas: VDU, 2000.
3. Jurškienė A., Boguslauskas V. Lanksčioji kainodara: monografija. Kaunas: Technologija, 2000.
4. Kotler P., Armstrong G. Marketing and introduction. Prentice Hall Inc.: New Jersey, 1987.
5. Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas. Vilnius: Eugrimas, 1999.
6. Rastenis J. Kainodara. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2000.
7. http://www.aiva.lt (oficialus KŪB “Aiva sistemos” puslapis)
8. http://www.lrinka.lt (Laisvoji rinka)
9. http://www.vmi.lt (Valstybinė mokesčių inspekcija)
10. http://www.infobalt.lt (Infobalt paroda)
11. http://verslas.banga.ltPriedai
1 priedas

AIVA SISTEMA ISO 9001 sertifikuota įmonė
Adresas: Aguonų 10, Vilnius tel. 212 32 58, fax. 212 78 25, elektroninis paštas: tamara@aiva.lt
Prekių užsakymas INTERNETU: http://www.shop.aiva.lt

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. 02/08

2005-02-08

Vilnius
Dėl svetainės sukūrimo

Galime sukurti interneto svetainę pagal Jūsų organizacijos poreikius ir pageidavimus. Trumpai pristatysime mūsų įmonę.
Apie AIVA SISTEMA
Firma AIVA SISTEMA yra seniausia Lietuvoje Interneto paslaugu tiekėja. Mes teikiame visas Interneto paslaugas, tame tarpe Interneto svetainių kūrimo ir palaikymo paslaugas. Mūsų klientu tarpe yra Lietuvos respublikos miestų ir rajonų savivaldybes, UAB Whirlpool, Laiva, Televerslas ir kito privataus kapitalo įmonės bei organizacijos.
Mūsų siūlomos paslaugos yra:
• Kompleksiškos – kūryba, įgyvendinimas, registracija ir palaikymas, todėl Užsakovas taupo laika ir pastangas.
• Turime ne tik gerus dizaino specialistus, bet ir gerus programuotojus, dėl to svetainėse integruojami duomenų bazės, katalogai, vartotojo redaguojami ir interaktyvus puslapiai ir t.t..
• Užsakovas pats gali keisti svetaines turini, todėl informacija svetainėje gali būti labai operatyviai atnaujinama ir nereikalauja papildomu išlaidų.
• Neaukštos kainos ir nedideli atlikimo terminai.

Pasiūlymo aprašymas
Jūsų projektui mes siūlome sukurti interneto svetaine, kurioje Užsakovas pats galės keisti svetainės turinį, todėl informacija svetainėje galės būti labai operatyviai atnaujinama ir nereikalaus papildomu išlaidu, efektyviai taupys Užsakovo laiką.
Pagal mūsų pasiūlymą svetainė susidarytų iš sekančių atskirų tarpusavyje integruotų dalių:
1. Interneto svetainė turės turinio valdymo sistemą. Interneto svetainėje bus pateikiama bendra informacija ir teikiamų paslaugų aprašymas.
2. Į svetainę gali būti integruojama foto galerijos programa, leidžianti sukurti ir talpinti nuotraukas svetainės puslapyje.
3. Naujienų redagavimo programa leis svetainės puslapio tam tikroje dalyje sukurti atskirą langą, kuriame matysis organizacijos naujienos.
Projekto svetainėje būtų integruota visuma programinių funkcijų, kurios padėtų bendrauti su interneto vartotojais. Tai:
• Atsiliepimų knyga, kurioje kiekvienas apsilankęs svetainėje galės palikti atsiliepimus.
• Statistinių apklausų moduliai, kur galima būtų užduoti rūpimus klausimus ir ištirti lankytojų nuomonę.
• Interneto nuorodų sąrašas, kuriame bus aktualių straipsnių ar interneto svetainių nuorodų sąrašas.
• Puslapio lankomumo skaitliukas, kuris skaičiuoja puslapių apsilankymo statistiką.
• Pokalbių kambarys, kuriame realiu laiku galėsite bendrauti su kitais pašnekovai.

Kainos

Interneto svetainės su integruojamomis funkcijomis, kurias sudaro: turinio redagavimo sistema, atsiliepimų knyga, paieškos laukas, skaitliuko rodymas, paslaugų katalogas, statistinės apklausos programa, kintančių naujienų programa, ir kt. papildomos funkcijos, kaina būtų nuo 2400 Lt + PVM (kaina sutartinė, derinama ir priklauso nuo informacijos kiekio ir sudėtingumo), palaikymo mokestis 25Lt + PVM į mėnesį. Taip pat bus reikalingas svetainės adresas. Adresas su galūne aiva.lt Jums nieko nekainuos, adresas su galūne lt – registracijos mokestis 20Lt ir 100Lt metinis palaikymo mokestis.

Pagarbiai
Administratorė – vadybininkė

2 priedas
SUTARTIS Nr. 0501AS04
Vilnius, du tūkstantis penktųjų metų sausio mėnesio 19 diena.

Mes, KŪB “AIVA SISTEMA”, (toliau – “Vykdytojas”), atstovaujama generalinio direktoriaus Roberto Šertvyčio ir AB “Mintis” (toliau vadinamas “Užsakovas”), atstovaujama generalinio direktoriaus Leonardo Sarmono.
1. Sutarties objektas
1.1.Vykdytojas įsipareigoja sukurti per Aivaweb interneto svetainę su prekių katalogu ir užregistruoti adresą www.mintisleilykla.lt
1.2. Vykdytojas įsipareigoja palaikyti svetainės duomenų bazę ir svetainę UAB AIVANETAS serveryje. Interneto svetainės palaikymo Aivanet serveryje sąlygos pateiktos priede 1. Užsakov.as įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.
2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo sąlygos:
2.1. AIVAWEB svetainės sukūrimo mokestis yra 2400 Lt (be PVM). PVM mokestis (18%) – 432Lt. Bendra suma 2832 Lt
2.2. Interneto svetainės palaikymo kaina Aivanet interneto serveryje yra 25,00 Lt (be PVM). PVM mokestis (18%) 4,50 Lt. . Bendra suma 29,50 Lt Apmokėjimas avansu kas 3 mėnesiai pagal pateiktas KŪB „Aiva sistema“ sąskaitas.
2.3. Užsakovas apmoka pagal atskirą sąskaitą adreso www.mintisleidyka.lt palaikymo mokestį, kuris lygus 209,00 Lt (be PVM) metams, PVM mokestis (18%) – 37,63 Lt. Bendra suma 246,63 Lt
2.4. Visa mokėjimo suma: 1174,00 Lt (be PVM). Suma su PVM – 3078,63 Lt.
2.5. Avanso dydis yra 20% nuo galutinės sumos.
3. Vykdytojo teisės ir pareigos:
3.1. Vykdytojas įsipareigoja:
3.1.1. Sutarties darbai turi būti įvykdyti per 10 dienų po avanso gavimo. Kai bus sumokėta visa suma – svetainė bus matoma internete.
3.1.2.Informuoti Užsakovą apie darbų eigą.
4. Užsakovo teisės ir pareigos:
4.1. Už atliekamus darbus mokėti Vykdytojui sumą, nurodytą šios sutarties 2.1 – 2.4 punktuose numatytais terminais ir tvarka.
4.2. Paskirti atsakingą darbuotoją, su kuriuo būtų derinami projektiniai sprendimai.
4.3. Laikyti Interneto svetainę UAB AIVANETAS interneto severyje sudarant atskirą sutartį su UAB AIVANETAS. Palaikymo kaina 25 Lt + PVM.
5. Šalių atsakomybė:
5.1. Vykdytojas, neatlikęs šioje sutartyje nustatytu terminu darbų, privalo mokėti už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovui delspinigius 0,02 % pirmą savaitę, skaičiuojant nuo neatliktų darbų arba nepateiktos technikos kainos, jeigu tokie darbai laiku nebuvo atlikti ne dėl Užsakovo kaltės.
6. Garantijos:
6.1. Vykdytojas atsako už paruoštos programos kokybę. Eksploatacijos metų iškilus programos klaidoms, Vykdytojas įsipareigoja jas pašalinti be papildomo mokesčio.
7. Sutarties darbų atlikimo terminai, galiojimas ir pakeitimas:
7.1.Sutarties darbai turi būti įvykdyti per 10 dienų po avanso gavimo.
7.2. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Darbai pradedami ir atlikimo terminai pradedami skaičiuoti po avanso pravedimo.
7.3. Visi šios sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.
8. Ginčų sprendimas
8.1. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami derybų keliu.
8.2. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais.
9. Kitos sąlygos
9.1. Atsiradus šioje sutartyje nenumatytų darbų ar kitų pataisymų pagal Užsakovo pageidavimus, darbų apimtys, terminai ir apmokėjimai fiksuojami atskirais raštiškais susitarimais.
9.2. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiems asmenims jokių šios sutarties sąlygų, išskyrus valstybines institucijas, kurios sutinkamai su įstatymais turi teisę gauti tokią informaciją.
9.3. Šios sutarties surašyti du egzemplioriai – po vieną kiekvienai šaliai. Kiekvienas egzempliorius turi vienodą juridinę galią.
9.4.Tinklapis turi būti patalpintas UAB “AIVANETAS” serveryje.Tinklalapio palaikymo kaina aptariama atskira sutartimi.
10. Šalių adresai ir kiti rekvizitai

R. Šertvyčio Automatizuotų informacinių
sistemų KŪB”AIVA SISTEMA”
įm. kodas: 2012453
Aguonų g. 10, 2006 Vilnius.

Tel.: (5) 212 32 58, faksas: (5) 212 78 25,
A/s Nr.208468942 AB “Vilniaus bankas”, Vilniaus filiale, banko kodas 260101777 AB „Mintis“
Z. Sierakausko g. 15, Vilnius Tel 8–5–2332943
Įmonės kodas 120138287
AB Bankas
A/s

ŠALIŲ PARAŠAI:

“AIVA SISTEMA” AB „Mintis“

_________________________________ ___________________________________
Generalinis direktorius Robertas Šertvytis Generalinis direktorius Leonardas Sarmonas

1 Priedas prie sutarties Nr. 0501AS05
Interneto svetainės patalpinimas AIVA INTERNETO serveryje ir palaikymas
Interneto svetainė po jos sukūrimo, kad taptų prieinama Interneto vartotojams, patalpinama į tiesiogiai prie interneto ti.nklo pajungtą serverį. Interneto tiekėjo serveriuose vienu metu veikia daugelis interneto svetainių, todėl toks serveris vadinamas virtualiu. Virtualaus serverio paslaugos dar vadinamos web hostingu arba tiesiog hostingu.
Laikydami savo svetainę AIVA INTERNETO TINKLO serveryje už 25 lt/mėn (be PVM) Jus gausite sekančias paslaugas:
• 15 Mb disko vietos.Už papildomą 1 Mb – 2,5 Lt/mėn
• 1 GB duomenų srauto aptarnavimas (skaičiuojamas tiek įeinantis, tiek išeinantis, tiek lietuviškas, tiek užsienietiškas duomenų srautas). Už papildomą kiekvieną Gb srauto mokamas 24 Lt/mėn mokestis
• Kasdieninės rezervinės kopijos, nepertraukiamas elektros srovės tiekimas
• CGI, SSI, Perl, PHP, HTTP 1.1 ir slaptažodžiu apsaugotas puslapių palaikymas.
• Pasijungimas FTP protokolu.
• Pastovus serverio aptarnavimas ir priežiūra.

ŠALIŲ PARAŠAI:

“AIVA SISTEMA” AB „Mintis“

_________________________________ ___________________________________
Generalinis direktorius Robertas Šertvytis Generalinis direktorius Leonardas Sarmonas

Leave a Comment