finansai

FINANSAI IR FINANSŲ SISTEMA
Finansai- eko pinig santyk, kurių pagalba paskirst. ir perskirst. BVP ir NP yra sudar bei panaud decentral ir central p.f. , siekiant vykdyti valst. f-jas ir užtikrinti eko plėtros sąlygas.

Fin f-jos:
1) p.f. sudarymo;
2) p.f. naudojimo;
3) p.f. sudar ir naud kontrolės

Fin sist- eko pinig sant, per kuriuos sudar, naud ir kontrol p.f., įv sferų visuma.

Fin sist sudaro: 1) decentr (įm, org ir nam ūk fin); 2) central (valst fin; valst nebiudž f biudž)

Fin. sist. dalyviai: gyventojai, įm., org., valstybė

Fin. sist. funkcionavimo mech. apima: fiinansų sistemos dalyvius, sudedamąsias dalis bei finansų ir kredito rinką

NAMŲ ŪKIO FINANSAI
Nam ūk fin- eko pinig santyk, atsirandantys nam ūk narių veiklos procese sudarant, paskirstant ir naudojant p.f., siekiant patenkinti gyvenimo poreikius

Nam ūk fin f-jos: 1) nam ūk narių gyvenimo poreikių patenk (užtikrina real jų gyven sąlygas; 2) paskirst (apima BVP ir NP (valst. biudž ir savivald biudžet) paskirst (pirminių ir antrinių) ir nam ūk paj sudarymą)

Nam ūk paj- dalis NP, sukuria-mų produkc gamyb ir pardavimo bei paslaugų teikim procese ir skiriamų maaterialinia ir dvasi-niams visuom narių poreikiams tenkinti

Nam ūk paj:
1) bendr paj
• pinig paj
o reguliariosios
o periodinės
o atsitikt/vienkart
• natūrinės pajamos;
• kompens ir lengvatos
2) pajamos iš santaupų

Nam ūk išl- faktinės išl material ir dvasinėm vertyb, būtinoms žm gyveni, įsigyti

Nam ūk išl:
1) pgl reguliarumo laipsnį
• nuolatinės (maistui)
• regul (rūbams)
• vienkart (turtui)
2) pgl būtinumo la

aipsnį
• būtinosios (maist, rūb, gyd)
• nebūt (draud, išsilav)
3) pgl naudojimo tikslą
• vartojamosios išl (prekėms pirki);
• mokesčiai ir prival bei savanor įmokos;
• santaupos;
• užsienio valiutos įsig;
• gyventojų turimų pinigų prieaugis

ĮMONIŲ FINANSAI
Įm fin- eko pinig santykiai, atsirandantys turto kūrimo, produkc gamyb ir realizavi, paslaug teikimo, vid ir išor fin šalt sud, jų paskyrimo ir naud procese

LR įm:
1) individualios;
2) tikrosios ūkinės bendrijos;
3) komanditinės (pasitik) ūkinės bendrijos;
4) AB ir UAB;
5) valst. įm;
6) kooperatyvai;
7) žemės ūkio bendrovės

Gamyb ir veikl išl:
1) matrialios ir joms prilygintos
2) ilg turto nusidėv ir amortizac
3) darbo apmokėjimo išlaidos
4) įmokos sic ir sveikatos draudė
5) palūkanos už banko paskolas
6) draudimo įmokos
7) mokesčiai

Įmonių pajamos: realizavimo ir nerealizacinės pajamos

AB ir UAB visuot akc susirink, patvirtinęs metų atskaitomybę, paskirsto bendrovės pelną.

Į rezervinio kapitalo fondą atskaitoma ≥2% grynojo pelno.

Trump turto sudėtį ir struktūr lemia:
• gamyb išl sudėtis ir struktūr, tipas ir profilis, gaaminamos produkcijos pobūdis
• realiz sąlygos (periodiškum.)
• atsiskaitymų formos

Trump turto politikos rūšys:
• konservatyvi (laikomas gana didelis pinigų, rinkos vert pop ir atsargų kiekis)
• agresyvi (laikoma minimalia pinigų, rinkos vert pop, atsargų bei pirkėjų įsiskolinimų)
• nuosaikioji (tarpas tarp ↑)

Trump turto fin politik rūšys:
• nuosaikioji (sezoniniai turto svyravimai finansuojami trump pask, o nuolatiniai- ilg pask arba savininkų nuosavybe)
• agresyvioji (ilg pask ar sav nuosavybe finansuoja visą savo ilg turtą, o trump kreditais- dalį arba visą nuolatinį trump turtą) rizikinga
• konservatyvioji (ilg fin šaltiniai naud visam nuolatiniam trump turtui ir daliai arba vi

isai sezoninei pakl finansuoti) saugi

Trump fin šaltiniai: susikaupęs įsiskolinimas, komerc (tiekėjų) kreditas, kredito inst pask, komerc vekseliai

Ilg fin šalt pgl nuos pobūdį:
1) nuosavi:
• nepaskirstytas pelnas (v)
• ilg turto nusid ir amor (v)
• paj iš ilg turto pardav (v)
• akcij ir pajiniai įnašai (i)
• asmeninės santaupos (i)
• dotacijos (i)
2) skolinti:
• dotacijos (i)
• ilgalaikės paskolos (i)
• obligacijos (i)
• ilgalaikio turto nuoma (i)

VALSTYBĖS FINANSAI
NB- eko pinig sant visuma, kurių dėka sudar ir naud p.f., skirti valstybės f-jų ir uždavinių įgyvendinimui finansuoti

NB f-jos:
• NP ir BVP paskirstymas
• valstybinis eko reguliavimas
• soc politikos priem finansav
• centralizuotų p.f. sudarymo ir naudojimo kontrolė

Biudžeto sudarymo principai:
• viešumas (tvirt pgl įstatymą)
• bendrumas/ universalumas (visi biudž sudar vad t p metod)
• visapusiškumas (sudaromas pgl bruto metodą)
• realumas (paj ir išl atitikimas realaus gyvenimo duomenims)
• balansas (paj ir išl skirtumas)
• programinis sudarymas (asignavimų skyrimas tam tikroms programoms finansuoti)

LR NB- valst ir savivald biudž

B sudaromas 1 metams

VB asignavimų valdytojai yra B įstaigų, nurodytų S patvirtint VB, vadovai
SB asignavimų valdytojai yra savivaldybių B įstaigų ar savi-valdybos administracijos padal, nurodytų savivaldybės tarybos patvirtintame VB, vadovai

NB išlaidos:
• nepaprastosios- skirtos ilg materialiajam ir nemat turt kurti, įsigyti bei valst rezervams sudar
• paprastosios- susijusios su valstybės ir savivaldybės instituc bei įstaig f-avimu ir progr vykd, nedidinant jų ilg turto vertės

VB pajamas sudaro:
• iš mokesčių
• iš valstybės turto
• valstybės biudžetinių įstaigų
• negrąžintina finans parama
• dotacijos
• įm už ilg mat turto realizavo
• kitos pajamos

VB asignavimai yra naudoja-mi įstatymams įgyvendinti:
1) valstybės f-joms atlikti
2) dotacijoms SB

B teikti
3) valst įsipareigojima vykdyti

Vyriausybės rezervo lėšos naud ekstrem situac padar likvid, įsipareig, susijusijusiems su daly tarptaut oper ir kt reikmėms pgl Vyriausyb nustatytus prioritetus

SB proj rengia savivaldybių vykdomosios institucijos, savi-valdybių tarybos svarsto ir tvirt

Leave a Comment