AB”Rokiskio suris”veiklos analize

TURINYS

1. ĮVADAS 3
2. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 4
3. GAMINIŲ ASORTIMENTO ANALIZĖ 5
4. HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI FINANSINĖ ANALIZĖ 7
4.1. Horizontalioji analizė 7
4.2. Vertikalioji analizė 9
5. SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 11
5.1. Likvidumo rodikliai 12
5.2. Pelningumo rodikliai 13
5.3. Finansų struktūros rodikliai 14
5.4. Turto panaudojimo rodikliai 15
5.5. Pelno analizė 16
5.6. Du Point analizė 17
6. LŪŽIO TAŠKO ANALIZĖ 18
7. BALANSO IR PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS PROGNOZĖ 19
8. PAPILDOMO KAPITALO FINANSAVIMAS 21
9. PROGNOZUOJAMO LŪŽIO TAŠKO ANALIZĖ 22
10. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 23
11. NAUDOTA LITERATŪRA 24
12. PRIEDAI 25
Priedas Nr.1 Balansas 251. ĮVADAS
Darbo tikslas: Susipažinus su AB „Rokiškio sūris“ veikla atlikti finansinę analizę bei prognozavimą.

Darbo objektas: AB „Rokiškio sūris“ ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas.

Darbo uždaviniai:
1. Susipažinti su AB „Rokiškio sūris“ veikla;
2. Atlikti gaminių asortimento analizę;
3. Atlikti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikaliąją ir horizontaliąją analizę;
4. Atlikti santykinių roodiklių analizę;
5. Nenuostolingo lūžio taško analizė;
6. Atlikti finansinio poreikio prognozavimą.

Literatūra: Literatūros šaltiniai, kuriais remsiuosi nagrinėdama šią temą yra AB „Rokiškio sūris“ 2003-2002 metų balansai bei pelno (nuostolių) ataskaitos, G. Smalensko „Įmonės finansų pradmenys“, Buškevičienės E. ir Mačerinskienės I. „Finansų analizė“, Juozaitienės Z. „Įmonės finansai: analizė ir valdymas“, AB „Rokiškio sūris“ internetine svetaine – http:/www.rsuris.lt2. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA
AB „Rokiškio sūris“ – didžiausia sūrių gamykla Baltijos šalyse ir antroji pagal apyvartą Lietuvos pieno perdirbimo bendrovė. AB „Rokiškio sūris“ turi tris filialus: Ukmergės pieninė, Utenos pienas ir Eišiškių pieninė, beei keturias dukterines įmones: AB „Varėnos pieninė“, AB „Švenčionių pieninė“, AB „Ignalinos pieninė“ ir UAB „Kalora“. Kartu jos sudaro Rokiškio sūrio grupę.

Besispecializuojanti fermentinių sūrių gamyboje: bendrovė gamina 50 proc. visų Lietuvoje gaminamų fermentinių sūrių. Įmonė taip pat gamina sviestą, pieno cu

ukrų, IBK, nenugriebto pieno produktus. Antra pagal svarbą kryptis – šviežių pieno produktų pardavimas Lietuvoje.

AB „Rokiškio sūris“ įstatinis kapitalas įregistruotas 1999 m. liepos 19 d. yra 47.462.700 litų. 2003 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ įstatinis kapitalas buvo 47.462.700 litų, kuris padalintas į 4.746.270 paprastąsias vardines 10 Lt. nominalios vertės akcija.

2003 m. AB „Rokiškio sūris“ produkcijos pardavimai siekė 364 mln. Lt., įskaitant 182 mln. litų Lietuvoje. Konsoliduotas grynasis 2003 metų pelnas buvo 14 mln. 906 tūkst. Lt. Pelnas vienai akcijai – 3,31 Lt.

Misija:
• Pasiekti, kad AB „Rokiškio sūris“ taptų ir liktų pieno perdirbimo lyderė Lietuvoje ir pirmaujanti sūrio gamintoja Pabaltijyje. Einant šiuo keliu siekti, kad visas pieno perdirbimas Lietuvoje prilygtų geriausiems ES standartams.
• Būti stipria, finansiškai pajėgia įmone, kuriančia ir maksimaliai didinančia vertingumą akcininkams.
Ilgalaikiai tikslai:
• Sukurti svarią ir pelningą rinką Europos sąjungoje AB „Rokiškio sūris“ prekėms ir paslaugoms.
• Per naujų prroduktų kūrimo ir efektyvaus marketingo veiklą plėsti sūrių asortimentą, atitinkant Pabaltijo ir pasaulio rinkų poreikius.
• Tapti ir likti pieno pramonės lyderiu Baltijos šalyse.

Pagrindiniai AB „Rokiškio sūris“ tikslai yra:
• Pardavimų ir marketingo srityje – rinkos dalies išlaikymas ir skverbimasis į naujas pelningas rinkas, naujų gaminių ir paslaugų vystymas.
• Gamybiniai – aukščiausio lygio kokybės palaikymas, naujų pieno produktų gamyba ir asortimento plėtimas, pilnas esamų gamybinių pajėgumų išnaudojimas bei naujausių technologijų diegimas.
• Žaliavinio pieno supirkimas – išlaikyti didžiausio ir patikimiausio žaliavinio pieno supirkėjo statusą Lietuvoje.
• Finansiniai – norimo pelningumo ir likvidumo užtikrinimas, akcininkų tu
urto vertės maksimilizavimas.
• Valdymo – funkcinės valdymo sistemos diegimas ir tobulinimas.
AB „Rokiškio sūris“ ir toliau sieks plėtoti artimesnį ryšį su klientu, ypač su prekybos tinklais, kurių dalis pardavimuose nuolat auga ir artėja prie 80 proc. nuo bendros apyvartos. Stiprinti kliento pasitikėjimą padės ir vieninga logistikos sistema, leidžianti klientui gauti visų įmonių produkciją iš vienos vietos su vienu dokumentu.
2004 metams AB ‚Rokiškio sūris“ užsibrėžė tikslą pasiekti 426.132 tūkst. Lt. pardavimus ir uždirbti ne mažesnį kaip 5 – 6 proc. grynąjį pelningumą.3. GAMINIŲ ASORTIMENTO ANALIZĖ
Ūkinė veikla planuojama ne tik pagal visą gamybos mastą, bet ir pagal produkcijos asortimentą. Produkcijos asortimentas gali būti detalus, jeigu apima visus įmonės gaminamus gaminius, arba mažiau detalus – grupinis asortimentas. Savo darbe analizuosiu grupinį asortimentą. Ūkinės veiklos asortimentas planuojamas natūrine ir vertine išraiška.

Pieno gaminių asortimento gamybos planavimas natūrine išraiška pateikiamas 1 lentelėje.
1 lentelė. AB „Rokiškio sūris“ gaminių planavimas natūrine išraiška
Eil.
Nr. Gaminio pavadinimas Planuota per metus ( t ) Faktiškai pagaminta

Per dieną, kg Per metus, t %
1. Fermentiniai sūriai 20 000 68 940 18 959 48,5
2. Lydyti sūriai 200 1 000 265 0,6
3. Švieži pieno produktai 93 000 338 480 93 081 10,8
4. Sviestas 6 000 21 065 5 793 2,3
5. Pieno cukrus 5 200 18 545 5 100 2,5
6. Grietinėlė eksportui 6 500 23 500 6 453 6,9
7. IBK 3 000 11 500 3 155 6,1
8. Lieso pieno miltai 5 000 18 000 4 822 0,1
9. Riebūs pieno miltai 60 300 54 22,2

Iš viso: 138 960 501 330 137 682 100

Pieno gaminių asortimento planavimas vertine išraiška pateiktas 2 lentelėje. Iš 2 lentelės matome, kad numatyto fermentinio sūrio gamyba per metus sudaro 180 200 tūkst. Lt., lydyto sūrio 1 600 tūkst. Lt. ir t.t. Iš lentelės matome, kad bendrovė gamybos planą įvykdė tik 97

7,0 proc. Taip atsitiko dėl to, kad 50 proc. bendrovės produkcijos eksportuojama, o smarkiai kritus JAV dolerio kursui buvo laikinai sumažinta gamyba.

2 lentelė. AB „Rokiškio sūris“ gaminių asortimento planavimas vertine išraiška
Eil.
Nr. Gaminio pavadinimas Planuota Apyskaita Plano įvykdymo procentas

Tonomis Tūkst. Lt. Tonomis Tūkst. Lt.
1. Fermentiniai sūriai 20 000 180 200 18 959 170 821 94,8
2. Lydyti sūriai 200 1 600 265 2 116 132,3
3. Švieži pieno produktai 93 000 78 007 93 081 78 075 100,1
4. Sviestas 6 000 39 414 5 793 38 054 96,6
5. Pieno cukrus 5 200 8 112 5 100 7 956 98,1
6. Grietinėlė eksportui 6 500 21 593 6 453 21 437 99,3
7. IBK 3 000 8 511 3 155 8 951 105,2
8. Lieso pieno miltai 5 000 25 380 4 822 24 476 96,4
9. Riebūs pieno miltai 60 366 54 329 90,0

Iš viso: 138 960 363 183 137 682 352 215 97,0

Faktinė pagaminta produkcija skirstoma į dvi grupes – plano ribose ir virš plano. Vidutiniam procentui apskaičiuoti sudaroma 3 lentelė.

3 lentelė. AB „Rokiškio sūris“ faktinė asortimentinė produkcija (tūkst. Lt.)
Eil.
Nr. Gaminio pavadinimas Planas Faktinė pieno produkcijos gamyba

Iš viso Plano ribose Virš plano
1. Fermentiniai sūriai 180 200 170 821 170 821
2. Lydyti sūriai 1 600 2 116 1 600 516
3. Švieži pieno produktai 78 007 78 075 78 007 68
4. Sviestas 39 414 38 054 38 054
5. Pieno cukrus 8 112 7 956 7 956
6. Grietinėlė eksportui 21 593 21 437 21 437
7. IBK 8 511 8 951 8 511 440
8. Lieso pieno miltai 25 380 24 476 24 476
9. Riebūs pieno miltai 366 329 329

Iš viso: 363 183 352 215 351 191 1 024

Procentas, palyginus su planu 100,0 97,0 96,7 0,3
Iš 3 lentelės duomenų matome, kad plano įvykdymo pagal asortimento vidutinis procentas yra 96,7.

Iš gaminių asortimento analizės matome, kad AB „Rokiškio sūris“ neįvykdė fermentinių sūrių, sviesto, pieno cukraus, grietinėlės, lieso ir riebaus pieno miltų gamybos plano. Kadangi šie gaminiai sudaro 83,4% asortimento gamybos struktūroje, tai yra nemažas gamybos trūkumas ir turi įtakos laukiamam pelno rezultatui. Analizuojant asortimentinį planą labai svarbu išsiaiškinti, ar nebuvo viršytas planas tų gaminių, kurių realizavimo terminai yra labai riboti. Tokių pieno produktų gamyba AB „Rokiškio sūris“ nenukrypo nuo plano ribų.4. HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI FINANSINĖ ANALIZĖ
Įmonės veiklos finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įm

monės valdymo sistemos funkcijų, padedanti vadovams priimti optimalius valdymo sprendimus. Finansinė analizė, atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus, numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Vidiniai rezervai, racionalesnės materialinių, darbo ir finansinių išteklių panaudojimo galimybės atsiskleidžia atlikus įmonės veiklos finansinę analizę.
Įmonės veiklos rezultatai atsispindi įmonės balanse ir pelno (nuostolio) ataskaitoje. Balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita yra svarbiausi dokumentai atliekant įmonės finansinę analizę. Savo darbe analizuosiu įmonės veiklą 2002-2003 metų laikotarpyje. 2002 – 2003 m. balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos pateikta 1-ame ir 2-ame priede.

4.1. HORIZONTALIOJI ANALIZĖ

Horizontaliąja analize vadinamas dvejų ar daugiau metų finansinių ataskaitų duomenų palyginimas, padedantis nustatyti atitinkamų rodiklių dinamiką. Finansinių ataskaitų dydžiai lyginami su praėjusio laikotarpio duomenimis, o nukrypimas išreiškiamas absoliučiais arba santykiniais dydžiais. Horizontalioji analizė dažniau naudojama analizuojant balanso, pelno (nuostolio) ir kitų finansinių ataskaitų duomenis.

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ HORIZONTALIOJI BALANSO ANALIZĖ (2002-2003 M.)

(tūkst. litų)

Turtas
2003 m.
2002 m. Pasikeitimai, palyginti su 2002 m. (+ , – )

Vertine išraiška Procentais
Ilgalaikis turtas 157 298 147 626 9 672 6,6
Ilgalaikis materialus turtas 139 957 128 353 11 604 9,0
Investicijos 56 56 – –
Po vienerių metų gautinos sumos 17 285 19 217 -1 932 -10,1
Trumpalaikis turtas 147 491 138 618 8 873 6,4
Atsargos 77 028 71 347 5 681 8,0
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai 53 992 55 884 -1 892 -3,4
Trumpalaikės investicijos 11 249 7 995 3 254 40,7
Pinigai ir jų ekvivalentai 5 222 3 392 1 830 54,0
TURTAS IŠ VISO 304 789 286 244 18 545 6,5

Akcininkų nuosavybė 196 593 181 687 14 906 8,2
Akcinis kapitalas 47 462 47 462 – –
Akcijų priedas 41 473 41 473 – –
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti 10 000 10 000 – –
Kiti rezervai 63 581 63 581 – –
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) 34 077 19 171 14 906 77,7
Mažumos interesai 1 517 1 020 497 48,7
Ilgalaikiai įsipareigojimai 23 775 16 223 7 552 46,6
Trumpalaikiai įsipareigojimai 82 904 87 314 4 410 5,1
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 304 789 286 244 18 545 6,5

Iš horizontaliosios balanso analizės matome, kad bendrovės bendra turto suma 2003 m. (lyginant su 2002 m.) padidėjo 18 545 tūkst. Lt. arba 6,5 %. 6,6 % arba 9 672 tūkst. Lt. per nagrinėjamą laikotarpį (2002 m. – 2003 m.) padidėjo ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto sudėtyje nagrinėjamu laikotarpiu mažėjo po vienerių metų gautinos sumos 1 932 tūkst.Lt. arba 10,1 %.
Trumpalaikis turtas 2003 m. (lyginant su 2002 m.) padidėjo 6,4 %. 2003 m. trumpalaikio turto padidėjimui įtaką turėjo atsargų padidėjimas (5 681 tūkst. Lt. arba 8 %), trumpalaikių investicijų padidėjimas 40,7 %, pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimas 54 %.

Horizontalioji akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų analizė rodo, kad per vienerius metus akcininkų nuosavybė padidėjo 8,2 % arba 14 906 tūkst. Lt. Tam įtakos turėjo nepaskirstyto pelno padidėjimas 77,7% arba 14 906 tūkst. Lt..

Per metus 48,7% padidėjo mažumos interesai, 46,6 % arba 7 552 tūkst. Lt. išaugo ilgalaikiai įsipareigojimai.
AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ HORIZONTALIOJI PELNO IR NUOSTOLIO ATASKAITOS ANALIZĖ (2002-2003 M.)

(tūkst. litų)

Straipsniai
2003 m.

2002 m.

Palyginimas su 2002m.
(+, -)

Vertine išraiška %
Pardavimai ir paslaugos 363 843 374 150 -10 307 -2,75

Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 288 262 337 573 -49 311 -14,6
Bendr.asis pelnas (nuostolis) 75 581 36 577 39 004 106,6

Veiklos sąnaudos 53 678 42 525 11 153 26,2
Veiklos pelnas (nuostolis) 21 903 -5948 27 851 468,2

Finansinė investicinė veikla -2392 -717 -1 675 233,6
Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) 19 511 -6665 26 176 392,7

Pelno mokestis 4108 – –
Pelnas (nuostolis) po mokesčių 15 403 -6665 22 068 331,1
Mažumos interesai -497 699 -1 196 -171,1
Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) 14 906 -5966 20 872 349,8
Pelnas vienai akcijai (litais) 3,31 -1,33 4,64 348,9

Iš horizontalios pelno (nuostolio) ataskaitos matome, kad 2003 m., lyginant su 2002 m., produkcijos apyvarta sumažėjo 2,75%. Pagrindinė to priežastis – smarkiai kritęs JAV dolerio kursas, kas lėmė mažesnes pajamas.
Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė rodo, kad 2003 metais bendrovė dirbo pelningai. Grynojo ataskaitinio metų pelno suma per nagrinėjamą laikotarpį (2002 – 2003 m.) padidėjo 20 872 tūkst. Lt. arba 349,8%. Teigiamą įtaką pelno padidėjimui turėjo parduotų prekių ir atliktų darbų savikainos sumažėjimas 49 311 tūkst. Lt. arba 14,6%. Neigiamą įtaką pelno padidėjimui darė pajamų iš finansinės investicinės veiklos sumažėjimas 1 675 tūkst. Lt. arba 233,6%, veiklos sąnaudų padidėjimas 26,2% arba 11 153 tūkst. Lt. ir 2003 metų pelno mokestis.

4.2. VERTIKALIOJI ANALIZĖ

Vertikaliosios analizės tikslas – kiekvieną finansinės ataskaitos rodiklį palyginti su bendru baziniu tos ataskaitos rodikliu ir išreikšti jį procentais. Atlikus kelių metų vertikaliąją analizę ne tik nustatoma, kaip keitėsi daliniai rodikliai, bet ir kokios tų pasikeitimų priežastys. Atliekant vertikaliąją analizę, visi balanso straipsniai lyginami su bendra turto arba akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų suma.

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ VERTIKALIOJI BALANSO ANALIZĖ (2002-2003 M.)

Turtas
2003 m.
(tūkst.Lt.)
2002 m.
(tūkst.Lt.) Lyginamieji svoriai %

2003 m. 2002 m. Palyginimas su 2002 m.
Ilgalaikis turtas 157 298 147 626 51,6 51,6 –
Ilgalaikis materialus turtas 139 957 128 353 45,9 44,9 1
Investicijos 56 56 – – –
Po vienerių metų gautinos sumos 17 285 19 217 5,7 6,7 -1
Trumpalaikis turtas 147 491 138 618 48,4 48,4 –
Atsargos 77 028 71 347 25,3 24,9 0,4
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai 53 992 55 884 17,7 19,5 -1,8
Trumpalaikės investicijos 11 249 7 995 3,7 2,8 0,9
Pinigai ir jų ekvivalentai 5 222 3 392 1,7 1,2 0,5
TURTAS IŠ VISO 304 789 286 244 100 100 x

Akcininkų nuosavybė 196 593 181 687 64,5 63,5 1
Akcinis kapitalas 47 462 47 462 15,6 16,6 -1
Akcijų priedas 41 473 41 473 13,6 14,5 -0,9
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti 10 000 10 000 3,3 3,5 -0,2
Kiti rezervai 63 581 63 581 20,9 22,2 -1,3
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) 34 077 19 171 11,1 6,7 4,4
Mažumos interesai 1 517 1 020 0,5 0,3 0,2
Ilgalaikiai įsipareigojimai 23 775 16 223 7,8 5,7 2,1
Trumpalaikiai įsipareigojimai 82 904 87 314 27,2 30,5 -3,3
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 304 789 286 244 100 100 x

Vertikalioji balanso analizė apibūdina įmonės turto pagrindinių elementų dalis bendroje turto sudėtyje bei įsipareigojimų dalis balanso pasyve. AB „Rokiškio sūris“ turto struktūros analizė rodo, kad bendrovės didesnę turto dalį nagrinėjamu laikotarpiu sudaro ilgalaikis turtas 51,6%, o trumpalaikis turtas – 48,4%. Per 2002 – 2003 metus ilgalaikio ir trumpalaikio turto lyginamasis svoris nekito. 1,8% trumpalaikio turto sudėtyje sumažėjo gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų.
Akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų analizė rodo, kad didesnė bendrovės veiklos dalis buvo finansuojama iš nuosavų šaltinių. Nagrinėjamu laikotarpiu (2002-2003m.) akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų sudėtyje didžiausią dalį (atitinkamai 63,5% – 64,5%) sudaro akcininkų nuosavybė. 2003 m. akcininkų nuosavybės 1% padidėjimą lėmė 4,4% išaugusi nepaskirstyto pelno suma, bei sumažėję 1,3% kiti rezervai ir 0,9% akcijų priedas. 2003 m. 2,1% išaugo bendrovės ilg.alaikiai įsipareigojimai, o 3,3% sumažėjo trumpalaikiai įsipareigojimai.
AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ VERTIKALIOJI PELNO IR NUOSTOLIO ATASKAITOS ANALIZĖ (2002-2003 m.)

Straipsniai
2003 m.
(Tūkst. Lt.)
2002 m.
(Tūkst. Lt.) Lyginamieji svoriai %

2003 m. 2002 m. Palygini-mas su 2002 m.
Pardavimai ir paslaugos 363 843 374 150 100 100 x

Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 288 262 337 573 79,2 90,2 -11,0
Bendrasis pelnas (nuostolis) 75 581 36 577 20,8 9,8 11,0

Veiklos sąnaudos 53 678 42 525 14,8 11,4 3,4
Veiklos pelnas (nuostolis) 21 903 -5948 6,0 -1,6 7,6

Finansinė investicinė veikla -2392 -717 -0,6 -0,2 -0,4
Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) 19 511 -6665 5,4 -1,8 7,2

Pelno mokestis 4108 1,2 1,2
Pelnas (nuostolis) po mokesčių 15 403 -6665 4,2 -1,8 6,0
Mažumos interesai -497 699 -0,1 0,2 -0,3
Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) 14 906 -5966 4,1 -1,6 5,7
Pelnas vienai akcijai (litais) 3,31 -1,33

Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė parodo pelno (nuostolio) ataskaitos atskirų straipsnių lyginamąjį svorį bendroje pardavimų apimtyje.
Atlikus vertikaliąją pelno (nuostolių) ataskaitą, gauname reikšmingus, bendrovės pelningumą apibūdinančius rodiklius. Bendrasis pelningumas 2002 m. – 9,8%, o 2003 m. – 20,8%. Įprastinės veiklos pelningumas 2002 m. – 1,8% (nuostolis) , 2003 m. – 5,4%. Grynasis pelningumas 2003 m. 4,1% , o 2002 m. – 1,6% (nuostolis). Pelningumo rodiklių padidėjimui ar sumažėjimui didelę įtaką turi ir išlaidos, tenkančios vienam pardavimų litui. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 2002 m. sudarė 90,2% , o 2003 m. – 79,2%. Iš analizės matome, kad parduotų prekių savikaina 2003 m. sumažėjo 11%, todėl padidėjo visi pelningumo rodikliai. Iš vertikalios pelno (nuostolio) ataskaitos analizės galime daryti išvadą, kad 2003 m. bendrovė dirba pelningiau.5. SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ
Įmonės veiklos analizė naudojant santykinius rodiklius yra vienas svarbiausių finansinės analizės žingsnių, atskleidžianti stipriąsias ir silpnąsias tos įmonės ypatybes. Savalaikis veiklos analizės atlikimas gali padėti įmonei operatyviai likviduoti iškilusias problemas ir išvengti negatyvių padarinių. Siekdama sėkmingai plėsti savo veiklą, įmonė turi stengtis gerinti svarbiausius finansinius rodiklius: likvidumo, pelningumo, finansų struktūros, turto panaudojimo, veiklos efektyvumo, pelną bei rizikos ir bankroto prognozavimą.
Savo darbe paskaičiuosiu sekančias santykinių rodiklių grupes:
• Likvidumo rodikliai
• Pelningumo rodikliai
• Finansų struktūros rodikliai
• Turto panaudojimo rodikliai
• Pelno analizė
• Du Point analizė5.1. Likvidumo rodikliai
Likvidumo (mokumo) rodiklis parodo įmonės finansinę būklę. Tai yra įmonės sugebėjimas turimomis mokėjimo priemonėmis apmokėti įsipareigojimus. Tam, kad galėtų atsiskaityti su tiekėjais, kreditoriais ir kt., įmonė turi turėti ne tik grynųjų pinigų, bet ir likvidų turtą, kurį galėtų paversti pinigais. Jei įmonė turi ne mažiau mokėjimo priemonių negu įsipareigojimų, ji laikoma mokia.
5.1.1. Bendrasis likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas + Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos / Trumpalaikiai įsipareigojimai + Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos.
2002 m. 138 618 000/ 87 314 000 = 1,59
2003 m. 147 491 000 / 82 904 000 = 1,78

Šis rodiklis parodo kiek trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigojimus. Kadangi rodiklis didesnis už vienetą, galime teigti, kad bendrovė įvykdys trumpalaikius įsipareigojimus.

5.1.2. Skubaus padengimo koeficientas = Trumpalaikis turtas + Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos – Atsargos / Trumpalaikiai įsipareigojimai + Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos.
2002 m. 138 618 000 – 71 347 000 / 87 314 000 = 0,77
2003 m. 147 491 000 – 77 028 000 / 82 904 000 = 0,85

Rodiklis parodo, kad bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai viršija likvidų turtą. 2003 m. šis rodiklis lyginant su 2002 metais padidėjo.

5.1.3. Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis = Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje / Trumpalaikiai įsipareigojimai + Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos.
2002 m. 3 392 000 / 87 314 000 = 0,039
2003 m. 5 222 000 / 82 904 000 = 0,063

Rodiklis parodo kokia pinigų suma gali pasinaudoti bendrovė norėdama padengti trumpalaikius įsipareigojimus. 2003 metais ši suma didesnė negu 2002 metais.

5.1.4. Grynasis apyvartinis kapitalas = (Trumpalaikis turtas + Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos) – (Trumpalaikiai įsipareigojimai + Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos)
2002 m. 138 618 000 – 87 314 000 = 51 304 000
2003 m. 147 491 000 – 82 904 000 = 64 587 000

Rodiklis parodo, bendrovės trumpalaikio turto absoliutų likvidumą. Nes nuo apyvartinio kapitalo priklauso bendrovės galimybės plėsti gamybą, vykdyti savo įsipareigojimus, būti konkurencinga. Iš skaičiavimų matome, kad rodiklis 2003 m. lyginant su 2002 m. padidėjo.
Tam įtakos turėjo 2003 metais padidėjęs trumpalaikis turtas ir sumažėję trumpalaikiai įsipareigojimai.

5.1.5. Grynojo apyvartinio kapitalo santykis su turtu = (Trumpalaikis turtas + Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos) – (Trumpalaikiai įsipareigojimai + Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos) / Turtas
2002 m. 138 618 000 – 87 314 000/ 286 244 000 = 0,18
2003 m. 147 491 000 – 82 904 000/ 304 789 000 = 0,21

2003 m. didesnis rodiklis rodo aukštesnį įmonės likvidumo lygį.5.2. Pelningumo rodikliai
Pelningumo rodikliai geriausiai apibūdina įmonės veiklos rezultatus. Pelningumas – tai pelnas, kurį gauna įmonė. Jis matuojamas atsižvelgiant į visus panaudotus aktyvus, ilgalaikio kapitalo ir tarnautojų skaičių. Pelningumą dar galima vadinti pelno dalimi, tenkančia tam tikram aktyvų ar kapitalo vertės vienetui: pardavimų litui, turto litui, nuosavo kapitalo litui ir pan.
5.2.1. Grynasis pelningumas = Grynasis pelnas / pardavimai ir paslaugos
2002 m. -5 966 000 / 374 150 000 = -1,59%
2003 m. 14 906 000 / 363 843 000 = 4,10%

Šis rodiklis parodo veiklos efektyvumą. Kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo aukštesnis bendrovės pelningumas. Iš skaičiavimų matome, kad pelningumas didesnis yra 2003 metais.

5.2.2. Bendrasis pelningumas = Bendrasis pelnas / pardavimai ir paslaugos
2002 m. 36 577 000 / 374 150 000 = 9,78%
2003 m. 75 581 000 / 363 843 000 = 20,77%

Rodiklis parodo bendrovės gebėjimą uždirbti pelną iš pagrindinės veiklos. Kuo didesnė pelno norma kiekvienam uždirbtam pajamų litui, tuo efektyvesnė bendrovės veikla. Iš atliktų skaičiavimų matome, kad 2003 metais bendrovės veikla efektyvesnė negu 2002 metais.

5.2.3. Vidutinio turto grąža (ROA) = Grynasis pelnas / Vidutinis turtas
Vidutinis turtas = (Turtas laikotarpio pradžioje + Turtas laikotarpio pabaigoje) / 2
2002 m. Vidutinis turtas = 212 029 000 + 286 244 000/ 2 = 249 136 500
2003 m. Vidutinis turtas = 286 244 000 + 304 789 000 / 2 = 295 516 500
2002 m. ROA = -5 966 000 / 249 136 500 = -2,39%
2003 m. ROA = 14 906 000 / 295 516 500 = 5,04%

Rodiklis parodo kiek procentų grynojo pelno tenka vienam turto litui. Aukštesnė rodiklio reikšmė parodo efektyvesnį turto naudojimą. 2002 m. neigiamas skaičius rodo, kad bendrovė minėtu laikotarpiu patyrė nuostolį.

5.2.4. Vidutinės savininkų nuosavybės grąža = Grynasis pelnas / Vidutinė savininkų nuosavybė
Vidutinė savininkų nuosavybė = (Savininkų nuosavybė laikotarpio pradžioje + savininkų nuosavybė laikotarpio pabaigoje) / 2
2002 m. Vidutinė savininkų nuosavybė = 184 630 000 + 181 687 000 / 2 = 183 158 500
2003 m. Vidutinė savininkų nuosavybė = 181 687 000 + 196 593 000 / 2 = 189 140 000
2002 m. -5 966 000 / 183 158 500 = -3,26%
2003 m. 14 906 000 / 189 140 000 = 7,88%

Rodiklis parodo koks procentas pelno tenka vienam nuosavybės litui. Bendrovės akcininkams tai labai svarbus rodiklis. Iš skaičiavimų matome, kad 2003 metais šis rodiklis padidėjo keletą kartų lyginant su 2002 metais.5.3. Finansų struktūros rodikliai
3.1. Skolos koeficientas = Įsipareigojimai / Turtas
Įsipareigojimai = Turtas – Savininkų nuosavybė
2002 m. Įsipareigojimai = 286 244 000 – 181 687 000 = 104 557 000
2003 m. Įsipareigojimai = 304 789 000 – 196 593 000 = 108 196 000
2002 m. Skolos koeficientas = 104 557 000 / 286 244 000 = 0,37
2003 m. Skolos koeficientas = 108 196 000 / 304 789 000 = 0,36

Rodiklis parodo kuri bendrovės turto dalis yra įsigyta už skolintas lėšas. Žemesnis rodiklis rodo didesnį saugumo lygį. Per 2002 – 2003 metus saugumo lygis beveik nesikeitė.

5.3.2. Skolos – nuosavybės koeficientas = Įsipareigojimai / Savininkų nuosavybė
2002 m. 104 557 000 / 181 687 000 = 0,57
2003 m. 108 196 000 / 196 593 000 = 0,55

Rodiklis parodo, kiek vienam nuosavybės litui tenka skolintų lėšų.

5.3.3. Ilgalaikių skolų koeficientas = Ilgalaikiai įsipareigojimai / (Ilgalaikiai įsipareigojimai + Savininkų nuosavybė)
2002 m. 16 223 000 / (16 223 000 + 181 687 000) = 0,08
2003 m. 23 775 000 / (23 775 000 + 196 593 000) = 0,115.4. Turto panaudojimo rodikliai
Apyvartumas – tai įmonės pajamų ir atitinkamos turto dalies santykis. Šis rodiklis rodo, kiek litų (ar centų) uždirba vienas į turtą įdėtas litas.
5.4.1. Atsargų apyvartumas = Pardavimai ir paslaugos / Atsargos
2002 m. 374 150 000 / 71 347 000 = 5,24
2003 m. 363 843 000 / 77 028 000 = 4,72
Atsargų apyvartumo rodiklis parodo, kiek kartų per vienerius metus atnaujinamos atsargos ir apibūdina įmonės sugebėjimą valdyti ir kontroliuoti lėšas, investuotas į atsargas. Kuo atsargų apyvartumo rodiklis didesnis, tuo daugiau apyvartų per metus atliko turimos atsargos, tačiau per didelis santykis gali reikšti mažas atsargas ir didelį pakartotinų užsakymų skaičių. 2003 m. šis rodiklis sumažėjo.

5.4.2. Gautinų sumų apyvartumas = Pardavimai ir paslaugos / Per vienerius metus gautinos sumos
2002 m. 374 150 000 / 55 884 000 = 6,70
2003 m. 363 843 000 / 53 992 000 = 6,74

5.4.3 Grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumas = Pardavimai ir paslaugos / (Trumpalaikis turtas + Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos) – (trumpalaikiai įsipareigojimai + Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos)
2002 m. 374 150 000 / (138 618 000 – 87 314 000) = 7,29
2003 m. 363 843 000 / (147 491 000 – 82 904 000) = 5,63

5.4.4. Ilgalaikio turto apyvartumas = Pardavimai ir paslaugos / Ilgalaikis turtas
2002 m. 374 150 000 / 147 626 000 = 2,53
2003 m. 363 843 000 / 157 298 000 = 2,31
Ilgalaikio turto apyvartumas nustato, kokia pardavimų apimtis tenka kiekvienam ilgalaikių aktyvų litui. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo geriau. AB ,,Rokiškio sūris” ilgalaikio turto apyvartumas analizuojamu laikotarpiu (2002 m. – 2003 m.) nors ir nežymiai, bet sumažėjo.

5.4.5. Turto apyvartumas = Pardavimai ir paslaugos / Turtas
2002 m. 374 150 000 / 286 244 000 = 1,31
2003 m. 363 843 000 / 304 789 000 = 1,19
Turto apyvartumo rodiklis parodo, kokia pardavimo apimtis tenka kiekvienam turto litui ir išreiškia įmonės sugebėjimą visą turtą panaudoti pardavimų pajamoms uždirbti. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo geriau. Turto apyvartumo rodiklis analizuojamu laikotarpiu sumažėjo nuo 1,31 iki 1,19.5.5. Pelno analizė
Bendrovės pelnui didelę įtaką daro daugelis vidinių ir išorinių veiksnių. Vienas iš pagrindinių išorinių veiksnių, darantis įtaką pelnui, tai prekybos partneriai užsienyje. Iš AB „Rokiškio sūris“ pelno (nuostolio) ataskaitos matome, kad 2002 metais bendrovė patyrė 5 966 tūkst.Lt. nuostolį. Tam didžiausią įtaką turėjo kritęs JAV dolerio kursas, nes 2002 m. eksportas sudarė 60% pardavimų rinkos. 2003 metų pelno padidėjimui įtakos turėjo sumažėjusi parduotų prekių savikaina (vidinis veiksnys).
5.1. Įprastinės veiklos pelnas = Bendrasis pelnas – Veiklos sąnaudos + kitos veiklos pelnas + Finansinės investicinės veiklos pelnas
2002 m. 36 577 000 – 42 525 000 + ( -717 000) = -6 665 000
2003 m. 75 581 000 – 53 678 000 + (-2 392 000) = 19 511 000
Šis rodiklis parodo bendrovės pelningumą. 2003 metais bendrovė dirbo pelningai, kadangi padidėjo bendrasis pelnas, sumažėjo veiklos sąnaudos.
5.2. Grynasis pelnas = Įprastinės veiklos pelnas – pelno mokestis + mažumos interesai
2002 m. -6 665 000 + 699 000 = -5 966 000
2003 m. 19 511 000 – 4 108 000 + (-497 000) = 14 906 000
Rodiklis atskleidžia bendrovės darbo rezultatą per ataskaitinį laikotarpį. Iš atliktų skaičiavimų matome, kad 2003 metais bendrovė dirbo pelningai.5.6. Du Point analizė
Savininkų nuosavybės pelningumas (ROE) apskaičiuojamas atliekant Du Point analizę. Ši analizė atliekama trimis etapais:
1.Bendrovės veiklos pelningumas = Grynasis pelnas / Pardavimai ir paslaugos

2002 m. -0,0159; 2003 m. 0,0410
2.Turto valdymo efektyvumas = Pardavimai ir paslaugos / Turtas

2002 m. 1,31; 2003 m. 1,19
3.Akcinio kapitalo koeficientas = Turtas / Akcinis kapitalas

2002 m. 286 244 000 / 181 687 000 = 1,57

2003 m. 304 789 000 / 196 593 000 = 1,55
ROE = Bendrovės veiklos pelningumas x Turto valdymo efektyvumas x Akcinio kapitalo koeficientas
2002 m. -0,0159 x 1,31 x 1,57 = -0,033
2003 m. 0,0410 x 1,19 x 1,55 = 0,076
Atlikus Du Point analizę galime teigti, kad bendrovės akcinis kapitalas 2003 metais buvo vertingesnis, kadangi ROE yra didesnis. Tai sąlygoja žema grynojo pelno marža.6. LŪŽIO TAŠKO ANALIZĖ
Lūžio taško analizė – tai įmonės pardavimų, kaštų ir veiklos pelno tarpusavio sąveikos analizė. Ši analizė parodo, kokia turi būti minimali įmonės pardavimų apimtis, kad jos veikla būtų nenuostolinga.
AB „Rokiškio sūris“ lūžio taškas parodytas grafike. Grafikui nubrėžti sudarysiu lūžio taško lentelę.

Lūžio taško lentelė
Parduodamos produkcijos kiekis, kg 128 740 000
Vieneto pardavimo kaina Lt/kg ( P ) 3,35
Gauta pardavus Lt 363 843 000
Vieneto pagaminimo kaina Lt/kg ( V ) 2,52
Kintamos išlaidos, Lt 279 149 600
Pastovūs kaštai, Lt ( F ) 69 787 400
Visos išlaidos, Lt 348 937 000
Pelnas (nuostolis), Lt 14 906 000

Lūžio taškas apskaičiuojamas pagal formulę:
Q = F / (P – V)
Kurioje: F – pastovūs kaštai;

P – vieneto pardavimo kaina Lt/kg;

V – vieneto pagaminimo kaina Lt/kg.
Q = 69 787 400 / (3,35 – 2,52) = 84 081 205 kg.

LŪŽIO TAŠKAS

50 100 150

Pardavimų apimtis tūkst. t

Iš lūžio taško grafiko matome, jei AB „Rokiškio sūris“ parduos prekių kiekį, mažesnį už 84 081 205 kg , ji patirs nuostolių. Kad AB „Rokiškio sūris“ gamybos kaštai sutaptų su pajamomis reikia parduoti 84 081 205 kg. produkcijos, tai sudaro 65,3% per metus parduodamos produkcijos. Nenuostolingumo (lūžio) taškas leidžia parinkti tinkamiausią variantą tiksliniam pelnui gauti.7. BALANSO IR PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS PROGNOZĖ
Prognozavimo esmė – kiekviena įmonė, numatydama savo veiklą, turi pakankamai tiksliai prognozuoti ir numatyti finansinį galutinį tos veiklos rezultatą. Finansinio prognozavimo uždavinys įmonėje – numatyti optimalų piniginių išteklių sudarymo bei panaudojimo variantą.

Finansinė prognozė bus atliekama nuo 2003 m rodiklių. Kadangi 2004 metamas AB „Rokiškio sūris“ užsibrėžė tikslą pasiekti 426 133 tūkst. Lt. pardavimus, todėl ir prognozuosiu, kad 2004 m. pardavimų apimtis padidės 62 290 tūkst. Lt. lyginant su 2003 metais.

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ PROGNOZUOJAMA PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

(tūkst. Lt.)

Straipsniai
2003 m.

% nuo pardavimų
Prognozuojama
Pardavimai ir paslaugos 363 843 426 133

Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 288 262 79,2 337 497
Bendrasis pelnas (nuostolis) 75 581 88 636

Veiklos sąnaudos 53 678 14,8 63 068
Veiklos pelnas (nuostolis) 21 903 25 568

Finansinė investicinė veikla -2392 0,66 -2 812
Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) 19 511 22 756

Pelno mokestis 4108 1,13 4 815
Pelnas (nuostolis) po mokesčių 15 403 17 941
Mažumos interesai -497 0,14 -597
Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) 14 906 17 344

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ PROGNOZUOJAMAS BALANSAS

(tūkst. Lt.)

Turtas

2003 m. % nuo pardavimų
Prognozuojama
Ilgalaikis turtas 157 298 181 402
Ilgalaikis materialus turtas 139 957 38,5 164 061
Investicijos 56 56
Po vienerių metų gautinos sumos 17 285 17 285
Trumpalaikis turtas 147 491 172 584
Atsargos 77 028 21,2 90 340
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai 53 992 14,8 63 068
Trumpalaikės investicijos 11 249 3,1 13 210
Pinigai ir jų ekvivalentai 5 222 1,4 5 966
TURTAS IŠ VISO 304 789 353 986

Akcininkų nuosavybė 196 593 213 937
Akcinis kapitalas 47 462 47 462
Akcijų priedas 41 473 41 473
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti 10 000 10 000
Kiti rezervai 63 581 63 581
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) 34 077 51 421
Mažumos interesai 1 517 0,42 1 790
Ilgalaikiai įsipareigojimai 23 775 23 775
Trumpalaikiai įsipareigojimai 82 904 22,8 97 158
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 304 789 336 660

Nepaskirstytas pelnas apskaičiuojamas prie faktinio nepaskirstyto pelno pridėjus prognozuojamą grynąjį ataskaitinių metų pelną iš pelno (nuostolio) ataskaitos. Iš prognozuojamo balanso matome, kad turto suma 17 326 tūkst. Lt. didesnė už akcininkų nuosavybę ir įsipareigojimus. Šiuo atveju papildomo kapitalo poreikis 17 326 tūkst. Lt., kurį reikia finansuoti.8. PAPILDOMO KAPITALO FINANSAVIMAS
Papildomas kapitalas gali būti finansuojamas:
• Papildomų skolų apribojimu;
• Papildomų trumpalaikių įsiskolinimų apribojimu;
• Papildomų ilgalaikių skolų apribojimu;
• Išleidžiant papildomai akcinį kapitalą.

1.Papildomų skolų apribojimas:
Maksimali skola negali būti didesnė negu 50% viso turto. 176 993 000 Lt.
Numatomi trumpalaikiai įsiskolinimai 97 158 000 Lt.
Numatoma ilgalaikė skola 23 775 000 Lt.
Papildoma maksimali skola 56 060 000 Lt.

2. Papildomi trumpalaikiai įsiskolinimais:
Maksimalūs trumpalaikiai įsipareigojimai (50% visų įsipareigojimų) 152 394 500 Lt.
Numatomi trumpalaikiai įsiskolinimai 97 158 000 Lt.
Maksimali trumpalaikė papildoma skola 55 236 500 Lt.

3. Papildoma ilgalaikė skola:
Papildoma maksimali skola 56 060 000 Lt.
Maksimali trumpalaikė papildoma skola 55 236 500 Lt.
Maksimali papildoma ilgalaikė skola 823 500 Lt.

4. Papildomo akcinio kapitalo poreikis:
Iš viso papildomo kapitalo 17 326 000 Lt.
Papildoma maksimali skola 56 060 000 Lt.
Maksimalus akcinis kapitalas -38 734 000 Lt.
Papildomo kapitalo išleisti nebereikia.
55 236 500 + 823 500 – 38 734 000 = 17 326 000 Lt.9. PROGNOZUOJAMO LŪŽIO TAŠKO ANALIZĖ
Lūžio taško lentelė
Parduodamos produkcijos kiekis, kg 150 851 000
Vieneto pardavimo kaina Lt/kg ( P ) 2,825
Gauta pardavus Lt 426 133 000
Vieneto pagaminimo kaina Lt/kg ( V ) 2,124
Kintamos išlaidos, Lt 326 844 000
Pastovūs kaštai, Lt ( F ) 81 945 000
Visos išlaidos, Lt 408 789 000
Pelnas (nuostolis), Lt 17 344 000

Lūžio taškas apskaičiuojamas pagal formulę:
Q = F / (P – V)
Kurioje: F – pastovūs kaštai;

P – vieneto pardavimo kaina Lt/kg;

V – vieneto pagaminimo kaina Lt/kg.
Q = 81 945 000 / (2,825 – 2,124) = 116 897 290 kg.

LŪŽIO TAŠKAS

50 100 150

Pardavimų apimtis tūkst. t

Iš prognozuojamo lūžio taško grafiko matyti, kad AB „Rokiškio sūris“ gamybos kaštai sutaptų su pajamomis reikia parduoti 116 897 290 kg. Tai sudaro 77,5% prognozuojamo parduodamos produkcijos kiekio.
10. IŠVADOS

1. Atlikus AB „Pieno žvaigždės“ 2003 – 2002 metų balanso horizontaliąją analizę matome, kad bendra turto suma padidėjo 20.848.718.Lt. arba 11%.
2. Bendrovės ilgalaikis turtas per nagrinėjamą laikotarpį padidėjo 2.531.526 Lt. arba 21%, o trumpalaikis turtas sumažėjo 4.416.117 Lt. arba 6%.
3. Per 2003 -2002 metus padidėjo bendrovės kapitalas ir rezervai, taip pat ir mokėtinos sumos bei įsipareigojimai.
4. 2003 metais bendrovė „Pieno žvaigždės“ dirbo pelningai. Grynojo ataskaitinio metų pelno suma per nagrinėjamą laikotarpį padidėjo 10.634.361 Lt.
5. Neigiamą įtaką pelno padidėjimui darė pajamų iš finansinės investicinės veiklos sumažėjimas 133%, veiklos sąnaudų padidėjimas 9% ir 2003 metų pelno mokestis.
6. 2003 metais didžiausią bendrovės turto dalį, net 68,7% sudarė ilgalaikis turtas, kurio lyginamasis svoris per nagrinėjamą laikotarpį palyginti su 2002 m. padidėjo 5,8%.
7. Per nagrinėjamą laikotarpį 6,8% sumažėjo parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina, todėl padidėjo visi pelningumo rodikliai.
8. Bendrasis likvidumo koeficientas didesnis už vienetą, todėl galime teigti, kad bendrovė įvykdys trumpalaikius įsipareigojimus.
9. Bendrovė dirbs pelningai, jeigu pagamins ir parduos daugiau negu 42.759.342 kg. produkcijos.

Pasiūlymas. Siekiant didesnio pelno bendrovė „Pieno žvaigždės“ turėtų surasti galimybių sumažinti veiklos sąnaudas, plėsti finansinę investicinę veiklą.11. NAUDOTA LITERATŪRA
1. Buškevičienė E., Mačerinskienė I. Finansų analizė. – K.: Technologija, 1999.
2. Juozaitienė Z. Įmonės finansai: analizė ir valdymas. –Šiauliai, 2000.
3. Smalenskas G. Įmonės finansų pradmenys: Mokomoji knyga ekonomikos studentams. – V.: Vilniaus universiteto spaustuvė, 2000.
4. Šlekienė D., Klimavičienė I. Įmonės veiklos finansinis įvertinimas. – K.: Technologija, 2000.
5. http:/www.rsuris.lt

Priedas Nr.1
AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
BALANSAS

(tūkst. litų)

Turtas

2003 m.
2002 m.

Ilgalaikis turtas 157 298 147 626
Ilgalaikis materialus turtas 139 957 128 353
Investicijos 56 56
Po vienerių metų gautinos sumos 17 285 19 217
Trumpalaikis turtas 147 491 138 618
Atsargos 77 028 71 347
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai 53 992 55 884
Trumpalaikės investicijos 11 249 7 995
Pinigai ir jų ekvivalentai 5 222 3 392
TURTAS IŠ VISO 304 789 286 244

Akcininkų nuosavybė 196 593 181 687
Akcinis kapitalas 47 462 47 462
Akcijų priedas 41 473 41 473
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti 10 000 10 000
Kiti rezervai 63 581 63 581
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) 34 077 19 171
Mažumos interesai 1 517 1 020
Ilgalaikiai įsipareigojimai 23 775 16 223
Trumpalaikiai įsipareigojimai 82 904 87 314
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 304 789 286 244

Priedas Nr.2
AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

(tūkst. litų)

Straipsniai
2003 m.

2002 m.

Pardavimai ir paslaugos 363 843 374 150

Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 288 262 337 573
Bendrasis pelnas (nuostolis) 75 581 36 577

Veiklos sąnaudos 53 678 42 525
Veiklos pelnas (nuostolis) 21 903 -5948

Finansinė investicinė veikla -2392 -717
Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) 19 511 -6665

Pelno mokestis 4108
Pelnas (nuostolis) po mokesčių 15 403 -6665
Mažumos interesai -497 699
Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) 14 906 -5966
Pelnas vienai akcijai (litais) 3,31 -1,33

Leave a Comment