AB “ROKIŠKIO SŪRIS” 2007-2009 metu finansinių ataskaitų analizė

VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJA

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………… .3

1. BALANSO RODIKLIŲ HORIZONTALI ANALIZĖ…………………………………………………..4

Įmonės turto pasikeitimas 2009- 2007 m…………………………………………………………………5

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto dinamika…………………………………………………………………6

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dinamika………………………………………………………… ..6

2. BALANSO RODIKLIŲ VERTIKALIOJI ANALIZĖ…………………………………………….. ……7

Įmonės vertikalioji balanso dinamika………………………………………………………………………8

PELNO (NUOSTOLIO) RODIKLIŲ HORIZONTALIOJI ANALIZĖ……………………………….9

PELNO (NUOSTOLIO) RODIKLIŲ VERTIKALIOJI ANALIZĖ……………………………………10

Pelno (nuostolio) ataskaitų dinamika……………………………………………………………………..11

3. SANTYKINIAI RODIKLIAI……………………………………………………………………………………12

IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………………. ….14

LITERATŪRA…………………………………………………………………………………………………………… 15

PRIEDAI…………………………………………………………………………………………………………………. ..16

ĮVADAS

Finansinė analizė yra dalis įmonės veiklos analizės, kurioje tarpusavyje susipynę finansinės ir ūkinės veiklos analizės aspektai. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją, ir tai yra jos didžiausia reikšmė bei privalumas. Ji padeda atsakyti į klausimą, ar įmonė eina teisingu keliu ir ypač naudinga nustatant įmonės pelningumą bei be abejo plėtros galimybes. Finansiniai analizei atlikti buvo naudojamas AB „Rokiškio sūris“ 2009 – 2007 metų finansinės atskaitomybės duomenys.

AB „Rokiškio sūris“ didžiausia sūrių gamykla Baltijos šalyse ir antroji pagal apyvartą Lietuvos pieno perdirbimo bendrovė. Besispecializuojanti fermentinių sūrių gamyboje: bendrovė gamina 50 proc. visų Lietuvoje gaminamų fermentinių sūrių. Įmonė taip pat gamina sviestą, pieno cukrų, IBK, nenugriebto pieno produktus. Antra pagal svarbą kryptis – šviežių pieno produktų pardavimas Lietuvoje. AB „Rokiškio sūris“ įstatinis kapitalas įregistruotas 1999 m. liepos 19 d. yra 47.462.700 litų. 2003 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ įstatinis kapitalas buvo 47.462.700 litų, kuris padalintas į 4.746.270 paprastąsias vardines 10 Lt. nominalios vertės akcija.

Darbo tikslas – objektyviai įvertinti AB „Rokiškio sūris“ 2009 – 2007 m. finansinę būklę bei rezultatus.

Darbo uždaviniai:

Įvertinti nagrinėjamos įmonės finansinę būklę tam tikru laikotarpiu;

Išaiškinti ir išnagrinėti įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses;

Išaiškinti įmonės rezultatus lemiančius veiksnius.

Darbo metodai – šis darbas atliktas remiantis AB „Rokiškio sūris“ 2009 – 2007 m. finansinės atskaitomybės duomenimis (žiūrėti 1, 2 priedą).

Balanso rodiklių horizontalioji analizė

1 lentelė

Eil. Nr.

Rodikliai

Suma, Lt

Pasikeitimai (+;-)

2009 m.

2008 m.

2007 m.

2009 – 2008 m.

2009 – 2007m.

2008 – 2007 m.

Suma

%

Suma

%

Suma

%

A.

Ilgalaikio turtas

126269

161742

141167

-35473

-21,93

-14898

-10,55

20575

14,57

I.

Materialus turtas

79586

98847

86950

-19261

-19,49

-7364

-8,47

11897

13,68

I.

Nematerialus turtas

400

318

341

82

25,79

59

17,30

-23

-6,74

II.

Investicijos i dukterines įmones

28304

29773

33220

-1469

-4,93

-4916

-14,80

-3447

-10,38

III.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

374

4785

1590

-4411

-92,18

-1216

-76,48

3195

200,94

IV.

Suteiktos paskolos

17605

27064

15336

-9459

-34,95

2269

14,80

11728

76,47

V.

Kitos gautinos sumos

0

955

3730

-955

-100,00

-3730

-100,00

-2775

-74,40

B.

Trumpalaikis turtas

199925

181956

181066

17969

9,88

18859

10,42

890

0,49

I.

Atsargos

24478

80151

99378

-55673

-69,46

-74900

-75,37

-19227

-19,35

II.

Suteiktos paskolos

17626

1713

25624

15913

928,96

-7998

-31,21

-23911

-93,31

III.

Prekybos ir kitos gautinos sumos

55866

91788

55023

-35922

-39,14

843

1,53

36765

66,82

IV.

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis

889

5674

0

-4785

-84,33

889

0,00

5674

0,00

V.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

100797

2630

1041

98167

3732,59

99756

9582,71

1589

152,64

 

Turto iš viso

325925

343698

322233

-17773

-5,17

3692

1,15

21465

6,66

C.

Akcininkų nuosavybė

173253

168240

208849

5013

2,98

-35596

-17,04

-40609

-19,44

I.

Akcinis kapitalas

38445

42716

42716

-4271

-10,00

-4271

-10,00

0

0,00

II.

Akcijų priedai

41473

41473

41473

0

0,00

0

0,00

0

0,00

III.

Rezervas nuosavoms akcijos įsigyti

14188

28746

14394

-14558

-50,64

-206

-1,43

14352

99,71

IV.

Nuosavos akcijos

0

-15492

-4702

15492

-100,00

4702

-100,00

-10790

229,48

V.

Kiti rezervai

7074

7074

5362

0

0,00

1712

31,93

1712

31,93

VI.

Nepaskirstytas pelnas

72073

63723

109606

8350

13,10

-37533

-34,24

-45883

-41,86

D.

Įsipareigojimų iš viso

152672

175458

113384

-22786

-12,99

39288

34,65

62074

54,75

I.

Įsipareigojimai

5241

6383

4881

-1142

-17,89

360

7,38

1502

30,77

I.1

Finansinės skolos

0

0

459

0

0,00

-459

-100,00

-459

-100,00

I.2

Ateinančio laikotarpio pajamos

5241

6383

4422

-1142

-17,89

819

18,52

1961

44,35

II.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

147431

169075

108503

-21644

-12,80

38928

35,88

60572

55,83

II.1

Pelno mokesčio įsipareigojimas

323

0

6584

323

0,00

-6261

-95,09

-6584

-100,00

II.2

Finansinės skolos

99462

124446

36034

-24984

-20,08

63428

176,02

88412

245,36

II.3

Ateinančio laikotarpio pajamos

2548

2498

1949

50

2,00

599

30,73

549

28,17

II.4

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

44274

41307

63122

2967

7,18

-18848

-29,86

-21815

-34,56

II.5

Atidėjiniai

824

824

824

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0x08 graphic 

Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso

325925

343698

322233

-17773

-5,17

3692

1,15

21465

6,66

Balanso rodiklių horizontalioji analizė

Susipažinus su AB „Rokiškio sūris“ veikla bei atlikus finansinių ataskaitų analizę, galima apibendrinti bendrovės finansinę būklę per analizuojamus laikotarpius.

0x01 graphic

1 pav. AB „Rokiškio sūris“ turto kitimas 2009 – 2007 m., tūkst. Lt.

Iš horizontalios balanso analizės matome, kad įmonės bendra turto suma 2009 m. lyginant su 2008 m. sumažėjo 17773 Lt, arba -5,17 % , 2008 m. palyginus su 2007 m. padidėjo 21465Lt, arba 6,66%. Nuo 2007 iki 2009 metų bendra turto suma įmonėje augo, taigi 2009 m. palyginus su 2007 m. turtas padidėjo 3692 Lt. arba 1,15% .

0x01 graphic

2 pav. AB „Rokiškio sūris“ IT ir TT dinamika, tūkst. Lt.

Nagrinėjant turto straipsnius, galima pamatyti, kad bendrą turto sumažėjimą sąlygojo spartus ilgalaikio turto sumažėjimas. Šiam sumažėjimui įtakos turėjo materialaus turto sumažėjimas 2009 – 2008 metus 19261 Lt., arba -19,49%.

0x01 graphic

3 pav. AB „Rokiškio sūris“ nuosavybės ir įsipareigojimų dinamika

AB „Rokiškio sūris“ akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų analizės rezultatai rodo, palyginus 2009 – 2008 metus nuosavybė padidėjo 2,98%, įsipareigojimai sumažėjo 12,99%. Per kitus analizuojamus metus įsipareigojimai didėjo nuo 34,65% iki 54,75%, o akcininkų nuosavybė mažėjo nuo 17,04% iki 19,44%.

Balanso rodiklių vertikalioji analizė

2 lentelė

Eil. Nr.

Rodikliai

2009 m.

2008 m.

2007 m.

Pokytis 2009 m. su 2008 m.

Pokytis 2009 m. su 2007 m.

Suma,

Bendras

Suma,

Bendras

Suma,

Bendras

Lt.

%

Lt.

%

Lt.

%

A.

Ilgalaikis turtas

126269

38,74

161742

47,06

141167

43,81

-8,32

-5,07

I.

Materialus turtas

79586

24,42

98847

28,76

86950

26,98

-4,34

-2,57

I.

Nematerialus turtas

400

0,12

318

0,09

341

0,11

0,03

0,02

II.

Investicijos i dukterines įmones

28304

8,68

29773

8,66

33220

10,31

0,02

-1,63

III.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

374

0,11

4785

1,39

1590

0,49

-1,28

-0,38

IV.

Suteiktos paskolos

17605

5,40

27064

7,87

15336

4,76

-2,47

0,64

V.

Kitos gautinos sumos

0

0,00

955

0,28

3730

1,16

-0,28

-1,16

B.

Trumpalaikis turtas

199925

61,34

181956

52,94

181066

56,19

8,40

5,15

I.

Atsargos

24478

7,51

80151

23,32

99378

30,84

-15,81

-23,33

II.

Suteiktos paskolos

17626

5,41

1713

0,50

25624

7,95

4,91

-2,54

III.

Prekybos ir kitos gautinos sumos

55866

17,14

91788

26,71

55023

17,08

-9,57

0,07

IV.

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis

889

0,27

5674

1,65

0

0,00

-1,38

0,27

V.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

100797

30,93

2630

0,77

1041

0,32

30,16

30,60

 

Turto iš viso

325925

100,00

343698

100,00

322233

100,00

0,00

0,00

C.

Akcininkų nuosavybė

173253

53,16

168240

48,95

208849

64,81

4,21

-11,66

I.

Akcinis kapitalas

38445

11,80

42716

12,43

42716

13,26

-0,63

-1,46

II.

Akcijų priedai

41473

12,72

41473

12,07

41473

12,87

0,66

-0,15

III.

Rezervas nuosavoms akcijos įsigyti

14188

4,35

28746

8,36

14394

4,47

-4,01

-0,11

IV.

Nuosavos akcijos

0

0,00

-15492

-4,51

-4702

-1,46

4,51

1,46

V.

Kiti rezervai

7074

2,17

7074

2,06

5362

1,66

0,11

0,51

VI.

Nepaskirstytas pelnas

72073

22,11

63723

18,54

109606

34,01

3,57

-11,90

D.

Įsipareigojimų iš viso

152672

46,84

175458

51,05

113384

35,19

-4,21

11,66

I.

Įsipareigojimai

5241

1,61

6383

1,86

4881

1,51

-0,25

0,09

I.1

Finansinės skolos

0

0,00

0

0,00

459

0,14

0,00

-0,14

I.2

Ateinančio laikotarpio pajamos

5241

1,61

6383

1,86

4422

1,37

-0,25

0,24

II.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

147431

45,23

169075

49,19

108503

33,67

-3,96

11,56

II.1

Pelno mokesčio įsipareigojimas

323

0,10

0

0,00

6584

2,04

0,10

-1,94

II.2

Finansinės skolos

99462

30,52

124446

36,21

36034

11,18

-5,69

19,33

II.3

Ateinančio laikotarpio pajamos

2548

0,78

2498

0,73

1949

0,60

0,05

0,18

II.4

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

44274

13,58

41307

12,02

63122

19,59

1,57

-6,00

II.5

Atidėjiniai

824

0,25

824

0,24

824

0,26

0,01

0,00

 

Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso

325925

100,00

343698

100,00

322233

100,00

0,00

0,00

0x01 graphic

5 pav. AB „Rokiškio sūris“ balanso vertikalioji dinamika, proc.

Įmonės turto struktūros analizė rodo, kad ilgalaikis turtas palyginus 2009-2008 m. sumažėjo 8,32 punktais, o trumpalaikis turtas padidėjo 8,40 punkto.

Didžiausio ilgalaikio turto dalį sudarė materialus turtas, tačiau palyginus 2009 m . su 2008 m. materialus turtas sumažėjo 4,34 punkto, taip pat ir palyginus 2009 – 2007 m. sumažėjo 2,57 punkto.

Trumpalaikiame turte per analizuojamus metus sudarė pinigai.

Nuosavybės ir įsipareigojimų analizės rezultatai rodo, kad įmonės veikla iš esmės finansuojama naudojant nuosavą kapitalą. Bendroje lėšų šaltinių apimtyje augo akcininkų nuosavybė. Tuo tarpu įsipareigojimai mažėjo. Per 2009 – 2008 m. įsipareigojimų lyginamasis svoris sumažėjo nuo 51,05 iki 46,84 procentų.

Pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė

3 lentelė

Eil. Nr.

Rodikliai

Suma, Lt

Pasikeitimai (+;-)

Pasikeitimai (+;-)

2009 m.

2008 m.

2007 m.

Palyginus 2009 m. su 2008

Palyginus 2009 m.su 2007m.

Suma, Lt.

%

Suma, Lt.

%

I.

Pardavimai

495688

614828

609595

-119140

-19,38

-113907

-18,69

II.

Pardavimų savikaina

445211

592449

520621

-147238

-24,85

-75410

-14,48

III.

Bendras pelnas

50477

22379

88974

28098

125,56

-38497

-43,27

IV.

Pardavimo sąnaudos

17734

19959

15948

-2225

-11,15

1786

11,20

V.

Administracinės sąnaudos

20576

20330

31385

246

1,21

-10809

-34,44

VI.

Kitos veiklos pajamos

9175

13148

13570

-3973

-30,22

-4395

-32,39

VI.I.

Kitos veiklos sąnaudos

5991

12231

11808

-6240

-51,02

-5817

-49,26

VI.II.

Kiti veiklos (nuostoliai) pelnas

7

76

383

-69

-90,79

-376

-98,17

VII.

Veiklos pelnas (nuostolis)

15334

17069

43336

-1735

-10,16

-28002

-64,62

VII.I

Finansinės veiklos sąnaudos

2261

5996

2275

-3735

-62,29

-14

-0,62

VII.II.

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą

13083

-23065

41061

36148

-156,72

-27978

-68,14

VIII.

Pelno mokestis

4733

3148

10462

1585

50,35

-5729

-54,76

IX.

Grynasis pelnas (nuostolis)

8350

-19917

30599

28267

-141,92

-22249

-72,71

Pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė

4 lentelė

Eil. Nr.

Rodikliai

2009 m.

2008 m.

2007 m.

Pasikeitmai, lyginant 2009m.

(+;-)

Suma, Lt

%

Suma, Lt

%

Suma, Lt

%

su

2008 m.

su 2007m.

I.

Pardavimai

495688

100,00

614828

100,00

609595

100,00

II.

Pardavimų savikaina

445211

89,82

592449

96,36

520621

85,40

-6,54

4,41

III.

Bendras pelnas

50477

10,18

22379

3,64

88974

14,60

6,54

-4,41

IV.

Pardavimo sąnaudos

17734

3,58

19959

3,25

15948

2,62

0,33

0,96

V.

Administracinės sąnaudos

20576

4,15

20330

3,31

31385

5,15

0,84

-1,00

VI.

Kitos veiklos pajamos

9175

1,85

13148

2,14

13570

2,23

-0,29

-0,38

VI.I.

Kitos veiklos sąnaudos

5991

1,21

12231

1,99

11808

1,94

-0,78

-0,73

VI.II.

Kiti veiklos (nuostoliai)/pelnas

7

0,00

76

0,01

383

0,06

-0,01

-0,06

VII.

Veiklos pelnas (nuostolis)

15334

3,09

17069

2,78

43336

7,11

0,32

-4,02

VII.I

Finansinės veiklos sąnaudos

2261

0,46

5996

0,98

2275

0,37

-0,52

0,08

VII.II.

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą

13083

2,64

-23065

-3,75

41061

6,74

6,39

-4,10

VIII.

Pelno mokestis

4733

0,95

3148

0,51

10462

1,72

0,44

-0,76

IX.

Grynasis pelnas (nuostolis)

8350

1,68

-19917

-3,24

30599

5,02

4,92

-3,34

0x01 graphic

4 pav. AB „Rokiškio sūris“ P(N) horizontaliosios ataskaitos dinamika, tūkst. Lt.

Iš horizontaliosios pelno (nuostolio) ataskaitos matome, kad 2009 m. lyginant su 2008 m. produkcijos apyvarta sumažėjo 119140 tūkst. Lt. Pardavimo savikaina mažėjo didesniu procentu negu pajamos, todėl daugiau nei 100% padidėjo bendrasis pelnas.

Analizės rezultatai rodo, kad mažėjo veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos sumažėjo 11,15%, tačiau administracinės išaugo 1,21% .

Atlikus vertikaliąją pelno (nuostolio ) ataskaitos analizę matyti, kad finansinius rezultatus paveikė santykis tarp pardavimo sąnaudų ir įvairių rūšių sąnaudų. Parduotų prekių sąnaudos vienam litui 2009 m. sudarė 89,82 cento, 2008 m. 99,36 cento. Veiklos sąnaudos atitinkamai 7,73 cento ir 6,56 cento. Grynasis pelnas palyginus 2009-2008 m. sudarė apie 4,92 procentų pardavimo pajamų, t. y. vienas litas uždirbo apie 4 centus grynojo pelno. O palyginus 2009-2007 m. grynasis įmonės pelnas sumažėjo 3,34% pardavimo pajamų, t.y. vienas litas prarado apie 3 centus grynojo pelno.

SANTYKINIAI RODIKLIAI

Bendrojo mokumo: trumpalaikis turtas/ trumpalaikiai įsipareigojimai

 Rodikliai

2007

2008

2009

Trumpalaikis turtas

181066

181956

199925

Trumpalaikiai įsipareigojimai

108503

169075

147431

1,73

1,07

1,36

Šis rodiklis parodo kiek trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigojimus, kadangi rodikliai nedideli, manau dalinai įvykdė trumpalaikius įsipareigojimus.

Skubaus mokumo: (trumpalaikis turtas -atsargos ) /trumpalaikiai įsipareigojimai

Rodikliai

2007

2008

2009

Trumpalaikis turtas

181066

181956

199925

Atsargos

99378

80151

24478

Trumpalaikiai įsipareigojimai

108503

169075

147431

0,75

0,60

1,19

ROA (Turto grąža): grynasis pelnas / turtas*100%

Rodikliai

2007

2008

2009

Grynasis pelnas

30599

-19917

8350

Turtas

322233

343698

325925

9,49

-5,79

2,56

ROA šis rodiklis, skaičiuojamas kaip grynojo pelno ir viso turto santykis, parodo, kiek grynojo pelno tenka vienam turto piniginiam vienetui. ROA leidžia įvertinti turto panaudojimo veikloje efektyvumą. Kuo didesnis ROA, tuo turto panaudojimas efektyvesnis.

ROE ( Nuosavybės grąža ): grynasis pelnas /nuosavo kapitalas*100%

Rodikliai

2007

2008

2009

Grynasis pelnas

30599

-19917

8350

Nuosavas kapitalas

208849

168240

173523

14,65

-11,84

4,82

ROE skiriasi nuo ROA tuo, kad grynasis pelnas dalijamas ne iš viso turto, o iš nuosavybės (kapitalo). Aukštesnį ROE rodiklį turinti įmonė efektyviau panaudoja akcininkų kapitalą.

Bendrasis pelnas: bendras pelnas / pajamos

Rodikliai

2007

2008

2009

Bendrasis pelnas

88974

22379

50477

Pajamos

609595

614828

495688

0,145

0,036

0,101

Bendrasis pelningumas rodo įmonės sugebėjimą gauti pelną iš pagrindinės veiklos t.y. kokia

dalis bendrojo pelno tenka vienai daliai pardavimo ir paslaugų pajamų.

Grynasis pelnas: grynasis pelnas / pajamos

Rodikliai

2007

2008

2009

Grynasis pelnas

30599

22379

50477

Pajamos

609595

614828

495688

0,050

0,036

0,101

Grynojo pelno rodiklis parodo veiklos efektyvumą. Kuo didesnis rodiklis, tuo aukštesnis bendrovės pelningumas, pagal lentele matome, jog grupės rodikliai nėra aukšti.

IŠVADOS

Atlikus vertikaliąsias ir horizontaliąsias pelno (nuostolio) ir balanso analizes, įmonėje vyksta pardavimai sūrio produktais. Analizuojamais laikotarpiais matome, kad palyginus 2009 – 2008 m. įmonės pelnas padidėjo 28267 tūkst. Lt. arba sumažėjo 141,92% , taigi taip yra todėl kad įmonė 2008 m. turėjo grynojo pelno sumažėjimai 19917 tūkst., šiais metais ji dirbo nuostolingai, tačiau lyginant su 2009 m. įmonėje pardavimai pakilo, ir jie pardavimais padengė 2008 m. pelno sumažėjimą. Tad galima teigti, kad įmonė gaunanti pelną ir plėtojanti savo verslą. Nežiūrint į tai, kad įmonė turi trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų ji juos tikraisėkmingai atiduos. Įmonės trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigojimus, o tai reiškia, kad įmonė įvykdys įsipareigojimus.

Atlikus santykinių rodiklių skaičiavimus taip pat matome, kad įmonėje 2008 m. ROA ir ROE sumužėje 5,79 ir 11,84 procentų. Tačiau 2009 m. sėkmingai pavyksta minusinius rodiklius išlyginti, bei užsidirti grynojo pelno.

LITERATŪRA

BAGDŽIŪNIENĖ Vitalija, „Finansinių ataskaitų analizė“. Vilnius, 2005 m. 157p. ISBN 9986-836-17-4.

BUŠKEVIČIŪTĖ Eugenija; MAČERINSKIENĖ Irena, „Finansų analizė“ Kaunas, 2002 m. 379 p. ISBN 9986-13-710-1.

MACKEVIČIUS Jonas; POŠKAITĖ Dalia, „Finansinė analizė“ Vilnius, 2001 m. 631 p. ISBN 9986-04-082-5.

AB „Rokiškio sūris“ finansinė atskaitomybė. Prieiga prie interneto: www.rokiskio.com.

PRIEDAI

1priedas

AB „Rokiškio sūris“

PELNO (NUOSTALIŲ) ATASKAITA

2009 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Lt.)

2009

2008

2007

Pardavimai

495 688

614 828

609 595

Pardavimų savikaina

445 211

592 449

520 621

Bendras pelnas

50 477

22 379

88 974

Pardavimo sąnaudos

17 734

19 959

15 948

Administracinės sąnaudos

20 576

20 330

31 385

Kitos veiklos pajamos

9 175

13 148

13 570

Kitos veiklos sąnaudos

5 991

12 231

11 808

Kiti veiklos (nuostoliai)/pelnas

7

76

383

Veiklos pelnas (nuostolis)

15 334

17 069

43 336

Finansinės veiklos sąnaudos

2 261

5 996

2 275

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą

13 083

-23 065

41 061

Pelno mokestis

4 733

3 148

10 462

Grynasis pelnas (nuostolis)

8 350

-19 917

30 599

2 priedas

AB “Rokiškio sūris”

BALANSAS

2009 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Lt.)

2009

2008

2007

Turtas

Ilgalaikis materialus turtas

79 586

98 847

86 950

Nematerialus turtas

400

318

341

Investicijos i dukterines įmones

28 304

29 773

33 220

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

374

4 785

1 590

Suteiktos paskolos

17 605

27 064

15 336

Kitos gautinos sumos

0

955

3 730

Ilgalaikio turto iš viso

126 269

161 742

141 167

Trumpalaikis turtas

Atsargos

24 478

80 151

99 378

Suteiktos paskolos

17 626

1 713

25 624

Prekybos ir kitos gautinos sumos

55 866

91 788

55 023

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis

889

5 674

0

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

100 797

2 630

1 041

Trumpalaikio turto iš viso

199 925

181 956

181 066

Turto iš viso

325 925

343 698

322 233

Akcininkų nuosavybė

Akcinis kapitalas

38 445

42 716

42 716

Akcijų priedai

41 473

41 473

41 473

Rezervas nuosavoms akcijos įsigyti

14 188

28 746

14 394

Nuosavos akcijos

0

(15 492)

(4 702)

Kiti rezervai

7 074

7 074

5 362

Nepaskirstytas pelnas

72 073

63 723

109 606

Akcininkų nuosavybės iš viso

173 253

168 240

208 849

Įsipareigojimai

Finansinės skolos

0

0

459

Ateinančio laikotarpio pajamos

5 241

6 383

4 422

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso

5 241

6 383

4 881

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Pelno mokesčio įsipareigojimas

323

0

6 584

Finansinės skolos

99 462

124 446

36 034

Ateinančio laikotarpio pajamos

2 548

2 498

1 949

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

44 274

41 307

63 122

Atidėjiniai

824

824

824

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso

147 431

169 075

108 503

Įsipareigojimų iš viso

152 672

175 458

113 384

Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso

325 925

343 698

322 233

2