Taikos ir karo problema

TURINYS

1. Svajonė apie amžinąją taiką ............

2. Taikos problema ir krikščionybė .........

3. Renesanso epocha . Nauji požiūriai .........

4. Klauzevicas “Apie karą” ............

5. Dabartis ...................

Apibendrinimas......................
...

Literatūros sąrašas................

1. Antikos periodas.

Žmonės svajodavo apie amžinąją taiką visais civilizacijos vystymosi
laikotarpiais,pradedant pirmaisiais jos žingsniais.Gyvenimo idealas , kai
tarptautiniuose santikiuose yra laikomasi visų pripažintų teisingumo normų
, žinomas jau nuo senų laikų. Jau antikos filosofų pasaulėžiuroje , mes
galime įžvelgti ”taikos idėją”. Šis klausimas nagrinėjamas, kaip Graikijos
valstybių santykių objektas. Antikos filosofai stengėsi baigti jų
tarpusavio karus. Idealistinės valstybės plane , kurį pasiūlė Platonas,nėra
vidinių karinių konfliktų, tačiau yra garbinamas karas su išorės valstybės
priešais (kitataučiais). Analogiškai mą ąsto ir Aristotelis. Senieji graikai
laikė užsieniečius savo priešais ir manė, kad jie ir viskas ,kas jiems
priklauso ,yra geras laimikis, jei tik įmanoma jį pasisavinti. Manoma,
kad tokio požiūrio priežastis galėjo būti valstybės ekonominio
išsivystimosi lygis, jos gamybinis potencialas. Čia iškyla vergovės
problema. Šio laikotarpio mąstytojams vergovė buvo savaime suprantamas ir
net progresyvus reiškinys. Aristotelis manė, kad visuomenėje egzistuojanti
vergovė yra būtinas institutas. Vergais dažniausiai senovės Graikijoje
tapdavo karo belaisviai, o tai pat žmonės, patekę į vergovę už skolas
(tiesa jų padėtis buvo lengvesnė) ir vergų vaikai. Todėl buvo pr ritariama
užsienio politikai , kurios tikslas buvo naujų teritorijų užemimas ir
kitataučių pavergimas. Todėl dauguma filosofų manė ,kad karas prieš
svetimšalius yra teisingas. Nes taip didėja vergų skaičius – be jų vergovės
santvarka neįmanoma. Heraklitas teigė, kad “karas yra tėvas ir motina;
vieniems jis nustatė būti dievais, o

kitiems žmonėmis; vienus padarė
vergais ,kitus laisvais piliečiais“.

Panašus požiūris buvo Romos imperijoje. Romos gyventojai viską kas
nebuvo romeniška, vadindavo barbariška. “Barbarams grandinės ir
mirtis“.Cicerono šūkis- “tegul sprendžia ne karinė jėga, o politinė
valdžia“-realiai santykiuose su barbarais taikomas nebuvo.

2. Taikos problema iš krikščionybės pozicijų.

Žiūrint iš krikščionybės pozicijų į pasaulinės taikos problėmą ,
galime pamatyti dviprasmybę . Iš vienos teigia pagrindinis įsakymas
“Nežudyk!” . Jis skelbės , kad pažeidėjes susilauks didžiausios bausmės .
Atimti iš žmogaus gyvybę buvo sunkiausia nuodėmė . Bažnyčia smerkdavo
vidinius karus , vykusius viduramžiais . Krikščionybė buvo pagrindinis
iniciatorius įgyvendinantis taip vadinamą “Dievo taikos” (Pax Treuga-Dei )
dienų idėją . Šios dienos buvo susijusios su mistiškais įvykiais iš Jėzaus
gyvenimo su svarbiausiomis religinėmis šventėmis . Tomis dienomis kariniai
veiksmai nebuvo vykdomi . Taip pat tos dienos buvo skiriamos pamąstymams ,
maldoms . Dievo taikos dienų pažeidėjai buvo griežtai baudžiami . Iš
pažeidėjo galėjo konfiskuoti tu urtą , nušalinti nuo bažnyčios , taip pat
buvo taikomos ir fizinės bausmės . Dievo taikos dienos pirmiausiai
apsaugodavo bažnyčias , venuolynus , kapėlas , keliautojus , moteris , o
taip pat daiktus susijusius su žemdirbyste . Bet, nežiūrint į visuotinės
taikos skleidimą , bažnyčiai nesudarydavo sunkumų laiminanti daugelį karų .
Pavyzdžiui , kryžiaus žygius prieš “neištikimus” ( kitataučius) . Galima
pasakyti , kad karo kritika tais laikais apsiribodavo tik etiniais
krikščionybės požiūriais , o viską apimantis taikos idealas gyvavo tik tarp
Europos krikščionyškų tautų .

3. Atgimimo laikotarpis . Nauji požiūriai .

Atgimimo laikotarpiu kitaip į taikos problemą pradėjo žiūrėti naujas
buržuazinis humanizmas . Tai buvo laikas , kai formavosi kapitalistiniai
santykiai .

Pirminis kapitalo taupymas buvo “išteptas krauju” . Tai buvo
būdinga ne tik Europai , bet ir visoms pasaulio šalims . Baudžiavos
įvedimas , darbo priemonių koncentravimas vienose rankose , kolonijų
užėmimas , Afrikos ir Amerikos plėšimas sudarė sąlygas , kad susikurtų ir
išsivystytų kapitalistiniai gamybos būdai . Ginkluotų jėgų pagalba
kurdavosi naujos tautinės valstybės . Jauna buržuazija buvo suinteresuota ,
kad būtų išsaugota taika , baigtųsi vidiniai karai , tęstųsi vidaus ir
tarptautinės prekybos vystymasis . Buržuazijos dėka buvo sukurta
nacionalinė rinka . Ji pradėjo vienyti viso pasaulio ekonominius ryšius į
bendrą sistemą .Tų laikų mąstytojai didžiausią dėmesį skirdavo žmogui , jo
išlaisvinimui nuo feodalinės priklausomybės , nuo bažnyčios priespaudos .
Buržuazija taip pat kovodavo su socialine nelygybe . Problema , susijusi su
asmenybės harmoningo vystymosi sąlygomis , iškėlė humanistams klausimą apie
didžiausią pasaulio blogį – karą . Pagrindinė idėja , atsispindėjusi
humanistų mokyme , išreiškė požiūrį , kad karas yra visų tautų tragedija .

“Amžinos taikos” idėjos formavimuisi įtakojo sparčiai besivystanti
karo pramonė , o taip pat bendra karo grėsmė visoms Europos tautoms .
Ginklų tobulinimas , masinių kariuomenių ir karinių sąjungų sukūrimas , o
taip pat ilgalaikiai karai vis daugiau griaudavo Europos valstybes . Tai
privertė mąstytojus naujai pažiūrėti į santykius tarp valstybių ir ieškoti
naujų sprendimo kelių . Kita to laiko mąstytojų požiūrių pusė išskyrė ryšį
tarp politikos ir karo . Švietimo ideologai nagrinėdavo tokius klausimus :
“kokia turi būti visuomenė , jos politinės laisvės ir politinė lygybė ?” .
Buvo aiškinama amžinos taikos idėja . Ta idėja rėmėsi ne valstybės
politinėmis kombinacijomis , o vi
iso civilizuoto pasaulio dvasinio
susivienijimo ir ekonomikos interesų solidarumo didėjimų .

Prancūzų filosofas – Žanas Žakas Russo savo traktate rašo , kad karas
, despotizmo sustiprinimas yra susieti su visuomenės padalinimų į
turtuolius ir vargšus . Visa tai prieštarauja bendriems tautos interesams .
Jis mano , kad nuverčiant valdžią ginkluota jėga , galima pasiekti amžinąją
taiką . Valdžia , jo manymu , nėra suinteresuota taikos išsaugojimu .
Analogiškai mąstė ir kitas prancūzų švietėjas Denis Didro . Visas šitas
idėjas galima rasti vokiečių klasikinės filosofinės mokyklos atstovų
pasaulėžiūroje , arba pasaulėžiūros filosofijoje . I.Kantas pirmas paskelbė
idėją , kuri pateikė tautų taikos sąjungų sukūrimo modelį . Šis procesas
vygdomas tam , jog tautos , sukurdamos savo valstybes , apsaugo save nuo
sunaikinimo . Kantas manė , kad valstybės anksčiau ar vėliau bus priverstos
susijungti į tautų sąjungas , kur kiekviena , net pati mažiausia valstybė ,
galėtų tikėtis saugumo ir lygių teisių . Problemas , susijusias su
nepriklausomų valstybių santykiais , Kantas nagrinėja traktate “Amžinajai
taikai” . Savo traktatą jis pateikia susitarimo principu, pamėgdžiodamas
atitinkamus diplomatinius dokumentus . “Baigiančiuosiuose” straipsniuose
kalbama apie pasiektos taikos valstybių aprūpinimą . Jis tvirtina , kad
valstybinė santvarka turi būti respublikinė . Antras “baigiantysis”
sutarties straipsnis apie amžinąją taiką apibrėžia pagrindą , kurio
susikuria tarptautinė teisė . Kitaip sakant , susikuria tokia tarptautinė
valstybių sąjunga , kurioje visuomenė harmoningai laikosi visų jos narių
teisių . Tautų sąjunga , laisvų valstybių federalizmas nėra pasaulinė
valstybė . Kantas nedviprasmiškai teigia , kad reikia išsaugoti nacionalinį
suverenitetą . Trečiasis “baigiamasis” straipsnis išskiria “pasaulinę
pilietybę” , kuri garantuoja svetingumą kitoje šalyje . Kiekvienas žmogus
turi turėti teisę aplankyti be
et kokią pasaulio šalį ir nebijoti , kad jo
atžvilgiu bus imamasi smurtinių veiksmų ar kitaip varžomos jo laisvės .
Kiekviena tauta turi teisę į teritoriją , kurią ji užima . Jai neturi kilti
grėsmės nuo atėjusiųjų iš kitur .”Amžinos taikos” sutartis baigiama
“slaptuoju” straipsniu.

Kitas klasikinės vokiečių filosofijos atstovas I.Herderis mano , kad
susitarimas , pasirašytas tarp priešiškai nusiteikiusių valstybių , negali
būti patikimu taikos garantu . Siekiant “amžinosios taikos” , reikalingas
žmonių dorovinis perauklėjimas . Herderis išreiškia kelis principus , kurių
pagalba įmanomas žmonių dorovinis perauklėjimas , t.y. : teisingumas ir
žmogiškumas , o taip pat karo pasmerkimas . Daug plačiau reikia skelbti
įsitikinimą , kad didvyriškumas , kuris buvo parodytas puolamuosiuose
karuose , yra kaip vampyras ant žmonijos kūno . Jis nėra vertas tos šlovės
ir garbinimo , kurį tradiciškai įprato jam skirti žmonės . Tos tradicijos
atsirado dar senovės graikų ir Romos imperijos laikais . Taip pat Herderis
atkreipia dėmesį į teisingai traktuojamą patriotizmą . Tai yra pagarbos
jausmas kitoms tautoms . Herderis neapeliuoja vien į valstybių vyriausybes
, o kreipiasi į visas tautas , kurios daugiausiai ir kenčia nuo karų .
Jeigu tautų balsas būtų svarus , tai vadovai būtų priversti įsiklausyti ir
paklusti . Visiškai skiriasi Hegelio teorija . Jis manė , kad karas privers
įvykdyti istorinį nuosprendį visoms tautoms . Hegelio nuomone , karas yra
istorinio proceso variklis , “karas išsaugo sveiką tautų dorovę lygiai taip
pat , kaip vėjas saugo ežerą nuo puvimo” . Tas pats taikoma ir tautoms .
Ilgalaikė , ir tuo labiau “amžinoji taika” yra pavojinga .

4. Klauzevicas apie karą.

Mano manymu , labai įdomūs Karlo fon Klauzevico požiūriai , iškelti
jo knygoje “Apie karą” . Šį kūrinį paneigė vokiškoji filosofinė mokykla ,
Ypač Hegelis . Klauzevicas iškėlė priežastingumo teoriją . Tai kas gi yra
karas , žiūrint Klauzevico akimis ?

Karas yra niekas kitas kaip praplėsta dvikova . Jeigu dauguma dvikovų
mes norėtume apjungti į vieną , geriausiai būtų įsivaizduoti dviejų
imtynininkų dvikovą . Kiekvienas iš jų fizine prievarta stengiasi kitą
priversti paklusti jo valiai . Jų pagrindinis tikslas – sutriuškinti vienas
kitą , padaryti taip , kad priešas daugiau nesugebėtų pasipriešintis .
Taigi noras yra prievartos aktas , turintis tikslą priversti priešą
įvykdyti mūsų valią . Prievartai naudojami mokslo ir meno atradimai .
Išskyręs dvikovą , Klauzavicas iškelia dar vieną karo apibūdinimą . Jis
įveda dvi sąvokas , reikalingas karo analizei :
1.”politinis karo tikslas” ;
2.”karinių veiksmų tikslas” .

Politinis karo tikslas , kaip pirminis motyvas , turi būti labai
svarus faktorius : kuo mažiau aukų mes pareikalausime iš priešo , tuo
mažesnio pasipriešinimio galime tikėtis iš jo . Bet iš kitos pusės , kuo
mažesni mūsų reikalavimai , tuo silpnesnis bus mūsų pasiruošimas . Taip pat
, kuo niekingesni mūsų politiniai tikslai , tuo mažesnę kainą turės jie ir
dėl to lengviau ateityje bus nuo jų atsisakyti . Tas pats politinis tikslas
gali iššaukti skirtingą atoveiksmį ne tik tarp skirtingų tautų , bet ir
vienai tautai skirtingais laikotarpiais .

Tarp dviejų tautų , dviejų valstybių gali taip pablogėti santykiai ,
kad užtektų visai nereikšmingo įvykio ar tam tikrų aplinkybių , kurios
galėtų sukelti tokią įtampą , kuri būtų daug didesnė už tikrąją priežastį
ir taptų pastarąją sprogimo priežastimi . Kartais politinis tikslas gali
sutapti su kariniu . Pavyzdžiui , svetimų kraštų užėmimas . Bet būna ir
taip , kad politiniai tikslai yra netinkami karinių veiksmų tikslų .
Politinis tikslas yra ypač svarbus , kai karas yra visuotinis . Karas
žmonių visuomenėje – tautų karas , o ypač civilizuotų tautų . Jis visada
prasideda nuo politinės situacijos pokyčių ir iššaukiamas politiniais
motyvais . Karas yra ne tik politinis aktas , bet ir tikras politinis
įrankis . Jis yra politinių santykių tęsinys . Taigi , kaip matome ,
politikos ir karo ryšio teoriją Klauzevicas įrodė pakankamai motyvuotai .

5. Dabartis .

Laikui bėgant taikos problemos aktualumas žmonijai išlieka ; daugelis
įžymių filosofijos atstovų , kultūros ir mokslo veikėjų yra žinomi mums
savo teorijų probletiškumu .

Dvidešimtas amžius atnešė žmonijai du didžiausius Pasaulinius karus .
Tai paaštrino karo ir taikos problemos reikšmę . Šiuo laikotarpiu sparčiai
vystosi pacifistinis judėjimas . Jis gimė JAV ir Didžiojoje Britanijoje po
Napaleono karų . Tas judėjimas visiškai netoleruoja prievartos ir bet kokių
karų , taip pat gynybinių . Kai kurie dabartiniai šio judėjimo atstovai
teigia , kad karai išnyks tada , kai prievarta iš esmės taps stabili .

Kiti organizuoja tokius renginius , kuriais galima būtų paveikti
žmogaus “karinius instinktus” .

Apibendrinimas.

Skirtingų laikotarpių mastytojai smerkė karą , svajodavo pamatyti
amžinąją taiką bet tirdavo skirtingus problemos aspektus . Vieni didesnį
demesį skirdavo etiniai pusei. Jie manidavo , kad agresivus karas yra
nedorovės priežastys , kad taika gali būti pasiekta morališkai perauklėjus
žmones ir pašalinus nacionalistinį požiurį .

Kiti filosofai pagrindinę problemą laikė didžiulius ūkinius
nuostolius, visos ekonominės strūkturos normalaus funkcionavimo sugriovimą
. Ryšium su tuo jie stengėsi paveikti žmoniją tuo , kad rodė bendro
klestėjimo vaizdą bendruomenėje nesant karui , kur prioritetas bus
teikiamas mokslo , kultūros, meno , technikos , literatūros vistimuisi , o
ne naikinimo priemonių tobulinimui .

Tretieji tirdavo taikos problemos teisinius aspektus .Jie manė , kad
tai pasiekiama tarpvyriausybinių sutarčių dieka , kuriant regioninius arba
pasaulines valstybių federacijas .

Taika – tai bendra žmogiškoji vertybė ir jai pasiekti reikia bendrų
pasaulio tautų pastangų .

Literatūros sąrašas

1. A. Bogomolov “Antikinė filosofija” M.1985

2. A. Gulyga “Vokiečių klasikinė filosofija” M.1986

3. A. Kapto “Pasaulio filosofija” M.1990

4. K. Klauzevicas “Apie karą” M.1990

Leave a Comment