Filosofojos savokų špera

a posteriori-žr. a priori.a priori-Kantas teigia, kad apžvelgę savo pažinimo turinį, mes matome apibrėžimus, kurių tiesą mes žinome iš anksto t.y. a priori.(nepriklausomai nuo patirties). Bet yra tokių apibrėžimų ir sąvokų, kurių tiesą atskleidžia patirtis(a posteriori=sintetinis). A priori sąvokos turi būtinybę, o a posteriori neturi. Išskyrus analitinius ir sintetinius teiginius. Cogito ergo sum-mąstau, vadinasi egzistuoju(Dekartas).Deizmas-švietimo epochai būdingas reiškinys(teigimas, kad Dievas sukūrė tobulą pasaulį, tačiau daugiau į jį nesikiša).Dekadansas-išsigimimas(Nyčė pasmerkė metafiziką ir vienas pirmųjų prabilo apie dakadansą).Determinuotas-apibrėžtas.Dialektika-ėjimas nuo tezės ir antitezėsprie sintezės.Diskursas-samprotavimas(mąstymo pobūdis).Ehumenizmas-supaprastintai tolerancja.Empirizmas-fil. teorija, patyrimą arba jutiminį suvokimą laikanti vienintele tikrojo pažinimo priemone ir mažinanti loginės analizės bei teorinių apibendrinimų reikšmę. Endemonozmas-etikos kryptis, atsiradusi Antikos filosofijoje, pripažįstanti dorovės šaltinio, žmogaus laimės sekimą.Epistema-mokslinis probleminis laukas.Etika-folosofojos disciplina, tirianti moralę.Fenomenas-daiktai, kaip jie atrodo pažįstančiam subjektui.Gnosiologinis-nukreiptas į pažinimo galias.Hedonizmas-etikos teorija, gyvenimo tikslu ir aukščiausiu gėriu pripažįstanti malonumą.Holizmas-žmogaus priklausymo nuo visumos principas.Individualizmas-atskiro asmes interesų iškėlimas.Kartezinė filosofija=Dekarto fil.Kolektyvinės sąmonės idėja: ji suvokiama kaip konkreti būtis, esanti civilizacijos istorijos ašimi. Tai nėra individualių sąmonių suma, o tikėjimų, jausmų, išgyvenimų suma, būdinga daugumai visuomenės narių ir sudaranti konkrečią sistemą, gyvenančią savarankišką gyvenimą. Ji pasižymi 2 požymiais:1)ji gyvuoja nepriklausomai nuo žmonių;2)besąlygiškai žmones veikia.Kūno ekonomija-kai kalinys ima valdyti pats save.Lingvistinė folosofija(empirizmo atmaina)-joje teigiama, kad kalbos turi savo specifines struktūras; tai reiškia, kad kaip ir brt kuri kita kultūros forma yra ženklų sistema, kuriuos galima atskleisti ir juos atskleidus paaiškinti, taip pat pasaulio suvokomo įvairius dalykus.

Loginis pozityvizmas(neopozityvizmas)-vienintelis pripažįsta individualią sąmonę, subjektyvius pojūčius, suvokimus ir jais remiantis siekia aiškintis šiuolaikinių gamtos mokslų išvadas ir matematinės logikos pasiekimus,Makiavelizmas-esmė:pateisinti kiekvieną politinę avantiūrą. Jo socialinė-politinė filosofija buvo paremta 2 teiginiais: 1)tikslas pateisina priemones,2)nugalėtojai neteisiami, teisiami nugalėtieji.Mitologenai-dvasinės vertybės.Moralė-žmogaus elgesį reguliuojančios normos ir principai.Mutakalimai-viena iš 3 arabų filosofijos krypčių. Mutakalimų filosofinės pažiūros buvo daugiausia derinamos su koranu.Naumenai-daiktai patys savyje.Nejaukumo apibendrinimas-asmens rgzistencijos pojūtis, kai būdamas Kitoks jautiesi nejaukiai.Neotomizmas-toliau plėtojama Tomo Akviniečio filosofojos kryptis.Ontologija-mąstymas apie būtį(Levino etikos samprotavimai išplaukia iš ont.)Panoptikumas-kalėjimas, kurį sukūrė Benthamas.Tai apskritas stalas, sudarytas iš celių. To pastato viduryje stovi bokštas, iš kurio galima matyti, kas vyksta kiekvienoje celėje. Iš celės neįmanoma matyti prižiūrėtojo ir prižiūrimasis jaučiasi visą laiką stebimas ir ima valdyti pats save.Paradigmų pasikeitimas-konkrečios visuomenės nariams priimtinų įsitikinimų, vertybių, veiklos būdo pasikeitimas.Pastišas-unikalaus stiliaus imitacija.Pozityvizmas-empirizmo atmaina, kuri iškelia pozityvius patyrimo duomenis, mokslo vaidmuo apribijamas ir sureišminamas reiškinių aprašymasi ir sisteminimas.Pragmatizmas- empirizmo atmaina, kurios atstovai neigė tiesos objektyvumą ir pripažįsta tiesa tai, kas duoda praktiškai naudingų rezultatų.Predikatas-loginis turinys.Profanas-neišmanėlis.Savimotė-žmonijos esmės, žmogaus savybių ir vaidmens supratimas.Sekuliarizacijos procesas-bažnyčios galių ir religinio tikėjomo silpnėjimo procesas.Simuliakras-to, kas tikra, pakeitimas netikru.Sinoptikomas-panoptikonopriešingybė, kau dauguma stebi mažumą.Socialiniai faktai-tam tikri kolektyviniai vaizdiniai.Sociologija-konkretus žmogaus ir jo socialinių santykių tyrinėjimas.Stratifikacijos(klasės):galia-galios resursai-(ekonominis kapitalas, kultūrinis kapitalas, socialinis kapitalas)-simbolinis kapitalas-socialinis laukas.Sufijų srovė-viena iš 3 arabų filosofojos krypčių. Ji iškilo 7a, vadovaujant Al Gazaliui, kuris, galima sakyti, plėtojo antifilosofiją-grynai religinę teorją.
Tatalybė-Dievo.Transendentalinė-grynojo proto principų sistema.Utilitarizmas-etikos kryptis, pripažįstanti dorovės pagrindo naudą.Viską, ką mes suvokiame aiškiai ir tiksliai, tai yra ir teisinga-Dekartas.a posteriori-žr. a priori.a priori-Kantas teigia, kad apžvelgę savo pažinimo turinį, mes matome apibrėžimus, kurių tiesą mes žinome iš anksto t.y. a priori.(nepriklausomai nuo patirties). Bet yra tokių apibrėžimų ir sąvokų, kurių tiesą atskleidžia patirtis(a posteriori=sintetinis). A priori sąvokos turi būtinybę, o a posteriori neturi. Išskyrus analitinius ir sintetinius teiginius. Cogito ergo sum-mąstau, vadinasi egzistuoju(Dekartas).Deizmas-švietimo epochai būdingas reiškinys(teigimas, kad Dievas sukūrė tobulą pasaulį, tačiau daugiau į jį nesikiša).Dekadansas-išsigimimas(Nyčė pasmerkė metafiziką ir vienas pirmųjų prabilo apie dakadansą).Determinuotas-apibrėžtas.Dialektika-ėjimas nuo tezės ir antitezėsprie sintezės.Diskursas-samprotavimas(mąstymo pobūdis).Ehumenizmas-supaprastintai tolerancja.Empirizmas-fil. teorija, patyrimą arba jutiminį suvokimą laikanti vienintele tikrojo pažinimo priemone ir mažinanti loginės analizės bei teorinių apibendrinimų reikšmę. Endemonozmas-etikos kryptis, atsiradusi Antikos filosofijoje, pripažįstanti dorovės šaltinio, žmogaus laimės sekimą.Epistema-mokslinis probleminis laukas.Etika-folosofojos disciplina, tirianti moralę.Fenomenas-daiktai, kaip jie atrodo pažįstančiam subjektui.Gnosiologinis-nukreiptas į pažinimo galias.Hedonizmas-etikos teorija, gyvenimo tikslu ir aukščiausiu gėriu pripažįstanti malonumą.Holizmas-žmogaus priklausymo nuo visumos principas.Individualizmas-atskiro asmes interesų iškėlimas.Kartezinė filosofija=Dekarto fil.Kolektyvinės sąmonės idėja: ji suvokiama kaip konkreti būtis, esanti civilizacijos istorijos ašimi. Tai nėra individualių sąmonių suma, o tikėjimų, jausmų, išgyvenimų suma, būdinga daugumai visuomenės narių ir sudaranti konkrečią sistemą, gyvenančią savarankišką gyvenimą. Ji pasižymi 2 požymiais:1)ji gyvuoja nepriklausomai nuo žmonių;2)besąlygiškai žmones veikia.Kūno ekonomija-kai kalinys ima valdyti pats save.
Lingvistinė folosofija(empirizmo atmaina)-joje teigiama, kad kalbos turi savo specifines struktūras; tai reiškia, kad kaip ir brt kuri kita kultūros forma yra ženklų sistema, kuriuos galima atskleisti ir juos atskleidus paaiškinti, taip pat pasaulio suvokomo įvairius dalykus.Loginis pozityvizmas(neopozityvizmas)-vienintelis pripažįsta individualią sąmonę, subjektyvius pojūčius, suvokimus ir jais remiantis siekia aiškintis šiuolaikinių gamtos mokslų išvadas ir matematinės logikos pasiekimus,Makiavelizmas-esmė:pateisinti kiekvieną politinę avantiūrą. Jo socialinė-politinė filosofija buvo paremta 2 teiginiais: 1)tikslas pateisina priemones,2)nugalėtojai neteisiami, teisiami nugalėtieji.Mitologenai-dvasinės vertybės.Moralė-žmogaus elgesį reguliuojančios normos ir principai.Mutakalimai-viena iš 3 arabų filosofijos krypčių. Mutakalimų filosofinės pažiūros buvo daugiausia derinamos su koranu.Naumenai-daiktai patys savyje.Nejaukumo apibendrinimas-asmens rgzistencijos pojūtis, kai būdamas Kitoks jautiesi nejaukiai.Neotomizmas-toliau plėtojama Tomo Akviniečio filosofojos kryptis.Ontologija-mąstymas apie būtį(Levino etikos samprotavimai išplaukia iš ont.)Panoptikumas-kalėjimas, kurį sukūrė Benthamas.Tai apskritas stalas, sudarytas iš celių. To pastato viduryje stovi bokštas, iš kurio galima matyti, kas vyksta kiekvienoje celėje. Iš celės neįmanoma matyti prižiūrėtojo ir prižiūrimasis jaučiasi visą laiką stebimas ir ima valdyti pats save.Paradigmų pasikeitimas-konkrečios visuomenės nariams priimtinų įsitikinimų, vertybių, veiklos būdo pasikeitimas.Pastišas-unikalaus stiliaus imitacija.Pozityvizmas-empirizmo atmaina, kuri iškelia pozityvius patyrimo duomenis, mokslo vaidmuo apribijamas ir sureišminamas reiškinių aprašymasi ir sisteminimas.Pragmatizmas- empirizmo atmaina, kurios atstovai neigė tiesos objektyvumą ir pripažįsta tiesa tai, kas duoda praktiškai naudingų rezultatų.Predikatas-loginis turinys.Profanas-neišmanėlis.Savimotė-žmonijos esmės, žmogaus savybių ir vaidmens supratimas.Sekuliarizacijos procesas-bažnyčios galių ir religinio tikėjomo silpnėjimo procesas.Simuliakras-to, kas tikra, pakeitimas netikru.Sinoptikomas-panoptikonopriešingybė, kau dauguma stebi mažumą.
Socialiniai faktai-tam tikri kolektyviniai vaizdiniai.Sociologija-konkretus žmogaus ir jo socialinių santykių tyrinėjimas.Stratifikacijos(klasės):galia-galios resursai-(ekonominis kapitalas, kultūrinis kapitalas, socialinis kapitalas)-simbolinis kapitalas-socialinis laukas.Sufijų srovė-viena iš 3 arabų filosofojos krypčių. Ji iškilo 7a, vadovaujant Al Gazaliui, kuris, galima sakyti, plėtojo antifilosofiją-grynai religinę teorją.Tatalybė-Dievo.Transendentalinė-grynojo proto principų sistema.Utilitarizmas-etikos kryptis, pripažįstanti dorovės pagrindo naudą.Viską, ką mes suvokiame aiškiai ir tiksliai, tai yra ir teisinga-Dekartas.a posteriori-žr. a priori.a priori-Kantas teigia, kad apžvelgę savo pažinimo turinį, mes matome apibrėžimus, kurių tiesą mes žinome iš anksto t.y. a priori.(nepriklausomai nuo patirties). Bet yra tokių apibrėžimų ir sąvokų, kurių tiesą atskleidžia patirtis(a posteriori=sintetinis). A priori sąvokos turi būtinybę, o a posteriori neturi. Išskyrus analitinius ir sintetinius teiginius. Cogito ergo sum-mąstau, vadinasi egzistuoju(Dekartas).Deizmas-švietimo epochai būdingas reiškinys(teigimas, kad Dievas sukūrė tobulą pasaulį, tačiau daugiau į jį nesikiša).Dekadansas-išsigimimas(Nyčė pasmerkė metafiziką ir vienas pirmųjų prabilo apie dakadansą).Determinuotas-apibrėžtas.Dialektika-ėjimas nuo tezės ir antitezėsprie sintezės.Diskursas-samprotavimas(mąstymo pobūdis).Ehumenizmas-supaprastintai tolerancja.Empirizmas-fil. teorija, patyrimą arba jutiminį suvokimą laikanti vienintele tikrojo pažinimo priemone ir mažinanti loginės analizės bei teorinių apibendrinimų reikšmę. Endemonozmas-etikos kryptis, atsiradusi Antikos filosofijoje, pripažįstanti dorovės šaltinio, žmogaus laimės sekimą.Epistema-mokslinis probleminis laukas.Etika-folosofojos disciplina, tirianti moralę.Fenomenas-daiktai, kaip jie atrodo pažįstančiam subjektui.Gnosiologinis-nukreiptas į pažinimo galias.Hedonizmas-etikos teorija, gyvenimo tikslu ir aukščiausiu gėriu pripažįstanti malonumą.Holizmas-žmogaus priklausymo nuo visumos principas.Individualizmas-atskiro asmes interesų iškėlimas.Kartezinė filosofija=Dekarto fil.Kolektyvinės sąmonės idėja: ji suvokiama kaip konkreti būtis, esanti civilizacijos istorijos ašimi. Tai nėra individualių sąmonių suma, o tikėjimų, jausmų, išgyvenimų suma, būdinga daugumai visuomenės narių ir sudaranti konkrečią sistemą, gyvenančią savarankišką gyvenimą. Ji pasižymi 2 požymiais:1)ji gyvuoja nepriklausomai nuo žmonių;2)besąlygiškai žmones veikia.
Kūno ekonomija-kai kalinys ima valdyti pats save.Lingvistinė folosofija(empirizmo atmaina)-joje teigiama, kad kalbos turi savo specifines struktūras; tai reiškia, kad kaip ir brt kuri kita kultūros forma yra ženklų sistema, kuriuos galima atskleisti ir juos atskleidus paaiškinti, taip pat pasaulio suvokomo įvairius dalykus.Loginis pozityvizmas(neopozityvizmas)-vienintelis pripažįsta individualią sąmonę, subjektyvius pojūčius, suvokimus ir jais remiantis siekia aiškintis šiuolaikinių gamtos mokslų išvadas ir matematinės logikos pasiekimus,Makiavelizmas-esmė:pateisinti kiekvieną politinę avantiūrą. Jo socialinė-politinė filosofija buvo paremta 2 teiginiais: 1)tikslas pateisina priemones,2)nugalėtojai neteisiami, teisiami nugalėtieji.Mitologenai-dvasinės vertybės.Moralė-žmogaus elgesį reguliuojančios normos ir principai.Mutakalimai-viena iš 3 arabų filosofijos krypčių. Mutakalimų filosofinės pažiūros buvo daugiausia derinamos su koranu.Naumenai-daiktai patys savyje.Nejaukumo apibendrinimas-asmens rgzistencijos pojūtis, kai būdamas Kitoks jautiesi nejaukiai.Neotomizmas-toliau plėtojama Tomo Akviniečio filosofojos kryptis.Ontologija-mąstymas apie būtį(Levino etikos samprotavimai išplaukia iš ont.)Panoptikumas-kalėjimas, kurį sukūrė Benthamas.Tai apskritas stalas, sudarytas iš celių. To pastato viduryje stovi bokštas, iš kurio galima matyti, kas vyksta kiekvienoje celėje. Iš celės neįmanoma matyti prižiūrėtojo ir prižiūrimasis jaučiasi visą laiką stebimas ir ima valdyti pats save.Paradigmų pasikeitimas-konkrečios visuomenės nariams priimtinų įsitikinimų, vertybių, veiklos būdo pasikeitimas.Pastišas-unikalaus stiliaus imitacija.Pozityvizmas-empirizmo atmaina, kuri iškelia pozityvius patyrimo duomenis, mokslo vaidmuo apribijamas ir sureišminamas reiškinių aprašymasi ir sisteminimas.Pragmatizmas- empirizmo atmaina, kurios atstovai neigė tiesos objektyvumą ir pripažįsta tiesa tai, kas duoda praktiškai naudingų rezultatų.Predikatas-loginis turinys.Profanas-neišmanėlis.Savimotė-žmonijos esmės, žmogaus savybių ir vaidmens supratimas.Sekuliarizacijos procesas-bažnyčios galių ir religinio tikėjomo silpnėjimo procesas.Simuliakras-to, kas tikra, pakeitimas netikru.
Sinoptikomas-panoptikonopriešingybė, kau dauguma stebi mažumą.Socialiniai faktai-tam tikri kolektyviniai vaizdiniai.Sociologija-konkretus žmogaus ir jo socialinių santykių tyrinėjimas.Stratifikacijos(klasės):galia-galios resursai-(ekonominis kapitalas, kultūrinis kapitalas, socialinis kapitalas)-simbolinis kapitalas-socialinis laukas.Sufijų srovė-viena iš 3 arabų filosofojos krypčių. Ji iškilo 7a, vadovaujant Al Gazaliui, kuris, galima sakyti, plėtojo antifilosofiją-grynai religinę teorją.Tatalybė-Dievo.Transendentalinė-grynojo proto principų sistema.Utilitarizmas-etikos kryptis, pripažįstanti dorovės pagrindo naudą.Viską, ką mes suvokiame aiškiai ir tiksliai, tai yra ir teisinga-Dekartas.Savimotė- žmonijos esmės, žmogaus savybių ir vaidmens supratimas.Sekuliarizacijos procesas-bažnyčios galių ir religinio tikėjomo silpnėjimo procesas.Simuliakras-to, kas tikra, pakeitimas netikru.Sinoptikomas-panoptikonopriešingybė, kau dauguma stebi mažumą.Socialiniai faktai-tam tikri kolektyviniai vaizdiniai.Sociologija-konkretus žmogaus ir jo socialinių santykių tyrinėjimas.Stratifikacijos(klasės):galia-galios resursai-(ekonominis kapitalas, kultūrinis kapitalas, socialinis kapitalas)-simbolinis kapitalas-socialinis laukas.Sufijų srovė-viena iš 3 arabų filosofojos krypčių. Ji iškilo 7a, vadovaujant Al Gazaliui, kuris, galima sakyti, plėtojo antifilosofiją-grynai religinę teorją.Tatalybė-Dievo.Transendentalinė-grynojo proto principų sistema.Utilitarizmas-etikos kryptis, pripažįstanti dorovės pagrindo naudą.Viską, ką mes suvokiame aiškiai ir tiksliai, tai yra ir teisinga-Dekartas.