Delegacijos (10 asmenų) vizito Lietuvoje vadyba

KTU

Turinys

ĮVADAS 3
1. AIRIJOS KULTŪROS SAVITUMŲ IR NACIONALINIŲ YPATUMŲ APRAŠYMAS 4

1.1. TRUMPAS AIRIJOS APRAŠYMAS 4

1.2. UŽSIENIO POLITIKA 6

1.3. ŠVIETIMAS  IR MOKSLAS 7

1.4. KULTŪRA 7

1.5. KULTŪROS VEIKSNIAI BENDRAUJANT 8
2. UŽSIENIEČIŲ VERSLO KELIONĖS LIETUVOJE PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS 9
3. AIRIJOS ŠALIES SVEČIŲ GARBEI RENGIAMŲ PIETŲ VADYBA 16
4. SVEČIŲ VIZITO (2 DIENŲ) IŠLAIDŲ SĄMATOS SUDARYMAS 25
IŠVADOS 37
LITERATŪROS SĄRAŠAS 39

ĮVADAS

Lietuvos verslininkai norėdami pasidalinti patirtimi su Airijos
verslininkais nusprendė suorganizuoti susitikimą. Airijos penki įžymus
verslininkai buvo pakviesti į šį susitikimą su žmonomis.

Šio darbo tikslas aprašyti svečių iš Airijos verslo vizito, taip
pat pažintinės kelionės Lietuvoje vadybą.

Pirmoje dalyje surašyta pažintinė informacija apie Airiją:

Airijos p pavadinimo reikšmė, nacionalinė vėliava, vyriausybės
sudėtis. Apie šią smaragdinę šalį trumpai pateikti svarbūs aspektai, taip
pat užsienio politika, Airijos ekonomika, ES narystė, švietimas ir mokslas
bei technologijos, kultūra ir religija.

Antroje dalyje plačiau aprašomas užsienio svečių verslo kelionės
Lietuvoje planavimas ir organizavimas:

Svečių priėmimo vadyba, apgyvendinimas, kvietimų į iškilmingus
pietus paruošimas, svečių susodinimo per iškilmingus pietus schema, patalpų
puošimas, stalų serviravimas, tostai ir kalbos, vizitinės ir stalo
kortelės.

Trečioje dalyje aprašoma iškilmingų pietų vadyba:

Šeimininkų ir svečių pareigos, iškilmingų pietų du meniu variantai
iš skirtingų aukščiausios klasės restoranų Vilniuje. Apskaičiuota
iškilmingų pietų sąmata pagal dv viejų konkrečių restoranų meniu įkainius.

Ketvirtoje dalyje pristatomi viešbučiai ir restoranai bei dvi
sąmatos pagal CONTI viešbučio – restorano ir REVAL HOTEL LIETUVA viešbučio
bei RIVERSIDE restorano įkainius.

Šis darbas apima 39 puslapius su tituliniu bei literatūros sąrašu.

Darbe rasite aštuoniolika fotografijų, septynias lenteles, penkių
asmenų susodinimo į automobilį be

ei 30 asmenų susodinimo prie iškilmingų
pietų stalo schemas, pateikiami svečiams du išskirtiniai meniu su patiekalų
pavadinimais (remiantis tikrais restoranų meniu).

Darbas parašytas naudojantis trimis literatūros šaltiniais ir
keturiais interneto puslapiais, išvardintais literatūros sąraše.

1. AIRIJOS KULTŪROS SAVITUMŲ IR NACIONALINIŲ YPATUMŲ APRAŠYMAS

1.1. TRUMPAS AIRIJOS APRAŠYMAS

Šalies pavadinimas

Šalies pavadinimas angliškai – “Ireland” ir “Éire” – airių
protėvių kalba.  Nors  senosios kalbos šalies  pavadinimo “Éire” kilmė yra
nežinoma, tačiau senojoje airių literatūroje yra tokia mitologinė pranašė,
vardu Eiru. Dabartinis modernus šalies pavadinimas sudarytas iš gėlų kalbos
“Éire” ir vokiško žodžio “land” (žemė). 

Nacionalinė vėliava

Nacionalinė vėliava yra trispalvė, sudaryta iš žalios, baltos ir
oranžinės spalvų. Žalia spalva atstovauja senajai Gėlų ir Anglų – Normanų
gyventojų daliai, oranžinė – protestantų rėmėjų iš Oranžijos valstybės,
balta simbolizuoja ilgalaikę taiką tarp dviejų tradicijų. Vėliava pirmą
kartą buvo iškelta 1848 metais, kaip Airijos sąjūdžio simbolis, tačiau
nebuvo naudojama iki 1916 metų sukilimo.

Konstitucija

Airijos K Konstitucijoje yra surašyti svarbiausi valstybės
įstatymai. 1937 metų referendume Konstitucija buvo pritaikyta apibūdinti
Airiją kaip nepriklausomą ir demokratinę valstybę. Konstitucijoje yra
surašyta Valstybės ir Vyriausybės administracinė struktūra. Visų piliečių
teisės yra saugojamos Konstitucijos.

Prezidentas

Prezidentas yra renkamas balsuojant žmonėms kas septyneri metai.
Kol kas prezidentas neturi jokios vykdomosios galios, jo vaidmuo daugiau
yra ceremoninis. Prezidentas įgyja tikras galias, kurios jį padaro
Konstitucijos saugotoju. Dabartinė Airijos prezidentė yra Mary McAleese.

Airių Vyriausybė

Airių Vyriausybę sudaro ne mažiau kaip septyni ir ne daugiau kaip
penkiolika narių. Vyriausybės vadovas yra Airijos ministras pirmininkas
(Taoiseach), kuris yra paskirtas pr

rezidento.

Airija yra parlamentinė, demokratinė šalis. Tautinis parlamentas
yra vadinamas Oireachtas ir sudarytas iš dviejų rūmų ir Prezidentūros.
Vieni iš rūmų yra vadinami Dáil (Atstovų rūmai), kitas – Seanad (Senato
rūmai). Šiuos abu rūmus sieja Konstitucija ir Airijos įstatymai.
Trumpai:

• Airijoje gyvena 3,744,700 žmonių,o  Dublinas, šalies sostinė, turi

apie 953,000 gyventojų.

• Šalies plotas yra 84,412 km2, o kranto linijos ilgis siekia apie 3,172

km.

• Aukščiausias Airijos kalnas yra taip vadinimas “Carrantouhill” 1,041

m. aukščio. Ilgiausia upė – “Shannon” 340 km ilgio. Didžiausias ežeras

– “Lough Neagh”.

• Airijos nacionaliniai parkai turi keletą unikalių ir įspūdingų

gamtovaizdžių.  

• Didelė faunos ir floros įvairovė.

• Laisvas religijos pasirinkimas valstybės piliečiams yra garantuojamas

Airijos Konstitucijos. Daugumos Airijos gyventojų tikėjimas yra

katalikybė.

• Senoji šalies kalba  išsivystė iš keltų imigrantų apie 600 prieš

Kristų.

• Anglų kalba į Airiją atkeliavo kartu su normandais. Nors ir sunkiai

prigydama, vis tiek tapo verslo, administracine kalba.

[pic] [pic]

1.2. UŽSIENIO POLITIKA

• Airių užsienio politikos pagrindas yra Konstitucija, kurioje yra tokie

principai, kurie išreiškia pagarbą visoms tautoms ir ištikimybę

tarptautinių santykių teisės taisyklėms. Airija tiki, kad geriausi

dalykai kiekvienai šaliai yra bendradarbiavimas su tarptautiniais

partneriais, taikių darbo santykių, pagrįstų pagarba, tolerancija,

Jungtinių tautų demokratiniais principais ir žmonių teisėmis,

sukūrimas.

• Airija taip pat pripažįsta ypatingą vienybę su tautomis, kurios siekė

nepriklausomybės per praėjusius šimtą metų.

• Airijos žmonės du šimtmečius emigravo į kitas pasaulio šalis,

turinčias ir taip jau daug gyventojų. Ypatingi santykiai gyvavo ten,

tose šalyse, kur gyveno  didelė airių protėvių populiacija.

Jungtinių Tautų Organizacija

• Airija – aktyvi dalyvė Jungtinių Tautų Organizacijoje nuo 1955 metų,

dažniausiai prisidedanti prie t

taikos palaikymo misijos visame

pasaulyje ir jos parama JT0 įstaigoms yra susijusi su organizacijos

plėtra ir žmogaus teisių gynimu.

Europos Sąjunga

• Airija prisijungė prie Europos Ekonomikos Bendrijos 1973 metais,

pasiūlydama regioninio plėtojimo finansavimo iš Europos idėją

ir struktūrizuotą prekybos politiką be bendrijos.

• 1997 metais Airija pasirašė Amsterdamo Sutartį Paryžiuje prie ES

užsienio ministerijos, kuri pateikė pokyčių šalies bendroje užsienio

ir saugumo politikoje.

• Po naujo, sklandaus, struktūrizuoto šalies lėšų paskirstymo Airija

2000-2006 metais padidins savąjį kapitalą apie 3,4 bilijonų eurų.
Ekonomika

• Airijos ekonomika yra atvira. Šalis daugiausia verčiasi eksportu.

• Airijos ekonominis ūkis stipriai priklauso nuo prekybos, kuri sudaro 

daugiau negu 96,8% BVP (bendro vidaus produkto, 1999 m. duomenimis).

• Narystė Europos Sąjungoje (ES) ir priklausymas Bendrai Rinkai,

Valstybei leidžia teisėtu būdu įvairinti, keisti savo prekybos

struktūrą. Net jei Didžioji Britanija yra didžiausia Airijos prekybos

partnerė, beveik pusė viso šalies eksporto dabar patenka į kitas

Europos Sąjungos šalis.

Airija džiaugiasi šalies ekonomikos suklestėjimu per dvidešimto
amžiaus paskutiniuosius metus. Manoma, kad gyvenimo sąlygų gerėjimą
sąlygoja šios priežastys: 

• aukštojo išsilavinimo siekimas, kvalifikuotų specialistų darbas;

• atviros rinkos idėjos priėmimas – tai daugelio metų nuoseklaus

užsienio šalių investicijų siekimo rezultatas;

• geri ekonominiai tarpusavio santykiai tarp Vyriausybės, Industrijos ir

Prekybos Sąjungų;

• išsilavinusių emigrantų grįžimas į Airiją.

1.3. ŠVIETIMAS  IR MOKSLAS

• Airijos švietimas yra privalomas visiems vaikams nuo 6 iki 15 metų.

• 1998/99 metais daugiau negu pusė šalies gyventojų mokėsi.
Mokslas ir Technologijos

• Vyriausybė pripažįsta mokslą ir technologijas kaip svarbius dalykus

ekonominei, socialinei, kultūrinei raidai.

• Atsakomybė už mokslo ir technologijų plėtojimą yra vienas iš

svarbiausių Airijos Vyriausybės uždavinių.

(www.biblioteka.lt/metai/airija/)

1.4. KULTŪRA

Būdama iš esmės katalikiška ta

auta, Airija kultūros požiūriu
skiriasi nuo anglosaksiškos – normaniškos Anglijos. Keltams būdinga tiek
vienaplanė, tiek daigiaplanė veikla ir jie neabejotinai kliaunasi
pokalbiais.

Ryškiausios airių savybės yra šios:

Kaimiškas paprastumas

Vizijos ir vaizduotė

Romantizmas ir idealizmas

Ironija, humoras

Neoficialumas
Poetiniai polinkiai
Meilė literatūrai, muzikai,teatrui
Nuoširdumas, žavesys
Nepasitikėjimas britais
Prieraišumas žemei, bažnyčiai, šeimai.

1.5. KULTŪROS VEIKSNIAI BENDRAUJANT

Bendravimo būdas ir kalbos vartojimas

Airiai šneka gyviau nei anglai ir jų kalba apibūdinama kaip “
įžūli”. Tas įžūlumas dažnai pasitaiko hiperbolėmis ir neretai pagražinta
tiesa. Iš to išplaukia airių vadinamas saldžialiežuvavimas, kurį reikia
turėti galvoje su jais kalbantis. Visuomet šilti, neoficialūs airiai per
diskusijas puikiai improvizuoja ir savo įgūdžiais rodyti tariamą sutikimą
ar pritarimą primena italus. Jų kalba neabejotinai poetiška ir
filosofiškesnė nei britų.
Klausymosi įpročiai

Klausydamiesi airiai būna mandagūs, atidūs ir retai išreiškia
nepritarimą. Jiems dažnai knieti pertraukti, nes iš jų idėjos veržte
veržiasi, tačiau pertraukia retai. Jų atsakymai gana platūs, bet
kartkartėmis dviprasmiški a net vingrūs.
Elgesys per susitikimus ir derybas

Susitikimai su airiais visuomet šilti, draugiški, bet kartais
trikdantys. Darbotvarkės jie griežtai nesilaiko ir gimus įdomiai idėjai
entuziastingai nuo jos nukrypsta. Idėjos jiems yra neabejotinai
reikšmingesnės nei pliki faktai. Airiai labai linkę į tai, kas abstraktu,
naujoviška, teoriška. Šiuo atžvilgiu jie panašūs į prancūzus, tik
silpnesnės logikos. Šis bruožas lemia tai, kad jie linkę gaišuoti,
ieškodami naujų kelių, kaip spręsti problemas ar užduotis. Bet tai skatina
kūrybingumą: jie yra nešabloniški, nepriklausomos dvasios žmonės ir
priešinasi spaudžiamiems rėmams ar rutinai.
Kaip sutarti su airiais

Būkite tokie šilti, draugiški ir vaišingi, kaip jie. Atskleiskite
savo vizijas bei vaizduotę. Pasakokite daugybę istorijų. Mintis reikškite
gražiai ir estetiškai. Pabrėžkite paprastumą. Nevadinkite jų anglais ir per
daug negirkite anglų. Nebūkite pašaipūs, bet įvertinkite jų švelnią
ironiją. Nesielkite snobiškai ir nesilaikykite atokiai. Neužberkite jų
faktais, bet ir nepūskite miglos į, jūsų manymu, kaimiškas, keltiškas jų
akis.

2. UŽSIENIEČIŲ VERSLO KELIONĖS LIETUVOJE PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

Prieš atvykstant airių delegacijai į Lietuvą reikia parengti du
projektus:

• bendrąją programą;

• scenarijų.

Bendrąją programą sudaro šie pagrindiniai darbai, kuriuos atlieka
atsakingi asmenys ( atsakingi asmenys turi būti nurodyti):

1. delegacijos sutikimas;

2. vizito dalykinė programa( susitikimai, seminarai, pokalbiai, dokumentų

pasirašymas ir kt.);

3. priėmimai ( pusryčiai, pietūs, vakarienė ir kt.)

4. kultūros renginiai;

5. išvykos po šalį;

6. delegacijos palydos.

Rengiant delegacijos priėmimo scenarijų iki smulkmenų numatomi
visi organizaciniai darbai, planuojamas laikas, jų atlikėjai bei techninės
priemonės.
Delegacijos sutikimui būtinai numatoma:

1. sutinkančiųjų asmenų sudėtis;

2. kas, kada ir kam įteiks gėlių;

3. sveikinimo kalbos;

4. aprūpinimas transportu;

5. apgyvendinimas ir kt.

Taip pat reikia pasidomėti ar delegacijos vadovas bei kiti grupės
nariai atvyksta su žmonomis, jei taip, tai numatomos atskiros programos
joms bei jas lydintiems asmenims.

Priėmimo scenarijuje svarbi vieta tenka protokolinei rangų sekai.
Ji lemia eilės tvarką, kurios laikantis reikėtų sveikinti garbės svečius.

Prieš rengdami svečių vizito bendrąją programą, šeimininkai
privalo gerai išsiaiškinti užsienio svečių atvykimo tikslus, buvimo laiką,
svarstytinus klausimus, asmeninę sudėtį. Sudarant programą būtina
atsižvelgti į delegacijos pobūdį ir šalį, iš kurios atvyksta svečiai, jų
pageidavimus ( jei tokie buvo pareikšti iš anksto), pasirūpinti vertėju,
aptarti sutikimo ir palydų tvarką, asmeninę sutinkančiųjų sudėtį, gėlių
įteikimą (jei jos bus teikiamos), bagažo nuvežimą į viešbutį, oficialių
priėmimų organizavimą, kviečiamų į priėmimus asmenų sąrašą, sudaryti svečių
susodinimo prie stalo schemą ir t.t.

Priimančioji pusė privalo sutikti ir išlydėti svečius, organizuoti
jų vežiojimą ir maitinimą, tarpininkauti sprendžiant iškilusius klausimus,
nesusijusius su oficialia svečių viešnagės programa.

Atsižvelgiant į delegacijos sudėtį, jų žinias apie Lietuvą,
specifinius šalies, iš kurios jie atvyko, be oficialios (darbinės)
programos, reikia pasirūpinti ir turiningu užsienio svečių poilsiu (
teatru, sporto varžybomis ir kt.). rekomenduojama parengti ir įteikti
užsienio svečiams atskirą programą, kurioje nurodomi tik pagrindiniai
momentai: pusryčių, pietų bei vakarienės laikas, susitikimų laikas ir
asmenų, su kuriais susitiks svečias, pavardės ir pareigos, kultūrinių
renginių laikas ir išvykimo iš Lietuvos laikas. Pageidautina, kad šios
įteikiamos svečiams programos būtų nedidelio formato.

Sutinkant svečius, būtina laikytis vadinamojo vienodo lygio
principo. Tai reiškia,kad sutinkantis asmuo negali būti pagal pareigas
aukščiau už sutinkamąjį. Šis vienodo lygio principas turi tik vieną išimtį
– sutinkantis asmuo pagal pareigas gali būti vienu rangu žemesnis už
svečią, bet ne atvirkščiai. Asmenys sutinkantys svečius, privalo tiksliai
žinoti sutikimo ceremonijos schemą: kas ir kur turi stovėti, kas pirmas
prieis prie atvykusiųjų, kas ir kada įteiks gėlių, kas pristatys kitus
sutinkančius asmenis ( kurie paprastai turėtų sustoti į gretą, kad patogiau
būtų pasisveikinti). Šeimininkų uždavinys – sutikimą organizuoti greitai
ir tiksliai, jokiu būdu svečiams nesiūlyti eiti pirmiems, o vesti juos (
kadangi jie nežino kelio). Tokio pat principo reikia laikytis ir išlydint
svečius. Pagal tarptautinį etiketą išlydėti turi tie asmenys, kurie juos
pasitiko.

Svečiams atvykus, šeimininkai privalo su jais aptarti svečių
buvimo programą, paaiškinti numatytų konkrečių renginių tikslus, išklausyti
svečių pageidavimus ir pasiūlymus. Jei aptarimo metu svečiai pareiškia
daugiau pageidavimų ( apie kuriuos iš anksto nebuvo tartasi), galutinį
atsakymą reikėtų duoti tik gerai išsiaiškinus visas aplinkybes ir tų
pageidavimų įgyvendinimo aplinkybes. Aptarus ir svečiams pritarus pateiktai
programai, ją vykdyti privalu tiek šeimininkams, tiek svečiams.

Vykdant svečių viešnagės programą, svarbiausia – laikytis
punktualumo ir vizitų trukmės tikslumo.šiuo principu būtina vadovautis tiek
dalykiniuose pokalbiuose, tiek kultūrinės programos metu.

Dažnai svečių garbei organizuojami priėmimai ir įvairios vaišės.
Kartais tai organizuoja ir patys svečiai. Pastaruoju atveju būtina visaip
padėti svečiams. Rengiant priėmimą, reikia numatyti jų pobūdį, sudaryti
kvietinių sąrašą, išsiuntinėti kvietimus, paruošti susodinimo schemą,
sudaryti meniu, pasirūpinti stalų serviravimu ir svečių aptarnavimu,
parengti tostus bei iškilmingas kalbas, aptarti svečių priėmimą pobūvyje ir
kita.

Vizito programa parengiama dviem kalbomis – anglų ( kadangi
Airijos verslo kalba vis dėlto prigijusi – anglų) ir lietuvių. Būtinai
parengiama informacinė medžiaga apie objektus, miestus, gyvenvietes,
numatytu lankymo plane. Kitas svarbus dokumentas – svečių apgyvendinimo
lydraštis, kuris taip pat spausdinamas dviem kalbomis. Jame turi būti
nurodytas visas svečių sąrašas ( pradedant vyriausiuoju), nurodant jų
gyvenimo vietas (rezidencija, viešbutis ar kita), telefono numerius. Prie
viso to parengiami kvietimai į įvairius protokolinius renginius.

Jei prieš aukšto lygio delegacijos vizitą į mūsų šalį atvyksta
svečio šalie parengiamoji grupė, šis darbas atliekamas kartu su ja, o
kitais atvejais – su svečio šalies pasiuntinybe. Prieš vizitą reikėtų
pasirūpinti Airijos valstybės vėliava., pasiteirauti apie asmeninius aukšto
svečio atributus ( jei jis turi) ir kt.

Susodinimas į automobilius. Vietos automobiliuose skirstomos į
prestižines ir mažiau garbingas. Garbingiausia vieta laikoma dešinėje ant
užpakalinės sėdynės (pagal automobilio judėjimo kryptį). Šiai 10 asmenų
delegacijai bus skiriami du daugiaviečiai automobiliai. Garbės svečiai bus
susodinami pagal šią schemą:

Beje, vairuotojas ar vertėjas privalo svečiams atidaryti bei
uždaryti automobilio duris.

Airių delegacija palydima į viešbutį. Palaukę, kol bus sutvarkyti
apgyvendinimo formalumai, bei sutarę dėl mandagumo ( protokolinio) vizito,
sutinkantieji atsisveikina viešbučio vestibiulyje.
Priėmimo organizavime svarbūs pasirengimo darbai:

1. priėmimo rūšies pasirinkimas;

2. kviečiamų svečių sąrašo sudarymas;

3. kvietimų parengimas ir išsiuntimas;

4. svečių sodinimo už stalo plano sudarymas pusryčiams, pietums,

vakarienei;

5. meniu sudarymas;

6. patalpos paruošimas;

7. stalų serviravimas;

8. svečių aptarnavimas;

9. tostų ir kalbų parengimas;

10. priėmimo scenarijaus sudarymas (vedimo tvarka).

Priėmimo rūšies pasirinkimas. Mūsų atveju, tai yra airių verslo
vizitas Lietuvoje, tai paprastai vadovo vardu rengiami pusryčiai, pietūs,
kokteilio, furšeto, taurės šampano priėmimas svečių garbei.

Kviečiamų svečių sąrašo sudarymas. Vienas iš pagrindinių priėmimo
organizavimo elementų yra to sąrašo sudarymas. Atsakingas darbuotojas
pirmiausiai nustato kviečiamų asmenų skaičių. Šis skaičius neturi viršyti
normalių aptarnavimo galimybių bei patalpų, kuriose vyks priėmimas, dydžio.
Būtina atsižvelgti ir į procentą svečių, kurie dėl įvairių priežasčių
negalės atvykti į priėmimą. Kad tokie priėmimai praeitų sėkmingai, į juos
tikslinga kviesti asmenis, susijusius abipusiais interesais ir draugyste.
Būtina kruopščiai patikrinti kviečiamųjų į priėmimus asmenų sąrašus.

Kvietimų parengimas ir išsiuntimas
Kvietimai į priėmimą. Kvietime turėtų būti nurodyta:

1. kviečiančiojo/osios vardas ir pavardė;

2. kviečiamojo asmens vardas, pavardė ir kreipinys;

3. pakvietimo proga arba renginio rūšis;

4. renginio data ir laikas;

5. renginio vieta;

6. pastaba kaip rengtis (jei būtina);

7. prašymas atsakyti iki..

Kvietimai spausdinami baltame brangaus popieriaus blanke.
Pagrindinis kriterijus – estetinė išvaizda. Pagarbiau, jei adresato vardas
ir pavardė bei jo pareigos rašomos ranka,o ne kompiuterio spausdintuvu.

Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Jis būtinas
pusryčiams, pietums ir vakarienei ( nereikalingas furšetui, kokteiliui,
žurfiksui ir kt.).

Kai stalas U formos, šeimininkas ir šeimininkė sėdi vienas prieš
kitą. Šalia šeimininkės – garbingiausi svečiai vyrai, šalia šeimininko –
garbiosios moterys. Toliau nuo jų ir galugaliuose – žemesnio rango svečiai.

Kad būtų išvengta svečių susodinimo nesklandumų, rekomenduojama
dar prieš išsiunčiant kvietimus apgalvoti, į kurią vietą kiekvienas
atsisės. Patartina sudaryti susodinimo planą. Pagal mūsų šalies nacionalinį
protokolą aukščiausio rango svečias visuomet sėdi šeimininkei iš dešinės.

Pagrindinė susodinimo taisyklė – artimiausios vietos prie
šeimininko ir šeimininkės laikomos garbingiausiomis. Kuo toliau nuo šių
asmenų, tuo jos mažiau garbingos. Vieta iš dešinės pusės garbingesnė nei iš
kairės. Pirmos iš dešinės ir kairės pusės nuo šeimininko sodinamos moterys,
pirmi nuo šeimininkės – vyrai. Po to vietos mainosi: šalia moters sodinamas
vyras ir atvirkščiai. Moteris nesodinama gale stalo, jei jame nesėdi ir
vyras. Taip pat svarbu, kad dalyviai mokėtų užsienio kalbą, jei šie sėdi
šalia užsienio šalių svečių.
Tvarkos prie stalo svarbiausios taisyklės:
• Visada laikytis protokolinės rangų tvarkos;
• Garbės vieta yra šalia šeimininko arba šeimininkės;
• Žmonoms/vyrams ir gyvenimo draugams/draugėms tenka pakviestojo partnerio

rangas;
• Santuokinės ir kitos poros sodinamos atskirai, paliekant joms galimybę

pasikalbėti;
• Užstalės partneris sėdi savo užstalės partnerei iš kairės;
• Niekada šalia nesodinti dviejų damų (tabu!);
• Užstalės afiša turi būti pritvirtinta matomoje vietoje;

• Užstalės kortelės padeda susirasti vietą.

Meniu sudarymas

Sudarant meniu būtina įvertinti svečių skonį, nacionalines ir
religines tradicijas. Meniu sudaromas pradedant karštu patiekalu bei
įtraukiant tik tarpusavyje derančius patiekalus.

Patalpos paruošimas ir stalų serviravimas

Vienas pagrindinių dekoracijos elementų – gėlės. Jos merkiamos
taip, kad neuždengtų svečių, sėdinčių vienas priešais kitą, netrukdytų
jiems bendrauti. Vazos su gėlėmis paprastai statomos stalo viduryje ar
kraštuose (jeigu ten nėra indų). Kai daugiau svečių, jos statomos ant
kiekvieno stalo (10 – 12 žmonių grupei). Gėlės gali būti tos pačios ar
skirtingų spalvų ar rūšių. Gėlių spalva turėtų derėti prie indų ir
staltiesės spalvos.

Priimdami svečius iš kitų šalių, stalą galime papuošti gėlėmis,
kurių spalvos atitinka tų šalių nacionalines spalvas. Šventinę nuotaiką
galima sukurti specialiai tai progai sukomponuota puokšte. Ji turėtų būti
neaukšta, kad netrukdytų svečiams bendrauti. Geriausiai tinka bekvapės
gėlės, nes tarp svečių gali pasitaikyti alergiškų kvapams.

Kitas dekoracijos elementas – metalinėse, krištolinėse ar
porcelianinėse žvakidėse degančios žvakės. Jos gali būti tiek baltos, tiek
spalvotos, bet visada priderintos prie stalo elementų.

Tostai ir kalbos

Jei pusryčių, pietų ar vakarinės metu numatomos oficialios kalbos
ir tostai, šeimininkas privalo garbingiausiam svečiui, kuris rengiasi
tokiam žodžiui, nusiųsti savosios kalbos ar tosto teksto kopiją, kad šis
galėtų pasiruošti atsakymui. Svarbiame susitikime atsakymas išsiunčiamas
anksčiau. Kalba ar tostu galima išreikšti padėką, pasveikinti, kreiptis į
susirinkusius, ko nors palinkėti.

Atsakydamas į kalbą garbingasis svečias turi išreikšti dėkingumą
už parodytą svetingumą, apžvelgti buvusių susitikimų rezultatus, pritarti
suinteresuotumui šiuo susitikimu, užtikrinti draugiškus jausmus ir t.t.

Tostas arba kalba ir atsakymas į juos turi būti parašytas ta
pačia (pvz., anglų) kalba.

Tostai ir kalbos prasideda lojalumo tostu, kuris sakomas po
pagrindinio patiekalo arba po deserto, kai išpilstomas šampanas (arba
putojantis vynas). Tosto trukmė – nuo dešimties žodžių iki minutės
(ypatingais atvejais šiek tiek ilgiau). Pobūvio šeimininkas pasveikina
garbės svečią ir kitus susirinkusius. Po to nurodo aplinkybes ir
priežastis, nulėmusias šį susitikimą, o pabaigoje palinki sveikatos garbės
svečiui ir sėkmės jo šaliai. Kalboje (jos trukmė – 5 min.) galima paminėti
priėmimo priežastį bei pakviesti garbės svečią pasakyti savo žodžius.
Toliau – garbės svečio kalba. Svečias, atsakydamas į šią kalbą, padėkoja už
šį palinkėjimą ir priėmimą, pasidalija įspūdžiais apie susitikimą ir pobūvį
bei palinki sveikatos šeimininkams bei priėmimo dalyviams.

Europiečiai dažniausiai tostus kelia priėmimo pradžioje.
Lietuvoje pastaruoju metu per oficialius priėmimus tostais pasikeičiama
pobūvio pradžioje.

Gana dažnai tenka matyti, kaip aukšto rango pareigūnai skaito
kalbas “iš popieriaus”. Tarptautinis etiketas teigia, jog tai nėra labai
mandagu, nors iškilmingų priėmimų metu garbingiausiam svečiui ir
šeimininkui skaityti tosto arba oficialios kalbos tekstą ir nedraudžiama.

Vizitinės ir stalo kortelės

Vizitinės kortelės yra įvairių formatų ne per daug kieto kartono
lapeliai. Pagal tarptautinį protokolą vyrams rekomenduotinos 100 x 60 mm
arba 90 x 50 mm kortelės, jų žmonoms – maždaug kvadratiniu centimetru
mažesnės, t.y. 80 x 40 mm. Tarptautinių firmų atstovai savo vizitinėse
kortelėse be pagrindinio turinio (vardo, pavardės ir profesijos) nurodo
darbovietės ir ryšio priemonių numerius. Tokia vizitinė kortelė papuošiama
firmos ženklu.

Pažintis su svečiais bei verslo partneriais prasideda nuo
pasikeitimo vizitinėmis kortelėmis.

Kada etiška įteikti asmenišką vizitinę kortelę?

Tarptautinio bendravimo etiketas tam siūlo keletą
taisyklių.vizitinę kortelę svečiui galima įteikti tik tada, kada jūs jam
jau pristatyti. Momentą reiktų pasirinkti tokį, kad asmuo, kuriam įteikta
jūsų vizitinė kortelė, galėtų ją ramiai perskaityti ir įteikti savają.

Ir dar labai svarbi taisyklė – jei į vizitinę kortelę būtina
atsakyti. Tai darome tą pačią dieną, tai yra per 24 valandas (taip pat su
vizitine kortele).

Stalo kortelės

Jos taip pat kaip ir vizitinės kortelės neturi tiksliai nustatyto
formato, tačiau paprastai nebūna didelės. Stalo kortelės gaminamos iš
standaus balto popieriaus. Ant švediško, taip pat kokteilio ir furšeto
priėmimų stalo minėtosios kortelės nereikalingos. Apie priėmimo pobūdį
galima spręsti iš kvietimo.

3. AIRIJOS ŠALIES SVEČIŲ GARBEI RENGIAMŲ PIETŲ VADYBA

Oficialūs priėmimai rengiami kokio nors asmens garbei, sutarčių
pasirašymo, vizitų, jubiliejų, kalendorinių ar nacionalinių švenčių bei
kitomis progomis. Priėmimo kokybė lemia šalies, įmonės ar asmens įvaizdį,
padeda užmegzti ir plėtoti dalykinius ryšius, pasikeisti informacija ar
aptarti įvairius klausimus.
Šeimininkų ir svečių pareigos.
Rengiant priėmimą, būtina deramai jį suplanuoti:

1. priėmimo rūšies pasirinkimas;

2. kviečiamų svečių sąrašo sudarymas;

3. kvietimų parengimas ir išsiuntimas;

4. svečių sodinimo už stalo plano sudarymas pusryčiams, pietums,

vakarienei;

5. meniu sudarymas;

6. patalpos paruošimas;

7. stalų serviravimas;

8. svečių aptarnavimas;

9. tostų ir kalbų parengimas;

10. priėmimo scenarijaus sudarymas (vedimo tvarka). Reikia pagalvoti

net apie smulkiausias detales. Labai svarbu iš anksto išsiaiškinti

koks yra garbingiausias svečias, ką jis mėgsta, kuo domisi ir jam

parodyti deramą dėmesį – numatyti vietą prie stalo, laiką jo kalbai

ir pan.

Šeimininkas ir šeimininkė pasitinka svečius stovėdami taip, kad
kiekvienas galėtų paduoti ranką pirmiausia šeimininkei, po to šeimininkui.
Supažindinant svečius (jei pobūvis didelis – bent jau sėdėsiančius greta),
gražu paminėti jų profesiją ar pomėgius, kad po to svečiams būtų lengviau
rasti bendrą kalbą. Šeimininkai nors trumpai turi pasikalbėti su kiekvienu
svečiu. Šeimininkas parengia ir sako oficialą sveikinimo kalbą, paskelbia
garbės svečiui skirtą pirmąjį tostą, šeimininkė duoda ženklą pradėti
valgyti.

Svečiai gali vėluoti į sėdimus priėmimus ne daugiau kaip penkias
minutes, į stovimus – iki 30 min. Kuo svarbesnis svečias, tuo daugiau jis
privalo vėluoti. Garbingiausias svečias atvyksta į priėmimą paskutinis, o
išvyksta – pirmutinis. Paskui skirstosi ir kiti svečiai.
Aperityvas. Taip vadinamas priėmimas prieš pobūvį. Jei vakaras vyks
namuose, prieš sėdant už stalo, belaukiant, kol susirinks svečiai vaišinama
lengva užkandėle – sūriu, riešutais, vaisiais, galima pasiūlyti sauso,
pusiau sauso vyno ar grogo. Tačiau reikėtų prisiminti, kad aperityvo metu
patiekiamų vynų taurės prie pagrindinio stalo nenešamos. Jei vyno ar kito
gėrimo nespėjome išgerti, reikėtų atsiklausti šeimininkės, ar nusinešdami
taurę, nesugadinsime stalo serviruotės. Labai patogu aperityvui susirinkti
namuose, kai pobūvis vyks restorane. Tokiu atveju svečiai patys įteikia
gėles ir dovanas šeimininkams, susipažįsta. Aperityvas trunka apie 15-20
minučių.
Kviestiniai pietūs, tai itin garbinga priėmimo forma rengiami tarp 18 ir 21
valandą ir trunka 2-2,5 val. Apie valandą šio laiko svečiai praleidžia prie
stalo pietaudami, likusį laiką – svetainėse. Kol svečiai renkasi, paduodami
aperityvai, po pietų– kava ir arbata. Jų meniu priklauso nuo vietinių
tradicijų:

• patiekiama iki trijų šaltų žuvies ir mėsos patiekalų;

• užkandžiai;

• sriuba;

• 1 – 2 karšti mėsos (žuvies) patiekalai;

• desertai (želė, kremai, saldumynai, vaisiai ir kt.);

• gėrimai (tokie patys kaip ir per pusryčius).

Jei siūloma sriuba, pakanka vieno karšto patiekalo. Prie
patiekalų atitinkamai siūlomi vynai, kokteiliai.

Po pietų – viskis su ledu ar sodos vandeniu arba kava (arbata).
Buteliai ant stalo nestatomi, juos paprastai siūlo padavėjai prie
specialiai tam įrengto baro. Svečio vietą prie stalo žymi kortelė su
pavarde, o jei kortelių nėra, svečius prie stalo palydi šeimininkė.

Pietūs – iškilmingas priėmimas, todėl ir apranga svarbi: vyrams
būtina dėvėti tamsų kostiumą, smokingą arba fraką, moterims – vakarinę
suknelę.
Kava
Kavos ar arbatos puodeliui dažniausiai kviečiame po pietų, nuo 16 iki 18
valandos. Pakviestasis kavos į namus vakarienei nepasilieka.
(http://www.gastro.lt)
Meniu sudarymas.

Sudarant meniu, reikia atsižvelgti į svečių skonį, jų nacionalines
ir religines tradicijas bei kitus ypatumus. Kadangi airiai, kaip ir
lietuviai mėgsta labai patiekalus iš bulvių bei mėsos, tai pagrindinis
karštas patiekalas bus paruoštas iš šių ingridientų. Taip pat į meniu bus
įtraukti ir iš žuvies karštas patiekalas. Kiekvienas garbės svečias
asmeniškai pasirenka vieną iš esamų karštų patiekalų.

Meniu paprastai pradedamas sudaryti nuo pagrindinio karšto
patiekalo. Į meniu įtraukiami tik tarpusavyje derantys patiekalai. Ne
patiekalų skaičius, o suderinimas yra svarbiausias. Per pietus negali būti
paduoti vien sunkūs ar lengvi patiekalai. Į meniu reikia įtraukti kuo
įvairesnius produktus, iš kurių bus gaminami patiekalai..taip pat labai
svarbu, kad patiekalai būtų paruošti skirtingais būdais: virta, kepta ,
troškinta ir kt.
Rekomenduojama pirmiausia pateikti šaltus patiekalus tokia tvarka:

• ikrai (su sviestu), natūralios daržovės, žuvis ir kiti jūros ir upių

produktai, žuvies salotos;

• mėsos salotos ir mėsiški patiekalai;

• paukštienos gaminiai;

• daržovių salotos ir mišrainės, grybai ir kt.

Karšti patiekalai pateikiami tokia pat tvarka kaip ir šalti –
pirmiausia žuvies, po to mėsos, paukštienos, daržovių, grybų, miltų
patiekalai ir kt. Specialistai rekomenduoja, kad šalti bei karšti
užkandžiai yra skirti apetitui sužadinti, todėl jų porcijos neturėtų būti
didelės – 80 – 120 g. vienam asmeniui.

Konkretesnę informaciją galima gauti paskaičius meniu kortelę,
kuri būna padėta ant stalo šalis pagrindinės lėkštės. Kortelėje užrašoma,
kas ir kokia proga organizuoja pietus, kada ir kur, surašomi patiekalai ir
gėrimai.

Meniu kortelė rašoma laikantis šių taisyklių:

• eilutėje užrašomas tik vienas patiekalas;

• kiekvienas patiekalas pradedamas rašyti didžiąja raide;

• daržovės ir padažai užrašomi po patiekalu, bet jei

pavadinimas labai trumpas, – galima ir šalia patiekalo, toje

pačioje eilutėje;

• į meniu kortelę neįtraukime duonos, bandelių, marinatų, prieskonių,

vaisių, saldainių, kavos ir gėrimų, žadinančių apetitą (aperityvų).

Meniu kortelės yra neatskiriamas gerai paruošto pietų stalo
elementų.
Patalpos paruošimas ir stalo serviravimas

Stalui serviruoti ( kaip ir visam priėmimui organizuoti)
rekomenduojama kviesti kvalifikuotą specialistą.

Pateiksime du skirtingus meniu variantus. Pirmasis, kaip matysime
yra brangesnis, tai labai priklauso nuo pasirinkto restorano.

Pirmasis variantas. “CONTI” restorano siūlomas iškilmingų pietų meniu

Iškilmingų pietų sąmata, remiantis CONTI restorano meniu
įkainiais:

Pagal kainininką vieno asmens iškilmingi pietūs kainuotų apie 70
Lt.

Sakykime, kad į iškilmingus pietus susirinktų 30 žmonių.

Tai vien už maistą sumokėti reikėtų 2100,00 Lt, be to nereikėtų
pamiršti pridėti neplanuotų išlaidų. Šiam tikslui reikėtų priskaičiuoti
nors 10 % tos sumos ( 2100 * 0,1 = 210,00 Lt). Gėrimai ir alkoholis,
vaisiai ir kt. į šią sumą neįtraukiami. 30 asmenų pavaišinti alkoholiniais
gėrimais ( vynu, likeriu, brendžiu, konjaku, vermutu, degtine, alumi,
šampanu ir kt.) reikėtų atsižvelgti į tai, ką mėgsta airiai. Pagal mano
žinias apie airius, tai jie dievina – alų. Tai jeigu dauguma gertų alų,
tai pietų savikaina būtų mažesnė, bet kadangi svečių dauguma yra lietuviai,
o kai žinome, kad lietuviai mėgsta brangius tauriuosius gėrimus, tai žmogui
priskaičiuosime 70,00 Lt. Tai galima teikti, kad viso pietūs kainuotų
4410,00 Lt. Tai pat nereikėtų pamiršti, kad patalpų nuoma, papuošimas,
aptarnavimas kainuoja. Visa tai, prabangiame viešbutyje su profesionaliu
aptarnaujančiu personalu mano manymu galėtų kainuoti apie 3000,00 Lt.
Sudėjus matome, kad vien pietūs kainuotų apie 8000,00 Lt.

Antrasis variantas. Iškilmingų pietų meniu “Riverside” restorane:

Iškilmingų pietų sąmata, remiantis REVAL HOTEL LIETUVA restorano meniu
įkainiais:

Pagal šių patiekalų kainininką, pietūs vienam asmeniui be gėrimų
kainuotų apie 50 Lt, tai net 20 Lt mažiau. Taigi, 30 * 50 = 1500,00 Lt, dar
pridedame 10 % nuo 1500,00 Lt nenumatytiems atvejams ir gauname bendrą sumą
1650,00 Lt. Darome prielaidą, kad gėrimai ir alkoholiniai gėrimai kainuotų
apie 2000,00 Lt. Iš viso 3650,00 Lt. Patalpų papuošimas ir pietų
organizavimas 2000,00 Lt. Taigi gauname apie 6000,00 Lt.

Palyginus abu variantus matome, kad antrasis yra 2000,00 Lt
pigesnis.

4. SVEČIŲ VIZITO (2 DIENŲ) IŠLAIDŲ SĄMATOS SUDARYMAS

I VARIANTAS
[pic]

Jūsų paslaugoms įrengti 88 kambariai, kuriuose vienu metu gali
apsigyventi 159 svečiai. Kambarių įvairovė – vienviečiai, dviviečiai,
verslo klasės, liukso kambariai, apartamentai, suteiks puikią galimybę
rinktis išradingiausiems svečiams. Visa viešbučio atmosfera persmelkta
senamiesčio dvasios – ją skleidžia architektūros detalės, elegantiškas
klasikinis interjeras. XIX a. čia buvęs žydų pirklių kvartalas. Kambariuose
eksponuojamos autentiškos Vilniaus senamiesčio nuotraukos iš asmeninės
kolekcijos. Holą puošia originalus fontanas-krioklys.

Visapusiški kambarių patogumai, specialiai užsakytų baldų kokybė
atitinka net reikliausio svečio pageidavimus. Mediniai langai iš dvigubo
stiklo paketo, pripildyto dujų, puikiai apsaugo nuo gatvės triukšmo, o
šviesos nepraleidžiančios užuolaidos leidžia ramiai ilsėtis. Kiekviename
kambaryje yra individualiai valdomi oro kondicionieriai, internetinis
ryšys, palydovinės ir mokamos televizijos kanalai, vidinio ryšio telefonas,
gėrimų ir užkandžių baras. Tarp kai kurių, šalia esančių kambarių yra
vidaus durys, kad svečiams su šeima būtų patogu.

Viešbutyje CONTI sudarytos visos sąlygos neįgaliesiems –
specialiai įrengti kambariai, vonios patalpos. Maloniai nuteikia gera
viešbučio aura, spalvų gama, paslaugus ir kompetentingas personalas. CONTI
darbuotojai – tikri savo srities profesionalai, moka daugelį užsienio
kalbų.

Viešbutis CONTI siūlo ypatingas pramogas jaunavedžiams: romatišką
vakarienę, nuostabų kambarį su apvalia lova ir sukurine vonia, šampanu ir
vaišėmis. Tiems, kurie švenčia vestuves mūsų restorane, toks kambarys –
viešbučio dovana jaunavedžiams. Mūsų svečiai gali naudotis nuolaidomis ir
privilegijomis daugiau nei 30-tyje parduotuvių bei naktinių klubų.

Na, o esant pageidavimui surengti konferenciją, seminarą ar
tiesiog pasitarimą, mielai pasiūlysime 4 konferencijų sales, kuriose vienu
metu telpa iki 300 dalyvių.Salėse yra visa reikiama konferencijų įranga,
taip pat sinchroninio vertimo, diskusijų sistemos, teikiame papildomas
vaizdi ir garso įrašų įrangas. Aptarnavimas bei maitinimas konferencijų
metu – neatsiejama paslaugų dalis.

Treniruoklių salės ir saunos kompleksas CONTI GYM. Visiškai nauja
moderni treniruoklių salė ir sauna veikia nuo 7 iki 23 val. Verslo, liukso
klasės kambarių ir apartamentų gyventojai šiuo kompleksu gali naudotis
nemokamai. Kitiems viešbučio svečiams bei konferencijų dalyviams 1 dienos
kaina 15 Lt. Ir dar – jei atvyksite savo automobiliu ar autobusu, galite
būti visiškai ramūs. Jūsų transportas bus patikimai saugomas visą parą
viešbučio CONTI automobilių stovėjimo aikštelėje.

[pic]

VIEŠBUČIO PATOGUMAI:

– Senamiesčio širdyje- 5 km iki oro uosto (važiuojant –

12 min.)

– – 500 m iki autobusų ir traukinių stoties

– – 200 m iki artimiausios viešojo transporto stotelės

– – 200 m iki boutique centro- 7 km iki LITEXPO parodų

rūmų

– – 300 m iki miesto Rotušės

– – 300 m iki naktinių klubų, diskotekų zonos

– – Viešbutis įsikūręs tarp Naujosios Sinagogos ir Visų

Šventųjų bažnyčios (XVI a. šedevras)

– – 400 m iki ortodoksų Šv. Dvasios bažnyčios

– – 400 m iki Aušros Vartų šventovės (XVI a.)

– – Aptarnavimas į kambarius 24 val.

– – Kambariai ir paslaugos svečiams su negalia

– – Elektroninė durų rakinimo sistema

– – Individualiai valdomos oro kondicionavimo sistemos

– – „Žiemos sodo“ restoranas su gyva muzika

– – Ekskliuzyvinis restorano meniu

– – „Lobby“ baras, kokteiliai

– – Konferencijų organizavimo paslaugos

– – Saugoma automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelė

– – Išvykų organizavimas, gidų paslaugos

– – Vaikų auklės paslaugos

– – Visuose kambariuose įrengtas interneto ryšys

– – Rūbų valymas ir lyginimas

– – Bagažo saugojimo kamera

– – Pasitikimas oro uoste, transportavimas

– – Fitness centras, sauna

– – Keliomis kalbomis kalbantys administratoriai

– – Erdvus foje

– – Panoraminis liftas

– – Individualūs depozitiniai seifai

[pic]

KAMBARIAI IR KAINOS

|Kambarių tipai |Kiek|Kambario kaina su pusryčiais (su PVM) |
| |is |LT/EUR |
|Vienviečiai palėpėje |8 |230/67 |
|Standartiniai |9 |330/96 |
|vienviečiai | | |
|Standartiniai |53 |460/133 |
|dviviečiai | | |
|Pagerinti dviviečiai |12 |490/142 |
|Verslo klasės |3 |520/151 |
|Liukso klasės |1 |695/201 |
|Apartamentai |2 |950/275 |

KAMBARIO ĮRANGA:

– Oro kondicionieriai (individualus reguliavimas)

– Palydovinė televizija

– Mokami TV kanalai

– Tiesioginis telefonas

– Mini baras

– Plaukų džiovintuvas

– “Jacuzzi” vonios (liukso klasės kambariuose)

– Kelnių lyginimo presai (liukso klasės kambariuose)

– Automatinė žadinimo sistema

– Šviesai nepralaidžios užuolaidos

– 220 V įtampa

Šiek tiek fotografijų kaip atrodo kambariai iš vidaus:

[pic]

[pic]

KONFERENCIJŲ SALĖS

|Pavadinimas |Vietų skaičius |Kaina LTL* |
| |”Teatro|”Klasės|”U” |valanda|1/2 |dienai |
| |” |” |forma |i |dienos | |
|”NEMUNAS” (1+2) |250 |190 |80 |220,00 |600,00 |1000,00|
|”NEMUNAS” |120 |70 |40 |90,00 |250,00 |490,00 |
|”NERIS” |50 |30 |20 |70,00 |195,00 |380,00 |
|”VILNELĖ” |12 |- |10 |40,00 |110,00 |220,00 |

Nemokamai pateikiama ši konferencijų įranga:
– 1 grafoprojektorius

– 1 ekranas

– 1 rašymo lenta, popierius

– 2 mikrofonai, audioaparatūra

– Televizorius, CD ir DVD grotuvai

– Kėdės gali būti paruoštos su pipitrais – prie kėdžių pritvirtinami maži
staleliai rašymui

Įranga už papildomą mokestį:
– Multimedia projektorius 50 LTL/val.(300 LTL/dienai)

– Kompiuteris 100 LTL/dienai

– Internetas ir/arba telefono linija

– Spausdintuvas

– Sinchroninio vertimo įranga – pagal pareikalavimą

[pic]

“CONTI restoranas – tai CONTI viešbučio pasididžiavimas. Pirmasis
įspūdis sėdint CONTI restorane – romantikos dvelksmas. Pro stiklinį stogą
galima stebėti dangų ir žvaigždes. Čia ne tik jauki aplinka, profesionalus
aptarnavimas, bet ir gardūs patiekalai. Svečius stebina pusryčių gausa ir
didelis patiekalų pasirinkimas. Restorano darbuotojai ir virėjai turi
puikią patirtį ruošti banketus, furšetus, pobūvius gamtoje. Vienu metu
restorane galima priimti 250 svečių.

[pic]

Užkąsti ar atsigaivinti siūlo šalia restorano esančiame bare.
Vasarą čia ypač malonu pietauti – restorano ir baro salės yra
kondicionuojamos. Čia nuolat ošia visų mėgtamas fontanas-krioklys, skamba
maloni muzika. Svečiams siūlo sočius kompleksinius pietus, priešpiečius,
įvairius užkandžius. Maisto užsakymo į kambarius paslauga teikiama visą
parą. (www.contihotel.lt)

[pic]

IŠLAIDŲ SĄMATA.
|Eil.|Pavadinimas |Planuojama |Išlaidų paskirtis |
|Nr. | |suma, Lt | |
|1 |Svečių pasitikimas, |1000,00 |Dviejų automobilių nuoma |
| |išlydėjimas ( 10 žm.). | |2 paroms, degalai. |
|2 |10 žm. Apgyvendinimas |4900,00 |2 paroms, 5 “ pagerinti |
| |viešbutyje. | |dviviečiai”kambariai |
| | | |pagal viešbučio CONTI |
| | | |kainininką. |
|3 |Laisvalaikio praleidimas |900,00 |Įžymių Lietuvos vietų |
| |30 žm. | |aplankymas,Gedimino |
| | | |pilis, Trakų pilis, |
| | | |Televizijos bokštas. |
|4 |Organizacinės išlaidos. |600,00 |Patalpų nuoma 30 asmenų, |
| | | |½ dienos. Mokestis už |
| | | |papildomą įrangą. |
|5 |Pietūs užsienio ir |8000,00 |Maistas, |
| |kitiems susitikime | |gėrimai,alkoholiniai |
| |dalyvavusiems svečiams. | |gėrimai, desertai, |
| | | |nenumatytos išlaidos. |
|6 |Metodinė medžiaga, |1000,00 | Verslo susitikimo |
| |kanc.prekės. | |dalyvio paketo paruošimas|
| | | |ir programos medžiagos |
| | | |išleidimas. |
|Viso: |16400,00 Lt | |

II VARIANTAS

REVAL HOTEL LIETUVA VIEŠBUTIS

Viešbutis įsikūręs vaizdingoje Neries krantinėje, pačiame Vilniaus
centre, iš čia vos per 10 minučių pėsčiomis galima pasiekti viduramžių
laikus menantį Vilniaus senamiestį. Iš daugelio kambarių atsiveria puikus
vaizdas į senamiestį ir Neries upę.

Vieta

Viešbutis „Reval Hotel Lietuva“ įsikūręs miesto centre – vos per
10 minučių pėsčiomis galima pasiekti Vilniaus senamiestį.

|Oro uostas |9 km, 15 min. taksi |
|Autobusų stotis |4 km, 10 min. taksi |
|Geležinkelio |4 km, 10 min. taksi |
|stotis | |

Kainos
| |EUR |LIT |
|Vienvietis kambarys |110 |380 |
|Dvivietis kambarys |130 |449 |
|Dvivietis liukso klasės kambarys vienam |140 |484 |
|asmeniui | | |
|Dvivietis liukso klasės kambarys dviems |160 |552 |
|asmenims | | |
|Verslo klasės kambarys |180 |622 |
|Apartamentai |230 |794 |
|Prezidentiniai apartamentai |350 |1208 |
|Papildoma lova |23 |80 |

Į kainą įskaičiuota: švediško stalo pusryčiai, visą dieną
veikiantis sporto centras, mokesčiai ir aptarnavimas. Vaikai iki 12 m.
viename kambaryje su tėvais be papildomos lovos gyvena nemokamai. Galima
atsiskaityti visomis pagrindinėmis kreditinėmis kortelėmis. “Finnair Plus”,
“Lufthansa”, “Czech Airlines OK Plus”, “Delta Skymiles”, “Varig”, “United
Airlines”, “Thai Royal Orchid Plus” ir “Ana Mileage Club” avialinijų
lojalumo programų nariai gauna premijos taškus.

Viešbutyje yra standartiniai, dviviečiai liukso ir verslo klasės
kambariai bei apartamentai. Yra kambarių nerūkantiems, alergiškiems žmonėms
ir neįgaliesiems. Visuose kambariuose – didelis darbo stalas, tiesioginis
telefonas, kabelinė TV, mokama TV, interneto jungtis, mini baras, plaukų
džiovintuvas, oro kondicionierius. Verslo ir dviviečiuose liukso klasės
kambariuose papildomai dar yra mini seifas ir kelnių presas bei lygintuvas.
Paskutiniame viešbučio aukšte įrengtuose keturiuose dviviečiuose liukso
klasės kambariuose yra sauna. 18 verslo klasės kambarių – su balkonais.
Siūlomi ir 4 prabangūs apartamentai.
Dviviečių kambarių fotografijos
[pic]  [pic]

Viešbutyje – moderniausias Lietuvoje konferencijų centras. 15
įvairios paskirties salių, jose galima priimti iki 1200 svečių.
Didžiausioje salėje telpa 600 žmonių. Konferencijų salėse – aukštos kokybės
garso ir vaizdo aparatūra, sinchroninio vertimo įranga, mikrofonai,
skaidruolių, vaizdo ir duomenų projektoriai, internetinis ryšys ir kt.

[pic]

Techninė įranga

Kai kuri techninė įranga mokama, kurią reikia išanksto užsisakyti
ir suderinti su viešbučio administracija.

Kainos
|  |Pusė |Pusė |Visa diena** |Visa diena** |
| |dienos* |dienos* |(eurais) |(litais) |
| |(eurais) |(litais) | | |
|Lambda1 |87 |300 |130 |450 |
|Lambda2 |87 |300 |130 |450 |
|Lambda3 |87 |300 |130 |450 |
|Lambda 1+2|130 |450 |203 |700 |
|Lambda 2+3|130 |450 |203 |700 |
|Gamma |102 |350 |145 |500 |
|Eta |102 |350 |145 |500 |
|Epsilon |102 |350 |145 |500 |
|Zeta  |188 |650 |290 |1000 |
|Iota |72 |250 |116 |400 |
|Omikron |58 |200 |102 |350 |
|Sigma |38 |130 |58 |200 |
|Tau |58 |200 |102 |350 |
|Omega |72 |250 |116 |400 |
|Delta |116 |400 |174 |600 |

* Kaina apskaičiuota už 4 naudojimosi kambariais valandas.

** Kaina apskaičiuota už 8 naudojimosi kambariais valandas.
Kainos – su PVM, taip pat įskaičiuotos naudojimosi įranga (televizorius su
vaizdo magnetofonu, projektorius, projektoriaus ekranas ir lenta-bloknotas)
išlaidos.

Restoranai – barai

Svečius kviečia paragauti skanių restorano „Riverside“ patiekalų, o vakare
puikiai praleisti laiką bare „Skybar“.

RESTORANAS „RIVERSIDE“ ESANTIS REVAL HOTEL LIETUVA VIEŠBUTYJE

[pic]

Restorane „Riverside“ puikioje aplinkoje kviečiame pasimėgauti
skaniais patiekalais. Restoranas pertvarkytas naujai, tad svečiai dabar
gali stebėti virtuvės darbą ir ragauti geriausių įvairių tautų virtuvės
patiekalų. Pietų ir vakarienės patiekalus galite užsisakyti iš valgiaraščio
arba rinktis prie gausaus švediško stalo. Jeigu rengiatės pietauti su
draugais, verslo partneriais arba šeima, restoranas „Riverside” tikrai
puiki vieta. Vasarą iš lauko terasos galėsite grožėtis nuostabiais Neries
vaizdais.

„Riverside” – tai skanūs patiekalai, vyno įvairovė, puikus
aptarnavimas ir nuostabūs vaizdai. Mes turime gerą skonį!
Vietų skaičius: 180. (www.revalhotels.com/lit/lietuva/

IŠLAIDŲ SĄMATA
|Eil.|Pavadinimas |Planuojama |Išlaidų paskirtis |
|Nr. | |suma, Lt | |
|1 |Svečių pasitikimas, |1000,00 |Dviejų automobilių nuoma |
| |išlydėjimas ( 10 žm.). | |2 paroms, degalai. |
|2 |10 žm. Apgyvendinimas |4490,00 |2 paroms, 5 “dviviečiai |
| |viešbutyje. | |kambariai” pagal |
| | | |viešbučio REVAL HOTEL |
| | | |LIETUVA kainininką. |
| | | |449,00 * 5vnt.* 2 d. |
|3 |Laisvalaikio praleidimas |800,00 |Įžymių Lietuvos vietų |
| |30 žm. | |aplankymas,Gedimino |
| | | |pilis, Trakų pilis, |
| | | |Televizijos bokštas. |
|4 |Organizacinės išlaidos. |500,00 |Patalpų nuoma 30 asmenų, |
| | | |½ dienos. Mokestis už |
| | | |papildomą įrangą. |
|5 |Pietūs užsienio ir |6000,00 |Maistas, |
| |kitiems susitikime | |gėrimai,alkoholiniai |
| |dalyvavusiems svečiams. | |gėrimai, desertai, |
| | | |nenumatytos išlaidos. |
|6 |Metodinė medžiaga, |1000,00 | Verslo susitikimo |
| |kanc.prekės. | |dalyvio paketo paruošimas|
| | | |ir programos medžiagos |
| | | |išleidimas. |
|Viso: |13790,00 Lt | |

Taigi matome, kad:

• I varianto sudarytos sąmatos suma 16400,00 Lt;

• II varianto sudarytos sąmatos suma 13790,00 Lt.

Antrasis variantas pigesnis net 2610,00 Lt. Kadangi paslaugų ir
aptarnavimo kokybė aukščiausio lygio abiejuose viešbučiuose-restoranuose,
tai susitikimo organizatoriai pasirinktų mažiau išlaidų reikalaujantį
variantą.

IŠVADOS

Šiame darbe aprašėme delegacijos (susidedančios iš dešimties
asmenų) iš Airijos vizito Lietuvoje vadybą.

Airija daugeliu aspektų artima Lietuvai: panašus gyventojų
skaičius, panašus valstybės plotas, pagaliau, labai panaši ir Vasario 16-
osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktui artima 1919 m. Airijos parlamento
patvirtinta 1916-ųjų metų Airijos Respublikos Nepriklausomybės Deklaracija.

Visuomet šilti, neoficialūs airiai per diskusijas puikiai
improvizuoja ir savo įgūdžiais rodyti tariamą sutikimą ar pritarimą.
Susitikimai su airiais visuomet šilti, draugiški, bet kartais trikdantys.
Darbotvarkės jie griežtai nesilaiko ir gimus įdomiai idėjai entuziastingai
nuo jos nukrypsta. Idėjos jiems yra neabejotinai reikšmingesnės nei pliki
faktai. Airiai labai linkę į tai, kas abstraktu, naujoviška, teoriška.
Prieš atvykstant airių delegacijai į Lietuvą būtinai reikia parengti du
projektus:

• bendrąją programą – tai delegacijos sutikimo planavimas, vizito

dalykinė programa (susitikimai, seminarai, pokalbiai, dokumentų

pasirašymas ir kt.), priėmimai (pusryčiai, pietūs, vakarienė ir kt.),

kultūros renginiai, išvykos po šalį, delegacijos palydos. Šeimininkai

privalo gerai išsiaiškinti užsienio svečių atvykimo tikslus, buvimo

laiką, svarstytinus klausimus, asmeninę sudėtį. Sudarant programą

būtina atsižvelgti į delegacijos pobūdį ir šalį, iš kurios atvyksta

svečiai, jų pageidavimus ( jei tokie buvo pareikšti iš anksto),

pasirūpinti vertėju, aptarti sutikimo ir palydų tvarką, asmeninę

sutinkančiųjų sudėtį, gėlių įteikimą (jei jos bus teikiamos), bagažo

nuvežimą į viešbutį, oficialių priėmimų organizavimą, kviečiamų į

priėmimus asmenų sąrašą, sudaryti svečių susodinimo prie stalo schemą

ir t.t. Kadangi delegacijos vadovas bei kiti grupės nariai atvyksta su

žmonomis, tai numatomos atskiros programos joms bei jas lydintiems

asmenims.

• scenarijų (iki smulkmenų numatomi visi organizaciniai darbai,

planuojamas laikas, jų atlikėjai bei techninės priemonės.

Priimančioji pusė privalo sutikti ir išlydėti svečius, organizuoti
jų vežiojimą ir maitinimą, tarpininkauti sprendžiant iškilusius klausimus,
nesusijusius su oficialia svečių viešnagės programa.

Vizito programa parengiama dviem kalbomis – anglų ( kadangi
Airijos verslo kalba vis dėlto prigijusi – anglų) ir lietuvių. Būtinai
parengiama informacinė medžiaga apie objektus, miestus, gyvenvietes,
numatytus lankymo plane. Kitas svarbus dokumentas – svečių apgyvendinimo
lydraštis, kuris taip pat spausdinamas dviem kalbomis. Prieš vizitą reikėtų
pasirūpinti Airijos valstybės vėliava., pasiteirauti apie asmeninius aukšto
svečio atributus ( jei jis turi) ir kt.
Priėmimo organizavime svarbiausi pasirengimo darbai:

1. priėmimo rūšies pasirinkimas;

2. kviečiamų svečių sąrašo sudarymas;

3. kvietimų parengimas ir išsiuntimas;

4. svečių sodinimo už stalo plano sudarymas pusryčiams, pietums,

vakarienei;

5. meniu sudarymas;

6. patalpos paruošimas;

7. stalų serviravimas;

8. svečių aptarnavimas;

9. tostų ir kalbų parengimas;

10. priėmimo scenarijaus sudarymas (vedimo tvarka).

Šiame darbe išsamiai pristatyti du prabangūs viešbučiai –
restoranai esantys Vilniuje. Sudaryti du meniu: pirmasis iš CONTI restorano
meniu, antrasis iš Riverside restorano meniu. Apskaičiuota iškilmingų pietų
išlaidų sąmata kiekvienam variantui.

Pateiktos dvi vizito išlaidų sąmatos į kurias įtraukta :

Svečių pasitikimas, išlydėjimas (10 žmonių), svečių apgyvendinimas
viešbutyje, laisvalaikio praleidimas 30 žmonių, organizacinės išlaidos,
pietūs užsienio ir kitiems susitikime dalyvavusiems svečiams, metodinė
medžiaga, kanceliarinės prekės.

Pirmoji, kaip pastebėjote yra 2610,00 Lt brangesnė. Organizatoriai
ieškodami palankiausio varianto pasirinko antrąjį variantą, tai tikrai
geras pasirinkimas. Vien iškilmingi pietūs pagal sąmatą 2000,00 Lt pigesni.
Kadangi delegacijos vizito priėmimo kokybė tikrai nenukentės pasirinkus
pigesnį ir prieinamesnį variantą, nes REVAL HOTEL RESTORANAS ir RIVERSIDE
restoranas yra vienas iš aukščiausios klasės viešbučių – restoranų
Lietuvoje.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Lewis R.D. Kultūrų sandūra. – Vilnius, 2002. – 432 p.

2. Misevičius V. Tarptautinio bendravimo protokolas: vizitai, priėmimai.

– Kaunas, 1998. – 250 p.

3. Misevičius V. Verslo etikos ir bedravimo organizavimo pagrindai. –

Kaunas, 2004. – 215 p.

4. http://www.biblioteka.lt/metai/airija

5. http://www.gastro.lt

6. www.contihotel.lt

7. www.revalhotels.com/lit/lietuva/

———————–
1

Vairuotojas

Vairuotojas

4”

5”

2”

3”

1”

Penkių svečių susodinimo automobilyje schema:
1 ir 1” – delegacijos vadovas ir jo žmona;
2 ir 2” – sutinkančiosios grupės vadovas ir jo žmona;
3 ir 3” vertėjai ( apsauga).

Šeimininkas

Šeimininkė

1’

3’

7’

9’

11’’

14’

13’

6’

2’

5’

12’

14’

10’

7’

4’

8’

Trisdešimt asmenų susodinimo pavyzdys ( x’ – moteris)

Raudonieji ikrai su kiaušinių salotomis ir pavasariniais svogūnais,

citrininiu sviestu ir juoda duona

SALOTOS IR ŠALTIEJI PATIEKALAI

Marinuotų silkių gabaliukai ant karšto bulvių paplotėlio, patiekiami su

keptais pievagrybiais ir svogūnais

Krevečių salotos su marinuotais vynuoginiais pomidorais ir šviežiais

krapais

Antienos krūtinėlių salotos su kriaušėmis

SRIUBOS

Ledai “ Ženeva”

Raudonajame vyne marinuota kriaušė, patiekiame su serbentų uogiene ir

vaniliniais ledais

SALDIEJI PATIEKALAI

Blynelis su karamelizuotomis kriaušėmis ir aviečių padažu

Itališkas desertas “ Kasata”

Triušienos sultinys su kukulaičiais ir sausuoju vynu

Šiupininė žuvienos sriuba

KARŠTIEJI UŽKANDŽIAI

Karštas traškios tešlos pyragas su tunų gabalėliais, svogūnais ir

alyvuogėmis, patiekiamos su lapinėmis salotomis

Mėlynieji moliuskai, garinti su baltuoju vynu ir Provanso žolelėmis

Vištienos kepenėlės, troškintos su baltuoju vynu ir šalavijais, patiekiamos

su paskrudinta balta duona ir lapinėmis salotomis

Klasikinis suvožtinis su kalukutiena ir spanguolių padažu, patiekiamas su

gruzdintomis bulvytėmis ir lapinėmis salotomis

Kepta, daržovėmis įdaryta triušienos nugarinė, patiekiama su lakštiniais

bei čiobrelių ir lauro lapų padažu

Elnienos kepsnys, patiekiamas su obuoliais, kriaušėmis, apelsinais ir

Kemberlendo padažu

Sluoksniuotoje tešloje kepti upėtakiai su pievagrybių ir porų įdaru,

patiekiami su grietinėlės ir agurkų padažu

KARŠTIEJI ŽUVIES PATIEKALAI

Lašišienos kepsnys su špinatų padažu bei paskrudinto bekono lazdelėmis

KARŠTIEJI MĖSOS PATIEKALAI

Vištienos krūtinėlė, įdaryta Parmos kumpiu ir Parmezanu, kepta

sluoksniuotoje tešloje, patiekiama su baravykais ir grietinėlės padažu

Kepta kalakutienės krūtinėlė, įdaryta rūkyta šonine ir žolelėmis,

patiekiama su kukurūzų koše ir citrininiu padažu

KARŠTIEJI PAUKŠTIENOS PATIEKALAI

Salotos

Kelių rūšių salotų lapai su cukinija ir mūsų marinuotais grybais

patiekiami su vištienos filė ir graikiškų riešutų padažu

Prieskonių mišinyje kepta jautiena

su vynuoginių pomidorų kompotu

Grenlandijos krevečių salotos

su avokadu, agurkais, salierais ir citrinine grietine

Apkepta tuno filė su sezamu

patiekiama su graikiškų riešutų padažu ir ananasų salotomis, paskanintomis

šviežiu koriandru

Užkandžiai

Keptos tigrinės krevetės

su čili ir majonezo padažu bei traškiomis petražolėmis

Konjake marinuota ir ant grotelių kepta lašiša

su putpelių kiaušiniais ir garstyčių padažu

Sriubos

Pertrinta baravykų sriuba

pašlakstyta žolelių aliejumi

Žuvienė

pagaminta iš šviežių jūros gėrybių

Pagrindiniai patiekalai

Kepta sterko filė

patiekiama su laukinių ryžių “Risotto” ir keptų moliūgų garnyru, paskanintu

česnakais

Skrudinta avienos nugarinė su šonkauliu

patiekiama su mėlynojo sūrio padažu, sezoninių daržovių troškiniu ir

užkeptomis bulvėmis su parmezanu

„Revalio“ šokoladinis triufelinis tortas

Patiekiamas su razinomis, slyvomis ir kapučino skonio ledais

Kepta vištienos filė, įdaryta šparagais

patiekiama su vyšnių padažu, karštomis daržovėmis ir laukiniais ryžiais

Ant grotelių kepta lašišos filė su vėžių padažu

patiekiama su svieste troškintomis daržovėmis ir bulvėmis

Desertai

Mūsų gamybos vanilės skonio šokoladiniai ledai

patiekiami su brendyje marinuotais džiovintais vaisiais ir AMARETTO padažu

Mėlynių putėsiai

padengti belgišku šokoladu ir patiekiami su uogų salotomis

“Saldi pabaiga”

cinamonu pagardintas “Crème Brulée”, patiekiamas su stipraus skonio vaisių

salotomis ir mūsų gamybos kavos ledais

Fotografijos iš Airijos

Konferencijų salės

( 8 fotografija ir 9 fotografija)

Viešbutis CONTI yra puikioje vietoje – pačiame Vilniaus senamiestyje. Nuo

viršutinių aukštų atsiveria įspūdinga Vilniaus panorama.

CONTI viešbutis

CONTI viešbutyje yra erdvus holas

CONTI restoranas

( 10 fotografija)

Keletas fotografijų iš CONTI restorano

2003 m. gegužę duris atverė 22 aukštų 291 kambario viešbutis
„Reval Hotel Lietuva“. Viešbutyje maloniai laukiami visi svečiai – ir
atvykstantys į Lietuvą tvarkyti verslo reikalų ar dalyvauti konferencijose,
ir turistai ar atostogautojai, ieškantys malonaus poilsio.

Konferencijų salė REVAL HOTEL LIETUVA viešbutyje

Visose salėse – reguliuojama oro kondicionavimo sistema, patalpos
užtamsinimo ir įvairaus apšvietimo galimybė, telefono ir modemo jungtis.
Svečių patogumui siūlomas trijų darbo vietų verslo centras.

1 fotografija

2 fotografija

Schema Nr. 2

3 fotografija

4 fotografija

Lentelė 1

Schema Nr. 1

5 fotografija

6 fotografija

7 fotografija

Lentelė 2

11 fotografija

12 fotografija

13 fotografija

Lentelė 3

14 fotografija

Lentelė 4

Lentelė 5

15 fotografija

16 fotografija

17 fotografija

Lentelė 6

18 fotografija

Lentelė 7

Leave a Comment